IDÖ CIKLUSOK

AZ IDÖ KÖRBEN JÁR! SPIRÁLJA BÁMULATOSAN SZÖVI EGYSÉGBE A DIMENZIÓK ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA NYÚLÓ TÁGULÁSÁT ÉS A TEREMTÉS, A LÉTEZÉS CSODÁJÁT!

A HARMADIK DIMENZIÓS LÉTEZÉSBEN AZ ELME-LOGIKA RENDSZERÉVEL LINEÁRIS IDÖT ÉRZÉKELÜNK, A MÚLT A JELEN ÉS A JÖVÖ VONALON FUTÓ, FOLYTONOS VÁLTAKOZÁSÁT, DIMENZIONÁLIS LEHETÖSÉGEINK ÉRTELMÉBEN. A HÁROM DIMENZIÓS IDÖ MÚLÁSÁT A FÖLD TENGELYFORGÁSÁNAK ÉS NAP KÖRÜLI KERINGÉSÉNEK A VETÜLETÉBEN VALÓSÁGKÉNT ÉLJÜK MEG. ÁM A JELEN FOLYTONOSSÁGA ÉS AZ IDÖSPIRÁL IDÖTLENSÉGE MELY A SZELLEM KÖZÉPPONTJÁBÓL FAKAD, AZ MÉGIS BENNE VAN AZ IDÖ LINEÁRIS MÚLÁSÁBAN, MERT A MAI NAP JELENE HOLNAP MÁR TEGNAP AZAZ MÚLT LESZ, AMI NEM MÁS MINT A MEGNYILVÁNULT JELEN, ÉS AMI MA MÉG HOLNAP, VAGYIS A JÖVÖ, AZ HOLNAP MÁR JELEN LESZ, DE HOLNAPUTÁN MÁR TEGNAP, AZAZ MÚLT, VAGYIS MEGNYILVÁNULT JELEN…

Az Omniverzumban és az Univerzumokban minden tökéletes rend szerint müködik. A kicsi és nagy események, a mozgás és a változás folytonossága, örökkévalósága pontos CIKLUSOKBAN történik, az örökké táguló tudat dimenziókat átivelö spirálján.

A Föld mint otthonunk, a Föld mint misztérium iskola, az emberiség kisérletének „laboratóriuma”, szeretett FöldAnyánk, Gaia a tudatossággal rendelkezö, multidimenzionális, csodálatos BolygóIstennö, úgyszintén pontos CIKLUSOKBAN halad, egységben és harmóniában az Univerzum ciklusaival.

A Föld Nagy Ciklusai vagyis korszakai „üzenetek sorozatával” jöttek hozzám. Amikor kikristályosodott elöttem, hogy Legfelsöbb Énem mibe is vezet bele, meglepödtem. Akkor értetettem meg, majd 4 évtized után, hogy miért kellett földrajzot fejeznem a természettudományi karon és vele párhuzamosan történelmet a bölcsész karon. E két terület tanulmányozása tette lehetövé minden idök leg brilliánsabb csalásának a TÉR-IDÖ hamisitásának a megértését, és vele együtt a TÉR DINAMIKÁJÁT az IDÖVONALON!

A FÖLD NAGY IDÖ CIKLUSAI

Napjaink gyorsan változó világában egy NAGY KORSZAK és egyidejüleg egy MEGA CIKLUS végén járunk. Minden Nagy Korszak pontosan 250 millió földi év, egy Mega Ciklus pedig 6 Nagy Korszakból áll. És mi most az utolsó Mega Ciklus hatodik 250 millió éves korszakának a végén vagyunk. Az elözö Mega Ciklusok „történelme” lezárult, a legendák a csillagokban vannak felirva az égre és az akasha krónikák örzik Alcyone könyvtárában öket. Az utolsó Mega Ciklust a korszak másodpercre pontos befejeztével Mu Királya és Királynöje fogja lezárni, mielött indulna a következö Mega Ciklus elsö Nagy Korszaka, a következö tudatossági szintekbe átivelt dimenzionális váltás után.  Ez a váltás, amit a testben való felemelkedésnek is nevezünk, az emberiség kisérletének is a következö szakaszát jelenti, a harmadik dimenzió korlátait túlhaladva, a magasabb szintü tudatosság tágult dimenzióiban.

Az emberiség, illetve az emberi tudat fejlödését kisérve, az utolsó Mega Ciklus utolsó három Nagy Korszakát, tehát az elmúlt 750 millió év történéseit foglalom össze, LeMuria megalapitásától napjainkig. Az utolsó Mega Ciklus elsö három Nagy Korszakában nem volt én tudat, az inkább Gaia fejlödésében jelentös és az elökészületekben az emeriség kisérletének a megkezdéséhez.

A harmadik 250 millió éves ciklus a hüllök korszaka volt, akkor voltak lenn a Nibiruiak; Annu, Enlil és Enki azzal a feladattal, hogy elökészitsék a feltételeket a Földön az emberiség kisérletéhez; s közben a Földön található arany segitségével rendbehozzák a galaktikus háborúkban teljesen tönkrement légkörüket.

A Mega Ciklus negyedik 250 millió eves korszakával, LeMuria megalapitásával kezdödik az “Emberiség Kisérlete”. Minden 250 milló éves Nagy Korszak öt 50 millió éves Alkorszakból áll, az Alkorszakok pedig tiz 5 millió éves  Kis Ciklusból. A Mayak az idö örei, az általuk ránk bizott naptárkö a Nagy Ciklusokat mutatja, és a ciklusok tökéletes egységét a vonalon futó idö és a galaktikus idö spirálján.

A Mega Ciklus utolsó három Nagy Korszaka a vonalon futó idö 750 millió évét foglalja magába, a galktikus idöspirálon viszont az 37,500 galaktikus év. A Mega Ciklus teljes idötartama egy milliárd 500 millió földi év illetve 75,000 galaktikus év. Az utolsó galaktikus év játékában, ezt használták fel a brilliáns idö hamisitásra; a GALAKTIKUS ÉVEK SZÁMÁT FÖLDI ÉVEKNEK MINÖSITETTÉK. Ezáltal egy aránylag rövid idö intervallumot fabrikáltak, ami könnyen manipulálható illetve alakitható az érdekek szerint az emberiség megtévesztésére; és ebben rejlik az idö hamisitás genialitása.  A történészek, meg az akadémikusok, akik egyébként is minden idöben és térben az adott hatalmi rendszer politikai játékának megfelelöen irányitják a köztudatot, ezáltal egy maximum 75,000 éves idö szakasz keretein belül mozognak, a tagadás tagadásának elvén hamisitva a valóságot a játék illúziójába.

A Nagy Ciklusok beazonosithatók a földtörténeti nagy korszakokkal, még az utolsó galaktikus év játékának a zürzavarában teljesen diszharmónikussá hamisitott idötartamok és az összezavart alkorszakok ellenére is.  A diszharmónikus idö intervallumok lehetetlenné teszik a szinkronicitás érzékelését, vagyis a mikro és makro ciklusok váltakozásának a tökéletes rendjét és harmónikus voltát. A 3-ik Dimenzió dimenzionális korlátai között – a vonalon futtatott idö ciklusainak a diszharmónikus ábrázolása és ennek beépitése a köztudatba, elkülönitette az emberiséget az Univerzum Egységétöl és az Egység szinkronicitás általi érzékelésétöl. A geniális idö hamisitás az emberiség történelmét egy rövid, diszharmónikus beosztású idö intervallumba hozta át, a geológia pedig az Univerzum és a létezés egységétöl teljesen elkülönülten, de ugyanúgy diszharmónikus idö beosztással, a Föld korszakait “tanulmányozza”. Ennek ellenére, a Nagy Korszakok tökéletes rendje fellelhetö a geológiai korszakokban is.

Paleozoikum vagyis a földtörténeti Ókor minden kétséget kizáróan azonositható a LeMuriai korszakkal, amely 750 millió évvel ezelött kezdödött és 500 millió évvel ezelött fejezödött be.

Mezozoikum, vagyis a földtörténeti Középkor egybeesik Atlantisz Korszakával, 500 millió évvel ezelött kezdödött és 250 millió évvel ezelött fejezödött be.

Kainozoikum, vagyis a földtörténeti Újkor azonos a Mega Ciklus utolsó illetve hatodik Nagy Korszakával, 250 millió évvel ezelött kezdödött és napjainkban fejezödik be.

Az Univerzumban minden az Isteni azaz tökéletes rend szerint müködik, nincsennek diszharmónikus idötartamú és beosztású idö ciklusok, és mivel a Föld része az Univerzumnak, ezáltal nincsennek a Földön sem. Azomban, az Egységtöl és az Egyetemes tudástól csakis az idö illúziójának a diszharmónikus ábrázolásával lehet/lehetett elkülöniteni az emberiséget. Most, az utolsó Mega Ciklus utolsó Nagy Korszakának a befejeztével, elérkezett az idö ennek a megértésére, mert kezdödik az ÚJ MEGA CIKLUS ELSÖ NAGY KORSZAKA ami az elkülönülés helyett, az EGYSÉG és az EGYETEMES TUDÁS fény frekvenciáján müködik. Az elmúlt Nagy Korszakokat le kell zárni, a kollektiv és egyéni karmikus leckékböl kivont bölcsességet be kell integrálni, ezért szükséges MEGÉRTENI az elmúlt három nagy korszakot és elválasztani a vóságot az illúziótól azaz elválasztani a valóságot az utolsó galaktikus év játékának a hamisitásaitól.

Az alábbi táblázat a geológiai korszakok diszharmónikus és harmónikus felosztását ábrázolja:

Az idö hamisitás illetve a galaktikus évek számának földi évekké minösitésével az emberiség történelme a Negyedkor utolsó pillanataira let leszükitve és ez adott lehetöséget a másik brilliáns csalásra, a TÉR MEGHAMISITÁSÁRA.  A Quarter vagyis a Negyedkor utolsó pillanataiban a földfelszin arculata már a mai térkép, a mai kontinensek, a mai óceánok és tengerek! ELKÜLÖNITVE A FÖLDTÖRTÉNETI KOROKTÓL, a TÉR DINAMIKÁJA NÉLKÜL, a MAI TÉRKÉP ALKALMAZÁSÁVAL könnyen megtéveszthetö az emberiség LeMuria és Atlantisz múlt homályába veszö legendáinak valóságáról; LeMuria és Atlantisz térbeli elhelyezéséröl.

LeMuria megalapitásának idején, pontban 750 millió évvel ezelött, a földtörténeti ÓKOR vagyis a PALEOZOIKUM kezdetén, egyetlen egy kontinens létezett a RODINIA, neve az orosz Rodin vagyis „Anyaföld” illetve „Szülöföld” szóból ered, de nevezik ÖSKONTINENSNEK vagy SUPERKONTINENSNEK is; és egyetlen egy óceán volt, az úgynevezett ÖSPACIFIKUM vagyis az ÖSÓCEÁN. LeMuria ezt a RODINIA-t vagy ÖSKONTINEST foglalta magába, kirtjedt az EGÉSZ kontinensre és központja ott volt, ahol a FÖLD SZIVE DOBOG. Oda érkezett MU NAGY HAJÓJÁVAL ADAMA azaz ÁDÁM, Dhal Univerzumból lehozva, a Sziriuszon (maszkulin minöségben) és a Pleiadokon (feminin minöségben) keresztül LeMuria megalapitóit. Ott épült fel, mai szóval kifejezve a „föváros” azaz a MAG HAZA KÖZPONTJA a BEAVATÓ PIRAMIS KOMPLEXUM és a SZELLEMI KÖZPONT, tágabb környezetben pedig MAG HAZA müködését támogató PIRAMISOK, CSILLAGVIZSGÁLÓK….

A geológusok akik a lemez tektónikával foglalkoznak már „behozták” a geológiába a TÉR DINAMIKÁJÁT, amit leegyszerüsitve közérthetöen, kontinens vándorlásnak neveznek; ám a TUDAT FEJLÖSÉSÉTÖL ELKÜLÖNITETT, DISZHARMÓNIKUS idöbeosztású geológiai korszakok lehetetlenné teszik a SZINKRONICITÁS vagyis az ISMÉTLÖDÖ EGYBEESÉSEK érzékelését, a pontos és az UNIVERZUM CIKLUSAIVAL HARMÓNIKUS CIKLIKUS ISMÉTLÖDÉSÉT A TÉR MOZGÁSÁNAK. ÉS ebben rejlik a TÉR HAMISITÁS genialitása.

Minden 50 millió éves ALKORSZAK és a 250 millió éves NAGY KORSZAK VÉGÉN PÓLUSVÁLTÁSSAL = A NEMEK CSERÉJÉVEL a TÉR DINAMIKÁJA „átformálja” a Földfelszin arculatát. .

Az Univerzumban minden állandó mozgásban van  a TUDAT FEJLÖDÉSÉNEK ÁLLANDÓAN TÁGULÓ SPIRÁLJÁN. A TUDAT FEJLÖDÉSÉTÖL ELKÜLÖNITETT vizsgálata aTÉR DINAMIKÁJÁNAK, elszakitja az emberiséget az EGYETEMES TUDÁSTÓL és a TÉR MOZGÁS mozgató eröinek a MEGÉRTÉSÉTÖL. Mert az ALKORSZAKOK és a NAGY KORSZAKOK végén felszabaduló BELSÖ ERÖK a Mag-Ma feszitö ereje, nem más, mint az emberek által, a korszakon át FöldAnya testébe lehorgonyozott bennsöjükben lévö energiák összessége. Amilyen energiákat horgonyoztunk le nap mintnap egy korszak alatt, azt nyilvánitja meg FöldAnya a korszak végén, önmaga, az emberiség és az egyetemes fejlödés érdekében.

FÖLDANYA tisztulásának is szokták ezt nevezni, de ez attól sokkal több és teljesebb lépés a fejlödés SPIRÁLJÁN.

Az alábbi térkép a geológusok által rekonstruált, 750 millió évvel ezelötti Rodinia-t ábrázolja. Alakja és formája megegyezik az üzeneteimben látott Földrésszel, csak a Földgömbön való elhelyezésében van külömbség…..

Jól figyeljétek meg ezt a térképet! A közép barna szinnel ábrázolt részek – mai elnevezésekkel – a kratonokat, vagyis közérthetöen a földrészek mindég szárazföldként létezett/létezö magját jelöli. A Baltikum, vagyis a Feno-Szarmát pajzs (Észak és Közép Európa kratogén magja),  a legdélibb rész, és figyeljétek meg a Déli Sark pozicióját! Mert 750 millió évvel ezelött a Mega Ciklus harmadik 250 millió éves Nagy Korszakának a negyedik 250 millió éves Nagy Korszakra váltásakor a korszak végi PÓLUSVÁLTÁSSAL az lett az ÉSZAKI SARK! És máris nyilvánvaló és érthetö, hogy hol szállt le Mu Nagy Hajója és hol volt LeMuria központja. Azért fontos ezt MEGÉRTENI, mert minden Nagy Korszak végén megtörténik a PÓLUS VÁLTÁS, a POLARITÁS vagyis a NEMEK cseréje. Egyellöre csak FöldAnyáról beszélve, a Nagy Korszakok kezdetén a Föld ellenkezö irányba kezd forogni mint az elözö Nagy Korszakban, és az adott korszakra az lesz a Föld forgási iránya.  LeMuriai Korszakban (Paleozoikum) a Föld nyugatról keletre forgott, a nap látszólagos mozgása kelet – nyugat irányú volt; Atlantiszi Korszakban (Mezozoikum) a Föld forgása keletröl nyugatra történt, a nap látszólagos mozgása pedig nyugat – kelet irányú volt; és az utolsó Nagy Korszakban (Kainozoikum) a Föld ismét nyugatról keletre forog, a nap látszólagos mozgása kelet – nyugat, vagyis a nap keleten kel és nyugaton nyugszik azaz tünik el a látóhatár alján. És ez az utlsó Nagy Korszak a Mega Ciklus végén, ismét PÓLUS VÁLTÁSSAL és a POLARITÁS azaz a NEMEK CSERÉJÉVEL végzödik, és kezdödik az ÚJ MEGACIKLUS ELSÖ NAGY KORSZAKA!

De, itt most sokkal többröl van szó mint a következö Nagy Korszak kezdetéröl a Földön. Most nem csak a Föld meg a Naprendszer ciklusai, de a Pleiadi, söt a Sziriuszi ciklusok is végzödnek és a Galaxis ciklusai is EGYIDEJÜLEG; és kezdödnek az ÚJ CIKLUSOK nem csak az Univerzum, hanem az Omniverzum minden szegmensében. Ez teljes és hatalmas változást hoz a tudatosság fejlödésében, a TUDATOSSÁG ÖRÖKKÉ TÁGULÓ SPIRÁLJÁN.

És FöldAnya változásaihoz visszatérve, a Naprendszer és maga a Napunk változásai is számottevöek, a Fehér Csillag megszsületése, amely az ÚJ FÖLD ELSÖ CIKLUSÁNAK kezdetével válik nyilvánvalóvá.

A FÖLD TENGELYE

Az Univerzumban és az Omniverzumban minden a TUDATOSSÁG körül forog. A Galaxis, az égitestek vagy a Föld tengelye, az nem más, mint a TUDATOSSÁGI TENGELY ami körül a MEGNYILVÁNULÓ VALÓSÁG forog.

Az egyéni tengely, a KA csatorna (a gerincoszlop mellett halad a talpponttól a korona csakra csúcsáig) az egyéni tudatossági szint minöségével bir, és a megnyilvánuló valóságunk e tengely körül forog. Egyszerüen fogalmazva, minden teremtésünk e tudatossági tengely körül forog. Amennyire tudatosak vagyunk önmagunk korlátaira, de vállalt feladatunkra és a vállalt szerepre is, a dimenzionális korlátokra és a teremtö képességünkre, az nyilvánul meg teremtett valóságunkban, bár egyéni és föleg társteremtéseink módosulnak a kollektiv tudatosság illetve a dimenzionális korlátok által a 3D kódolt rendszerében.

A bolygó tengelyét a kollektiv tudatossági szint minösége jellemzi; a kollektiv TUDATOSSÁGI TENGELY körül forog teremtett világunk. Ennek tudatában egyértelmü a világra jellemzö kapzsiság, hatalomvágy, az egó elkülönült, önös törekvése.

Ezen a tudatossági tengelyen keresztül érkeznek hozzánk az Univerzum külömbözö csillag valóságainak energiái, attól függöen, hogy a Föld tengelye melyik csillag valóságra mutat az északi póluson keresztül, és melyik csillag valóság energiái tartják ezeket az energiákat a déli pólus felett. Ezeket a beérkezö energiákat a dimenziónak megfelelö csakra alakitja át az emberek számára értelmezhetö energiákká. A 3D-ben a harmadik csakra, vagyis a napfonat az „energia értelmezö”. A napfonat csakra az egó, a hatalom vágy, az agresszió (harag, düh) és a félelmek erö központja. Igy máris érthetö a világ, a teremtett valóság, ami a kollektiv tudatossági tengely körül forog!

A Mega Ciklus negyedik Nagy Korszakában (750 millió évvel ezelött), LeMuriai korszakban a Föld tengelye meröleges volt, a sziv csakrán haladt keresztül és Nymródra azaz az Orion övének középsö csillagára mutatott – a Gizai Nagy Piramisok tengelye és tájolása ezt mutatták az elmúlt korszakokon át. – Az északi sark ott volt ahol a Föld Szive Dobog, felette Nymród ragyogott, a tudatosság tengelyén a Teremtö, a Minden Ami Van – mert a térben és nem a az égbolt sikján, a halamas Orionban benne van minden ami van – Nymród Fénye és energiája érkezett a Földre, amit a szivcsakra, a szeretet otthona alakitott át az emberek számára értelmezhetö energiákká. A déli sark felett a Kigyótartó ragyogott és beavató misztériumával tartotta a beérkezö energiákat.

Amikor a Föld tengelye meröleges, nincsennek éghajlati zónák, az egész Föld felszinén trópusi éghajlat van (paleozoikumi öspáfrány köszén található a Spitzberg=Swalbard szigetektöl Antarktiszig) és egész éven át napéjegyenlöség; tehát a napi és az évi természetes ciklusok harmónikusak. A polaritás egyensúlyban volt, hiszen Nymród Fénye érkezett a tengelyen át, és a Kigyótartó tartotta az energiákat. Az egyenes tudatossági tengely a valóság „egyenes” értelmezését is jelentette.

600 millió évvel ezelött, miután az 5D LeMuria felemelkedett a Pleiadokhoz (erröl A Tér Dinamikájában bövebben lesz szó) az energetikai szakadás következtében a polaritás egyensúlya is „megszakadt” és a befogadó-teremtö nöi energia vált dominánsá. Ezzel egyidejüleg a Lyra-beliek (a Lant csillag valóság) világür uralomra törekvö harcosai megtámadták az Oriont, majd 550 millió évvel ezelött a Naprendszert is. „Nymród elment”, vagyis a Naprendszer pályasikja megbillent és a Föld tengelye a Vega-ra (a Lant csillag valóság vezér  csillaga) mutatott. Ezek az energiák érkeztek a tudatosság egyenes tengelyén át, a szivcsakra által értelmezve és a Galamb (Columba) csillag valóság tartotta az energiákat; vagyis, a Galamb szelid energiái tartották a harcos-maszkulin Lyra-i energiákat.

A LeMurai Nagy Korszak végi pólusváltáskor, 500 millió évvel ezelött, a POLARITÁS vagyis a NEMEK CSERÉJE megtörténtével Atlantiszi kor kezdetével a FÖLD ELLENKEZÖ IRÁNYBA KEZDETT FOROGNI. Ezt úgy mondhatnánk egyszerüen, hogy „megfordult a világ!” Ahol addig kelet volt most ott lett nyugat, s ahol addig észak volt, ott lett dél. A minöségi változás az örökké táguló tudatosság spirálján elsösorban is abban nyilvánult meg, hogy a befogadó azaz teremtö nöi energia helyett, a megnyilvánitó férfi energia vált dominánsá. A pólus váltás nem jelenti a bolygó földrajzi azaz térbeli megfordulását csak a forgás illetve az áramlás irányának a változását. Mig a 3D LeMuriában a nöi-teremtö energia az északi pólust jellemezte, Atlantiszi korban a férfi-megnyilvánitó erö lett az északi pólus jellemzöje. A Vega beáramló energiái a maszkulin minöség által lettek lehorgonyozva a Földbe.

Atlantisz Második Fénykorának a kezdetével, 350 millió évvel ezelött a Lyra csillag valóságában helyre állt az egyensúly, a szakadár/harcos Lyra-beliek elveszitették csillaguk támogatását és a Föld valóságába „zuhantak”. Ezáltal a Föld pályasikja megbillent és a tudatosság tengelye a Sasra, pontosabban az Altairra (a Sas vagyis az Aquilla csillag valóság vezér csillaga) mutatott; Atlantisz korszakának utolsó két Al Korszakában ezek az energiák érkeztek az egyenes tengelyen át, sziv csakrával értelmezve, maszkulin minöség által lehorgonyozva a Föld valóságába. Az Annunaki Sas energiáit az Egyszarvú (a Monoceros) csillag valóság tartotta.

Atlantisz gigászi kataklizmája következtében a Föld tudatossági tengelye kibillent és a pólusok elhagyták helyüket, a ferde tengely már nem a sziv csakrán haladt keresztül, a pólus félúton a napfonat és a sziv csakra között állapodott meg. Az energiákat a 3D nek megfelelöen a napfonat csakra alakitja át, NEM a SZIV, hanem az ELME a DOMINÁNS, hiszen a sziv csakra általi értelmezés Atlantisz bukásához vezetett. Ez a megállapitás már a ferde tengely ferde értelmezését tükrözi, és mutatja a korszak minöségi jellegét, vagyis, hogy a sziv szolgálja az elmét. Atlantisz kataklizmájával nemcsak a Föld tudatossági tengelye, de kibillent a pályasikja és a Naprendszer pályasikja is. Az Atlantiszi Nagy Korszak végi pólusváltással 250 millió évvel ezelött, a mesterséges merkaba mezö következtében (erröl A Tér Dinamikájában lesz magyarázat) a ferde tengely ismét az Annunaki Sasra mutatott. A Polaritás azaz a Nemek Cseréje megtörtént, az utolsó Nagy Korszak kezdetével a forgás iránya megváltozott, de Altair energiái a maszkulin minöség dominanciáját erösitették.

A ferde tudatossági tengely a valóság ferde értelmezését is jelenti, amellett ráhajlása az ekliptika sikjára az éghajlati övezetek kialakulását eredményezte meg a nappalok és az éjszakák nem egyenlö hosszát. Ez DISZHARMÓNIKUSSÁ változtatta a harmónikus napi és évi ciklusokat. Ezek a természetesnek minösitett diszharmónikus ciklusok valamint a ferde tengely általi ferde értelmezés, tökéletes alapul szolgált az utolsó galaktikus év játékában a brilliáns tér-idö hamisitásnak.

Az északi és a déli sarkon a poláris éghajlat következtében vastag jégsapka képzödött. Ez áldásnak bizonyult a korszak alatt, mert a poláris nyilást több km vastag jég fedte és ez nagy mértékben gyengitette az Annunaki Sas energiáinak beáramlását a Belsö Föld valóságaiba.


2 millió évvel ezelött, a Tejút galaxis csillagmagjainak leszületésével a Föld mint a lélek fejlödés misztérium iskolájába, a tengely hajlás kb felét veszitette ferdeségéböl és végre elhagyta az Annunaki Sast, és azóta is a Felemelkedés Szekerére azaz a Kis Göncöl Szekérre mutat. Ezáltal a Szekér vagyis a Felemelkedés energiái áramlottak és áramlanak a Földre, ezeket az energiákat az Oktáns (Octans) csillag kép háromszöget mutató, a dualitást meghaladó és a trialitást erösitö  energiái tartják; azomban a vastag jég a sarkokon ugyanúgy gyengitette ezen energiák beáramlását mint az Annunaki Sas energiákét.

Azonkivül, az Annunakik érdekeiknek megfelelöen, kivonták a nöi-teremtö energiát a valóság teremtés folyamatából, s maradt csak a férfi-megnyilvánitó energia, a nyers fizikai erö.

Erre  csak 1987-ben, a Galaktikus Föderáció Harmónikus Konvergencia alatt tartott ülésén derült fény, amikor arról volt szó, hogy a Szekér energiáinak hatása lényegesen gyengébb a vártnál azaz a tervezettnél. Ekkor vált nyilvánvalóvá a ferde tengely=ferde értelmezés következménye is, és a játék brilliáns tér-idö hamisitásának a hatása is, a 3D Annunaki kódolt rendszerében.

Az elmúlt 24 év bölcsesség tanitásai, a 11:11 mester energia csillagkapu nyitásai, az információt Földre hozó – a játék alatt kiiktatott – Fényörvények és Átjárók újra aktiválásai és a fényhozók törekvései mind arra irányultak és irányulnak, hogy a Szekér és a Felemelkedés Energiái teljes mértékben eljussanak az emberi szivekhez, mert a Nagy Központi Napból kiáramló frekvenciát csak a SZIV képes BEFOGADNI és TÚLVINNI az ELME KORLÁTAIN.

Most a Mega Ciklus Útolsó Nagy Korszakának végén, a Pólus Váltás során a tengely ismét kiegyenesedik,  az eredeti helyére kerül és Nymródra mutat. Ez jelenti Nymród következö eljövetelét – amikor az egyenes tengely ismét a sziv csakrán halad keresztül, az északi sark ott van ahol a Föld Szive Dobog, felette Nymród ragyog és az energiákat a Kigyótartó tartja a déli sark felett. A polaritás Nymród által egyensúlyba kerül, a napi és évi ciklusok harmónikusak, hiszen egyenes tengellyel napéjegyenlöség van mindég és nincsennek évszakok, a valóság értelmezése egyenes, a tudatosság FELEMELKEDIK a NAPFONAT csakra általi értelmezésböl a SZIV csakra általi értelmezésbe. S ez végét jelenti annak is, hogy a sziv szolgálja az elmét, azaz, hogy döntéseink és választásaink a kódolt rendszer társadalmi, erkölcsi, vallási stb. elvárásainak megfelelöen az elme=az egó kifejezö eszköze akaratát, és nem a sziv szavát követik.

A következö Mega Ciklus Elsö Nagy Korszakának kezdetével, elkezdödik az emberiség, a nemi jellegü fizikai test kisérletének a következö szakasza. Az Új Föld 5D közegében a SZIV általi értelmezés tullép az ELME és a 3D korlátain, ezáltal az érzékelés skálája kiszélesedik az örökké táguló tudatosság spiráljának magasabb frekvencia tartományaiban, és a kollektiv illetve egyéni karmikus leckéket beintegrálva a SZENT ELME a beintegrált bölcsességgel szolgálja a SZENT SZIV szeretetét.

A KARMIKUS LECKÉK

A karmikus univerzumban a lélekfejlödés a karmikus leckék magtanulása és beintegrálása által történik. Egy-egy Mega Ciklus minden Nagy Korszakának megvannak a sajátságos karmikus leckéi, amit a korszak kollektiv karmikus leckéinek is nevezhetünk. Minden Mega Ciklus hat 250 millió éves Nagy Korszakból áll, minden Nagy Korszakban öt 50 millió éves Alkorszak van, és minden Alkorszakot tiz 5 millió éves Kis Ciklus alkot. A 250 millió éves Nagy Korszakok végét 5 galaktikus nap, azaz 2500 földi év (1 galaktikus nap=500 földi év) vagyis, az IDÖN KIVÜLI NAPOK követik. Ekkor történik meg a vonalon futtatott földi idö kiegyenlitése a galaktikus idövel; a korszak alatt megtanult karmikus leckékböl kivont bölcsesség beintegrálása, és a korszak lezárása, ami Mu Királynöjének és Királyának a feladata és Nymród jelenlétében történik.

Az emberiség azaz a nemi jellegü fizikai test kisérletének illetve fejlödésének elsö szakaszában, az egyéni karmikus leckék a kollektiv karmikus leckékböl fakadnak. Mondhatnánk úgy is, hogy a kollektiv karmikus leckéket, minden egyes lélek, a saját egyedi fejlödési ütemében és szintjén, tapasztalati úton sajátitja el, és egyéni szinten erösiti meg.

A MAGASABB DIMENZIONÁLIS SZINTEKEN, AZ EMBERI TEST KISÉRLETÉNEK KÖVETKEZÖ SZAKASZÁBAN, AZ EGYÉNILEG ELSAJÁTITOTT KARMIKUS LECKE, A BELÖLE KIVONT BÖLCSESSÉG RÖGTÖN BEÉPÜL AZ EGYÉN TUDAT TENGELYÉBE; AZ INFORMÁCIÓ TÖKÉLETES ÁRAMLÁSÁNAK KÖSZÖNVE, NYOMBAN A KOLLEKTIV TUDATTENGELYBE ÁRAMLIK, ÉS ONNAN AZONNAL MINDEN EGYÉN TUDATOSSÁGI TENGELYÉBE, ILY MÓDON EGYIDEJÜLEG EMELVE A KOLLEKTIV, ÉS AZ EGYÉNI TUDATOSSÁGI SZINTET IS.

Most, az utolsó Mega Ciklus hatodik Nagy Korszakát követö ötödik IDÖN KIVÜLI NAP végén vagyunk. Ezt az elmúlt 2500 évet tartják a játék illúziójában az úgynevezett „történeti” idönek. Ide süritik bele a minden szinten és módon manipulált azaz hamisitott történelmét az emberiségnek; az ó kortól napjainkig. Rendkivül fontos megérteni, hogy ez miért és miként  történik. Mert az ötödik nap végén a VÁLTÁS MEGTÖRTÉNIK, csak nem mindegy, hogy mit azaz milyen bölcsességet integrál be az emberiség; hova irányitja tudatossági tengelyét, mert az lesz az uralkodó energia minöség a következö Mega Ciklus Elsö Nagy Korszakában! Ez az emberiség szabad választása által történik, és ezt a választást irányitani és befolyásolni kizárólag és csakis a TÉR-IDÖ hamisitásával lehet, a ferde tengely=ferde értelmezés által nyújtott lehetöséget kihasználva, valamint az Univerzum információ áramlását kiiktatva. És ezt tették az Annunakik, lezárták azokat az erö központokat amelyeken keresztül az információ a 3D közegbe juthatott volna, a diszharmónikusan futtatot idövonal pedig elszakitotta az emberiséget az Univerzum Egységétöl és Harmóniájától, és az Egyetemes Tudástól.

Atlantisz kataklizmájával megsemmisült a Föld Akasha lemeze, ennek hiányában aránylag könnyen lehetett hamisitani a legendákat, egyböl többet fabrikálni, meg több legendát összevonva egyet csinálni, átirni az értelmét a hamisitott térben és idöben az Annunaki érdek szerint. A játék illúziójában a felejtés fátyla ezt csak megkönnyitette, mert a sejtemlékezet által felidézhetö Tudás éber tudatosságban nehezen bizonyitható a brilliáns tér-idö hamisitás következtében, azonkivül a 6.5 milliárd csillagmag ezzel nem rezonál, azaz ez nem része sejtemlékezetének, hiszen mindössze 2 millió éve jöttek a Földre, a Föld misztérium iskolájába tanulni. A 750 millió év sejtemlékezete, csak a fizikai testben itt lévö LeMuriaiak és az 500 millió év sejtemlékezete, csak a fizikai testben itt lévö LeMuriai-Atlantiszi népesség része, akik összesen, Kryon szavaival, nem egész egy százaléka az emberiségnek. Ennek tudatában teljesen nyilvánvaló az idö, a vonalon futtatott idö és a tér hamisitásának a lényege.

És a kérdésre, hogy miért volt mindez az Annunakik érdeke, a válasz igen egyszerü; megszerezni a Föld és az emberiség örökségét, az érzelmi testet és a 12 helixes DNS-t fizikai testben. Mert aktiv 12 DNS helixel a fizikai test mind a 12 dimenzióban funkcionál.

Az Annunakik 2010 áprilisában való távozása után beindult a világ méretü tisztulás mindenütt, de erröl a Tér Dinamikájában lesz bövebben szó. Amit itt ismételten hangsúlyozok az a:

SZIVEK MEGNYITÁSA, mert csak a SZIV KÉPES BEFOGADNI AZ ATYA/TEREMTÖ/NYMRÓD vagy légyen bármilyen névvel nevezve, FÉNYÉT ÉS ENERGIÁJÁT, A TERMTÖ FÉNY SZERETETÉT ÉS CSAK A SZIV KÉPES A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET ÁLTAL TÚLLÉPNI AZ ELME KORLÁTAIN, AZ EGÓ ÖNÖS ELKÜLÖNÜLTSÉGÉBÖL A SZERETET EGYSÉGÉBE LÉPNI, AZAZ A TUDATOSSÁGI TENGELYT  NYMRÓDRA IRÁNYITANI. EZT MEGTÉVE NYMRÓD ÚJRA ELJÖ, A KOZMIKUS PILLANAT PEDIG MAGA A VÁLTÁS, AZ ÖTÖDIK IDÖN KIVÜLI NAP UTOLSÓ PERCE, AZ ÚJ CIKLUSOKRA VÁLTÁS AZ OMNIVERZUM MINDEN SZEGMENSÉBEN!

Nymród újra eljövetelével az utolsó Mega Ciklus utolsó 3 Nagy Korszakát Mu Királynöje és Királya zárja le, Nymród Fényében. Az elmúlt 3 Nagy Korszak, a 750 millió év karmikus leckéinek a BÖLCSESSÉGE, a korszakok lezárásával épül be a kollektiv és az egyáni tudatosság tengelybe. Amig a korszakok nincsennek lezárva a karmikus leckék összemosódnak és újra és újra teremti az emberiség, az egyéni és a kollektiv karma beteljesedését. Az utolsó galaktikus év játékának illúziójában a felejtés fálylával ez méginkább kifejezetté vált. Az utolsó galaktikus év játékáról a Tér Dinamikájában lesz bövebben szó. Itt csak annyit emlitek még meg, hogy az illúzió megtörése akkor történik meg, amikor azok, akiknek az illúzió megtörése a feladatuk, éber tudatosságba tudják hozni a feladatot, éber trudatosságban megértik sajkát életük karmikus összefüggéseit és ezáltal elválasszák a feladat valóságát a játékban vállalt szereptöl. Ezt megtenni minden szinten meg kell nyitni szivüket, be kell fogadni az Atya Fényét, mely megvilágitja a sejtemlékezetet, miáltal a tudatossági tengely kiegyenesedik, és akkor a SZENT SZIV túllép az ELME és az Annunaki Kódolt Rendszer KORLÁTAIN.

LeMuriai és Atlantiszi kor végén, Nymród nem jött el, azaz a korszak nem lett lezárva; LeMuriai kor végén a Lyra-beliek támadásai illetve az Orion “felbolydulása” következtében, Atlantiszi kor végén pedig, az Annunaki Sas energiái, a mesterséges merkaba mezö, a bekövetkezett kataklizmus azt lehetetlenné tették. Igy az utolsó 3 Nagy Korszak karmikus leckéi összemosódtak és a megtanult leckék bölcsessége nem épült be a sem a kollektiv, sem az egyéni tudat tengelybe. Ezért annyira fontos a Nagy Korszakok megértése, illetve most, a Mega Ciklus végén, az Idön Kivüli ötödik nap utoldsó perceiben vagyis az „IDÖK VÉGEZTÉVEL” megnyitni szivünket és a beáramló felemelkedés energiák segitségével tudatosságunk tengelyét Nymródra irányitani, hogy Nymród eljövetelének kozmikus pillanatában felismerjük önmagunkban az ATYA/NYMRÓD Fényét, a SZIV SZERETETÉVEL túllépjünk a dualitás és az elme korlátai által a jó és rossz között ingázó itélet alkotáson, és a korszakok lezárásával az elmúlt 3 korszak leckéinek BÖLCSESSÉGE beépüljön a kollektiv és az egyéni tudat tengelybe.

LeMuriai kor karmikus leckéi elsö sorban a nemi jellegü fizikai testben a szeretet-szerelem-szekszualitás közötti külömbség megtanulása és elválasztása volt:

A feltétel nélküli szeretetet a lélek, az egyéni éntudat, a családban és a közösségekben sajátitja el külömbözö létidöket töltve, külömbözö élethelyzetekben; mignem megtanulja, hogy a szeretet az nem érzés, a SZERETET az az ATYA FÉNYÉVEL való REZONANCIA és nem azonos a megértéssel, az elfogadással, az együttérzéssel, a nagyra becsüléssel, vagy az elvárásoknak való megfeleléssel. A SZERETET az az ÖNMAGUNKBÓL FELRAGYOGÓ FÉNY amely EGYÜTT REZEG A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉVEL, MEGVILÁGITJA AZ ELME KORLÁTAIT, MIVEL FELISMERI AZ ATYA FÉNYÉT MINDEN TEREMTMÉNYBEN ÉS EZ A FELISMERÉS ÖNMAGUNK FÉNYÉVEL KEZDÖDIK. Addig nem ismerjük fel mások fényét, mig fel nem ismerjük önmagunkban a fényt, amely megvilágitja az elme korlátait, s szivünk túl nem lép az elme korlátain. Elöször önmagunkat kell szeretni, igazán szeretni, érezni a rezonanciát Legfelsöbb Énünk Fényével ahhoz, hogy túl tudjunk lépni az egó önös elkülönülésén és a megértés, az elfogadás, az együttérzés és a megbecsülés érzelmi eszközeivel mások fényében is felismerjük az ATYA FÉNYÉT. Ez a FÉNY REZONANCIA az Egységet erösiti, nyitott a másság elfogadására, nem szab feltételeket, mert azt az egó teszi a dimenzionális frekvencia tartomány korlátai között.

A szekszualitás nem azonos a szeretettel és nem azonos a szerelemmel. Mig a SZERETETHEZ elég önmagad Fénye, amely rezonanciában van a Termtö Fény Szeretetével, és akkor is ragyog, ha „nem szeretik viszont”; a szekszualitás ennek ellenében a két nemi jellegü fizikai testben élö lélek egymás teste iránti vonzalma, a két nemi jellegü testben élö lélek egyesülési vágya, és e vágy kielégitésének nem alap feltétele sem a szeretet, sem a szerelem, de mindkét fél hozzájárulása szükséges. A lélek, az egyéni éntudat, a szekszualitást a párkapcsolatokban tunulja meg, külömbözö élethelyzetekben a létidökön át. Mig a SZERETET az REZONANCIA a TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉVEL, a SZEKSZUÁLIS VONZALOM az ÉRZÉS, az érzelmi test reakciója a kundalini energia felszabaditására a dualitás ellentétes polaritású közegében. A kundalini (szekszuális) energia a leg erösebb ösztönzö erö a fizikai létben, és koránt sem korlátozódik a nemi vágy kielégitésére. Bár az utolsó galaktikus év játékában a kundalini kigyó mozgásával, illetve a kundalini energia általi erösitését a KA testnek kivonták a TUDÁS 3D szintjén elérhetö tartományaiból és kizárólag a nemi vágy kielégitésére degradálták, mégis a kundalini energia a tisztitó tüz, amely a KA testet aktiválni képes és azáltal a magasabb dimenzionális érzékelést is.

A szekszualitás, a nemi vágy kielégitése, a párkapcsolat fontos része, de önmagában semmi képpen sem alapja az együttlétnek, mert nélkülözi a Szeretet Fény Rezonanciáját és a Szerelem lelki és szellemi egymáshoz tartozását. A pillanat örömének potenciálját magában hordozza, de nem a boldogság Fény Frekvenciáját.

A boldogság Fény Frekvenciáját a SZERELEM tartja. A lélek, az egyéni éntudat, a szerelem minöségi szintjeit, a családban, a szülök egymás iránti szerelmükböl fakadó boldogságuk (vagy hiány esetén boldogtalanságuk) által, és a párkapcsolatokban tapasztalja meg, a külömbözö létidök, külömbözö élethelyzeteiben.  Itt egy indián bölcsességet idézek:

„Helytelen azt hinnünk, hogy a szerelem hosszas együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse. A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke, s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az összetartozást, hosszú évek alatt sem születik meg soha!”

A Szerelem a két nemi jellegü fizikai testben élö lélek SZELLEMI ÖSSZETARTOZÁSA ÉS REZONANCIÁJA; a SZERELEM ötvözi a két lélek SZELLEMI REZONANCIÁJÁT és a SZERETET REZONANCIÁJÁT A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉVEL a kundalini energia tüzében. A kundalini tüzében egymásba olvadó két lélek EGYMÁS IRÁNTI SZERETET REZONANCIÁJA hozza létre a BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJÁT ami az IKERLÁNG SZERELEMBEN CSÚCSOSODIK KI. A BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJÁN a két lélek teljesen egymásba fonódik, tökéletesen kiegészitik egymást, a feminin és a maszkulin energia teljes és tökéletes egységet alkot és a testi, lelki és szellemi szinteken is maradéktalanul adják önmagukat egymásnak. A BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJÁN a két lélek nem ÖNMAGÁT keresi a párkapcsolatban, hanem EGYMÁST!

Az IKERLÁNG SZERELEM kizárólag egyenes tudatossági tengellyel létezhet, mert a két fizikai testben élö lélek maradéktalanul csakis akkor adhatja önmagát, ha azt adja ami a szivében és a lelkében van, s mind a két lélek egyszerre adó és befogadó is. A ferde tengely ferde értelmezésével az Elme gondol olyanokat, hogy megbántom ha elmondom ami a lelkemet nyomja, vagy mit gondol majd rólam… mert ezek az egó, elme által kifejezett gondolatai, a sziv a szeretet otthona ahol nincs itélet, de ott van a TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉNEK REZONANCIÁJA.

Mivel a korszak nem lett lezárva, a megtanult karmikus leckék BÖLCSESSÉGE nem épült be sem a kollektiv sem az egyéni tudat tengelybe, igy a következö Nagy Korszakban is aktuális karmikus lecke maradt.

Atlantiszi korszakban a kollektiv és egyéni karmikus leckék elsö sorban a felelöség vállalás és a tiszta kommunikáció megtanulása voltak, de a LeMuriai leckék a szeretet-szerelem-szekszualitás közötti külömbség elsajátitása is meghatározója maradt az élethelyzeteknek.

A felelöség vállalást a lélek, az egyéni éntudat, az önmagával való kapcsolatban tanulja meg, amit aztán tovább visz a családi, a közzösségi és a párkapcsolatokban is. Felvállalni önmagát, felvállalni azt ami a szivben van, az egyetlen út túllépni az elme korlátain. Elöször önmaga elött kell a léleknek felelöséget vállalnia azért ami a szivben van, mert a SZERETET= A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉNEK A REZONANCIÁJA a szivben lakik, és csak ez a SZERETET, EZ A REZONANCIA AZ ATYA/NYMRÓD FÉNYÉVEL képes megvilágitani, vagyis felismerhetövé tenni, és azáltal túllépni az elme korlátain. Csak akkor tapasztalhatja a lélek önmaga Fényének ragyogását, és terjesztheti azt ki a családban, illetve a közösségekben; és a szivben jön létre a BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJA is, amit a sziv SZERELME ötvöz, de ezért is elöször önmaga elött kell felelöséget vállalnia a léleknek, hogy kiterjeszthesse Fényét a párkapcsolatban is.  Felelöséget vállalni másért, csak az képes, aki elöször is felelöséget tud vállalni önmagáért.  Ez a felelöség vállalás vonatkozik bármilyen kapcsolatra: szülö-gyermek, gyermek-szülö, testvér-testvér, barát-barát, munkatárs-munkatárs és mindenek felett a szeretett nö-szeretett férfi között. A BOLDOGSÁG FÉNY FREKVENCIÁJA amely a SZIVBEN jön létre és a SZIVBÖL ragyog, nem átalakitani akarja  a szülö, a gyermek, a barát, a munkatárs és a szeretett nö/férfi egyéniségét, hanem támogatni a bennük élö Fény csodáját. Ehhez elöször önmaga Fényéért kell minden léleknek felelöséget vállalnia, s a gyermek akkor tanulja meg az igaz kapcsolatot önmagával, ha a szülök egymás közötti kapcsolatát a BOLDOGSÁG FÉNYFREKVENCIÁJA ragyogja át. Téves azt hinni, hogy a „boldog” gyermekkorhoz elég, ha a szülök külön-külön szeretetükkel halmozzák el a gyermeket, de a kettöjük nap-mint nap példája nélkülözi a FÉNY REZONANCIÁJÁT és a BOLDOGSÁG FÉNYFREKVENCIÁJÁT. Ilyen helyzetekben az önmaga Fényének felismerése és a felelöség vállalás érte, a gyermek tudatában önzöséggé torzulhat.

Mivel az elözö kor karmikus leckéinek a BÖLCSESSÉGE vagyis a szeretet-szerelem-szekszualitás közötti külömbség nem épült be a tudatosság tengelyébe, a felelöség vállalás megtanulása összemosódott az elözö kor leckéinek az újra tanulásával.

A tiszta kommunikációt a lélek, az egyéni én tudat, a családban tanulja meg, majd a párkapcsolatban emeli a BOLDOGSÁG FÉNYFREKVENCIÁJÁN AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA SZINTJÉRE és terjeszti ki a minden nemü (rokoni, baráti, közösségi, munka stb.) kapcsolatokra. A tiszta kommunikáció nagyon fontos része minden, bármilyen nemü és szintü kapcsolatnak,  mert a tiszta kommunikáció arról szól, hogy azt közöljük, elsö sorban is szeretteinkkel, de embertársainkkal is, ami a SZIVBEN VAN: ÖNMAGUNK FÉNYÉNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁLÓ IGAZSÁGÁT. Ehhez persze, elöször is FELELÖSÉGET kell vállalni ÖNMAGUNK FÉNYÉÉRT és AZÉRT, AMI A SZIVÜNKBEN VAN. A SZIV A SZERETET OTTHONA, OTT TANYÁZIK AZ ATYA FÉNYÉNEK REZONANCIÁJA, A SZERELEM ÉS A SZERELEM ÖTVÖZÉSÉVEL LÉTREJÖTT FÉNYFREKVENCIÁJA A BOLDOGSÁGNAK. A SZIVBÖL RAGYOG FÉNYÜNK, ÉS AZ AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁL, S EZ SZIVÜNK IGAZSÁGA. EZ AZ IGAZSÁG VEZÉRLI A TISZTA KOMMUNIKÁCIÓT, DE ALKALMAZÁSA BÖLCSESSÉGET IGÉNYEL, VAGYIS A SZENT ELMÉNEK A SZENT SZIV SZOLGÁLATÁBAN KELL ÁLLNIA. A SZENT ELME PEDIG, AZ EGYETEMES TUDÁS FREKVENCIÁJÁVAL REZONÁL.

A SZIVBEN NINCSENNEK ÉRZÉSEK, AZOK AZ ÉRZELMI TESTBEN VANNAK, ÉS AZ ELME TOLMÁCSOLJA ÖKET EGYÉNI ÉS DIMENZIONÁLIS KORLÁTAINAK MEGFELELÖEN, AZ ENERGIA ÁTALAKITÓ, ILLETVE ÉRTELMEZÖ CSAKRA ÉRTELMÉBEN.

Atlantiszi korban az energia átalakitó illetve értelmezö a sziv csakra volt, de a tudat tengely a Vega-ra (Lyra azaz Lant csillagkép), majd az Altair-ra (Aquilla azaz Sas csillagkép) mutatott, s ezek az energiák sziv csakra által értelmezve, de a megtanult karmikus leckék BÖLCSESSÉGÉNEK hiányában a felelöség vállalást és a tiszta kommunikációt, de a szeretet-szerelem-szekszualitás közötti külömbség megértését is módositották, elsö sorban is a szakadár területeken, meg a „központtól” kivül esö részeken.

Mivel LeMuriai kor lezárása elmaradt, karmikus leckéinek BÖLCSESSÉGE nem épült be a tudat tengelybe, a két Nagy Korszak karmikus leckéi egybeolvadtak és a tanulás szintjén maradtak. Atlantisz kataklizmája következtében a korszakok lezárása ismét elmaradt és megsemmisült a Föld Akasha lemeze is, a karmikus leckék BÖLCSESSÉGE ismét nem épült be a tudatossági tengelybe, ezáltal a következö Nagy Korszakban is tanulandó leckékként maradtak jelen.

Az Utolsó Nagy Korszak kollektiv és egyéni karmikus leckéi az igaz és a hamis felismerése és elválasztása volt, de Atlantisz és LeMuria karmikus leckéi is újra és újra megjelentek tanulandó leckékként összemosódva a korszak leckéivel az élet helyzetekben. Amellett, Atlantisz bukásával a Föld tudatossági tengelye kibillent, és a ferde tudat tengely a világ ferde értelmezését jelenti. Az igaz és a hamis az elözö korszakok leckéivel összeolvadva már ferde értelmezésben van jelen. Az „energia értelmezö” csakra a 3D-nek megfelöen a 3.ik vagyis  a napfonat=egó csakrája, ennek következtében az egó kifejezö eszköze, az ELME VETTE ÁT AZ IRÁNYITÁST A SZIV FELETT.

Az igaz értékek felismerését és elválasztását a hamistól a lélek, az egyéni éntudat a családban tanulja meg és terjeszti ki a párkapcsolatra és a közösségi kapcsolatokra. Minden igaz érték, légyen az bármi, a SZIV IGAZSÁGÁVAL REZONÁL, S MAGÁBAN HORDOZZA A SZIVNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIÁJÁT. FELISMERÉSÉT A MEGTANULT KARMIKUS LECKÉK KOLLEKTIV ÉS EGYÉNI TUDAT TENGELYBE BEÉPÜLT BÖLCSESSÉGE TESZI FELTÉTELESSÉ. S EZ A BÖLCSESSÉG AZ EGYETEMES TUDÁST GAZDAGITJA, AZ EGYETEMES TUDÁS RÉSZE ÉS AZ EGYETEMES TUDÁSBÓL FAKAD.

Mivel a korszakok nem lettek lezárva, A BÖLCSESSÉG nem épült be a tudatosság tengelybe az érték rendszer megváltozott, a SZIV FÉNY REZONANCIÁJÁNAK VEZÉRLÉSÉT AZ ELME ÉRTELMEZÉSE VÁLTOTTA FEL, A FERDE TUDAT TENGELY, FERDE ÉRTELMEZÉST EREDMÉNYEZVE A 3D DIMENZIONÁLIS KORLÁTAI ÉS AZ ELME EGYÉNI KORLÁTAI KÖZÖTT. AZ ELME ÉRTELMEZÉSE A KARMIKUS UNIVERZUMBAN A DUALITÁS POZITIV ÉS NEGATIV PÓLUSAI KÖZÖTT INGÁZÓ ITÉLET ALKOTÁSBAN FEJEZÖDIK KI.

Igy, a három Nagy Korszak karmikus leckéi összemosódva, az ELME ferde értelmezésében az igazság keresése, a külömbségek, a másság félre értelmezése és az agressziv, a SZIV FÉNYÉT nélkülözö, félreveztö megoldások jellemzik az utolsó 250 millió évet.

Az utolsó Nagy Korszakban, a ferde tengely=ferde értelmezés következtében az emberiség küzd a szeretet-szerelem-szekszualitás közötti külömbség megértésével, a felelöség vállalás lényegének a minöségi megértésével, a kommunikáció pedig, ami a SZÓ MÁGIA használatára korlátozódik, azt tükrözi ami az ELMÉBEN, és NEM AZT AMI A SZIVBEN VAN. AZ ELME IRÁNYITOTTA SZÓMÁGIA EZEN HASZNÁLATA NÉLKÜLÖZI AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIÁT, S ÖNMAGUNK FÉNYÉNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁLÓ IGAZSÁGÁT. Az igaz elválasztása a hamistól, az igazság keresése, az elme ferde értelmezésével és korlátai között az elméletek, tanok s dogmák halmazát hozta létre elkülönülve a SZIV ÉS A TEREMTÖ FÉNY SZERETETÉNEK REZONANCIÁJÁTÓL, AZ UNIVERZUM EGYSÉGÉTÖL ÉS A BÖLCSESSÉG HIÁNYÁBAN AZ EGYETEMES TUDÁSTÓL, és ezt az elkülönülést csak fokozta az utolsó galaktikus évben az információ áramlásának az Annunakik általi kizárása a 3D kódolt Rendszeréböl.

A kibillent, ferde tudat tengely a feminin és a maszkulin energia egyensúlyának a kibillenését is eredményezte; a nöi azaz a teremtö erö háttérbe szorult a férfi azaz a megnyilvánitó erö dominanciája következtében. A nöi=befogadó=teremtö erö jelenléte nélkül, a férfi=megnyilvánitó erö csak a nyers fizikai eröt nyilvánitja meg a napfonat csakra agresszivitásának értelmében.

A 250 millió földi évet számláló Nagy Korszak GALAKTIKUS ÉVEKBEN számolt IDÖTARTAMA 12500 GALAKTIKUS ÉV, vagyis 1 GALAKTIKUS ÉV=20000 FÖLDI ÉVVEL, de úgy is mondhatnánk, hogy húszezerszer lassúbbak vagyunk a galaktikus idönél.

22500 földi évvel ezelött, Jézus eljövetelével kezdetét vette a Mega Ciklus Utolsó Nagy Korszakának az utolsó galaktikus éve, ami 20000 földi év, meg az 5 Idön Kivüli Nap, ami 2500 földi év. A Napban végbemenö felgyorsult folyamatok következtében Húsvét misztériuma befejezetlen maradt, (erröl a Tér Dinamikájában és a Tévhitek Igézetében lesz bövebben szó) ezért várja mindenki Jézus/Nymród/Krisna stb. újra eljövetelét. Itt, csak a karmikus leckékre vonatkozó részleteket foglalom össze: Jézus keresztre feszitését Marduk a feltétel nélküli szeretet bukásának minösitette és kifejezte uralkodási óhaját a Föld és az Emberiség felett. A Belsö Föld 4-5D fényvárosaiban tartózkodó LeMuriaiak, Ádám és MU Királynöje ezt elvetették. A Királynö kijelentette, hogy „már pedig a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET AZ EGYETLEN AMI FELÜLIR MINDENT!” Marduk erre, az utolsó galaktikus év idötartamára játékot ajált, s bár kénytelen – kelletlen beleegyezett, hogy a játék végén az emberiség majd szabad akaratával dönt, hogy merre azaz hová irányitja tudatossági tengelyét, de a feltételeket ö diktálta.

A Föld igy játszótérré változott, a lelkek 3-4 GALAKTIKUS ÓRÁIG tartó LÉTIDÖKRE (1 galaktikus óra = 20.83333 földi év, azaz 20 év és 10 hónap) inkarnálódnak fizikai testben és újra játszák a 3 Nagy Korszak történetét külömbözö szerepeket vállalva, külömbözöképpen a külömbözö létidökben; a „történet forgatókönyve” pedig a ferde tudat tengely ferde értelmezésevel külömbözö képpen variálódott/variálódik és kombinálódott/kombinálódik az Annunaki érdekeknek megfelelöen. Hogy a lelkek a szerepeket valósághüen eljátszhassák és megteremtsék valóságukat a szerep minöségében, megjelent a FELEJTÉS FÁTYLA, a mebrán a két agyfélteke között. A FELEJTÉS FÁTYLÁNAK következtében a fizikai testben inkarnálódott lélek azonosul a szereppel és a szerepnek megfelelöen teremti valóságát az adott forgatókönyv alapján, a ferde tudat tengely ferde értelmezésével és az elme vezérlésével. EZ A SZEREPPEL VALÓ AZONOSULÁS ÉS VALÓSÁG TEREMTÉS AZ ILLÚZIÓ, A JÁTÉK ILLÚZIÓJA. Mert a fizikai valóság, a fizikai létezés az az anyag megnyilvánulási formája és az  VALÓS – a SZIV ÁLTAL AZ ATYA FÉNYÉVEL REZONÁL, csak a játékban vállalt SZEREP, és a SZEREP ÉRTELMÉBEN AZ ELME ÁLTAL, AZ EGÓ ESZKÖZEIVEL TEREMTETT VALÓSÁG az ILLÚZIÓ, amely nélkülözi a SZIVNEK AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIÁJÁT. A BETELJESITENDÖ KÜLDETÉS ÉS A FELADAT AMI EGY-EGY KORSZAKRA SZÓLT, VAGY A LEMURIAIAKRÓL LÉVÉN SZÓ ÁTIVELT A KORSZAKOKON – AZ VALÓS, ÉS ELVÁLASZTANI A VALÓSÁGOT AZ ILLÚZIÓTÓL AZ ANNYIT TESZ, MINT ELVÁLASZTANI A FELADATOT AZ UTOLSÓ GALAKTIKUS ÉV JÁTÉKÁBAN VÁLLALT SZEREPEKTÖL. Kryon erre mondja többször, hogy tudnod kell ki vagy valójában, hogy megértsd a játék illúzió voltát.

A megegyezés Mardukkal úgy szólt, hogy amint az elsö ember ráébred, hogy ki is valójában, azaz kinek a fizikai teste és megérti az utolsó galaktikus év játékában vállalt szerep illúzióját, az Annunakik távoznak. Marduk döntö feltételei közé tartozott, hogy az angyali és arkangyali karok nem segithetik közvetlenül az emberiséget, azonkivül, a Királynö és a Király nem vehetnek részt a játékban, csak az utolsó létidöben – mert az ö feladatuk az illúzió megtörése.

Az Annunakik távozása hosszas tárgyalások után 2010 áprilisának végén következett be.

Az utolsó galaktikus év játékában, az elmúlt 22500 évben történt a Tér-Idö hamisitása, az pedig kitünö alapul szolgált a „tudományok” és a történelem meghamisitására, amit a ferde tudat tengely eredményezte ferde értelmezés meg a feljtés fátyla csak megkönnyitett, annál is inkább mert az akasha lemez megsemmisült, az Univerzum információ áramlása pedig, az azt lehetövé tevö energia központok Annunakik általi lezárásának következtében, nem érte el a 3D kódolt (vallási-társadalmi-erkölcsi kódok) rendszerét. Ezáltal a 3 Nagy Korszak összemosódott karmikus leckéi külömbözö variációkban, az elme által vezérelve, a ferde tengely eredményeként ferdén értelmezve vannak jelen; és az emberiség újra és újra teremti a külömbözö „forgatókönyvek” alapján a karma beteljesedését.

A dualitás pólusai között az elme itélet alkotásai megnehezitik a sziv megnyitását. Ez kihivás mindenki számára mert a ferde értelmezés eredményeként az érzelmek feletti uralmat az elme a sziv feletti uralomként tolmácsolja. A SZIV pedig nem az érzelmek, hanem a SZERETET otthona, az ÉRZELMEK az ÉRZELMI TESTBEN vannak és az elme értelmezi öket. Uralkodni az érzelmeken az az érzelmi test uralását jelenti.

ELMÉVEL URALKODNI AZ ÉRZELMI TEST FELETT AZ A DUALITÁS POZITIV ÉS NEGATIV PÓLUSAI KÖZÖTTI ITÉLET ALKOTÁS; SZIVVEL URALNI AZ ÉRZELMI TESTET PEDIG A SZERETET KITERJESZTÉSÉT JELENTI TELJES LÉNYÜNKRE ITÉLET ALKOTÁS NÉLKÜL, EZ A SZIV MEGNYITÁSA S A  POLARIZÁCIÓ SEMLEGESITÉSE.

A pozitiv pólus erösitése nem szünteti meg az ellen pólus jelenlétét, ezért a „pozitiv gondolkodás” a sziv megnyitása, azaz a SZIV FÉNY REZONANCIÁJA nélkül, az elme ferde értelmezésében, ugyancsak a kódolt rendszert erösiti. A SZERET KITERJESZTÉSE EGÉSZ LÉNYÜNKRE, ÖNÖN FÉNYÜNK RAGYOGÁSÁNAK FELISMERÉSE ÉS KITERJESZTÉSE ÖNMAGUNKKAL KEZDÖDIK, és az Ahimsa nyamaja: „ne árts senkinek” eredetileg úgy hangzik, hogy: „ne árts sem önmagadnak sem másoknak!” A ferde tengely=ferde értelmezés által a „ne árts senkinek” nyama a mindenki elvárásainak való megfelelés igyekezetévé torzult, miközben senki sem sérül csak önmagad. (Mind erröl bövebben a Tévhitek Igézetében lesz szó)

A rövid létidök (mindössze 3-4 galaktikus óra azaz 60-80 földi év) és a sürü szerep csere tette lehetövé, hogy a BÖLCSESSÉG hiányában a FERDE ÉRTELMEZÉS ÁTHATOTTA A LELKI SZINTEKET, A KÖZTES LÉTET, A 3D FELSIKJAIT ÉS A 4D ALSIKJAIT IS. Ez az Annunaki céloknak megfelelöen irányitotta az eseményeket, mert az emberiség szabad választása, amit Marduk ugyan elfogadott, de az csak és kizárólag az elme által befolyásolható. Ha manipulálni tudják az elmét, akkor befolyásolni illetve irányitani tudják az emberiség szabad választását is. Azonkivül, csak a SZIV képes befogadni a Teremtö Fény Frekvenciáit, s ha a sziv szolgálja az elmét, az elme ferde értelmezésével, a napfonat csakra energia átalakitásával, az elme döntései elkülönülnek az Atya Fényével való Rezonanciától a Szivben. A karmikus leckék pedig újfent, új „forgatókönyv” szerint, tanulandó leckék maradnak. Ezt az állapotot igyekeztek az Annunakik elmélyiteni, mert ez igazolta volna, hogy az emberiség képtelen MEGNYITNI SZIVÉT az ATYA FÉNYÉNEK és azáltal feljebb lépni a TUDATOSSÁG ÖRÖKKÉ TÁGULÓ SPIRÁLJÁN, tehát szükségszerü uralkodásuk a Föld felett.

2500 évvel ezelött befejezödött a Mega Ciklus Utolsó Nagy Korszaka és elkezdödött az 5 IDÖN KIVÜLI NAP, amikor a vonalon futtatott idö kiegyenlitödik a galaktikus idövel; a kollektiv és az egyéni karma beteljesedik; Nymród eljövetelével és a korszak lezárásával – ami Mu Királynöjének és Királyának a feladata Nymród jelenlétében – a korszak alatt megtanult karmikus leckékböl kivont BÖLCSESSÉG beépül a tudat tengelybe. A korszak 250 millió éve alatt az emberiség által FöldAnya testébe lehorgonyozott energiákat FöldAnya felszabaditja, és azáltal mozgásba lendül a tér dinamikája.

Most az 5-ik IDÖN KIVÜLI NAP utolsó perceiben vagyunk, a hatalmas változások és a váltás küszöbén. Mind ez teljesen nyilvánvalóvá válik az illúzió megtörésével. Mert a játék vagyis az utolsó galaktikus év befejezödött, az emberiség már az illúzió illúzióját teremti nap mint nap, de az „idök végeztével, az utolsó percben” Nymród újra eljö, amikor a SZIVEK MEGNYITÁSÁVAL a tudatosság tengelyét, a tengelyt ami körül minden forog, újra Nymródra irányitja az emberiség, azáltal a tengely kiegyenesedik, a pólus elfoglalja eredeti helyét…Most a 3 Nagy Korszak egyszerre lesz lezárva, zárul a Mega Ciklus is, és az emberiség azaz a 12 DNS helixel rendelkezö fizikai test kisérletének elsö szakasza is. Az emberiség hatalmas feladatot teljesitett a kisérlet elsö szakaszában, mert a feladat nem kevesebb volt, mint lehozni és lehorgonyozni a FÉNYT a sürü anyagba.

2010 májusában az Annunakik távozása után ez az üzenet jött hozzám: „AZ ANNUNAKI SAS FELSZÁLLT! A KARMA BETELJESEDETT!”

FöldAnya megkezdte a bensejébe lehorgonyozott és felgyülemlett energiák felszabaditását, a tér dinamikája mozgásba lendült.

És most zárulnak az Univerzum és az Omniverzum nagy ciklusai is, és kezdödnek az új ciklusok. Az ÚJ FÖLDÖN kezdödik az új Mega Ciklus Elsö Nagy Korszaka és a 12 DNS hélixes fizikai test kisérletének a következö szakasza, a tudatosság örökké táguló spiráljának egy magasabb dimenzionális szintjén, az elmúlt Mega Ciklus BÖLCSESSÉGÉNEK a tudat tengelybe való beépülésével.

TEREMTÉS – TÁRSTEREMTÉS – TAPASZTALÁS

Eddig kevés szó esett a 4-ik Dimenzióról; a minap hozzám érkezett üzenet a 4D átmosásáról szólt, és ez az elsöbbségi sorrend élére helyezendö sürgösségi eljárással. Meglepödtem az elhangzott kérdésen: MIÉRT NEM AZT TAPASZTALJÁTOK AMIT GONDOLATAITOKKAL ÉS SZIVETEK VÁGYAIVAL „TEREMTETEK?” Az elme-logika rendszerében értelmezve, a fizikai létben azon vágyaink megvalósulását kellene tapasztalnunk, amelyekre gondolatainkat összpontositjuk. Mégis, a fizikai valóságunk ritkán van összhangban vágyaink megvalósulásával. Hol a hiba? Mikor vagy mitöl válik a folyamat diszharmónikussá? Teremteni sem a múltban, sem a jövöben, csakis a jelen mostban lehet. S mégis, a tapasztalás élménye messze mögötte marad a vágyak elmével megfogalmazott gondolati megjelenitésének. „Általunk megteremtett valóságunk,” az élet helyzetek miért diszharmónikusak a vágyak harmóniája helyett? Valóban azt tapasztaljuk amire a nap folyamán, a jelen mostban, éber tudatossággal gondolunk, s amire vágyunk? Avagy a teremtés máshol történik, s máshol a tapasztalás!

A harmadik dimenzió létsikja a MEGNYILVÁNULT VALÓSÁG és a TAPASZTALÁS sikja. A TAPASZTALT élményeket és az 5 érzékszerv által érzékelt valóságot az elme tolmácsolja  éber tudatosságban, a dualitás rendszerében, a pozitiv és negativ pólus között ingázó itélet alkotásával, dimenzionális és kódolt korlátai között. Más szóval, a MEGNYILVÁNULT VALÓSÁG TAPASZTALÁSÁT az elme minösiti a két ellentétes pólus között ingázva (szeretem-nem szeretem, tetszik-nem tetszik stb.) az energia átalakitó csakra, tehát jelen pillanatban a napfonat azaz egó csakrája által, a ferde tudattengely ferde értelmezésében; az elsajátitott karmikus leckék bölcsessége nélkül, mivel a három Nagy Korszak karmikus BÖLCSESSÉGE a korszakok lezárásával épül majd be a kollektiv és az egyéni tudattengelybe. A TAPASZTALÁS az elme és a dimenzió korlátai által meghatározott és minösitett. Mivel az Utolsó Nagy Korszakban az elme vette át az irányitást a sziv felett, a SZIV a SZERETET vagyis az ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA otthona kimarad a TAPASZTALT élmény meghatározásából. A SZIV egyenes tengelyü értelmezésében a teremtett valóság megtapasztalása csak két féle lehet: kihivás vagyis a megoldandó feladat felismerése és a beteljesedés. Az utolsó galaktikus év és az 5 Idön Kivüli Nap játékában vagyis az utolsó 22500 év játékának az illúziójában a vállalt szereppel való azonosulás a felejtés fátylának sgitségével szinte teljesen elhomályositotta a feladat valóságát a szerep illúziója által. A TAPASZTALT élmény az elsö három csakra minöségeire korlátozódik, mert a Napfonat az energia átalakitó és értelmezö csakra, kifejezö eszköze az elme, pedig tolmácsolja az általa minösitett élményt. A Napfonat frekvencia tartománya az alsó csakrákat irányitja és nem ér fel a SZIV Fény Rezonanciájához, ennek következtében a 3D tapasztalás az elkülönült egó korlátai között minösül a dualitás polaritását kifejezö létért illetve a hatalomért (a családban, a közösségekben, a társadalmakban) való küzdelem valamint a szexualitás elme által tolmácsolt élményévé.

A teremtett azaz a megnyilvánult világ MEGTAPASZTALÁSA az 5 érzékszerv által történik, és az energia átalakitó Napfonat ferde tengelyü értelmezésében az elme tolmácsolja az érzékelt valóságot, azonnal minösitve a dualitás rendszerének megfelelöen. (Gyönyörü tóparti sétány, szörnyü piszkos, zajos utca stb.)

Az események illetve az élethelyzetek MEGTAPASZTALÁSA az érzelmi és az értelmi test által történik. Az élethelyzetek, vagy a karmikus lecke megtanulására teremtett kihivás, ahol a játékban vállalt szereppel összhangban a megoldást kell megtalálni, vagy az elsajátitott lecke beteljesedése. Mindkét esetben az érzelmi és az értelmi testben végbemenö energetikai eseményt a Napfonat alakitja át az egyén által értelmezhetö élménnyé, a ferde tudattengely ferde értelmezésében, az elme tolmácsolásával. Az élmény minösitése a Napfonat által irányitott csakrák minöségi frekvenciáján mozog. Az nem jelenti azt, hogy a magasabb frekviniális reakció az érzelmi illetve értelmi testben nincs jelen, csak azt jelenti, hogy a magasabb frekvenciákat a Napfonat nem érzékeli, s ezáltal az egyén sem tudatos rájuk, mert az elme, az egó kifejezö eszköze, a Napfonat által értelmezett valóságot tolmácsolja a dualitás ellentétes polaritású rendszerében. Ezt nevezhetjük a 3-ik Dimenzió korlátainak. Ezáltal a 3D TAPASZTALÁS az alsó csakrák és a dualitás polaritása által korlátozott.

A Felemelkedés azt jelenti, hogy a Mega Ciklus és az 5 Idön Kivüli Nap befejeztével, az elmúlt három Nagy Korszak lezárásával, a karmikus leckék BÖLCSESSÉGE beépül a TUDATTENGELYBE, miáltal az kiegyenesedik, és az energia átalakitása és értelmezése FELEMELKEDIK a NAPFONAT CSAKRÁBÓL a SZIV CSAKRÁBA. A SZIV CSAKRA a központ, ott található a FÉNY FREKVENCIÁJA, a SZERETET FREKVENCIÁJA amely az ATYA FÉNYÉVEL REZONÁL, s ez a FÉNY REZONANCIA a felsö csakrák minöségi frekvenciáin mozog, ezáltal a SZIV mindegyik csakra irányitója. Amint az energia átalakitás és értelmezés felemelkedik a SZIV CSAKRÁBA, a TAPASZTALÁS egyenes tengelyü értelmezése az ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA által történik a SZENT ELME tolmácsolásában. A SZENT ELME pedig az EGYETEMES TUDÁSSAL REZONÁL és a SZENT SZIVET szolgálja. Igy az 5 Dimenzió teremtett valóságát a SZIV FÉNY FREKVENCIÁJÁN érzékeljük, a TAPASZTALÁST a SZIV FÉNY FREKVENCIÁJA értelmezi egy magasabb tudattartományban a TUDATOSSÁG ÖRÖKKÉ TÁGULÓ SPIRÁLJÁN.

Mig a harmadik Dimenzió a fizikai létünk, vagyis a megnyilvánult illetve teremtett valóság TAPASZTALÁSI sikja, a TEREMTÉS, a MEGTAPASZTALANDÓ VALÓSÁG MEGTEREMTÉSE a LELKI SZINTEKEN történik, mivel NEM A FIZIKAI TEST, hanem a LÉLEK hordozza a TEREMTÖ SZIKRÁJÁT, a LÉLEK az aki TEREMT. Az érzelmi, értelmi és éteri testünk a Lélekkel együtt áthatja a fizikai testet, azomban egyik sem érzékelhetö a megnyilvánult valóság tapasztalási szintjén.

Szivünk megnyitásával az ATYA FÉNYÉT engedjük érzelmi és értelmi testünkbe ragyogni, s e FÉNY ragyogása világitja meg az elme korlátait amit a LÉLEKNEK kell felismernie és a SZIV frekvenciáján túllépni rajtuk.

A fizikai test kisérlete rendkivül fontos nemcsak az Univerzumban, de az Omniverzum minden szegmensében is , mert a fizikai testben való felemelkedés az 5-ik Dimenzióba, lehetövé teszi a teremtett világ, a forma világának a tapasztalását a felsöbb Dimenzionális szinteken is.

A Teremtés a Magasabb Dimenzionális szinteken, elsösorban is az Atya és a Teremtö Szellem köreiben, mint minden az Univerzumban és az Omniverzumban, tökéletesen harmónikus ciklusokban történik, AZ ÖRÖKKÉ TÁGULÓ TUDAT SPIRÁLJÁN. A teremtés ciklusa a tágulás, a „nagy bumm”, a létrehozás, az épités, amit követ a tapasztalás ciklusa, amikor az alsó és felsö dimenziókban egyaránt minden létezö megtapasztalja a teremtett valóságot, s végül a tapasztalásból kivont bölcsesség beintegrálása következik az egyetemes tudat tengelybe.

Tehát, mi NEM TEREMTÜNK a TAPASZTALÁS SIKJÁN a 3D közegben, hanem MEGTAPASZTALJUK a teremtett valóságot FIZIKAI TESTBEN, aktiv ÉRZELMI és ÉRTELMI TESTTEL, s általunk, fizikai testeink által tapasztalnak a felsöbb dimenzionális részeink: a FELSÖBB ÉN és a SZELLEM. Ezért hangsúlyozzuk többször, hogy privilégium itt lenni és a Teremtö Szellem számára megtapasztalni az általa teremtett valóságot!

Fizikai testben „felemelkedni” az 5D-be azt jelenti, hogy az ÉNTUDAT vagyis az EGÓ átlényegül és a LÉLEKKEL együtt egyesül a FELSÖBB ÉNNEL. Ezáltal a FELSÖBB ÉN közvetlenül tapasztalja majd a teremtett valóságot egy magasabb tudatossági szinten.

Mi MULTIDIMENZIONÁLIS lények vagyunk, s bár fizikai testünk, a „Földi Ürruha”, a 3D minöségeit testesiti meg, ÉTERI, ÉRZELMI és ÉRTELMI TESTÜNK a 4 Dimenzióban van. Amikor azt az üzenetet kaptam, hogy sürgösségi eljárással a 4D ÁTMOSÁSÁRA kell összpontositani, az ÉRZELMI és ÉRTELMI TESTÜNK megtisztitását jelenti. A tisztulást, mi által képessé válunk nagyobb mennyiségü és magasabb frekvenciájú Fény befogadására és a felemelkedésre. Amit tennünk kell, az a MÉREGTELENITÉS vagyis az érzelmi mérgek „kimosása” ÉRZELMI TESTÜNKBÖL és a berögzült, hamis hitrendszerek meg az Annunaki kódolt rendszer lerakódásainak illetve az erkölcsi-vallási-társadalmi elvárásoknak a „kimosása” ÉRTELMI TESTÜNKBÖL.  

A VIZ az AnyaIstennö energiáinak a megnyilvánulása a Földön. A VIZ az életet jelenti és benne „keletkezik” az élet. Nöi minösége a lágyság, a mélység, a titokzatosság, a transzformációra való képesség (jég-cseppfolyós-pára) stb. A VIZ mindent magába fogad, elmos, s transzformáló képessége által megtisztit – mindent eljuttat a Fény Közös Óceánjába, ahol az Atya Fénye által Fénnyé alakul. Az AnyaIstennö energiáinak a lényege a MINDENT MAGÁBA ÖLELÖ SZERETET.

A 4D vagyis ÉRZELMI és ÉRTELMI TESTÜNK „ÁTMOSÁSA” tehát, a beáramló Istennöi energia segitségével, a  MINDENT MAGÁBA ÖLELÖ SZERETET által valósulhat meg. A MÉREGTELENITÉS, az ELKÜLÖNITÖ HITRENDSZEREK ELENGEDÉSE, a SZIVBÖL VALÓ MEGBOCSÁJTÁS által történik. Amikor „tiszta szivböl” megbocsájtunk önmagunknak és másoknak, energia mezönkböl és energetikai testeinkböl eltünnek a sötét foltok, s megtisztult testeink fénylövé, ragyogóvá lesznek.

A MEGACIKLUS utolsó NAGY KORSZAKÁBAN, az utolsó 250 millió év folyamán, de kiélezödve a korszak utolsó galaktikus évének a játékában a nöi/Istennöi energia a maszkulin energia dominanciája alá került, degradálásáról és bemocskolásáról tesz tanú vallomást a Föld vizeinek a szennyezettsége. Az Istennöi energia beáramlásával, a nöi energia felszabadulásával a TISZTULÁS minden szinten történik. Az élövilág és testünk is reagál a viz minöségére, legyen az szennyezödés vagy a tisztulás iránya, hiszen az élö szervezet 2/3 része viz, s minden minöségi változás a vizben szubtilis változást idéz elö az összes élö sejtben illetve az élö szervezetekben is.

A 4D „ÁTMOSÁSA” pedig történik a lelki szinteken, de éber tudatosságban is, mert csakis „MEGTISZTULT” TESTEINK lesznek képesek a magasabb dimenzionális FÉNY mennyiség és frekvencia BEFOGADÁSÁRA és MEGTARTÁSÁRA. Ez pedig elengedhetetlen az 5D létezésben.

A TEREMTÉS elsö sorban, amint azt már elmondtuk, tökéletes és harmónikus ciklusokban, a TEREMTÖ FÉNY = TEREMTÖ SZERETET = TEREMTÖ SZELLEM vagyis az ATYA ELMÉJÉBÖL kisugárzó TEREMTÖ GONDOLAT által történik, amit az ANYAISTENNÖ magába fogad, s ezen „szeplötelen fogantatás” eredményeként születnek az ISTENFIAK azaz a NAPOK és az ISTENI LEÁNYZÓK vagyis a BOLYGÓK. A BOLYGÓK mint ISTENNÖI MINÖSÉG, képesek az ÉLET MEGTEREMTÉSÉRE és FENNTARTÁSÁRA a NAP mint ISTENFI MINÖSÉG FÉNY KISUGÁRZÁSA és MEGNYILVÁNITÓ ENERGIÁJA által.

Az alsó és magasabb dimenzionális létezés – a TEREMTÖ SZELLEM SUGALLATA által – teremtett valósága, az Univerzum és az Omniverzum minden szegmensében harmónikus a dimenzionális céllal (tapasztalás, vagy tanulás, vagy tanitás, vagy Teremtés….) és minöséggel (az adott dimenzió lehetöségei és korlátai között) és az EGYETEMES TUDÁST ÉS BÖLCSESSÉGET GAZDAGITJA AZ ÖRÖKKÉ TÁGULÓ TUDAT SPIRÁLJÁN.

A nemi jellegü fizikai test kisérletének a 2-ik szakasza az új MEGA CIKLUS kezdetével az 5D-be való emelkedéssel indul. Az 5D-ben a dimenzionális cél és minöség kitágul, és MAGASABB DIMENZIONÁLIS RÉSZEINKKEL EGYESÜLVE TÁRSTEREMTÖIVÉ leszünk a TEREMTÖ SZELLEMNEK a teremtett valóság megteremtésében. S bár az utolsó galaktikus év és az 5 idönkivüli nap vagyis az elmúlt 22,500 év játéka Marduk elképzelésére és ajállatára történt, mégis egy magasabb célt szolgált, mert a Lelkek a játék folyamán, játszva, szerepeket vállalva, a karmikus ciklusokban tapasztalva tanulták és tanulják a TÁRSTEREMTÉS „tudományát”.

A Teremtés tehát a lelki szinteken történik és a szabad akarat illetve a szabad választás joga is ott valósulhat meg. A Köztes Létben, két létidö között, a 4D al vagy fel szintjein, a lélek fejlödésében elért szinttel összhangban, a LÉLEK MEGTEREMTI a következö létidö élettervét vagyis „forgatókönyvét”, szabadon választva a szerepet amit játszani fog, illetve amivel az EGÓ azonosul majd. Az elmúlt három Nagy Korszak kollektiv karmikus leckéi közül szabadon választhat, hogy melyiket vagy hányat fog tanulni a létidö alatt és saját karmájából melyiket vagy hányat fog majd beteljesiteni és melyiket halassza egy következö létidöre, mit fog megtapasztalni és hogyan. Az ÉLET HELYZETEKET vagyis a MEGTAPASZTALÁS FOLYAMATÁT az ÖSSZES RÉSZTVEVÖ LÉLEK KÖZÖSEN TEREMTI MEG, szabadon választva, hogy egy-egy élet helyzetben milyen szerepet vállal, természetesen a karmikus csomópontok, leckék és kapcsolatok értelmében.

Minden Lélek a „forgatókönyv” beteljesitéséhez szükséges energiákkal inkarnálódik a 3D fizikai szintre, MEGTAPASZTALNI a KÖZTES LÉTBEN – az arra az életre vonatkozó összes fö és mellék szereplö által – KÖZÖSEN MEGTEREMTETT azaz TÁRSTEREMTETT létidöt. Persze semmi se nincs úgymond „köbe vésve” és több variáció is létezik aforgatókönyvben”, de csakis azt tapasztaljuk a fizikai szinten amit a „forgatókönyv” tartalmaz. Ezt úgy mondták valamikor, hogy minden úgy lesz, ahogy a „sors könyvben” meg vagyon irva; ezért a tapasztalás élménye messze mögötte marad a vágyak elmével megfogalmazott gondolati megjelenitésének.

Az egó elkülönültségében és a felejtés fátyla következtében a tapasztalás szintjén nem emlékezünk az élettervre. Az elme irányitásával és a ferde tudattengely ferde értelmezésével a dupla polaritású duális rendszerben a napfonat csakra jellemzöivel, az egó minösiti a tapasztalt élményt a pozitiv-negativ pólus között, s a DISZHARMÓNIA ezzel a MINÖSITÉSSEL kerül életünkbe, mert a Lélek NEM MINÖSIT, az életterv megteremtésekor a KIHIVÁS-TANULÁS-BETELJESEDÉS a szempont. Azomban, a karmikus ciklusokban az EGÓ MINÖSITÉSEIVEL MEGÉLT HARMÓNIA-DISZHARMÓNIA által tanulják meg a Lelkek az együtt teremtést, vagyis a TÁRSTEREMTÉST, MINDEN ÉS MINDENKI LEGFELSÖBB JÓLÉTÉRE ÉS JAVÁRA, hogy az 5D-be emelkedve valóban TÁRSTEREMTÖIVÉ válhassunk a TEREMTÖ SZELLEMNEK.

Ez a Megacilkus utolsó létideje, s ebben az utolsó létidöben, minden ÉLET HELYZET KOMPLEX és ÖSSZETETT, mert mindhárom NAGY KORSZAK ÖSSZES KARMIKUS LECKÉI jelen vannak meg az EGYÉNI KARMA maradéktalan beteljesitése is; azonkivül a VÁLASZTOTT és a VÁLLALT SZEREPEK; s a LEMURIAI és ATLANTISZI Lelkek számára ott vannak még a KARMA VÁLLALÁSOK vagyis a Lélek felvállalja, hogy besegit valamelyik LÉLEK TÁRS KARMÁJÁNAK a beteljesitésében, a SPIRITUÁLIS VÁLLALÁSOK vagyis a FÉNY SZOLGÁLATÁBAN tett vállalások és a FELADAT – amivel Dahl univerzumból jöttünk – illetve a KÜLDETÉS – amivel a 12 Csillagnemzet tagjai jöttek – az utlsó létidöre vonatkozó aszpektusainak a beteljesitése is.  Bár a FELADAT illetve a KÜLDETÉS beteljesitése (folyamatosan a Megaciklus utolsó 3 Nagy Korszakában) a LELKI SZINTEKEN történik, részben jelen van a TAPASZTALÁS sikján is. Mind ezen KARMIKUS LECKÉK és KAPCSOK, a SZEREPEK, a VÁLLALÁSOK és a  FELADAT illetve a KÜLDETÉS beteljesitését tartalmazó, komplex élettervek megteremtése erre az utolsó létidöre, a LELKEK TÁRSTEREMTÉSI  „Diploma munkája” volt a FÖLD nevü Misztérium Iskolában.

 


Share

Vélemény, hozzászólás?