LÉGZÉS AVAGY LÉLEKZÉS?

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Elözö irásomban a levegö elem egyik jelenségéröl, a szél tisztitó, átalakitó – gyógyitó és romboló erejéröl volt szó. Többen is megkérdezték miért nem esett szó a lélegzésröl, hiszen az is a levegö elemhez tartozik, nemde?!

Noss, elöször is az öselemek mindegyike, igy a levegö elem is multi dimenzionális, jó néhány dimenzionális sikon is hat és müködik egyszerre azaz egyidöben, és több funkciót is betölt teljes multidimenzionális mivoltában. S bár ezek a funkciók, mint minden az univerzumban és az omniverzumban, kapcsolatban állnak egymással, mégsem vehetjük mindegyiküket egy kalap alá, nemcsak a terjedelem, hanem elsö sorban a lényegi különbségek miatt sem.

Amellett, bármelyik lételemet vetjük vizsgálat alá, azt kell látnunk, hogy sokkal komplexebb, összetettebb mint azt elsö pillantásra gondolnánk. Az elemek minöségei áthatják – átszövik egymást; az elemek funkciói egymásba kapcsolódnak, viszont midegyikük egyedi minösége teszi az adott funkciót a lét egyik alap pillérévé, illetve a teremtett világ csodájává.

Mi most itt a lét egyik alap pillérével a LÉGZÉSSEL és a LÉLEKZÉSSEL fogunk foglalkozni. Az emberek nagy többsége azonositja a LÉLEKZÉST a LÉLEGZÉSSEL vagyis a LÉGZÉSSEL. Azonban a kettö nem ugyanaz. Amire ebben a cikkben fel szeretném hivni a figyelmet az a különbség a LÉGZÉS és a LÉLEKZÉS között.

A LÉGZÉS az élö szervezetek egyik alap életmüködése. A magasabb rendü szervezeteknél és az embernél, a légzés, a belégzés és kilégzés ritmikus dinamikája az életmüködésnek. Úgy is mondhatnánk, hogy ritmikus gázcsere, mely során a légzöszervek által belégzett levegö oxigénjét a vér hemoglobinja megköti, amit a sejtek felhasználnak anyagcseréjükben, és az eközben termelödött széndioxidot leadják, ami kilégzéssel, azaz az elhasznált levegö kifújásával kerül vissza a levegöbe.

Nem célom a tüdö meg a légzöszervek és a gázcsere élettani elemzése, hiszen az bármelyik orvostani tankönyv respiratoriai részében, valamint rengeteg medikai publikációban is elolvasható. Ugyanúgy, a légzö gyakorlatokat is kihagyom, ugyanis hatalmas mennyiségü anyag áll bárki rendelkezésére e témában; akár az internet ezernyi weboldalán, akár a könyvtárak polcain sorakozó könyvekben, valamint sok-sok újság és magazin hasábjain. Amellett, mindegyik jóga tanitó, guru vagy spirituális tanitó, aki a légzö gyakorlatokat részesiti elönyben a rezgésszint emelésére, a saját légzö technikáját minösiti a legmegfelelöbbnek a cél elérésére. Szinte lehetetlen tanácsot adni, hogy melyik légzési technika a leg célravezetöbb, annál is inkább, mert az egyéni, nem általánositható, és nem sablonositható. Minden egyes embernek a saját belsö ritmusát, saját belsö vezettetését kell követnie a tudatos légzés, és a LÉLEKZÉS gyakorlásában.

A légzés az emberek nagy többségénél teljes mértékben automatikus, nélkülözi a tudatosság bármilyen szintjét. Csak ritkán kerül sor tudatos, figyelem irányitott légzésre, és akkor is csak rövid ideig marad a figyelem középpontjában.

A légzést a vegetativ idegrendszer irányitja, akarattól, tudatossági és/rezgés szinttöl függetlenül. A szimpatikus idegrendszer gyorsitja, a paraszimpatikus pedig lassitja a légzést – akár az érzelmi testböl, akár kivülröl érkezö inger hatására – de mindég akarattól és tudattól függetlenül.

A LÉLEGZÉSSEL azaz a LÉGZÉSSEL szemben, ami a tüdö és a légzö szervrendszer által történik és az oxigén felvételére irányul, a LÉLEKZÉS, ami ugyan szintén igénybe veszi a légzö szervek közremüködését is, az ÉLET ENERGIA bevitelét biztositja, és az a LÉLEK dolga!

Az oxigén az gáz­, a levegö mint gázkeverék egyik alkotó eleme, és nélkülözhetetlen a sejtek anyagcseréjében, azonban az oxigén nem azonos az ÉLET ENERGIÁVAL.

Az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA (szanszkrit neve az élet energiának) az a mindent betöltö kozmikus energia, amely müködésben tartja a teremtett világot. Kapcsolatban áll mindennel, betölti és átjárja az Univerzum és az Omniverzum minden szintjét és dimenzióját: fizikai, mentális (értelmi), szexuális, spirituális és kozmikus energia, hatása és jelenléte pedig minden szinten, teljes multidimenzionális mivoltában érezhetö.

Az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA minden tett, gondolat, megnyilvánulás mozgatója, tulajdonképpen a létet biztositó és meghatározó energia. Az élet minden pillanatának jelenlevö része – mégis a levegö illetve légelem legtitokzatosabbnak tartott résztvevöje.

Az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA minden világot, Földet – Eget – Kozmoszt összeköt, és szabályozza mindegyikük müködését. Sok vonatkozásában Isteni/Szent/Univerzális energiának is szokták nevezni. Az Isteni energia – ÉLET ENERGIA – PRÁNA, illetve az Isteni minöség alapvetö tulajdonsága és jellemzöje, hogy megsemmisithetetlen. Az energia egyébként sem vész el, csak átalakul, akár dimenzionális szinten belül, akár a dimnzionális szintek között történik a transzformáció.

Téves megfogalmazás az, hogy a közeg ahol az ÉLET ENERGIA „található”, illetve a PRÁNA hordozója, a LEVEGÖ, hiszen ez az energia mindent betöltö kozmikus energia, és nemcsak áthatja, de betölti az öselemek mindegyikét is, igy, az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA forrásai az ember számára az öselemek mindegyike.

A FÖLDELEM ÉLET ENERGIA átadása a táplálék által történik. Minél tudatosabb és „egészségesebb” a táplálkozás, annál több és tisztább ÉLET ENERGIA kerül a szervezetbe. Azonban, élelem útján az energia szükséglet mindössze 3 – 5 % kerül a szervezetbe.

A VIZELEM ÉLET ENERGIA átadása az ivással történik. Az emberi test nagy része/százaléka viz, Isten Anya minösége, és ez máris kiemeli a tiszta, élö viz fogyasztásának fontosságát az élet számára.

A TÜZELEM ÉLET ENERGIA átadása a napfény által, a természetben történik. Az energia központok, vagyis a csakrák a környezetböl veszik fel a szükséges energiát. A napfény – maszkulin – életet megnyilvánitó minösége a környezet minden szintjén és aszpektusában jelen van és tükrözödik.

A LEVEGÖELEM ÉLET ENERGIA átadása a LÉLEKZÉSSEL történik. A légzö szervek hozzájárulásával a LÉLEK veszi fel az ÉLET ENERGIÁT. Mivel a LÉLEK áthatja az egész fizikai és éteri testeinket, a LÉLEK juttatja el az ÉLET ENERGIÁT nemcsak az energia központokba vagy csakrákba, de az összes sejtbe, söt éteri testeink minden parányába.

Az emberek többségénél a LÉLEKZÉS is, az energia felvétel is, teljesen automatikus akár csak a légzés. Azonban, minél magasabb a tudatossági szint, minél magasabb rezgés szintre emelkedik a LÉLEK, annál tökéletesebb lesz a LÉLEKZÉS, vagyis az ÉLET ENERGIA felvétele, elosztása és felhasználása, ami tökéletesebb életmüködést eredményez.

Az ÉLET ENERGIA nádikban (szanszkrit szó) azaz energia csatornákban áramlik. Tökéletesebb LÉLEKZÉSSEL, magasabb tudatossági szinttel az energia csatornák mentesülnek az esetleges dugulásoktól, az érzelmi test „felszabadul”, eltünnek a csalfa vágyak, a harag, a félelmek, a különbözö diszharmónikus sérülések… és a fizikai test ezek által megjelenö betegségei is. „Ép testben ép lélek” szól az egyik ógörög bölcselet, a valódi, az igazi bölcsesség viszont pont a forditottja ennek, Ép LÉLEK Ép Testet hoz létre! – Az agy, az elme müködése elektromágneses hullámok által történik, és ez a hullámzás tulajdonképen a rezgés által kifejezett ÉLET ENERGIA azaz PRÁNA. Minél tökéletesebb a LÉLEKZÉS, annál kiegyensúlyozottabb az elme müködése, könnyebben és gyorsabban indul be az öngyógyitás és a gyógyulás.

Itt emlitem meg a DNS hullám természetét, illetve hullámzó képességét is, hiszen az Univerzum és az Omniverzum ÁLLANDÓ VIBRÁCIÓJA következtében, az Univerzális vagy ÉLET ENERGIA is állandó rezgésben van. A Nap és a napfény transzformálja a Földi lét rezgésszintjére azaz frekvenciájára, a napfonat csakra pedig számunkra értelmezhetö energiává alakitja át. Az Univerzális rezgés által kifejezett ÉLET ENERGIA hullámzó áramlására a DNS hullámzó képessége és hullám természete reagál, illetve rezonál, igy minden egyes ember a saját rezgésszintjének megfelelöen – illetve saját rezgésszintjével összhangban – ossza el és használja fel a Lélek által felvett ÉLET ENERGIÁT. Nagyon keveset tudunk még a DNS funkcióiról, minöségeiröl, multidimenzionális kapcsolódásairól vagy a hullám természetéröl… de a DNS hullám természetü reakciója az ÉLET ENERGIA rezgés által kifejezett hullámaira adja meg, alakitja ki minden egyes ember egyedi és egyéni tulajdonságait, személyiség vonásait.

És végül, de nem utolsó sorban, néhány szó a Pranajama-ról. A Pranajama szanszkrit kifejezés aminek igazi jelentése és értelme: uralom a PRÁNA azaz az ÉLET ENERGIA felett. Nincs szándékomban elemezni vagy magyarázatot füzni a PRANAJAMA egyetlen vonatkozására vagy aszpektusára sem, hiszen egy igazi guru tudatossági, illetve rezgésszintje lényegesen meghaladja a kollektiv tudatosság szintjét. Azonkivül, bárki utána nézhet a Pranajama gyakorlására a sok-sok weboldal és könyv oldalain. Itt és most csak dió héjban mondom el a Pranajama lényegét: a lélekfejlödés során magasabb tudatossági/rezgés szintre emelkedett LÉLEK lehetösége uralni azaz irányitani, szabályozni az ÉLET ENERGIA vagyis a PRÁNA áramlását a LÉLEKZÖ technikák segitségével, ezáltal optimalizálni az életmüködést, az agy és az elme müködését, a nádik tisztitását a tökéletes ÉLET ENERGIA ÁRAMLÁS érdekében. A helyesen szabályozott LÉLEKZÉS belsö nyugalmat és kiegyensúlyozott elme müködést eredményez, ami oldja a streszt, beinditja az öngyógyitó mechanizmust… A PRANAJAMA teljes multidimenzionális mivoltában a PRÁNA irányitását, szabályozását és a fizikai, valamint az éteri testekre való tudatos kiterjesztését jelenti. Semmiképpen sem keverendö össze a légzö gyakorlatokkal, és nem a levegö eröteljes vagy eröszakos visszatartására vonatkozik, hanem a LÉLEK ENERGIA felvételére és az afeletti uralmára értendö, bár a LÉLEKZÖ technikák igénybe vehetik a légzöszervek közremüködését is.

Sári Izabella

Áldás, Béke, Szeretet, Fény!  

Share

A SZÉL MINT HATALMAS TISZTITÓ ERÖ

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Talán az egyik legismertebb rege a szélröl az ógörög monda világban található, Odüsszeusz vándorlásaiban. A Trójából hazafelé igyekvö Odüsszeusz, vándorlása és bolyongása során az Eoli, mai nevén Lipári szigetek (vulkáni sziget csoport a Tirén tengerben, ahol a felszin formáló erök közül legkifejezettebb a szélerrózió) egyikén, Aioloszon kötött ki. A szigetek urává Zeusz Föisten Hippotádész királyt tette, aki szeretettel megvendégelte Odüsszeuszt és társait; majd ajándékként marhabörbe zárta az összes ellenszelet, és egy ezüst zsineggel Odüsszeusz hajója után kötötte a zsákot, hogy biztositsa a gyors és biztonságos hazatérést. Ittaka partjai közelében mig Odüsszeusz aludt, az egyik kiváncsi hajós, kincsek és arany reményében, kihasitotta a börzsák oldalát, melyböl a szelek bögve-zúgva kirohantak, és ismét messze, a nyilt tengerre sodorták a hajót…

Zúgó, bögö, üvöltö és nyargaló szelek, vagy lágyan simogató, illatos szellö, valójában mi is az a szél?

A lexikoni meghatározás szerint a szél a levegö áramlása a magasabb légnyomású területröl az alacsonyabb légnyomású terület felé, hogy a légnyomás különbség kiegyenlitödjék, illetve a lég harmónikus egyensúlya helyrebillenjék. Vannak állandó és idöszakos; helyi jellegü és globális; minden égtáj irányából elöforduló szelek. Azomban, a szél mint természeti jelenség meteorológiai szempontból sem ennyire egyszerü.

Mi most itt a szél mint a levegö elem áramlásával fogunk foglalkozni. A levegö, a lég, a lét öseleme. Láthatatlan, alaktalan, megfoghatatlan, bármihez hozzá idomul, jelenlétét csak hiányával tudjuk érzékelni. Nélküle nincs élet, mert az energia és az életenergia áramlásának a légburok a szintere. Belöle és vele együtt lélegezzük be az életenegiát. A levegö elem a láthatatlan, a szellemi világ jelképe, azonkivül a gondolat, a tudás, az értelem, a repülés a magasság tartozik hozzá; és mind az ami megfoghatatlan és a 3-ik Dimenzio korlátai felett áll. A levegö elem képezi és teszi lehetövé a kapcsolatot a felsöbb, a láthatatlan, a szellemi világokkal.

A szél a levegö és az életenergia áramlása, A LÉG ELEM DINAMIKLUS MOZGÁSA. Ez az áramlás minden irányba és minden irányból, egy szinten és egyszerre több szinten is történhet. A légáramlat = szél áramlik láthatatlanul, megfoghatatlanul, amit a 3-ik Dimenzionális, azaz a Teremtett világban csak érezni lehet; vagy a hatását (zúg, süvit a fák között, mozgatja a fák lombjait) illetve a következményeit (letörött faágak stb.) érzékelhetjük a fizikai érzékszerveinkkel.

A szél áramlása lehet gyengéden simogató (lágy tavaszi szellö) vagy szilaj vágtatás (orkán erejü szél); lehet szeliden nyugtató, vagy „elemi” erövel tomboló; de minden esetben a kibillent egyensúly helyzet helyreállitására irányuló. A harmónikus momentum a szélcsend.

A szél áramlása a gondolatok áramlását tükrözi, gondoljunk csak a cikázó vagy száguldó gondolatokra, vagy akár a gondolatok hompölygö áradatára és folyamatos áramlására. De egyszerüen csak képzeljük el az egyensúly hiányt a magasba röppenö, felszökkenö gondolatok és a földhöz ragadt, lapos és felszines gondolkodás között. Emlékezzünk csak vissza az energia lehorgonyozásra. Minden egyes gondolat, cselekedet, kimondott szó (tettet is, kimondott szót is, gondolat elözi meg), energiát horgonyoz le Földanya testébe. Ha egy térség lakóssága által lehorgonyozott energia a 4 öselem közül valamelyikkel kibillen az egyensúlyból – vagy mert a lakósság gondolkodása és magatartása túlságosan elháritja valamelyik elem energiáit, potenciáljait és minöségeit; vagy mert a populáció csak és kizárólag egy elem energiáit, lehetöségeit és minöségeit éli – elemi katasztrófákra kerülhet sor.

Ha egy területen gyakoriak az erös vagy viharos szelek az ott élök gondolkodása túl földhözragadt, merev elöitéleteik gátolják a fejlödést, a haladást, az áramlást – nagy a gondolkodási szint külömbség a fejlettebb területekkel – a viharos szelek elsöprik a berögzött, olykor életképtelen gondolat mintákat és energiákat, és mind azt ami ezeket képviseli: kiszáradt, merev, törékeny fák – faágak; korhadt tetö – kerités – gerendák stb; erröl szól a spirituális meteorológia is. A vihar utáni eltakaritásban, de pusztitó erejü hurrikán esetén az újjáépitésben, a lakósság  összefogása veheti kezdetét; új eszmék és ötletek jöhetnek felszinre; dinamikus, megújhódást hozó energiák válthatják fel a régi, berögzött mintákat. A SZÉLVIHAR a BEGYEPESEDETT GONDOLKODÁST LAZITJA FEL, TISZTITJA, TRANSZFORMÁLJA.

Hatalmas TISZTITÓ ERÖ a SZÉL. Ezt mutatják a Húsvét elötti hetekben a böjti szelek is. Megtisztitják a levegöt, felszáritják a télutó havas, sáros maradékait. Ezzel párhuzamosan történik az emberek belsö tisztulása is, felkészülés a Napéjegyenlöség Energiáinak a befogadására és Húsvét misztériumára; a FÉNY, a SZERETET, és a KIKELET = ÚJJÁÉLEDÉSE a TERMÉSZETNEK, szivünkbe fogadása. Ahogy Földanya úgy gyermekei is!

Ha ezt a belsö tisztulást (megbocsájtás, elengedés, elfogadás – a régi korlátozó godolatminták elengedése és a magasabb szintü, szeretetteljes és kreativ gondolatminták valamint a másság elfogadása stb.) akár tudatosan, akár tudatalatti szinten elutasitjuk, szélviharrá fokozódik a szél. A szél felkavarja a port; rengeteg szemetet (száraz levelek, mindenféle hulladék) hozhat, hiszen felkavarja a megült, elengedésre váró energiákat, begyepesedett gondolatmintákat, meg nem bocsájtott, valós vagy vélt sérelmeket, vagyis mindenféle belsö szemetet; amit aztán felkap és viszi magával megtisztitva a belsö és külsö tereket egyaránt.

A szél romboló ereje fákat képes kidönteni, épületeket romba dönteni, vagy legalább is megrongálni, mert nem csak a spirituális szinteken de a fizikai szinten is lerombolja mind azt, ami már nem szolgálja fejlödésünk és tovább haladásunk; szinte rámutatva arra, hogy hol, az élet melyik területén kell tovább lépnünk. A SZÉL AZ MEGNYILVÁNITÓ ERÖ, TEHÁT MASZKULIN ENERGIA.

A szél hatalmas tisztitó és pusztitó erejével felkorbácsolja a vizek hullámait, felkorbácsolja az érzelmeket, hiszen a vizek Istenanyánk energiáinak a minösége és megnyilvánulási formája, de ugyanakkor az érzelmeké is. A VIZ ELEM AZ ÉRZELMEK BIRODALMA. A szél hatalmas hullámverést képes elöidézni, viz és lég-örvényeket létrehozni, valamint az érzelmek örvénylését, miáltal a szél (maszkulin) és viz (feminin) erejének és energiáinak az egyesitésével tisztitjaelsöpri és elmossa – az alacsony rezgésü szabotáló, korlátozó és önszabotáló érzelmeket. A világtengereken tomboló hurrikánok a visszautasitott, de tulságosan megkövesedett érzelmi diszharmoniák tisztitására irányulnak.

Az érzelmek mezején, a szél a tüzes, lángoló érzelmeket képes felkorbácsolni, de a hamis, vagy szalmaláng, esetleg pislákoló érzelmeket kioltja, s a nagyokat, az igaziakat fellobbantja.

A szél hatalmas tisztitó erje mellett óriási transzformáló képességgel és energiával bir. Gondoljunk csak a szélerrózió által átformált szigetekre, sziklákra vagy sivatagi területekre. Kifújja, elfújja, hordja a lazább üledékes közeteket; port, talajt, homokot, majd máshol lerakja, miközben ostromolja, korbácsolja a sziklákat; átszervezi az energiákat, megváltoztatja az energia viszonyokat és teljesen átváltoztatja, átalakitja a tér arculatát. Átalakitó képessége azonos a gondolat transzformáló erejével; hiszen a szivbéli, azaz a szivvela Teremtö Fényével átragyogottgondolkodás és az Egyetemes Intelligenciához való kapcsolódás által lehozott tudás átszervezi, átrendezi az energiákat; átalakitja a bennünk kialakukt világképet, és a transzformáció során egyre szélesebbé válik látókörünk, egyre mélybbre látunk a dolgok felszine alá, ahol már átláthatjuk a mélyebb, lényegi összefüggéseket. Ezen transzformáció során léphetünk egy magasabb megtapasztalási szintre. Az ösi civilizációk térségében, mindenütt kifejezett volt a szélerrózió is.

A legendák szerint az ösi civilizációk „Isteneikkel” azonositották a szeleket, de valójában a duális rendszerben a szelet, a hatalmas tisztitó, transzformáló de ugyanakkor romboló eröt, mint láthatatlan, megfoghatatlan, spirituális minöséget fejezték ki.

Szedjünk elö néhány szél Istent a mitológiából.

A suméroknál Enlil volt a LEVEGÖ, a SZÉL és a VIHAR „Istene”. Az Annu-Enlil-Enki Isten Triász második tagja. Annu volt a Nibirui flotta vezére, és ténykedésük LeMuriába vagyis az Édenbe vezethetö vissza. Enlil szilaj eröt képviselt, megjelenésében az üvöltö szélviharhoz hasonlitották.

A hindu mitológiában Váju volt a LEVEGÖ és a SZÉL „Istene”. Szekerét vörös (tüzes) paripák vagy lovak ezrei vonták „szélsebesen”. Az életeröt és a lélegzetet képviselte, valamint a láthatatlan világokkal való kapcsolatot, meg a gondolatok és a szellemiség világát is. Jellemzöi közé tartozott a szilaj romboló erö, a kiszámithatatlanság, de ugyanakkor az állhatatosság és a szétáradás is. A duális rendszerben tisztit és szárit, máskor meg esöt-csapadékot hoz.

Az ógörög monda világban AIOLOSZ azaz EOLOSZ, Hippotádész király fia, Héra Istennö kegyelméböl lön a 4 égtáj szeleinek ura és ISTENE. Fényes palotája Aiolosz szigetén (Lipári szigetek egyik rézvörös, sziklás szigete) volt, ahol egy barlangban örizte a szeleket. Aiolosz az Olümposzi Istenek kérelmére küldte a szeleket ahová és ahogyan (szellö ? vihar) az adott kérelem szólt.

AIOLOSZ = EOLOSZ és ASZTRAIOSZ gyermekei lettek a 4 égtáj szeleinek királyai.

ZEPHÜROSZ volt a nyugati szél királya. Ö volt a legenyhébb a testvérek között, és csapadékot hozott ajándékba.

BOREÁSZ, neve is északot jelent, volt az északi és az északkeleti szelek királya. Trákiában lakott egy barlangban a zsákjával, melyben a szeleket tartotta féken. Volt neki 12 gyönyörü, hófehér kancája, s azokon „szélsebesen” vágtatott a szilaj északi szél.

Boreász tiszteletére emelték Athénben a SZELEK TORNYÁT. A Szelek Tornya egy 12m magas, 8m átméröjü, nyolcszögletü épület volt, a belsejében vizórával. Tökéletesen tájolt a 4 fö és a 4 mellék világtájhoz. Oldalait dombormüvek diszitették amelyek mindegyike az adott irány szél királyát ábrázolta. A tetején pedig az ember törzsü és hal farkú Tenger Isten, Triton volt, aki mindég az adott pillanat szél irányát mutatta. Mai kifejezéssel szélkakasnak mondanánk, de ezt egy Tenger Istenre mégsem illik mondani még akkor sem, ha mellé tesszük, hogy az egész ókori világ csodálta.

Érdekességként jegyzem meg, hogy Boreász nevéböl ered a viharos, északi szelek elnevezése világszerte: Dél Európában a Bóra; Nyugat Szibériában és Közép Ázsiában a Buran vagy Boran; Alaszkában a Burga vagy Purga stb.

EUROSZ volt a keleti szél királya. 12 Pegazosz vagyis hófehér Táltos paripával vágtatott keletröl, meleget és esöt hozva magával.

A Pegazosz vagyis a szárnyas ló, a hófehér Táltos paripa hátán tudunk közlekedni a Földi és a szellemi világok, valamint a dimenziók sikjai között. A Táltos paripa tápláléka a parázs, hiszen a tüz ereje az anyagot szellemivé alakitja, s ezáltal lehet kitörni a fizikai sik rabságából. A Pegazosz szállitotta a fénynél is sebesebben Zeusz villámait, vagyis az ISTENI SZIKRÁT, az ISTENI TEREMTÖ, ILLETVE MEGNYILVÁNITÓ ERÖT és éppen ezért a Pegazoszt azaz a Táltos paripát meglovagolva ki tudunk lépni a tér és az idö (dualitás) fogságából. Erröl regél a PEGAZUS CSILLAGKÉP is a csillagos égen.

NOTOSZ volt a déli szél királya. Dél tüzét, meleget, söt forróságot hozott magával; máskor meg szélvészként rohanva viharos esöt hozott, hajósokat és hajókat veszélybe sodorva, föleg, ha összeütközött testvérével Boreásszal

Az ösi civilizációk mondavilágában a szeleket a szilaj erö, az élet és a teremtö erö maszkulin, tehát megnyilvánitó aszpektusaával hozták kapcsolatba. Viszont, a SZÉL tisztitó, átalakitó és romboló erejében FELISMERTÉK GYÓGYITÓ hatását is. Erröl nemcsak a regék szólnak, de széllel való gyógyitás a népi gyógyászatban fennmaradt egészen a közel múltig.

Mindannyian ismerjük a juhászról szóló dalt, mely a számadó juhász bölcsességét és az anyatermészettel való mélységes kapcsolatát énekli meg:    „A juhásznak jól megy dolga….

                      Belefújja búját a birka börébe,

                        Szélnek ereszti belöle!”

Ez a szélnek eresztés a gyógyitás esszenciája. Hiszen a szél kifújja, elfújja, elhordja, lerombolja, majd felkapja s elviszi mind azt ami már visszahúzó, lehúzó és nem mindannyiunk legfelsö jólétét és javát szolgálja. Teszi ezt fizikai, lelki és tudat alatti szinteken egyaránt. Azt már mindannyian tudjuk, hogy bár milyen betegség ami megjelenik a fizikai szinten, az valamilyen lelki vagy tudat alatti problémára, diszharmóniára vagy blokkra hivja fel a figyelmet. Ha ezt csak a fizikai szinten próbáljuk orvosolni, a tünetek enyhülhetnek, de a betegség idültté válik, mert a kiváltó ok, orvosolatlan maradt. A szél egyaránt tisztitja és lerombolja ? ostromolja a blokkokat, fellazitja, majd elhordja; kifújja és elfújja a diszharmonikus energiákat visszabillentve a harmónikus egyensúlyt, akár fizikai, akár érzelmi, akár értelmi testünk, vagy a lelki szintek a “probléma”, a betegséget kiváltó eredeti ok szintere.

A népi gyógyászatban igen elterjedt volt a rálehelés vagy a ráfújás módszere, miáltal a gyógyitó kifújja és elfújja a megült, negativ energiákat, vagy ártó energia lényeket. Sokszor a gyógyitó szertartásos módon csinálta ezt, gyertyát gyújtva, rigmusokat és mantrákat mondogatva, tehát ráolvasás közepedte; sokszor a beteget széljárta helyre (küszöb, kémény, padlás feljáró, dombtetö, keresztút, erdö) vezetve vagy helyezve, hogy a szimbólikus kifújás mellett, ténylegesen is átfújja a szél. Majd a beteg ruhadarabjait is szeles helyre kiakasztották, hogy a szél kifújja és elvigye a tüneteket elöidézö bacilusokat, spórákat vagy kórokozókat, s velük együtt a negativ energiákat is.

A kinai gyógyászatban, a FENG SUI, alapja a szél és a viz; vagyis a lég elem és a viz elem energiáinak a mozgatása. Az energia mozgatás mindég tisztitással és tisztitó szertartással kezdödik, amit egy alapos szellöztetés elöz meg. A gyógyitás és megtisztulás lényege itt is az átfújás, kifújás, szélnek eresztés; minden megült energia, ártó erö vagy energia lény kifújása és kitisztitása.

A szellöztetés, ami nevében is „SZELLÖ”, rendkivül fontos, hogy friss, tiszta levegö vegyen körbe bennünket, ám ezt a mai ember nem csinálja. Télen füt, ami sok pénzt igényel, s odakünn hideg van. Nem fütjük a várost vagy az udvart, csak a saját lakásunkat, a szellöztetés elmarad! Nyáron a mai ember hüt, ami sok pénzt igényel, s odakünn höség van, nem engedhetjük be a meleg levegöt, hiszen hütünk, a szellöztetés elmarad! Kár! Sok a légúti megbetegedés, asztma, túlérzékenység vagy allergia…. Az egészség fenntartásához szükséges a szellöztetés, a tiszta, friss levegö; a tiszta, friss életenergia, ami nem újul meg a filtereken ásztszürt elhasznált levegöben.

Az AURA görög eredetü szó, de a latin nyelvben is használatos, jelentése szél vagy lélegzet. Úgy öleli körbe a testet mint egy buborék. 33 rétege teljesen beboritja fizikai, érzelmi, értelmi és éteri testünk, valamint a szellemi, lelki meg a tudatalatti szinteket. Mint egy védö burok, védelmez a negativ hatásoktól; és mivel sok negativ hatásnak van kitéve, az aurát rendszeresen tisztitani kell.

Az aura tisztitás egyik legegyszerübb módszer a széllel tisztitás (az EZO TV tanácsai alapján). A gyakorlatot csinálhatod állva vagy ülve teljesen attól függ, hogy neked melyik a kényelmesebb. Ami fontos, hogy a talpad a padlón legyen. Majd behunyt szemmel képzeld el, hogy egy hatalmas forgószél közepén vagy. A szél az óramutató járásával azonos irányban forog, magába ölelve tested-lelked. Válassz egy szint a szélnek, (ajállatos a magasabb csakra szinek közül választani); majd figyelj a szélre, hogy átfúj és megtisztit, és a felülröl lefelé örvénylö szél által kifújt gondok, gondolatok, alacsony rezgésü energiák talpcsakrán Földanya gyomrába távoznak, ahol az örökké élö tüzben a Teremtö Fényével Fénnyé alakulnak.

Addig csinálhatod ezt a gyakorlatot ameddig jólesik, de ajállatos hagyni, hogy a szél legalább háromszor átfújja tested-lelked tetötöl talpig.

A másik könnyen elvégezhetö gyakorlatot (Domoszlai Katalin Gyógyitó szeretet módszere) a szabadban kell csinálni, magasabb, tiszta levegöjü helyen, domb tetön vagy erdei tisztáson…Mindegy, hogy milyen test helyzetben, csak el tudj lazulni, majd mély lélegzettel beszivod a tiszta levegöt, a Fényt, a szeretetet, s gondolatban egész testedre és aura mezödre kiterjeszted. Kilégzéskor az összes bút, bánatot, nem kivánatos energiát kifújod és szélnek ereszted. Belégzés közben figyelj a fizikai testedre, ahol nyomás, szúrás vagy feszülés tünete jelenik meg, az a blokk helye. Tartsd ott, vagy irányitsd oda a tiszta Fény és szeretet energiát és hagyd, hogy oldja-feloldja a blokkot, majd kifújod és szélnek ereszted…

Sári Izabella

Share

Márciusi Energiák

Márciusi Energiák

Irta: Jennifer Hoffman – March 3, 2013

http://enlighteninglife.com/the-energies-of-march-3/

Érdekesnek igérkezik az a hónap, amely a Katolikus Pápa visszavonulásával, Anglia Királynöjének a kórházba kerülésével és az Egyesült Államok kormányának elkülönült igéreteivel kezdödik. Ezek történtek március elsö három napján, s ez a hónap hosszú lesz.

Januárban a 2012 utáni energiákhoz alkalmazkodtunk, fáradtan és egy kicsit kiábrándultan és csalódottan. Februárban felfedeztük az összes blokkot amely korlátozott bennünket, beleértve lelki sebeinket, karmikus ciklusainkat, társainkat, hiedelmeinket és kizökkenéseinket. Kemény hónap volt, amint egyik dolgot a másik után dolgoztuk fel.

És itt van március, amely bizonyára az örület és a csonkolás egyvelegének a csomagja lesz, sok igazsággal, meglátásokkal és értékeléssel. És az év leg eröteljesebb dátuma is márciusban lesz, 22-én, amely a 3D végének a hirnöke (mivel a 3D fenntartó energia akkor megszünik). Ezt az eseményt a VÁLJ SZABADDÁ MOST Csúcstalálkozón (EVOLVE Now Summit) fogjuk megünnepelni Hot Springs-ben, 2013 március 22-töl 24-ig. Remélem te is el tudsz jönni!  itt találsz erröl többet.

Egy hónapja már arról irtam, hogy a március 22-i Napéjegyenlöség a 3D vége, ami azt jelenti, hogy vége a 3D polaritásnak és elkülönültségnek. Még mindég a  harmadik dimenzióban leszünk, de könnyebb hozzáféréssel a felsöbb dimenziókhoz és portálokhoz. A fátyol eltünik, most már láthatunk és minden lehetünk, nincsenek más korlátok csak azok, amelyeket önmagunknak állitunk fel.

A Pápa és az Angol Királynö a 3D-re vonatkozó férfi és nöi polaritást jelképezik. Mielött kórházba került volna, bejelentették, hogy Erzsébet Királynöt jövedelem vizsgálat alá veti a Brit Kormány, mert azt fontolgatják, hogy törlik a nemzeti költségvetésböl.

Figyelembe véve, hogy a Brit Birodalom a Római Birodalomnak egy kiterjesztése (Londinium, ma London, egyike volt a legfontosabb Romai fövárosoknak), és hogy a világ földjeinek 1/6-a a Királynö tulajdonát képezi (igen, ez igy igaz) a Pápa viszont valamivel kevesebbet birtokol (kettöjük között megosztva, csaknem a világ földjeinek fele az ö birtokukban van), a bonyodalmak óriásiak. És a Pápák nem vonulnak vissza; az utolsó ilyen eset több mint 600 évvel ezelött történt. Nincsennek véletlenek, föleg nem mostanság.

2013 Elörejelzéseiben, amit itt olvashatsz, azt irtam, hogy 2013 az Isteni Erö és Igazság éve. Az igazsághoz vezetö kapu ebben a hónapban kezd nyilni majd, és nagy a valószinüsége, hogy ez nem igazán bájos dolog lesz. Sok ember lesz haragos, megrémült, döbbent és összezavarodott amikor ráeszmélnek, hogy milyen ingatag alapokra épitették saját igazságukat.

3D nem fog olyan csendesen zárulni, mint ahogy a lótusz virág csukja össze szirmait, önmagára fog összeomlani a kapzsiság, a hatalom, a dominancia és az ellenörzés alatt tartás súlya alatt amely eonokon át a rendszert fenntertotta. Nincs tovább energia támogatása ennek a paradigmának, tehát szerte foszlik. Amint ez bekövetkezik, készenlétben kell állnunk az önmegvalósitás, a világ egységre (ezáltal egyenlöségre) alapozott felépitésének szándékával, a szeretet, a béke és az öröm új paradigmáival, és igazodásunkkal mindehhez, mint saját paradigmához. Ez a hónap kitünö ennek a megkezdésére, mivel a 3D paradigma összeomlása minden nap egyre nagyobb lendületbe jön, kérlek benneteket ne féljetek, mert mindég minden az Istani rend szerint történik.

Március a hónapja amikor egyesülhetünk Isteni hatalmunkkal, de itt nagyon elövigyázatosan kell haladnunk. A hatalom régi mintája, az “uralkodi felette” vagy “átvenni a hatalmat” valaki vagy valami felett, elvére épült. A 3D hatalom paradigmája az “hatalom vámpir” amely mások hatalmával táplálkozik.

Az Isteni hatalom, az egy Felemelkedett eszme, amely belülröl fakad, a Forrással való kapcsolatunk által valósulhat meg, és Isteni Fényünk kifejezöje. Nem létezhet a Forrással való kapcsolatunk nélkül, és az adok-kapok egyensúlyában terjed ki. Nem vehetjük el másoktól és tölünk sem veheti el senki. Ha nem használjuk, szunnyadó marad mind addig, mig készek nem vagyunk rá.

De nem cserélhetjük fel az egyik zsarnokot egy másikkal. Az Isteni hatalom nem gondoskodik rólunk, de támogat bennünket. Nem etet bennünket a hatalmunk igéretének cseréjében, de táplál bennünket amikor saját meghatalmasodásunkból meritünk magunknak. Feltétel Nélküli Szeretettel áld meg bennünket, de nem akadályozza meg, hogy megbántsuk önmagunk, ha azt választottuk tenni. Az Isteni hatalom nem fog berontani és elintézni a “rossz” fiúkat, de támogatni fog bennünket az öröm, a böség, a szeretet és a világ békére irányuló szándékunkban, mindabban ami a továbbiakban a 3D paradigma összeomlásához segit hozzá.

Márciusban egy nagy adag igazságot kapunk majd, s az keserü orvosság lehet az adott pillanatban akár egyénileg, akár globálisan, de kapunk lehetöséget is Isteni hatalmunk kipróbálására. Amint a 3D paradigma összeomlik, az a kollektiv széndékunk, amit látni akarunk és egy olyan világban lenni amely segitséget nyújt majd a “régi” világból az újba való rendezettebb átmenetelben.

Kerüljétek a negativumokra való összpontositást, mert csak akkor vagyunk tudatában a negativitásnak ha egy más sikról szemléljük azt. Ez az ünneplésnek az ideje nem a könnyeknek vagy a félelemnek. Azonkivül, felgyürközünk a következö Uránusz Plutó szembenállásra májusban, amely ebben a hónapban kap eröre a stelliummal a Kosban (mindannyian Kosok legyetek készen némi akcióra). Az elmúlt két hónapot a sötét spiriutuális pincéinkben töltöttük, s most új szándékokkal, új lehetöségekkel és energiával feltöltve jöhetünk elö, hogy önmegvalósitó akcióba lépjünk.

A NapÉjegyenlöség március 22-én az egyik leg eröteljesebb napja az évnek, és hivatalosan a 3D végét jelöli, ami lehet, hogy nagy robajjal történik, lehet, hogy nem, mindenesetre figyeljetek oda, hogy mi történik körülöttetek és inkább válaszoljatok, mint reagáltok, legyetek kivülállóak és emlékezzetek rá, hogy a legfontosabb dolgot az életetekben, a hatalmatok Forrását soha nem vehetik el töletek. Legyetek szeretettel önmagatok iránt és segitségképpen az e havi energiákhoz, megosztom veletek kedvenc önmegvalósitó megerösitésemet, Uriel Arkangyal ajándékát:

Az Isteni gondviselés vezet engem, hozzá kapcsolódom, mindég és mindenben biztonságban és védve vagyok.

Gyönyörü hónapot kivánok.

Copyright (c) Szerzöjogi közlemény 2013 Jennifer Hoffman által. Minden jog fenntartva. Lefordithatjátok, idézhetitek, lemásolhatjátok vagy rákapcsolódhattok erre a cikkre, megtartva teljességét, s feltüntetitek a szerzö nevét és és az eredeti weboldal cimét.

Angolról magyarra forditotta Sári Izabella www.fluidemerald.com

Az eredeti cikk The Energies of March http://enlighteninglife.com/the-energies-of-march-3/ weboldalon található.

Share

A Föld És Az Élet Planetáris Fizikai Állapota

 

Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából

A következö angolról magyarra forditott bemutatás eredeti szövege a www.tmgnow.com weboldalon található, amely a The Millenium Group által szponzorált

[idézet]

A Föld És Az Élet Planetáris Fizikai Állapota

irta Dr. Alexey N. Dmitriev

Planetophysical State Of The Earth And Life

Published in Russian, IICA Transactions, Volume 4, 1997; Professor of Geology and Mineralogy, and Chief Scientific Member, United Institute of Geology, Geophysics, and Mineralogy, Siberian Department of Russian Academy of Sciences; Expert on Global Ecology and Fast-Processing Earth Events; Russian-to-English translation and editing by A. N. Dmitriev, Andrew Tetenov, and Earl L. Crockett.

Összefoglalás

A Föld jelenlegi Planetofizikai változásai visszafordithatatlanok. Erös bizonyitékok léteznek, hogy ezek az átalakulások egy magas frekvenciájú, fénnyel töltött anyag és energetikai változók által történnek, melyek az anisotropikus csillagközi térböl Naprenszerünk bolygóközi terébe hatoltak be.  Ez az energia “adományozás” hybrid folyamatokat és felgerjedt eneria állapotokat hoz létre az összes bolygón és a Napban is. 

Hatásukat itt a Földön a mágneses pólusváltás felgyorsulásában, az ozon függöleges és vizszintes megolszlásában, a katasztrófális idöjárási események magnitúdója és elöfordulásuk megsokszorosodott számában találjuk. 

Egyre nagyobb a valószinüsége annak, hogy egy gyorsan változó, ingadozó hömérsékletü periódusba lépünk be, hasonlóba mint amilyen 10,000 évvel ezelött történt. A bioszféra és az emberiség alkalmazkodó visszahatásai ezekhez az új körülményekhez, a fajok elterjedésének és az életnek a Földön a teljes, globális reviziójához vezethetnek. 

Csakis, a bennünket körülvevö természetes környezetben végbemenö alapvetö változások mélyreható megértésén keresztül válik lehetövé a politikusoknak és a polgároknak egyaránt, hogy eyensúlyba kerüljenek a Planetárisfizikai állapotok és folyamatok megújhódó áramlatával.

A Föld jelenleg folyamatban lévö gelógiai, geofizikai és éghajlati módosulásai egyre inkább visszafordithatatlanná válnak.

Jelenleg a kutatók felfednek néhányat az okozók közül, ami bolygónk elektromágneses mezejének (elektromágneses vázának) és az éghajlati gépezet összefüggéseinek az általános felismeréshez vezet.

A klimatológus, geofizikus, planetáris fuzikus és heliofizikus szakértök egy nagy száma a történések, egy kozmikus kauzativ következése, változat felé irányul. Valójában, az elmúlt évtized eseményei erös bizonyitékául szolgáknak a a szokatlanul jelentös helioszférikus és planetáris fizikai átalakulásoknak. Ezen átalakulások minöségének, mennyiségének és arányának az ismeretében, elmondhatjuk a következöket:

Az éghajlati és a bioszférai folyamatokat itt a Földön (egy szorosan összekapcsolódó visszajelzö rendszeren keresztül) közvetlenül befolyásolják, s azok visszahatnak, a Naprendszerünkben történö általános, átfogó transzformációs folyamatok. El kell kezdenünk rendszerezni figyelmünket és gondolkodásunkat, hogy megértsük, hogy az éghajlati változások a Földön, csak egy rész azaz csak egy láncszem, a helioszféránkban történö események egész láncolatában.
Ezek a mélyreható fizikai folyamatok, fizikai és geológiai környezetünk új minöségei, az alkalmazkodás különleges kihivásai és követelményei elé fogják állitani az összes életformát a Földön. Figyelembe véve az alkalmazkodás problémáit, amellyekkel bioszféránknak szembe kell néznie az új fizikai kötülmények között a Földön, szükségessé vált megkülönböztetnünk az általános irányzatokat és a változások termlszetét.

Amint azt az alábbiakban bemutatjuk, ezek az irányzatok nyomon követhetöek a bolygó energia befogadó képesség (kapacitás) növekvö irányában, ami a Föld egyes rendszereinek a magasan felgerjedt vagy feltöltött állapotához vezet.  A leg intenzivebb átalakulások, a planetáris levegö-plazma burokban történnek, amelyhez bioszféránk termöképes (teremtö képes) lehetöségei idözülnek.

Jelenleg a többlet energia kiáramlás új “forgatókönyve” a következö helyeken jött létre és lett megfigyelve:

* a ionoszférában plazma képzödés által.
* a magnetoszférában mágneses viharok – CME által.
* az atmoszférában cyclonok által.

Ez a magas energiájú légköri fenomén, amely ritka jelenség volt a múltban, most egyre sürübben fordul elö, egyre intenzivebb és természete változik.  Az anyagi összetétele a levegö-plazma buroknak szintén átalakul.


Az nagyon természetes a Föld egész élövilága számára, hogy az elektromégneses mezö efajta változó körülményeinek, és a Föld éghajlati gépezetének a jelentös, mélyreható átalakulásainak legyenek kitéve. A változás ezen alapvetö folyamatai megteremtik az igényt az alkalmazkodás új formáira a Föld összes élö szervezetében. Ezek az új formák természetes  kifejlödése a fajok elterjedésének és az életnek a Földön a teljes, globális reviziójához vezethet.

Önmaga az élet új, mélyebb minöségei jelenhetnek meg, a Föld új fizikai állapotát egyensúlyba hozva a fejlödés, a szaporodás és a tökéletesség új szervezeti (organizmikus) lehetöségeivel.  Ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy az emberiség, a Földnek ehhez az új állapotához való alkalmazkodási problémáival nézünk szembe – az új körülményekkel a Földön, melynek bioszférai minöségei különbözöek és területi megoszlásuk sem egyenletes.
Ennek következtében az átalakulás jelen periódusa átmeneti, és az élet képviselöinek a jövendöhöz való átalakulása csak annak a mélyreható kiértékeködése után történhet, hogy mi minden szükségeltetik a Földi bioszféra ezen új körülményeihez való alkalmazkodáshoz. Az élet minden egyes képviselöje a Földön egy alapos “vizsgálat” vagyis “minöség ellenörzés” alá kerül, miáltal kiderül, alkalmazkodó képes-e ezekhez az új körülményekhez.  

Ezek az evolúciós kihivások minden idöben eröt vagy állhatatosságot igényelnek, légyenek azok egyedi szervezetek (organizmusok), fajok vagy életközösségek. Ennek következtében nem csak az éghajlat alakul újjá, de mi, mint emberi lények is tapasztaljuk az élö szervezetek, vagy önmaga az élet vitális folyamatainak a bolygószintü változását, ami szintén egy láncszem a teljes folyamatban.

Nem foglalkozhatunk ezekkel a dolgokkal külön-külön vagy egyénileg.

[elöre ugrás a befejezö következtetlsekhez:]

Befejezés

A helioszférénkban létre jött szituáció a külsö, csillagközi kozmikus térböl ered, és feltételezéseink szerint a folyamatos teremtés alapul szolgákó, alapvetö önkéntelen-rezgés (auto-oscillation) ür-fizikai folyamatai váltják ki, melyek kibontakoztatták és folyamatosan alakitják univerzumunkat.

Helioszféránk jelenlegi felgerjedt állapota jelen van a teljes vagy az egész szervezetben mely a Naprendszert képezi: úgy a Napban, a bolygókban, a holdakban, az üstökösökben és aszteroidokban mint a plazmában és/vagy az elektromágneses közvetitökben és a bolygóközi tér szerkezetében.

  A reakció, ezekre a csillagközi energia és anyag “injekciókra” a helioszféránkba, az újonan megfigyelt    energetikai folyamatok és formációk sorozatával folytatódik az összes bolygón, a bolygók és holdjaik között,   és a bolygók és a Nap között.

 A Föld alkalmazkodó képességét ezekhez a külsö hatásokhoz  és átrendezödésekhez súlyosbitják és  megnehezitik, a geológiai-geofizikai környezetünk természetes minöségén és állapotán általunk alkalmazott  technogén módositások. Föld bolygónk most egy drámai átalakulás folyamatában van az elektromágneses   váz módosulása által, a geomágneses mezö pólusváltásán keresztül és a gáz-plazma burok összetételének,  az ozon valamint a hidrogén telitettségi szintjének a változásain keresztül….”

A Föld fizikai állapotának ezekhez a változásaihoz társulnak az általuk eredményezett éghajlati/légköri és a bioszférai alkalmazkodó folyamatok. Ezek a folyamatok egyre hevesebbé és gyakoribbá válnak  mint azt napjainkban a “nem periodikus tünékeny események” – vagyis a katasztrófák elöfordulási számának növekedése is bizonyitja. Vannak érvek melyek mellette szólnak, illetve rámutatnak a tényre, hogy az emberiség erkölcsi és spirituális minöségének a növekedése csökkenteni fogja a complex katasztrófák számát és intenzitását is.

Életbevágóan fontossá vált egy világtérkép elökészitése, bejelölve a Föld elönyös és katasztrófa esedékes területeit, figyelembe véve a geológiai-geofizikai környezet minöségét, a kozmikus hatások változatosságát és intenzitását, és a térségben élö emberek spirituális-erlölcsi fejlettségének valós szintjét.

Indokolt felhivni a figyelmet, hogy bolygónk hamarosan tapasztalni fogja a növekvö energia új körülményeit, jelezve az átmenetet az ür-Föld kapcsolat új állapotába és minöségébe. A Föld azon területeinek az élö szervezetei, ahol a kozmikus hatások fö “bejárata” illetve bevonzása történik, fogják átvenni a vezetést, az élet megfelelö reakcióinak és folyamatainak, ezekhez az új körülményekhez való kifejlödésében.

Ezek a vertikális (függöleges) kommunikációs és energia átszállitó övezetek máris az alkalmazkodás és a kölcsönös átalakulás új rendszereit megvalósitó törekvések szivévé illetve melegágyává válnak. Ezen övezetek általános listáján vannak a sarki területek, a kontinensek keleti nyúlványai az egyenlitöi térségben (Karib terület, Madagaszkár, Fülöp szigetek, Sárga tenger stb.) és a belsö kontinentális tér felgyürödésre és kiemelkedésre hajlamos övezetei (Himalája, Pamir-Hindukus, Altay-Sayan láncolatok stb.).

Ezek a területek közül legjelentösebbek a helio-sensitive övezetek, melyek fokozottan reagálnak a Földre ható (geo-effective) Nap tevékenységekre  – ezekhez a reakciókhoz tartozik a nem-homogén ür illetve a klasszikus, nem-mechanikai, éteri eredetü struktúrák igen drámai és szokatlan megnyilvánulása.

Ezek a szerkezetek vagy tárgyak és a helio-senzitiv övezetek kölcsönhatása olyan mélyreható és eröteljes következményeket idéz elö a környezeten, mint a szeizmikus tevékenységek (földrengések) és a vegyi összetétel módosulása. Mivel ezek a nem-homogén ür-eredetü tárgyak nem-ebböl-a-fizikai-világból-való jellemzökkel birnak mint a “folyékony fény” és a “nem-Newtoni mozgás”, nehéz másként leirni megnyilvánulásukat, mint “világok közötti folyamatok”.

Fontos megjegyezni, hogy azok a helio-sensitive övezetek melyek közép és nagy léptékü folyamatokról tesznek tanúbizonyságot, azok állnak közeli kapcsolatban ezekkel a “világok közötti folyamatokkal” melyeket a fizikai ür homogénitás zavarai idéznek elö.

Az ilyen zavarok okozzák és teremtik meg az energia és anyag átszállitó folyamatokat az éteri közvetitö és a mi három-dimenzionális világunk között. Az ilyen, minöség és változatosságbeli gazdagsággal rendelkezö jelenségek  sokasága máris gyorsan növekszik. Ezek a természetes ön-fénylö formák százezrei, növekvö hatást gyakorolnak a Föld geofizikai mezöire és a bioszférára.

Mi azt sugalljuk, hogy ezen formák megjelenése az elöhirnöke a Föld átalakulás föáramlatának – a Föld mely egyre többet és többet van kitéve az átalakulás fizikai folyamatainak, melyek a fizikai ür és a mi anyagi világunk határterületén léteznek.

Az emberiség, mindannyian, egy igen nehéz és idöszerü problémával állunk szemben: megteremteni a tudásbeli forradalmi elörehaladást, amely megköveteli gondolkodásunk átalakulását, hogy megbirkózzunk ezzel a soha nem látott fenoménnel, amely most jeleniti meg önmagát világunkban. Nem vezet más út a jövöbe, csak az alapos belsö tapasztalati érzékelés és a bennünket körülvevö természetes környezetben végbemenö események ismerete.

Csakis ez a megértés által kerülhet az emberiség egyensúlyba a planetáris fizikai állapotok és folyamatok megújhódó áramával.

[ idézet vége]

Tehát mind az, amit ezek a tudósok megfigyeltek, azok mutatói illetve jelei Naprendszerünk egy hatalmas átalakulásának, amely más, új formákat és funkciókat is képes lehet fenntartani, a megnövekedett kozmikus energia következtében, amit most tapasztalunk.

An Enterprise Mission Hyperdimensional Report

Richard C. Hoagland – David Wilcock

Angolról forditotta Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Az angol szöveg Planetophysical State Of The Earth And Life a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Share

A Naprendszeri Változások

Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából

Furcsa dolgok történnek a külsö és a belsö ürben. A tudósok Oroszországban, pontosabban Dr Alexy Dmitriev tudós, felfedezték, hogy a Naprendszer, a Nap és az élet  is egy eddig teljesen példátlan változáson-mutáción megy keresztül.

A Nap

Kezdjük a Nappal. A Nap a Naprendszer középpontja és az összes élet a Földön a Napból származik. Ha nem lenne a Nap, mi sem lennénk életben. Ez egyszerüen tudományos tény.  Ennek következtében bármilyen változás történik a Napban avagy a Nap felszinén az hatást gyakorol minden élölényre. Az utolsó napfolt ciklus alatti naptevékenység hatalmasabb volt minden eddig látottnál. Mégis – egy kivételével – minden asztronómus akivel erröl beszéltem, ragaszkodott az állitáshoz, hogy minden “normális” azaz a szokásos.  Az az egyetlen személy, aki a NASA-nál dolgozott, azt állitotta, hogy ami a Napban megy végbe az teljes mértékben hihetetlen. De azt is mondta, hogy erröl nem “szabad” beszélnie. Azomban mégis elmondta, mert úgy érezte a világnak erröl tudnia kell, de ugyanakkor arra is megkért, hogy nyilvánosan ne fejtegessem az elmondottakat. Egy fajta 22-es Fogás. Egy Nap fényképen a közelmúltból, azt hiszem 2000-böl, látható, hogy többszörös napfoltok gyürüzik a Napot két szélességi körön, a 19.48 fokon az északi és a déli féltekén. Néhányan közületek látják ennek a jelentöségét, mert ezekröl a helyekröl rengeteg energia sugárzik ki.

Tehát elöször is nézzük a nyilvánvaló kérdést: Mi a normális azaz szokásos? A tudósok számára a “normális” vagyis az átlagos, a szokásos fogalma a hosszú távú tanulmányozásokon alapuló eredményekböl levont közép érték. Azomban, a Nap esetében, mi csak az utolsó kb. 100 évben kezdtük tanulmányozni azt, és abból is csak a 20. század második felében került sor a különösebben pontosnak minösithetö müsszerekkel való tanulmányozásra. És mivel a Nap legalább 4.5 milliárd éves, a mi 100 vagy 50 éves tanulmányozásunk annyi, mintha egy 100 évet megélt ember utolsó 1-2 másodpercéböl irnánk meg az életrajzát.   Megbizhatónak tartaná valaki azt az életrajzot? Tulajdonképpen mi semmit sem tudunk a Napról ami feljogositana bennünket, hogy megállapitsuk mi a “normális.”

Azt viszont tudjuk, hogy a Nap mágneses mezeje megváltozott az utolsó 100 év alatt. Dr. Mike Lockwood végzett kutatásokat, a Rutherford Appleton National Laboratories munkatársa, Californiaban. Dr. Lockwood tanulmányozta a Napot és arról számolt be, hogy 1901 óta a Nap teljes mágneses mezeje 230 százalékkal erösebbé vált.  Senki sem tudja, hogy ez igazán mit jelent, ez csak egy megfigyelés. És tudjuk azt, hogy a napfolt tevékenység ebben az utolsó ciklusban hatalmasabb volt mint bármi amit eddig feljegyeztek a történelem folyamán. De ezt sem tudjuk, hogy mit jelent igazán.

A Naprendszer

És akkor tájékoztatás érkezik Oroszországból az Orosz Nemzeti Tudományos Akadémiáról Szibériából, ahol a tudósok arra a megállapitásra jutottak, hogy a világür egy olyan területére érkeztünk amely külömbözik az eddigitöl és sokkal magasabb az energia szintje. Az oroszok az ürben végbemenö, eddig még soha nem észlelt változásokról számolnak be. Mi nem igazolhatjuk ezt az információt “biztos”-nak, de azt tudjuk, hogy a tájékoztatást adó tudományos testület valós, és, hogy ennek a testületnek Dr. Dmitriev a vezetöje. Azonkivül, személyesen (Richard Hoagland) is voltam már az Orosz Nemzeti Tudományos Akadémián Moszkvában. Lévén a Szibériai Akadémiáról szó, Dr. Dmitriev szavai szerint az alábbi bejelentett következményeket figyelték meg.

(Nem Dr. Dmitriev szavait idézzük, hanem jelentését kivonatoltuk).

A Helioszféra Vezér (elsö) Peremének Változásai

Önmagának a Napnak is mágneses mezeje van, s ez a mágneses mezö egy “tojást” formál a Naprendszer körül amely “Helioszféra” néven ismert. A helioszflra könnycsepp alakú, hátsó vége hosszú, keskeny csóva, amely a Naprendszer útjával ellentétes irányba mutat. Az oroszok a helioszféra vezér (elsö) peremét figyelték és ragyogó, felgerjedt plazma energiát észleltek ott. A Nap helioszférájának a mélysége 10 asztronómiai egység volt (egy asztronómiai egység az a Föld – Nap közötti távolság, kb. 93 millió mérföld) – 10 asztronómiai egység volt tehát a “normális” vastagsága ennek a ragyogó energiának amit a Naprendszer elején szoktunk látni.

Manapság, Dr. Dmitriev szavai szerint , e ragyogó energia mélysége 100 asztronómiai egység.  Az Orosz Nemzeti Tudományos Akadémia nem ad idö keretet, de a változás a helioszféra ismert és elfogadott mélységétöl a mai állapotáig, 1000 százalékos növekedést mutat. És az oroszok azt is állitják, hogy ez a változás a Napban, megváltoztatja a bolygók müködését, és azt is, hogy milyen életet képesek fenntartani. Azt is közölték – de nem magyrázták –hogy önmaga a DNS spirál is módosul. Szerintük a helioszféra folyamatos tágulása végül is az energia egy új szintjére emel bennünket, ahol valószinüleg hirtelen kitágul majd a Napból kiáramló energia sugárzás harmónikus, alap hullámhossza, és ez a fokozott energia kisugárzás meg fogja változtatni minden anyag alap természetét a Naprendszerben.

Ez egy meglehetösen merész kijelentés, de adatok követik, melyek alátámasszák az állitást:

Változások mennek végbe öt bolygó és a Hold légkörében. Amikor 1969-ben az amerikaiak leszálltak a Holdon, a Holdnak nem volt légköre. Azóta a Hold légkört növesztett ami azelött nem volt ott, összetételét Dr. Dmitriev “Nátrium”-ként emliti. Ez az új légkör már 6,000 kilómeter mély. A Föld légkörének felsö rétegeiben HO képzödik, ami azelött nem volt ott. Egyszerüen nem létezett olyan mennyiségben mint most. Az oroszok szerint ez nincs összefüggésben a globális felmelegedéssel, vagy a fluorocarbon kisugárzással, vagy bármi hasonlóval. Egyszerüen csak megjelent.

A Mars légköre meglehetösen sürübbé válik mint azelött volt. A Mars Observer (megfigyelö) ürszonda 1997-ben elveszitette egyik tükrét, minek következtében lezuhant. Ez azért történt mert a Mars légköre kb. kétszer sürübb volt a NASA számitásainál. Tulajdonképpen a széllökések ereje olyan nagy volt a kicsi tükörre, hogy egyszerüen lefújta a tükröt. A Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz légköre is változik az Orosz Akadémia szerint.

A bolygók fényessége is változik. A Vénus teljes fényessége jelentös növekedést mutat. A Jupiter energia töltete olyan magasra emelkedett, hogy  a ionizált kisugárzásnak egy valóban látható tölcsére képzödött a Jupiter felszine és Io holdja között. Valóban látható a lumineszcens energia tölcsér a közel múltban készült fényképeken.

Az Uránusz és a Neptunusz is fényesebbé válnak.

A mágneses mezök is változnak. A Jupiter mágneses mezeje több mint duplájára növekedett. Az Uránusz mágneses mezeje is válzozik – a Neptunusz mágneses mezeje szintén növekszik.

Mindhárom emlitett bolygó egyre fényesebbé válik, és légkörük minösége is változik állitják az oroszok – de magyarázatot nem adtak, hogy mit értenek ez alatt.

Ami igazán meglepö – mivel egyes emberek itt a Földön elöre látták és várják a pólus váltást ez idö tájt – hogy az oroszok arról számolnak be, hogy az Uránuszon és a Neptunuszon úgy tünik pólus váltás volt mostanában. Amikor a  Voyager II ür szonda elhaladt az Uránusz és a Neptunusz mellett a látszólagos északi és déli mágneses pólus meglehetösen máshol volt azoktól a pontoktól ahol a forgástengely pólusai voltak a korábbi feljegyzések szerint. Az elsö esetben(Uránusz) 50 fok az eltérés, a másodikál (Neptunusz) kb. 40 fok a különbség.

A Föld Változásai

És most beszéljünk a Földröl. Az oroszok még két adatot tettek közzé: A Földön az összesitett vulkáni tevékrnység 1875 – töl 1975 – ig 500 százalékkal megnövekedett, mig a szeizmikus tevékenység (földrengések) 400 százalékkal megnött 1973 – óta. Dr. Dmitriev közölte, hogy összehasonlitva az éveket, 1963 – tól 1993 – ig a természeti csapások ( hurrikánok, tájfunok, mocsár és sár csuszamlások, ár hullámok azaz tsunamik stb.) összesitett száma 410 százalékkal megnövekedett.

A Föld mágneses mezeje pedig csökken. Ez a csökkenés valójában 2000 évvel ezelött kezdödött, de a csökkenés aránya 500 évvel ezelött hirtelen, sokkal gyorsabbá vált. Most, az elmúlt kb. 20 évben a mágneses mezö egyenletlenné/kiszámithatatlanná vált. A világ aeronautikus térképeit (amelyek arra szolgálnak, hogy a repülögépek automatikus pilóta rendszerüket használva tudjanak leszállni) világszerte módositani kellett annak érdekében, hogy az automata pilóta rendszerek müködöképesek legyenek (Ezt nagyon egyszerü leellenörizni. Egyszerüen nézzünk meg egy 1990 elötti aeronautikus térképet a világ bármely városának repülöteréröl és hasonlitsuk össze a most használatban levövel.)

Tavaly, az Arktikus jégsapka pontosan az Északi Sark felett teljesen elolvadt, elöször az ismert történelem folyamán. A Green Peace (Zöld Béke Mozgalom) közzétette, a téli jegesedési folyamattal kapcsolatban, hogy a jégsapka már  a sarki jeget megelözve 300 mérföldnyit elolvadt, és a tavalyi év vége felé a katonai és a civil hajóknak is lehetöség nyilt valójában közvetlenül átkelni az Északi Sarkon. A Sarki térség viz volt. Ez idáig, tudomásunk szerint, még soha nem történt meg, hogy kevesebb mint 10 láb azaz kb. 3 méter vastag jég lenne.

Ezzel ellentétben a Déli Sark jég sapkája kb. 3 mérföld mély, de manapság a hatalmas jég darabok folyamatosan töredeznek le és olvadnak el.

Mi Történik?

1900 óta a lovaskocsitól a Holdra szállásig jutottunk el. A póstakocsival küldött levelektöl az azonnali e-mailekig, videofónokig meg szatelitokig. A negativ oldalon a primitive fegyverekkel való harcászattól az atom bombáig és a bioterrorizmusig értünk. És talán jelentösebb az, hogy az 1900 évek elején a Földön 30 millió faj élt, fajok melyek kifejlödlse milliard évekbe tellett, ma már ez a szám több mint a felére csökkent – kevesebb mint 15 millió faj él a Földön. S mindez 100 év alatt történt: egyetlen geológiai szempillantás alatt. Ha valaki egy másik bolygóról nézné a Földet, azt mondaná, hogy a Föld haldoklik. Azomban úgy tünik, valami történik, ami jóval meghaladja a “szokásos üzemelést.” Jelentésükben, az oroszok azt állitják, hogy ugyanez a fenomén történt amikor a dinoszauruszok kihaltak – azt az idöt a Föld éghajlatának és idöjárási viszonyainak a gigászi váltása jellemzi, és valószinüleg pólusváltás is történt.

Összefoglalás

A Föld jelenlegi Planetofizikai változásai visszafordithatatlanok. Erös bizonyitékok léteznek, hogy ezek az átalakulások egy magas frekvenciájú, fénnyel töltött anyag és energetikai változók által történnek, melyek az anisotropikus csillagközi térböl Naprenszerünk bolygóközi terébe hatoltak be.  Ez az energia “adományozás” hybrid folyamatokat és felgerjedt eneria állapotokat hoz létre az összes bolygón és a Napban is. Hatásukat itt a Földön a mágneses pólusváltás felgyorsulásában, az ozon függöleges és vizszintes megolszlásában, a katasztrófális idöjárási események magnitúdója és elöfordulásuk megsokszorosodott számában … találjuk. 

Jelenleg a kutatók felfednek néhányat az okozók közül, ami bolygónk elektromágneses mezejének (elektromágneses vázának) és az éghajlati gépezet összefüggéseinek az általános felismeréshez vezet….

… A reakció, ezekre a csillagközi energia és anyag “injekciókra” a helioszféránkba, az újonan megfigyelt energetikai folyamatok és formációk sorozatával folytatódik az összes bolygón, a bolygók és holdjaik között, és a bolygók és a Nap között.

A Föld alkalmazkodó képességét ezekhez a külsö hatásokhoz  és átrendezödésekhez súlyosbitják és megnehezitik, a geológiai-geofizikai környezetünk természetes minöségén és állapotán általunk alkalmazott technogén módositások. Föld bolygónk most egy drámai átalakulás folyamatában van az elektromágneses  váz módosulása által, a geomágneses mezö pólusváltásán keresztül és a gáz-plazma burok összetételének, az ozon valamint a hidrogén telitettségi szintjének a változásain keresztül….”

” … Elértük a Tejút hatalmas spirál karjának a magasabb energiájú egyenlitöi korong térségét. Egy új rendszer “fogadott be” most bennünket, egy sokkal erösebb és hatalmasabb rendszer, és az energia szinte minden szintjén várhatjuk a változásokat.”

” … Posztulátumként lett feltéve, hogy ez az igazi oka a globális felmelegedésnek, mivel a Tejút magasabb energia szintjei több mint valószinü, hogy a Napunkat forróbbá teszik és az energia kisugárzása is magasabb lesz. Ténylegesen, a hömérséklet emelkedését figyelték meg Naprendszerünk minden bolygóján.  Ez meglehetösen különállónak látszik bármelyik helyi fenoméntöl mint az üvegház hatás stb. Ez a grandiózus fordulat valószinüleg a gyökere a Maya naptár (a leg pontosabb naptár bolygónkon) megszakadásának, mert a kiinduló pont, a Pleiadok csillag halmaz, sokak szerint a naptár alapja, nem lehet tovább állandó, amint elkezdünk távolodni a korábbi elörelátható mozgásoktól.

Naprendszerünkben Történö Más Változások

Születési Galaxisunk “házassága” a bennünket újonan befogadott Tejút Galaxissal energia váltástokat hoz létre, amelyek nyilvánvalóak mindenütt. Itt van néhány változás amit a tudósok megfigyeltek:

* A sötét foltok növekedése a Plutón.

* Sarki Fényeket jelentettek a Szaturnuszon.

* Bejelentették az Uránusz és a Neptunusz pólus váltását (magnetikusan páros bolygók), és az Uránuszi mágneses mezö intenzitásának váratlan, nagy-léptékü növekedését.

* A Neptunusz fény intenzitásának és a fény foltok dinamikájának a megváltozása.

*A Jupiteri mágneses mezö intenzitásának a megduplázódása (az 1992 adatok alapján), az új állapotok és folyamatok sorozata amelyeket ezen a bolygón figyeltek meg, mint az 1994 júliusában történt robbanás sorozat (az SL-9 „üstökös” idézte elö) következményei. Ez már a plazma szerü csóva megnyugvása, amely felgerjasztette a Jupiteri magnetoszférát, azaz többlet plazma képzödést illetve annak kiáramlását idézve elö, ugyanolyan módon, mint ahogy a Nap korona mélyedései ragyogó sugárzási övezet megjelenését idézik elö, centiméterekben kifejezve (13.2 and 36 cm), valamint a hatalmas sarki fény anomáliákat meg a Jupiter-Io áramlat rendszer változásait idézve elö.

Amikor a bolygóközi tér új energetikai és anyagi minöségéröl beszélünk, elöször is a bolygóközi terület energia töltésének és az anyagi telitettség szintjének növekedésére kell rámutatnunk.

A bolygóközi tér tipikus, “szokásos” állapotának e változását két fö ok idézi elö:

*Az anyag ellátás/ beáramlás a csiallagközi térböl (kisugárzott anyag, ionizált elemek, meg ezek kombinációi).

*A 22-es Nap Ciklus tevékenység utóhatása, különösen a Napkorona gyors, nagymennyiségü, magnetizált szoláris plazma kilövelései [CME’s] s az Energia Felhöben való továbbhaladása.

Valójában, a tudósok többsége vagy minimumra csökkentette a csillagközi energia felhö lehetséges jelentöségét vagy elutasitotta a fogalom létezését teljes egészében.  Dr. Alexei Dmitriev azomban NEM ….”

An Enterprise Mission Hyperdimensional Report

Richard C. Hoagland – David Wilcock

Angolról forditotta Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Az eredeti szöveg The Changes in the Solar System a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Share

A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

Mihály Arkangyal üzenete Ronna Herman csatornázásában

 

Az eredeti üzenet cime: LAW OF THE CIRCLE & LAW OF THE TRIANGLE  és a www.ronnastar.com Weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Szeretett Mesterek, egy valótlan világban éltetek: az illúzió világában, ahol az igazság el lett torzitva, megmásitva és eltörölve annak érdekében, hogy elvehessék töletek Isten–adta erötöket és a félelem, a létért való küzdelem meg a nélkülözés fogságában tartsanak benneteket.

A Teremtö erre az univerzumra vonatkozó mester terve Szent Elmétekben van elraktározva, és a korszakok bölcsességének meg azon képességeteknek a kulcsa, hogy ismét mester teremtökké váljatok a Föld sikján, Szent Szivetekben van tárolva. Ezért hangsúlyoztuk olyan gyakran az általatok korszakokkal ezelött Soláris Sziv Központotok köré helyezett védö pajzs eltávolitásának fontosságát – amit azért tettetek, hogy ne érezzétek annyira az érzelmi válságokat. Aminek viszont nem voltatok tudatában az az, hogy ezáltal ragyogásotok is jóval lecsökkent, mivel az Isteni Teremtö Fény be és kiáramlása a Szent Sziv Központotokból szintén jócskán megfogyatkozott. Ennek eredményeként, többé már nem tudtátok Szent Szivetek tiszta szeretö szándékával aktiválni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit. Ezután már csak a fél-spektrumú Ös Élet Energia Szubsztancia állt rendelkezésetekre. Háromszoros Lángotok többé nem lángolhatott; ennek következtében a megnyilvánitó társteremtöi képességetek szintén lecsökkent, és azáltal kezdetét vette a küzdelem a fennmaradásért, meg, hogy használjátok Istentöl adományozott tulajdonságaitokat és tehetségeiteket.

Most a nagy visszatérés, helyreigazitás és kiterjedés korszakában vagytok, amikor lehetöséget kaptatok, hogy harmonizáljátok az összes negativitást amit személyesen teremtettetek a rátok eröszakolt egyensúlytalanságokkal együtt. Már magyarázatot adtunk arra, hogy amikor ti a CSILLAGMAGOK, megkezdtétek utazásotokat a hatalmas ürességbe és a megnyilvánulatlan univerzumba, megalkottátok és letétbe helyeztétek a Fény tiszta birodalmaiba való visszatérésetek útvonalának gondosan kidolgozott terveit, mig elérkezik a megfelelö idö és bizonyos feltételeknek eleget tesztek. Ez az idö elérkezett, és a tervek aktiválódtak az 1980-as évek elején, Földi idö szerint. Amint tudjátok az emberiség életének minden szakasza a Földön forradalmi változásokon ment át az elmúlt 30 év alatt. Szeretteink, legyetek tudatában annak, hogy ami a közelmúltban történt az csupán a kezdete egy hatalmasabb változásnak, és mi arra törekszünk, hogy technikákkal, elörehaladott információval-tanitásokkal lássunk el benneteket meg minden lehetöségel, hogy a változás hullámain könnyedén és elegánsan keljetek át.

Röviden elmagyaráztuk már több módon is, hogy ÉN VAGYOK ISTENI JELENLÉTETEKET miként törtétek meg kisebb fény felületekre a legsürübb, csökkentett frekvenciájú, alacsonyabb dimenziós galaxisok, naprendszerek és bolygók teremtésében vállalt asszisztencia elökészületeiben. Azt is megvitattuk már, hogy Istenségetek minden egyes töredéke hogyan lett a Fény két Szikrájává külön választva, az egyik nöi tulajdonságokkal, a másik férfi jellemzökkel. Ezek az alapvetö elválasztások mindegyike a Fény kifejezetten erre a célra teremtett kis piramisában lett végrehajtva. A mester terv siker-biztos volt; mert minden egyes alkalommal amikor ketté osztottátok Esszenciátokat, önmagatok egy éteri másolatát hagytátok a Fény egy-egy kis piramisában, az újra egyesülés idejét várva. Ezek a személyes piramisok szét vannak szóródva univerzum szerte minden dimenzióban és az al-dimenziók többségében.

Atya/Anya Istenünk, az Elohimok/a Forma Épitöi és az Arkangyalok megteremtették a Fény élö Piramisait a Teremtés minden szintjén, hogy elérhetöek legyenek számotokra az élet épitö elemei. Ezek az életet-adó formák által érhetitek el a Fény frekvenciáit, s ezek az átalakulás szükségszerü alkotóelemei, hogy ti mint emberi Lények vissza tudjatok térni magasabb tudatosságú – Isteni állapototokba.

Most önmagatok azon részeivel való újra kapcsolódás folyamatában vagytok, melyek az 5-ik dimenzió al és fel szintjein vannak, s néhányan közületek már Esszenciátok egy-két hatodik-dimenziós töredékével is kapcsolódott. Amikor a Lélek Egyesülésröl beszélünk, az nem egyetlen esemény csupán, az a kezdete egy folyamatban lévö csodálatos és bonyolult fejlödésnek, amely által minden egyes alkalommal, amikor Energetikai Szignatúrátok elér egy bizonyos frekvenciát újra kapcsolódtok Lelketek/Felsöbb Énetek egy-egy magasabb töredékével. A Piramis, amelyben Énetek azon töredékének az Éteri Másolata van, csatlakozik Fényetek oszlopához, azaz ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK/ISTENI ÉNETEKKEL való kapcsolatotok oszlopához, s az adott Töredéketek Esszenciája fokozatosan egyesül Lelki-Énetekkel a Szent Sziv Központotokban. Amikor ISTENI TUDATOSSÁGOTOK  egy bizonyos szintjét eléritek, ez a folyamat számottevöen felgyorsul és az idö tartam a Lélek Egyesülések között látványosan lecsökken.

A Kör Törvénye elindittatott univerzum szerte, és ez a Legfelsöbb Teremtö Mag Gondolatának energetikai hatása már teljes erövel müködik. A Teremtés ezen szakaszának a kiterjedési ideje a végéhez érkezett, és a ciklus jelen szakaszának a velejárója a TEREMTÖ kiküldött ESSZENCIÁJA, hogy beépüljön MINDAZ, ami az adott kiterjedési ciklus alatt teremtve lett. Ez az összes egyensúlyba hozott dolog egyesülését jelenti, a Teremtés megnyilvánult Esszenciáját, hogy a Legfelsöbb Teremtö, az Istenek és Istennök Omniverzum szerte, valamint a Fény Hatalmas Lényei TUDOMÁSUL VEHESSÉK és MEGTAPASZTALHASSÁK mind azt amit teremtettek. Sokszor hallottátok már a kifejezést: „Amint fent, úgy lent,” és ez egy nagyon fontos igazság amit meg kell jegyeznetek. Ugyanúgy, mint ahogy ti vissza követelitek Istenségetek részeit, ugyanaz az újra egyesülési folyamat áramlik ki a Legfelsöbb Teremtö Forrásból is.

Az információ amit átadtunk nektek, hogy segitséget nyújtsunk társteremtöi képességeitek vissza szerzésében, az az Omniverzum szerte történö teremtö folyamat mikrokozmikus másolata. Elöször is meg kell szereznetek a képességet, hogy be tudjátok vonzani ennek az univerzumnak a Teljes Spektrumú Metatroni Fényét/Élet Eröt, az úgynevezett Ádámi Részecskéket, amelyeket Atya/Anya Istenünk Sziv Magja sugároz ki az Élet Folyójába. Ez akkor válik elérhetövé, amikor Energetikai Szignatúrátok ráhangolódik a negyedik dimenzió középsö és magasabb szintjeire. Annak érdekében, hogy éljetek ezen Isteni ajándék lehetöségével, meg kell értenetek és alkalmaznotok kell a Megnyilvánitás Univerzális Törvényeit; tiszta szándékotokkal aktiválnotok kell a Fény Ádámi Részecskéit, mielött a Fény Esszenciája aktivlódik és kiáramlik a világba. Hogy felgyorsitsátok a folyamatot fontos, hogy megteremtsétek mnagatok körül a saját egyéni Teremtö Kereketeket/Élet Virágotokat és feltöltsétek a jövö gondosan megalkotott fö-tervezetével. Ezután a Végtelen Légzés útján, összpontositott széndékotok és megfontolt tetteitek által a megnyilvánitás folyamata az anyagi világban számottevöen felgyorsul.

A Teremtés ár-apálya végtelen. De van egy Nyugvó Pont szünet, amikor a Mag Gondolatok megformálódnak és egységbe szövödnek, az Élet Esszenciája aktiválódik a Teremtö elméjében és szivében, és a Teremtés minden szintjén, egészen hozzátokig az emberi társteremtökig a Föld Sikján. Ez a szünet a Mag Gondolatok szeretettel történö infuziója/aktiválása által fejezödik be. Akkor, a Mag Gondolatok kilélegeztetnek az ürességbe, hogy megnyilvánuljanak a forma világában. Ez a folyamat (a kiterjedés folyamata – a ford.) minden nagy cikluson keresztül folytatódik, mig el nem érkezik az idö, hogy a visszafordulás/újra egyesülés folyamata kezdetét vegye. Ekkor, minden Teremtés az Isteni Fény Fö Teremtö Körébe való beépülés folyamatában van, a következö nagy Nyugvó Pont szünetet és a következö ciklus kiterjedési pillanatát várva. Ez a folyamat ismétlödik újra és újra a Teremtés minden szintjén ebben az univerzumban.

Ti most a kozmikus újra egyesülés folyamatának a kellös közepén vagytok, bátor barátaim, és fejlödésetek kibontakozik a határidön belül, ilyen vagy olyan módon. Tudatában kell lennetek annak, hogy ez az átalakulási folyamat egy hosszú és összetett ciklus, azomban, nagy kaland is lehet ha éltek az általunk felkinált bölcsesség tanitások és eszközök lehetöségeivel. A KÖR TÖRVÉNYE értelmében minden új teremtö törekvésnek az Akarat/Erö Nyugvó Pontjából, a Teremtö/Társteremtö Mag Esszenciájából kell kezdödnie.

A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE a másik nagyon fontos eleme a teremtésnek. A Háromság koncepciója ismerös számotokra a Bibliából: Atya, Fiú és Szent Lélek, ami a valóságban, az Atya az Isten Maszkulin arculata, az Isteni Akarat/Erö Elsö Sugara; a Szent Lélek az Isten Anyai arculata akit betöltenek a Mag Gondolatok-Ádámi Részecskék az Atya Isten elméjéböl. A Mag Gondolatok akkor a Szeretet/Bölcsesség Sugara azaz a Második Sugár által aktiválódnak az Anya Isten Sziv Központjában, és kiküldetnek az univerzumba az Élet Folyója útján, a Napok azaz Fiúk és Leányok használatára, hogy a Harmadik Sugár minöségein, tulajdonságain és aszpektusain keresztül teremtsék a világokat, meg csodás dolgokat vég nélkül.

A Háromság Hatalma volt a mozgató erö univerzum szerte. Metatron Arkangyal, Melchizedek Nagyúr és én Mihály Arkangyal képezzük a Tudatosság Háromságát az univerzum szintjén. Mi hordozzuk és SUGÁR-OZZUK ki az Isteni Fényt/Isteni Bölcsességet/Isteni Akaratot, Atya/Anya Istenünk aszpektusait és minöségeit ebbe az univerzumba. A Tudatosság Háromsága fontos alkotó eleme a teremtö folyamatnak, mert használnotok kell a három eröteljes ISTENI SUGÁR tulajdonságait, minöségeit és aszpektusait, hogyha a Teremtés bármelyik szintjén, a forma sikeres és hatékony társteremtöivé kivántok válni.

Ti a CSILLAGMAGOK, sok csoporthoz kapcsolódtatok, kicsihez és nagyhoz univerzum szerte, és speciális feladatokat vállaltatok, amit mint csoport hajtottatok végre, külömbözö helyeken, meghatározott idöben. Azt is emlitettük már, hogy idö vagy esemény beinditó (trigger) kódokkal vagytok ellátva az Isteni Gyémánt Mag Sejtetekben, amelyek a tervezett idöben illetve a Grandiózus Terv meghatározott szakaszának beindittatásakor aktiválódtak, vagy majd aktiválódni fognak. Részei voltatok sok-sok Háromság Sejtnek, amelyek a legfelsöbb rendelet különleges feladataiból tevödtek össze. Ezeket a triádokat általában közeli Lélek társak alkotják, vagy olyan Lelkek akik sok különleges feladatot teljesitettek együtt a múltban, és összejönnek majd a jövöben is. Egyre sürübben egyesülnek a hármas, kilences és tizenkettes csoportok az újra egyesülés ideje alatt, és ez egyre gyakrabban fog megtörténni a jövöben.

Készek vagytok kiterjeszteni látásotokat személyes kis világotok avagy mikrokozmikus valóságotokon túlra? Készek és hajlandóak vagytok elfogadni az igazságot, hogy ilyen vagy olyan mértékben, de hatással vagytok mindenkire és mindenre ebben az univerzumban, és hogy mindenki a Földön és minden más birodalomban hatással van rátok? Mindannyiatoktól kérdezzük, készek vagytok használni a csodálatos ajándékokat, melyek Isteni Születési Jogotok? Mit hagytok örökségül az emberiségnek és a világnak? Nyúljatok fel a csillagokig szeretteink, mert nincs határa annak amit megnyilvánithattok, amikor látomásaitok összhangban vannak az Isteni Tervvel mindenki legfelsöbb javára. Hivjatok bennünket és mi döntéseitek támogatásával a segitségetekre leszünk. Tudnotok kell, hogy mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy ösztönözzünk, vezessünk és védjünk bennedteket, valamint Atya/Anya Istenünk szeretetét sugározzuk rátok.

Mihály Arkangyal vagyok.

 

Ronna Herman által közvetitve * Mint a cikk közvetitöje, én Ronna Herman az univerzális szerzö jogot fenntartom Mihály Arkangyal nevében. Az üzenet honlapokon való megjelentetése engedélyezett, de az információ nem módositható, kivonatolható vagy toldható, nevezzétek meg a szerzöt, e-mail és hanlap cimem tüntessétek fel. Újságokban, magazinokban és nyomtatásban is engedélyemmel megjelenithetö; engedélyért a RonnaStar@earthlink.net e-mail cimen lehet folyamodni.

Share

A Közelgö Napéjegyenlöség – A Kozmikus Beinditás (Trigger) III szakasza

A Közelgö Napéjegyenlöség

A Kozmikus Beinditás (Trigger) III szakasza


Metatron Arkangyal üzenete, James Tyberonn csatornázásában

 

Az üzenet eredeti cime: The Cosmic Trigger Phase III – The Comming Equinox és a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Üdvözlet Kedveseim, Metatron vagyok a Fény Ura!

 

És ma az úgynevezett Kozmikus Trigger 3-ik Szakaszáról fogunk beszélni. Az ideje közeleg, és valójában a 2011-es évvonal két dátumán fog megtörténni. A kezdö hullám ár a 2011 március 20-i Napéjegyenlöséggel érkezik, a késöbbi hullám ár pedig, a 11-11-11 tripla dátum frekvencia portálján.

 

Kedveseim nézzetek körül körülöttetek. A bolygó most újjá alakitja önmagát és a sebesen történö hatalmas átalakulás tehetetlensége van mindenütt. Minden felgyorsul, rezonanciátok is felerösödik ahogy a Felemelkedés közeleg.

 

Tehát, ahogy a frekvenciális környezetetek átformálja önmagát, az átaformálja az emberiség tapasztalatát is, a természet látható és láthatatlan eröit, és önmagának a Földnek az arculatát is.

 

Ez valójában a Kozmikus Trigger harmadik szakasza és elérkezett az ideje. 2011 március 20-i Napéjegyenlöséggel indul és az elöre haladás két tényezöjét foglalja magába: (1) A zárolt mágneses energiák felszabaditását, (2) A Kristály Felemelkedés új kódjaihoz szükséges  átmenenetet a 144-es Kristály Háló útján a Mester Kristályokhoz és a Nap Korongokhoz.

 

A Föld mágnessége és elektromossága beteljesitik önmagukat, létrehozva az egyensúly támpontját. Nem Kryon a Mágneses Mester Mihály Családjából végezte a mágneses módositásokat, hogy a Kristály Háló helyet kapjon? Persze, hogy igy van.

 

A polaritás elektro mágneses mezeje most átadja helyét a Kristály Felemelkedésnek a zérus mezöben. Ez egy nyitány, aminek most jött el az ideje, ez az Újra-Teremtés pontja. És ez az Újra-Teremtés a Kristály Esszenciához való visszatérés, ahonnan jöttetek. Ennélfogva, sokan közületek ezen átalakulás kódjainak a hordozói vagytok.

 

A Következö Napéjegyenlöségek már 12-ik Dimenziósak

 

A hátra lévö Napéjegyenlöségek, melyek még elöttunk vannak a Felemelkedés vissza szamlálásában, már nincsennek korlátozva sem a vonalon futtatott idö által, sem a dimenzionális lehetöségek által a  jelenlegi tér-idö paradigmáitok között.

 

Amint már mondtuk nektek, sok része bolygótoknak már az 5-ik dimenzióban van és a négy hátra lévö Napéjegyenlöség alatt kiterjed a 12D-ig, a Felemelkedés Napfordulója elött a magasabb dimenzionalitáshoz vezetö küszöb sokkal szélesebbre nyilik.

 

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy a12-ik dimenzió tömör frekvencia átjáró nyitását a Kozmikus Trigger Kristály ébredése teszi lehetövé, amely 2011 március 20-án nyilvánul meg. Valójában ez az Új Föld kötelezö és szigorú elöfeltétele.

Az emberiségnek és természetesen a fizikai földnek is szüksége van és kérelmezte is ezt a kristály váltás reformációt, annak érdekében, hogy túlléphessen a dualitás dimenzionális paradigmáján, mert máskülömben az bele temette volna az emberiséget is meg a földet is a csökkenö polaritás egymás mellé helyezö, ciklikus kettösségébe.

 

2011 márciusi Napéjegyenlöségének a tizenkettedik dimenziós nyitása lesz a leg termékenyebb szintézise a 12-ik dimenziós energiák földre áramlásának Atlantisz Arany Kora óta, kb. 35,000 évvel ezelött a jelen lineáris – idö paradigmátokkal mérve. Ez hatalmas horderejü forgandóság, de az energiák általa eredményezett felerösödése mérhetetlen és messzeható.

 

A III. Kozmikus Trigger: Az Energiák Kivételes Keveréke

 

2011 március 20-i Napéjegyenlöség egy asztrológiailag nagyon ritkán elöforduló és termékeny energia rezonanciával kecsegtet…március 19-én szombaton, Földközelben a Telihold és az Uránusszal együttállásban lévö Napéjegyenlöségi Nap elképesztö közelségü együtthatása a Kozmikus Trigger energiáival összekapcsolódva….

 

Ez a “válogtatott Energia koktél” az egész emberiség számára együttesen és egyénileg is a hatalmas váltás priorizációjának és támpontjának a portal lehetöségeit hozza létre. Az emberiség választása, hogy miként hasznositja illetve használja fel ezt az idözitést, a Felemelkedésben való törekvésetek és elörehaladásotok mércéje lesz. Ez egy hatalmas lehetöség, de ajándék is az emberiség számára természetesen!

 

A Napéjegyenlöség s ékes asztrológiai háttere mind együttesen tovább sodorva a különleges “északi hold csomó” által az emberiséget szolgálja, hogy igazán megértsétek és befejezzétek az egyéni tisztogatás nagy részét. Ez egy egyedülálló alkalom, hogy újrakapcsolódjatok egy szélesebb körü tisztánlátással a felfrissitett energiákba.

 

Mindannyian tudatosságotok határait feszititek, és a magasabb tudatosságba, új paradigmákba nyomultok be. Az ilyen változásoknál mindég a kényelmetlenség tényezöje is jelen van. Kedves Emberek mi megértjük a nehézségeket, a viszontagságokat és ezekhez az átalakulásokhoz szükséges eröfeszitéseket is, és itt vagyunk a jelenben, hogy támogassunk és segitsünk benneteket. Mi nagyra becsülünk benneteket, mert ezt a létidöt választottátok, mert meghoztátok a döntést, hogy Felemelkedtek.

 

Az Energia Felhasználása: Részvétel

 

A Napéjegyenlöség a gyülekezetek ideje, a kódok befogadásának az ideje, a fontossági sorrend felállitásának az ideje, de egymás segitésének és az összekapcsolódásnak az ideje is. Ha van rá lehetöség jöjjetek össze, ha ezt nem tudjátok megtenni, akkor kapcsolódjatok össze éterileg. Szakitsatok idöt a meditálásra, mert a Kozmikus Trigger egy különleges energia, kodokkal felruházva, melyek millóképpen a segitségetekre lehetnek.

 

Nem látjátok, hogy mi minden történik körülöttetek?

 

Habár, a Kristály Energia eredetileg már az 5-ik dimenzióban elérhetö számotokra, a Kvantum Kristály Mezö teljes spektruma csak a Tizenkettedik dimenzióban létezik teljes egészében. Ennek megfelelöen, a 12-ik dimenzióból dinamikusan átömlesztett a Földi ásvány birodalom kristály aszpektusának tudatossága is, a “Kristály Platina Sugár” által.

 

A 12-ik dimenzió a földi dimenzionalitás legmagasabb rezonanciája, de úgy is mondhatnánk, hogy az eredeti, azaz a kristály birodalom elsö igazán telitett dimenziója. Ez a legmagasabb Kozmikus Sugár, a Platina Sugár dimenziója. A Platina Sugár kristály modalitással müködik, és magába foglalja mind a 12 Kozmikus Sugár alkotóelemeit.

 

Ezért, a 2011-es Kozmikus Trigger Kristály Platina Sugara a március 20-i Napéjegyenlöségkor lüktetö, robusztus spirálként zúdul alá a Föld Sikjára. A 144-Hálón keresztül egy érzékelhetöbb frekvenciára vált alá, annak érdekében, hogy ez a tömör energia szinergisztikusan (együttmüködésre képesen – a forditó megjegyzése) beépüljön a bolygó rezonanciájába.

 

Az eredmény egy hatalmas felfelé váltás, amely egyszerre megtestesiti és átalakitja a Kozmikus Kódot a bekövetkezö tökéletességhez. Természetesen ez a 12-ik dimenzió tökéletessége, amely biztositja az emberiség makro és mikro átmenetelét a Kristály Mer-Ka-Na mezöbe….a Felemelkedésbe.

 

A kódolt kristály energiák fent emlitett földi aszpektusa a Kozmikus Platina Sugár befogadása által fog újra éledni, melyet a multidimenzionális oktaéder portálok hoznak be, Giza tripla piramis matrixán keresztül a bolygó Keleti Féltekéjén, és a Moody Három-Piramis szerkezeten keresztül a Mexicoi Öböl partján…

 

Mindkét piramis komplexum tengely háromszögelésben van egymással, mindkettö a 29-ik szélességi vektoron található, mindkettö PHI energiát sugároz, mindkettö a 2011-es Kozmikus Trigger elosztó hajtómüve let, s ez az energia aztán szétterjed bolygószerte….

 

Kedveseim, a Kristály Kor már bizonyosság. Egyre hatalmasabb semlegességgel közeledik. A Dualitás elkülönülése eröteljes és értékes tapasztalata volt az emberiségnek a Lineáris Föld Egyetemén. A Dualitás termékeny tanitó volt, de a lineáris tanmenet sokatok számára lezárul. Elérkezett a Polaritás Diploma osztás ideje, és kezdhetitek a postgraduális munkát a Kristály Omniverzum zérus mezejének magasabb birodalmaiban.

 

A BÖKKENÖ

 

Az emberiség bökkenöhöz, döntö ponthoz érkezett. Azok közületek akik eddig a pontig a Felemelkedés Fényét hordozták, természetesen megtették feladatukat, de most többre van szükség. Sokan közületek különleges kódok hordozói vagytok, követek akik specifikusan választottátok, hogy ebben a válságos idöben itt legyetek és a Föld újra kódolásában aszisztáljatok. Ti itt vagytok, hogy irányitsátok a Felemelkedés megmaradt aszpektusait. Itt vagytok, hogy felviditsátok a tömegeket, hogy a Kristály Fény hirnökei legyetek!

 

Látjátok, sokan az emberek közül még határozatlanok, bizonytalanok, hogy mere is menjenek, olyan sokan hátrafelé lépnek, mintsem elöre. És mi azt mondjuk, hogy ti befolyásolni tudjátok öket, mert ez a holt pont nem mindenki legfelsöbb javát szolgálja. Energiátokra, befolyásotokra szükség van.

 

Most azokhoz szólunk közületek akik a fényt hordozzátok, mert sokan egy idötlen szünetet tartanak. És sokan közületek észre sem veszitek mozdulatlanságukat. Valójában még közületek a Mesterré válás ösvényén is vannak akik kételyekkel és határozatlansággal szünetelnek.

 

Mesterek, a keritésen ücsörgés ideje már rég lejárt a gyorsulásban. Az nem a legjobb választás azok számára akik hallották a Planetáris Felemelkedés harsona hivását.

 

Az egyetlen kérdés amit egy Mester soha fel nem tesz, az “Mennyi munka szükséges még?” S ez azért van igy, mert a törekvés a természetes ösvénye a hazavezetö útnak, sorsotokhoz a SZERETET birodalmában.

 

S akkor miért a szünet, miért a határozatlanság? Engedjétek meg, hogy elmondjuk mi történhet.

 

Mert a tisztulás végsö szakasza veszi kezdetét nemcsak a bolygón, hanem sokatok szivében is. Azomban többen nem láttátok ezt közeledni, igazán hittétek, hogy ti már megérkeztetek, s zavarban érzitek magatokat amikor az energiák megszorulnak körülöttetek.

 

Látjátok 2011 és 2012 bevezet a Felemelkedés Kristály Korszakába, és vele együtt a Föld és természetesen az embedriség átalakulásába.

 

És Mesterek, ez a folyamatos átalakulás az egyensúlytalanság, az akadály utolsó salakjának is az eltávolitását követeli.

 

Kozmikus Kiterjedés

 

Minden embernek a bolygón ez idö tájt szembesülnie kell a hihetetlenül kiterjedö kozmikus frekvenciákkal a Földön.

 

És amint már mondtuk, ezen kiterjedés puszta felismerése már nem elegendö. Az egyszerüen az elsö lépésé és nem azonos a kozmikus kiterjedéssel való optimális egységbe rendezödéssel. Még több eröfeszitésre, még több feldolgozásra, még több összpontositásra van most szükség!

 

Az optimális egységbe rendezödés az a kiterjedö növekvés, és az gyorsuló, s ezek a sebes váltások elkerülhetetlenül ismét olyan helyzetbe sodornak, ahol úgy érzitek, hogy kinöttétek a börötöket, ismét olyan idöszakba vezetnek amikor újra az intenzitást, a kényelmetlenséget és a bezártságot érzitek, amikor még nagyobb összpontositásra lesz szükségetek a még nagyobb evolució érdekében.

 

Tehát, legyetek tudatában annak Mesterek, hogy a Kozmikus Trigger energiáinak, valamint az összes folyamatban és még hátra lévö csomók meg a beharangozott Felemelkedés triggereinek tüzpróbájában való hozzáigazodó növekedés, egy folyamatban lévö dolog…. aminek állandó része a tisztitás és az elengedés. És ez hatással van mindannyiatokra. Valójában ez az energia a kozmikus kiterjedés intenzitása, s hogyan kezelitek, akár magatokhoz ölelitek, akár figyelmen kivül hagyjátok, mégis nagymértékben befolyásolja élet utatokat és energiátokat.

 

Mesterek, ha érzekelitek ezeket az érzéseket, tisztelettel gratulálunk nektek, mert ezek az érzések a kiterjedö növekedés kitörölhetetlen bizonyitékai. Valójában az egyéni Felemelkedés valós ösvényén jártok… és mi örökké veletek vagyunk.

 

Kedveseink, legyetek tudatában, hogy nem vagytok egyedül. Mi az Angyali Birodalmakból veletek vagyunk. Tudjátok azt is, hogy önmaga a Föld is mozgósul, hogy segitséget nyújtson az általatok Felemelkedésnek nevezett tisztulás véghezvitelét jelentö elengedésben.

 

A földben lévö bizonyos örvény pontok most müködésbe lendültek a 2009-es és 2010-es Kozmikus Triggerek elörehaladásával, hogy lehetövé tegyék a kristyály energiákba való elengedést, az úgynevezett 2011 márciusi Napéjegyenlöségen keresztül, vagyis a szent trisztulás tüzpróbáján át, ami által meghaladjátok a dualitást.

 

Záró Szó

 

Kedveseink, az Élö Föld a diploma munkátok útja a Felemelkedett Földre, és felemelkedésetekre a Kristály Kor polaritásnélküliségébe.

 

Az Ibolya Láng olvasztó tégelyébeni energiák kristály aszpektusa felerösiti és a felszinre kényszeriti a még energia mezötökben maradt makacs vibrációs frekvenciákat, annak érdekében, hogy megtisztitsátok az utat a kristály MER-KA-NA számára.

 

Ezt exponenciálisan könnyebb véghezvinni bizonyos tudatossági eröközpontokban az olyan frekvenciális dátumokon mint a napéjegyenlöségek, napfordulók, fogyatkozások valamint a Tripla Dátum Átjárók. 2011-ben és 2012-ben ezek a dátumok egyediséggel felruházottak, és az emberiség számára felkinált eszközök, igénybe vehetö, felerösitö eszközök. Ettöl eltekintve, a tisztitás bármikor és bárhol véghezvihetö a megfelelö szándékkal.

 

Kedveseink ez szükségszerü.

 

Mesterek, amikor a szeretet és akaratotok által Önön Istenségetek Kristály Fényét sugározzátok, akkor megváltoztatjátok a világot, önmagatok változása által. A Felemelkedés a szivekben történik külön-külön.

 

Becsüljétek és ápoljátok egymást, de emlékezzetek arra is, hogy önmagatokat szeressétek, mert ti vagytok a Teremtö Fénye! Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT!

 

És ez igy van…És ez igy is van!

 

A csatornázott üzenet szerzöjoga a www.Earth-Keeper.com Közzététele más honlapokon is engedélyezett, az információ azomban nem módositható vagy rövidithetö, és tartalmaznia kell a szerzö nevét és az eredeti weboldal cimét. Hirdetésekben, a U-Tubeon vagy magazinokban nem közölhetö az Earth-Keeper kifejezett engedélye nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com e-mail cimen kell folyamodni.

Share

A HATHOROK FÖLDI ÜZENETE

A HATHOROK FÖLDI ÜZENETE

Tom Kenyon által

Angolról forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg A Hathor Planetary Message a www.tomkenyon.com weboldalon található.

A Napszélböl való Részesülés

Megjegyzés:

Ez az üzenet a KA testtel (ösi Egyiptomi Alchemiai kifejezés) foglalkozik, és azt vitatja meg, hogyan tudjátok alkalmazni ezt az egyedülálló energia-testet, hogy magatokhoz vonzzátok a felerösödött Nap tevékenység felemelkedési-energiáit. Azok számára, akiknek ismeretlen a KA

– a KA test az egy láthatatlan második testetek, azonos méretü és formájú a fizikai testettel. Ez az energia test körülveszi és át is hatja a fizikai testet. Néhány szóhasználatban a KA testet éteri másunknak vagy spirituális iker testünknek is szokták nevezni. A KA hasonló tulajdonságokkal bir mint egyes hagyományokban a Chi test (Taoizmus) és a prána test vagy éteri test bizonyos jóga tanokban. Természetéböl eredöen a KA test képes magához vonzzani és a fizikai testbe juttatni azokat a jótékony energiákat, melyek felgyorsitják az egyén spirituális fejlödését. –

Az Üzenet:

Most a bolygó változásainak egy sokkal illékonyabb idöszakába léptek.

Napotok, Naprendszeretek szoláris csillaga megnöveli energetikai lehetöségeit, és belép a napkitörések meg a mágneses viharok egy felgyorsult illékonyságú periódusába. Mig ezek az események komoly gondokat fognak okozni nektek a telekommunikációban és az éghajlati viszonyokra vonatkozóan, ugyanakkor egy hatalmas evolúciós lehetöség is rejlik ezekben a nap tevékenységekben, amit meg szeretnénk vitatni veletek.

Akárcsak nektek, a Napnak is van éteri teste, a szoláris KA, ha úgy akarjátok. A Nap éteri testének terjedelme mérföldek millióival haladja meg önmagának a Napnak a határait. Földetek jócskán benne van az éteri nap aura mezejében, és amikor a napkitörések meg a nap szelek feltöltött részecskéket sodornak keresztül vidékeiteken, azok hatással vannak rátok fizikailag, de ugyanakkor éterileg is hatnak rátok. Valójában, ezek a feltöltött részecskék melyek kihivást jelentenek fizikai dimenziótok számára, egy fajta táplálék KA azaz saját éteri testeteknek.

Értelmi hozzáállásotok és érzelmi/vibrációs állapototok az ami meghatározza, hogy ezek a szoláris részecskék a lelki táplálék és az evolúció vagy a bosszúság és a visszafejlödés forrásai lesznek.

Ebben az üzenetben nincs szándékunkban azt a sok fizikai kihivást megvitatni veletek, amelyek a felerösödött nap tevékenység ebben az idöszakában merülnek fel számotokra, inkább azokra a dolgokra öszpontositunk amelyek segitségetekre lesznek, hogy az evolúció legnagyobb mértékében tudjatok élni a naprendszeretek Napjával történö események lehetöségeivel. Ahogy a Napból a nap tevékenységek ideje alatt tüz és foton energia kitörések történnek, ugyanúgy KA testekböl spirituális vagy interdimenzionális fény tör fel. Valójában, egy bizonyos szemszögböl nézve, a felerösödött nap tevékenység megegyezik a saját személyes KA testetek felerösödött tevékenységével.

Néhány dolgot ajállunk ez az evolúciós katalizáló lehetöségeinek a kihasználására vonatkozóan. Ez a katalizáló amiröl beszélünk jóval túlterjed 2012-n és az általunk nap szélnek nevezett áramlással kapcsolatos. Ezek külömbözö foton és mágneses energia áramlatok, melyek Földeteken keresztül, illetve körülötte haladnak el. Megnyitva önmagatok az energia e külömbözö formáinak, és ezek beépitésével KA testetekbe, erösititek a KA-t és jelentösen felgyorsitjátok önmagatok felemelkedési folyamatát.

Ezen nap energiák növekedésével, növekedni fog a fizikai világotok illékonysága és bizonytalansága is, valamint az értelmi és érzelmi világotoké is. Az irracionalitás és az impulziv viselkedés gyakorisága növekedni fog. A valóság érzékelö funkcionálás és a memória szintén kihivásoknak lesz kitéve a nap tevékenységek felerösödött idöszakaiban.

Az elsö lépés ezen nap energiák tudatosságbeli felemelkedésetekre való felhasználásában, hogy megértsétek természetüklet, és ne tanúsitsatok ellenállást hatásainak.

Fontos megértenetek, hogy a fokozott nap tevékenység okozója ebben az idöszakban nem magából a Napból ered, hanem galaxisotok Nagy Központi Napjából. A Nagy Központi Napból Napotokba áramló fokozott katalizáló hatású energia az elsödleges oka ennek a rendkivüli nap tevékenységi idöszak evolúciós lehetöségeinek. Önmagát a Földet is mindez befolyásolja, föleg a Föld KA azaz éteri testén keresztül. Tehát, az elsö dolog amit meg kell értenetek, hogy nincs kibúvó ez az evoluciós katalizáló hatása alól. Akár tetszik ez nektek, akár nem, azért vagytok itt, hogy ezt a hullámot meglovagoljátok. Ezért az elsö lépés az az, hogy ne tanúsitsatok ellenállást azzal szemben ami elöttetek áll.

A második lépés, hogy öleljétek magatokhoz, és használjátok mester módra ezeket az energiákat – úgymond, a farkánál lovagoljátok meg a sárkányt. Ebben az esetben a sárkány magára a Napra vonatkozik, a farka pedig a nap szélre. Ebben az nidöszakban magasra emelkedhettek, ha bátorságot és módot találtok rá, hogy ezt megtegyétek.

A harmadik lépés a nap szél hasznositásában, hogy adjatok engedélyt ezen energiáknak KA testetek közvetlen befolyásolására azáltal, hogy behivjátok öket a sziveteken keresztül. Pontosabban, saját egyéni akaratotok által válasszátok, hogy a megbecsülés és a hála vibrációs harmóniájába léptek.

Fontos megértenetek, hogy miért sugalljuk ezt nektek. Mert nem fejezitek ki azon pillanatban nagyrabecsüléseteket és hálátokat az Univerzumnak a nap szelekért. Az a Ti választásotok lesz, hogy beléptek ezek a magas érzelmi állapotok egyikébe, mert ezek egy Energia Bevonzót teremtenek.  Másképpen fogalmazva, ti  gyakorlati okokból léptek majd be a nagyrabecsülés illetve a hála állapotába.

Ezek az érzelmi állapotok fokozzák KA testetek befogadó harmóniáját, ami aztán az egész KA testeteket egy befogadó örvénnyé alakitja át, amely magához vonzza a Nap foton és mágneses energiáit, sebesen felgyorsitva a vibrációs szintet KA azaz éteri testetekben.

Tehát, KA testeteken keresztül léptek be a felemelkedés folyamatába. Fölösleges is mondani, hogy nagyon sok ösvénye és módja van annak, hogy elinduljatok a létrán ami felfelé vezet a tudatosság magasabb állapotába, de tekintet nélkül arra, hogy miként teszitek azt, melyik spirituális vonalon haladva éritek azt el, az alap a KA, a TI KA testetek.

Az Energia Bevonzó Megteremtése

Ezzel az egyszerü, de nagyon hatásos módszerrel tudatosságotokat második testetekbe azaz a KA-ba helyezitek át. Ez az energia testet azonos alakú és nagyságú mint a fizikai testetek, cak energia természetü, nem hús-vérböl áll. Áthatja testetek minden területét, minden sejtjét a KA testen belül. Azonkivül, KA testeteknek magas szintü a szubtilis energiákat befogadó képessége, föleg vonatkozik ez a fény bármilyen formájára, a feltöltött foton és mágneses energiákra amelyeket a nap szél tartalmaz.

Amint éber tudatosságotok a KA-ban helyezkedik el, akkor tudatosan és szándékosan a hála illetve a nagyrabecsülés érzelmi – állapotát hozzátok létre az egyéni akaratotok által. Ez a KA harmóniáját magasabb vibrációs szintre váltja át, ezáltal az szükségszerüen Energia Bevonzóvá válik.

Amit folyamatosan a nagyrabecsülés illetve hála érzelmi harmóniájában tartjátok magatokat, vegyétek tudomásul, hogy akkor belemerültök a nap szél foton és szubtilis energiáiba. Olyankor  szó szerint fürödtök ezekben az energiákban, akár tudatában vagytok ennek, akár nem. Amikor ezt a tudatosságot a nagyrabecsülés illetve a hála érzelmi állapotával együtt fenntartjátok, KA-tok automatikusan magába vonza a nap szél felemelkedést-fokozó energiáit.

Töltsetek annyi idöt amennyit csak tudtok ebben a magasan befogadó képes állapotban, részesülve a nap szélböl, és engedélyt adva a KA-nak ezek az eröteljes, átalakitó és felemelö energiák befogadására.

Nagyon sokat nyerhettek a nap szélböl, ha sürün és rendszeresen alkalmazzátok ezt az egyszerü módszert.

A Belsö Kristály Palota Meditáció

Továbbá, azt is ajáljuk, hogy idönként, de rendszeresen kisérletezzetek a hang meditációval amit elözöleg adtunk nektek, s a cime a Belsö Kristály Palota. ( A “Link” a meditáció útmutatásaihoz és a hanganyaghoz az üzenet végén található.)

Összefoglaló

Ahogy mi látjuk a valószinü jövötöket, ti együttesen és mindannyian egy hatalmas vihar elött álltok. Ez a förgeteg a Kozmosz szive közepéböl születik és nem kevesebb mint a hatalmas változás elöhirnöke. Ne féljetek az intenzitásától. Öleljétek magatokhoz és lovagoljátok meg a saját tudatosságotok csúcsáig. Ezt cselekedve önmagatok és egymás fényévé váltok.

A Hathorok

2011 január 3

(Az információt 2011 január 3-án adták és 2011 január 27-én let közzétéve.)

http://tomkenyon.com/sound-gifts/ Crystal Pallace Within (hogy megkapd magát a hanganyagot klikkelj rá az utolsó mondatra ami ugy kezdödik, hogy I agree, vagyis beleegyezel a szerzöjogi feltételekbe. Erre ráklikkelve kinyilik a következö ablak ahol a Belsö Kristály Palota hang meditáció van! – a forditó megjegyzése)

Tom Gondolatai és Megfigyelései

Az üzenet központi bökkenöje a Hathorok módszere az Energia Bevonzó Megteremtésére. Sokszor és többszörös helyzetekben dolgozva a módszerrel, öszintén mondhatom, hogy a javunkra szolgál. És nagyon megéri azok figyelmét akik a felemelkedés energiáival kivánnak kisérletezni, föleg az ilyen optimális idökben mint a felgyorsitott evolúció mostani ideje, a nap szél által.

Az egyik gyönyörüsége ennek az egyszerü mégis elegáns módszernek, hogy gyorsan haladva épiti fel a KA-t, és minden hókusz-pókusz nélkül megtehetö, ami azt jelenti, hogy pár percen belül elérhetö minden elözetes nélkül. De van itt néhány elengedhetetlenül fontos átmeneti szakasz a módszerben, amit azt hiszem hasznosnak bizonyulna tovább taglalni.

Egy kis óvatosságot tanácsolok

Mielött folytatnánk úgy érzem, jó lenne itt egy kicsit óvatosnak lenni. Ez nem a tétlen különcködök módszere. A KA test extra energiával való feltöltése az eröteljes és mélyreható vállalkozás, melybe (véleményem szerint) nem kellene belekezdeni meggondolatlanul.

Az egyik oka ennek az, hogy amikor a KA energizálódik, markánsan megnö annak valószinüsége, hogy a fizikai valóságot illuzórikusnak tapasztaljátok.

Például, összejöveteleken a Módszer (Az Energia Bevonzó Megteremtése) kivételesen eröteljes alkalmazása után, gyakran (bár nem mindég) ugyanolyan élénken valósnak tapasztalom KA testem mint fizikai testemet. Az ilyen alkalmakkor tudatában vagyok fizikai környezetemnek mint máskor (az öt érzékszerv által), de az szürreális árnyalatú minöséget nyer, és néha az a halvány benyomásom támad, hogy két testben vagyok egyidejüleg – fizikai és KA testemben.

Ez ténylegesen egyike a figyelem elsödleges váltásának ami megtörténhet, amikor a KA-val dolgozunk. És azt hiszem jól tenneétek, ha ennek a lehetöségnek tudatában lennétek. Azaz, amikor/ha a helyzet úgy alakul, ne azt gondoljátok, hogy veszititek a valóságot felfogó képességetek (magyarul a józan eszetek – a forditó megjegyzése) – ezért részletezem ezt a tételt.

Azt hiszem modhajuk úgy, hogy ha gyakoroljátok a Módszert, fizikai valóságotokat végül új módon fogjátok érzékelni – föleg amikor KA testetek eléri a kritikus tömeget. A kritikus tömeg alatt azt a pillanatot értem, amikor KA testetek olyan mértékben feltöltödik, hogy befolyásolja valóság érzékelésetek.

Ezekben a pillanatokban tapasztalhatjátok, és valószinüleg fogjátok is tapasztalni a világot az öt érzékszerven keresztül, de átláthattok a Maya-n azaz az érzékelés és az érzékelt világ illúzióján. Ez mulatságos, felviditó és örömteljes lehet, de egész nyiltan szólva meglehetösen összezavaró is lehet.

Ténylegesen, a KA feltöltése amint már elöbb is emlitettem, azt a furcsa érzékelést eredményezheti, hogy két testetek van egyidejüleg – egy fizikai és egy energetikai. Ez tulajdonképpen a haladás jele KA testetek fejlödésére vonatkozóan, de mentális kihivást jelenthet, ha nem vagytok felkészülve rá.

A világ illúzió voltát való meglátás által okozott mentális diszorientációt nem lenne szabad alábecsülni, föleg hogyha intellektuálisan és filozófiai tudásotokkal nem vagytok felkészülve az effajta érzékelésre.

És ez természetesen elvezetett bennünket a filozófiai rejtvényhez – a világ valós vagy csak illúzió, amit a quantum birodalom szubatomi részecskéinek cikázásuk által mozgásba hozott tánca üz velünk? Számomra a világ mindkettö, valós is és valótlan is. És ami meghatározza az érzékelésünket, az attól függ, hogy mi történik az agyunkban, és ez esetben attól is, hogy mi történik a KA-ban azaz éteri iker testünkben.

Az Erkölcsi Határok Niyama-ja

Én személyesen úgy érzem, hogy bárki aki azt válassza, hogy feltölti KA testét a felemelkedés-energiákkal, szükségszerüen egyéni erkölcsi nézete filozófiai alátámasztást igényel, nevezetesen, hogy mi mindent enged meg önmagának, s mi mindent nem.

Ennek oka az, hogy amint a KA energizálttá válik, az értelmi/spirituális erö bizonyos tipusai természetesen merülnek fel. Nagyon fontos azt is megérteni (véleményem szerint), hogy idönként tudatosságotok élet-negativitású aszpektusai is felmerülhetnek. Ez az eredendöen kellemetlen helyzet (nevezetesen, az alázatos tudatosulása annak, hogy bennsötökben valami negativ is létezik) tulajdonképpen egy alkalom a nagyobb önmagatokba-látásra, hogyha azt válasszátok, hogy magatokhoz ölelitek az ön-tudatosságot az ön-tudatlanság helyett.

Nagyon egyszerüen, a Határok Niyama-ja a viselkedési határok megszabása által segit, akár kifelé nyitva (úgy értem a külsö világ felé) vagy szubtilisen (úgy értem a belsö világ felé).

Azt nektek kell meghatároznotok, milyen erkölcsi határokat választatok. Azomban, azok számára akik nem sokat gondolkodtak erröl, egy egyszerü és nagyon hasznos niyama-t ajállok fel:

„Arra törekszem, hogy ne ártsak önmagamnak és másoknak sem!”

Azáltal, hogy az ártalmatlanságra törekedtek önmagatok és mások irányában, egy mentális ösvényt teremtetek, amely segitséget nyújt majd önmagatok és mások számára is, amint elindultok saját tudatosságotok létráján felfelé a létezés magasabb szintjeire.

De … hogyha nem vagytok hajlandóak vagy képtelenek vagytok magatokévá tenni a viselkedés ezen egyszerü határait, vagy bármelyik niyama-t amit választatok, akkor melegen ajállom, hogy tartsátok magatokat távol KA testetek felépitésének ettöl a módszerétöl.

Gyakorlati Szuggesztiók

A Hathorok szerint minden élölényre hatással lesz a nap szél, akár megnyitják magukat az energiáknak, akár nem. Sokak számára ezek az energiák lehúzóak, örjitöek és nehezen kezelhetöek lesznek. Mások viszont ugyanezeket az energiákat a felemelkedésre és a felemelkedett tudatosság árnyalati szintjein való felfelé haladásra használják majd fel.

A felemelkedési folyamatnak nagyon sok fokozata illetve minöségi szintje van, és hogyha nem olvastátok még el a Hathorok üzenetét melynek cime The Art of Jumping Timeliness azaz Az Idötlenségbe Ugrás Müvészete, akkor figyelmetekbe ajállom annak olvasását. Abban magyarázatot kaptok a felemelkedés alap konceptusáról és, hogyan kezdjetek hozzá. A Hathor Archivumban találjátok meg a weboldalalunkon. (www.tomkenyon.com)

Hogyha készek vagytok tudatosságotok rapid kiterjedésére és KA testetek aktiválására, amit ez a módszer hoz el számotokra, akkor van néhány gyakorlati javaslatom.

Élöször is találjátok meg az egyensúly pontotokat. A Módszer alkalmazása közben meg fogjátok találni saját egyéni komfort zónátokat vagyis kényelmi tereteket, ami azt jelenti, hogy mennyi megnövekedett energiát tudtok KA testetekben elviselni. Amint rendszeresen folytatjátok a Módszer alkalmazását egyre több energiát lesztek képesek kezelni. De úgymond, ne toljátok a folyót (magyarul ne feszitsétek túl a húrt – a forditó megjegyzése). Legyetek gyengédek magatokhoz és legyetek mérsékeltek.

A Módszer Átmeneti Szakaszai

Három alapvetö szakasza van ennek a technikának.

Elsö Szakasz

Helyezd át tudatosságod a KA-ba vagyis spirituális iker testedbe, illetve éteri másodba ahogy a KA-t még nevezni szokták. Mivel a KA ugyanolyan méretü és alakú mint a fizikai testetek, bennsötöket teljes egészében áthatja ez az energia test.

Második Szakasz

Amint figyelmeteket az egész KA testetekre összpontositjátok (tetötöl talpig), váltsátok át érzelmeiteket a nagyrabecsülés és a hála harmóniájára. Ezt úgy teszitek, hogy egyszerüen emlékeztek a nagyrabecsülés és a hála érzésére. Ez megteremti az Energia Bevonzó létrehozásához szükséges harmóniát. Ez az érzelmi tónus elengedhetetlenül szükséges az Energia Bevonzó megteremtéséhez, ahogy azt a Hathorok elmondták üzenetükben.

Harmadik Szakasz

Folytassátok mentális tudatosságotok összpontositását KA testetekre, s ezzel egyidejüleg tartsátok a nagyrabecsülés illetve a hála harmóniáját, s közben tudatosodjon bennetek, hogy a foton és mágneses energiák tengerében vagytok. Bele merültök a nap szélbe anélkül, hogy bármit is tennetek kellene. Amikor már sikeresen tartjátok ezt a koncepciót, egyidejüleg figyelmetekkel KA testetekben és tartjátok a nagyrabecsülés illetve hála harmóniáját, KA testetek automatikusan elkezdi bevonzani a nap szél felemelkedést-felgyorsitó energiáit.

Ez a szakasz bonyolult lehet a kezdök számára, mivel a nap szél foton és mágneses energiáinak jelenléte nem érzékelhetö az öt érzékszerv által. Ezek az energiák túl szubtilisak ahhoz, hogy az erzékszervek által észlelhetök legyenek. Azomban, a KA test képes, és fogja is észlelni öket, söt be is vonza magába, egy biológiai metaforával élve, nagyon hasonlóan mint ahogy a növény észleli a viz jelenlétét és magába szivja a vizet szükség szerint.

Ismételten, minden személy egyedi módon érzékeli a fizikai világot és a tudatosság szubtilis világait. Az Energia Bevonzó megteremtésével együtt járó felfedezö folyamat része, hogy megismerjétek miként jelenitik meg önmagukat számotokra ezek a szubtilis foton és mágneses energiák. Amint folyamatosan alkalmazzátok a Módszert, egyre jobban megismeritek és hozzászoktok, hogy ti személyesen hogyan tapasztaljátok ezeket az egyedi szubtilis energiákat.

A Tudatosság és Gyógyitás Kisérlet

Az egyik lenyügözö dolog ezzel a KA testbe energiát bevonzó módszerrel kapcsolatban az, hogy felhasználható a gyógyitó és átalakitó energiák fizikai testbe küldésére is.

Mivel a KA keresztül-kassul áthatja a fizikai test minden porcikáját, nincs szövet, szerv vagy rendszer ami a KA-n kivül lenne. Ennek eredményeként, lehetséges bevonzani a nap szélböl a felemelkedés energiákat nem csak a KA testbe, hanem a fizikai testbe is. Ez természetesen egy elméleti megállapitás aminek be kell majd bizonyitani igaz vagy hamis voltát a közvetlen tapasztalás – a ti tapasztalásotok által.

Ezt az alkalmazását a Módszernek (az Energia Bevonzó Megteremtésének) én A Tudatosság és Gyógyitás Kisérletének nevezem, mert mindannyian megtaláljuk majd a saját, egyedi módunkat, amiként a Módszer gyógyitó lehetöségeit alkalmazzuk. Feltehetöen néhány dolog amit megfigyeltem, ily módon alkalmazva a Módszert önmagamon, mások számára is hasznosnak bizonyul.

A saját, egyéni tapasztalásom, hogy miután bevonzom a nap szél energiáit a KA-ba és hagyom egy ideig, hogy KA testem feltöltse önmagát, figyelmemet áthelyezem a testem bármelyik gyógyulásra szoruló területére. Mivel az energia követi a tudatopsságot a szubtilis energiák KA testemböl oda vándorolnak ahol figyelmem összpontosul.

Ez nem koncentrálás, ismétlem, nem koncentrálás. Ez olyan könnyü mint a lélegzet vétel, vagy felemelni egy tollat. A szubtilis energiák KA testetekben eröfeszités nélkül mozognak bárhová a testetekben ahová a figyelmeteket vonjátok – ha megengeditek a mozgást.

Amint a szubtilis energiák árama átáramlik a KA-ból testem „támogatást” vagy „gyógyitást” igényelö területére, érzem azok a részek szöveteit valamiként energizálódni, bár meglehetösen kisebb intenzitással, mint amikor a KA energizálódik a nap szél által az Energia Bevonzó útján. Számomra, sejtjeim energizálása úgy mutatkozik meg mint fizikai érzékelés, amely vagy kellemes és/vagy energizáló azon a részen ahol figyelmem összpontosul. Néha az interdimenzionális érzékelés külömbözö megjelenése is ott van, mint a fény és néha még mint belsö (vagyis lelki) hang is.

Hogyha azt válasszátok, hogy a lehetöségek ezen birodalmát kutatjátok, kétségen kivül meg fogjátok ismerni miként tapasztaljátok a gyógyitás szubtilis energiáit, amint beáramlanak fizikai testetekbe a KA-ból.

Egy dologra azomban oda kell figyelnetek, a KA-ból átáramló gyógyitó és átalakitó energiák rezgés szintje gyorsabb a fizikai testhez viszonyitva. Ennek következtében úgy találhatjátok, hogy egy fajta lelki-spirituális méregtelenités veszi kezdetét, ha sok az energetikai–dugulás a szervben vagy a testrészen ahová összpontositatok.

Mindenestre bizonyos, hogy lehetséges gyógyitó és átalakitó energiát küldeni a KA-ból a fizikai test részeibe minden kellemetlen reakció nélkül. Azomban, ha kellemetlenséget tapasztaltok, föleg értelmi/érzelmi fajtát, akkor jó lenne elolvasnotok egyik régebben irt cikkemet, amelynek a cime Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations azaz Pszicho-spirituális Méregtelenités: Gondolatok és Megfigyelések; a weboldal Articles részében találjátok meg.

A másik javaslatom, igyatok vizet ha kivételesen erös visszahatást tapasztaltok fizikai testetekben a Tudatosság és Gyógyitás Kisérlet után.

Befejezö Gondolatok

Azt javasolom, hogy kezdetben rövid ideig kisérletezzetek a Módszerrel; csak hozzátok létre önmagát az Energia Bevonzót ahogy azt a Hathorok elmondták. Találjatok idöt és helyet, ahol nem zavarnak meg benneteket. Öttöl tiz perc kezdetben böven elég. Miután feltöltöttétek a KA-t, töltsetek néhány percet a KA, a fizikai testetek és közvetlen környezetetek érzékelésével, ahogy az megjeleniti önmagát az öt érzékszervetek által. Ez az érzékelése a KA-nak, a fizikai testeteknek és a környezeteteknek, segitséget nyújt majd a feltöltött energiák hatékonyabb integrálásában. Ne feledjétek, a KA valósága nem gáncsolja el a fizikai világ vagy a fizikai test valóságát. A KA a fizikai fokozása, ténylegesen a tudatosság egy másik dimenziója.

Az teljesen egyéni döntés részetekröl, hogy mennyi ideig és milyen gyakran alkalmazzátok a Módszert. Amellett, kezdjétek el kiváncsisággal, és azt hiszem az egyik legfontosabb dolog, hogy leljétek örömötök az Enmergia Bevonzó megteremtésében. Végtére is mint teremtö, nem azt szeretnétek, hogy az öröm része legyen annak amit megteremtetek?

Szerzöjogi Közlemény: ©2011 Tom Kenyon minden jog fenntartva. Másolatok készithetök erröl az üzenetröl és átadhatók bárkinek, mindaddig mig semmilyen módon nem módositjátok, nem fizettetitek meg, feltüntetitek a szerzö nevét és ezt a szerzöjogi közleményt.

www.tomkenyon.com

Share

2011. JANUÁR 29. – 11-11-11 EGYSÉG KAPU

2011. JANUÁR 29. – 11-11-11 EGYSÉG KAPU

Írta: Nász János

2011. JANUÁR 29. – 11-11-11 EGYSÉG KAPU

Az eredeti szöveg a http://www.dragonsystem.hu/fenyegyseg/ weboldalon található!

Ez az Áldott év ajándékai közül egyik az, hogy számos 11-11 kapu nyílik meg, amely az Isteni Teremtö forrás szívével rezonál, és annak is az Istennöi/Istenanyai aspektusával.  Mindezeket a Fogyatkozási szendvics vezette be. 2010. téli napforduló – 2011. évkezdete között. Az Egység kapuk az év végéig nyitva lesznek folyamatosan, és a tudatosságunk fogja ide-oda lengetni öket, de be nem fognak csapódni már soha többé. Az év folyamán, az ajtókon különös rezgésü szellök, néha-néha huzat is fog érkezni, de az eredendö fény egyre nagyobb folyamával áramlik majd át rajtuk.

A január elejei egységkapun elöször a Jupiter besétált a Kosba, és egyre többen kezdenek el emlékezni arra, hogy kik is ök, vagy felteszik ugyanezt kérdö formában maguknak. A második kapun át egy fuvallattal egy fénycsóva érkezik, amikor az
AranyNyúl/Vénusz éve köszönt majd be február 3..án Bármi is történik ebben az évben a nyúl, mindig megtalálja a módját, hogy böségben legyen, és imád szeretni és élni. Bundája ennek a böségnek a szimbóluma, de ebben az évben nem az irháját kell
mentenie, hanem már inkább a bundája egyre fényesebbé válik. A nyúl éve bevonzza az anyagi eröforrásokat az életünkbe, anélkül, hogy meg kellene szakadnunk a munkába. A nyúl átugrik minden akadályon és helyreállítja majd a kibillenéseinket. És MINDIG A TALPÁRA ESIK.
Persze ehhez mi is kellünk, hogy Így Legyen, azaz És Ez Így Van!!!

11-11 kapuk 2011.-ben

Február 9. 29/11-es az 11:11-es kapu: A pozitív gondolkodás használata, a beszédböl származó problémák megoldása.

Sok minden befejezödik, de még nem merünk új dolgokba fogni. a tüdö, torok és a szív megnyitása, mert ezek stresszelése akadályozza a 29/11-es kapu használatát. Használjuk szívünket és gondolatainkat, úgy mint egy Teremtö. Minden kimondott szó, gondolat számít, higgyünk abban a képességünkben, hogy mi hozzuk létre a valóságunkat. Isteni bizalommal rendelkezünk DNS szinten. (Louthan)

Március 8. 38/11
Április 7. 47/11
Május 6. 56/11
Június 5. 65/11
Július 4. 74/11
Augusztus 3. 83 /11
Szeptember 2. 92/11

(Louthan)

Ezt követi majd az október elsejei szélesre nyitás, hogy 11-11-11-re teljes képünk lehessen magunkról, és átláthassunk az átjárható világokba.

yn

Share

Idöváltás – 2011

Idöváltás – 2011

Allison Rae

Angolról forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg Timeshift – 2011 a www.Earth-Keeper.com weboldalon található

Készen vagytok rá, vagy sem, itt jön a következö nagy hullám.

Hogyha ingerültnek, nyugtalannak érzitek magatokat, talán kicsit féltek is, néha meg elragadtatottak vagytok, akkor rá vagytok hangolódva a quantum evolúciós kalandra, ami 2011.

Az év hat fogyatkozásával, négy bolygó jegy váltásával és az ingatag külsö- bolygó konfigurációk közeledtével, 2011 telitett lehetöségekkel, meg az ugyanolyan hatalmas kihivásokkal is.

Vegyétek figyelembe a hatalmas felfordulást amit az új év elsö heteiben láttunk, beleértve az Ausztráliai történelmi árvizet, a politikai forradalmat Tunéziában, és a tragikus veszteséget az Egyesült Államokban egy orgyilkossági kisérlet következtében. És aztán, itt van a rejtélyes “rajapokalipszis” amely a föld, az ég és a tengerek teremtményeit sujtotta világszerte, a környezeti viszonyok folyamatos romlásából edredöen.

A kihivások hatalmasak, de mi elbirunk velük. Amint a változás hullámai egyre gyorsabban és gyorsabban érkeznek, ebben az évben ritkán történö alkalom kinálkozik valóságunk gyökeres megváltoztatására, és, hogy ezt megtegyük, az éber összpontositást és nagy szeretetet  követel majd.

A következö két hónap izelitöt ad abból, hogy ez az összes illékonyság miként fog lejátszódni.

A Felsorakozás

Ma a gáz óriás, a Jupiter befejezte a Halak spirituális mélységeiben való utját és belépett a Kos beavató tüzébe. Március 11-én az Uránusz, a káosz bolygója követi majd. Idöközben a Szaturnusz retrograde lesz a Mérlegben, a Chiron belép a Halakba és a Maya naptár végsö alvilága megkezdödik.

Február 2-4 közötti idöszak különösen eröteljes lesz a Vizöntö ÚJHOLDDAL, amely kapcsolódik az Imbolc átjáróhoz vagyis a Téli Napforduló és a Tavaszi Napéjegyenlöség középpontján lesz (a tavasz elsö napja az óir mitológiában, Brigid napja-a forditó megjegyzése) illetve a Lammas-hoz a deli féltekén (a Nyári Napforduló és az Öszi Napéjegyelöség középpontja- a forditó megjegyzése)  és ez vezet el az eröteljes Oroszlán/Vizöntö TELIHOLD-hoz február 17/18.

Márciusban az energiák fellendülnek amikor az Uránusz felragyog a Kosban, feltüzesitve az Oroszlán TELIHOLDAT a március 20-i Napéjegyenlöség elött. Április 4-én az áthaladó Neptunusz társul Chiron bátyával a Halakban, megnyitva a megvilágosodás multidimenzionális átjáróját, s ez zavarba ejtö de megvilágosodást hozó is lesz egyaránt.

És ez csak a következö két hónap!

Az Univerzális Alvilág egyedül, a Maya naptár Carl Johan Calleman tolmácsolásában,  2011 tájképének leg izgalmasabb eleme. Március 9-töl kezdve, a tudatosság evolúciuójának sebessége hússzorosra gyorsul, azaz a tudatosság váltás ami egy egész évet igényelt 1999-töl mostanáig (és 20 évet 1999 elött) az most mindössze 20 napot vesz igénybe. Ez a fázis, és mind a kilenc alvilág Calleman rendszerében ez év október 28-án fejezödik be.

Ha Callemannak igaza van, s én hiszem, hogy igen, akkor az élet a Földön radikálisan megváltozik az év vége elött.

Az idö, ahogy eddig ismertük összeomlik, és észre fogjuk venni, hogy az eddigi legnagyobb változás márciusban kezdödik. A gondolatok gyorsabban válnak valósággá , és lehetöségek árasztanak el bennünket minden pillanatban. A létezés ezen új módja káotikus, de felviditó is, amint megtanuljuk csinját-binját.

Copyright 2011 Allison Rae/www.StarPriestess.com

Share