BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

Mihály Arkangyal 2010 áprilisi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, arra kérünk benneteket, hogy nézzétek át jövötök mester tervét. Már sokatoknak mondtuk a múltban, hogy itt az ideje egy új galaktikus küldetési nyilatkozatot irni, mert Földi szerzödéseteket beteljesitettétek.  Biztositunk arról benneteket, ez nem jelenti azt, hogy bármelyikötök is elhagyná ezt a Földet hamarosan.  Készültetek erre az idöre sok létidön át, és egyszerüen szükség van rátok mint a Világ Fényt Szolgálóira.  Újra és újra kértünk benneteket irjátok meg jövötöket, és aztán éljétek minden napotokat, pillanatról pillanatra, a legjobb képességeitek szerint.

Még akkor is, ha nem tudatosan terveztétek a jövötöket, tervetek van.  Az a terv, amely tudatalatti elmétek, egótok-vágy testének sóvárgásai és serény napjaitok közben az állandó elme fecsegés által készült.  Az eröteljes érzelmi tölteü gondolatok eröteljes frekvencia mintákat teremtenek, mig az elme értelmetlen kanyargásai gyenge energia mintákat hoznak létre amelyek idövel felgyülemlenek, és végül eröteljes, káotikus vibrációs mintákká válnak, majd visszajönnek hozzátok a Kör Törvényének nevezett Infinity jel útján.  Ha úgy tünik, életetek zavaros össze-visszaságban bontakozik ki, ez azért van, mert Energia Szignatúrátok ezt sugározza ki az ok és okozat világába.  Ezért annyira fontos számotokra, hogy elkezdjétek a tárgyiolagos szemlélövé válás folyamatát, mialatt figyelitek gondolataitokat és szorgalmasan gyakoroljátok a Szent Sziv Központotkra összpontositva maradás müvészetét.

Az elmúlt években megadtuk az alap, de számos elörehaladott eszközét is a felemelkedésnek, azomban, túl sokan közületek az Én-mesterévé válás és a jövötök feletti ellenörzés visszaszerzésének fellelkesedett próbálkozásai után „kihülnek”.  Felhivjuk figyelmeteket szeretteink, itt az ideje komolyan foglalkozni a jövötökkel, ami maga után vonja azt, hogy Felsöbb Énetek és ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK elé lépjetek és kijelentsétek: KÉSZ VAGYOK, ezáltal az éleslátást és a Fény sok hatalmas Lényének a segitségét nyeritek el, beleértve saját Szentséges Isteni Éneteket.

Az ALFA MESTERRÉ válás maga után vonja a tiztöl tizennégy ciklus per szekundum agy frekvencia szint fenntartásának a megtanulását, ami segit majd benneteket az egyesitett agy tudatossági állapotában müködni, az eddig érvényben lévö bal vagy jobb féltekés agymüködés helyett.  Ha Minden Napotokat Mesterként Élitek, használjátok az általunk megadott eszközöket, hogy Szent Szivetekbe és Szent Elmétekbe belépést nyerjetek, valamint a Fény külömbözö Piramisait megteremtitek és használjátok az ötödik dimenzióban, akkor mindez forradalmasitani fogja személyes valóságotokat a legvadabb képzeletet is felülmúlva.  A külömbözö légzési technikák elengedhetetlenül fontosak jóllétetek érdekében, és nagyban felgyorsitják a felemelkedés folyamatát.  Az Átalakulás Ibolya Lángja a legdrágább ajándék, ami a Megvilágosodás Ösvényén mindannziatok rendelkezésére áll.  Segiteni fog benneteket a gyógyulási folyamat felgyorsitásában, és a múlt összes negativ gondolat mintáinak valamint vétkeinek a megtisztitásában.

A kilépés a Karma Kerekéböl a Kegyelem Állapotába, magával vonja az Átalakitó Ibolya Láng folyamatos használatát.  Rendszeresen elö kell hivnotok az Ibolya Lángot, hogy állandóan az Ibolya Tüz burkoljon benneteket, ezáltal visszajuttatva minden diszharmónikus energiát a semleges Fény Szubsztanciába.  Ez magába foglalja az összes negativ gondolat formát amit valaha is kiküldtetek, azonkivül azt is biztositja, hogy a múltban teremtett mindegyik alacsony frekvenciás karmikus minta semlegesitödjék.  Felelösek vagytok minden teremtésetekért, legyen az pozitiv vagy negativ.  A vibrációs minta amit teremtetek mindég visszajön hozzátok a Kör Törvénye útján.  És egy fenntartás: szorgalmasan kell törekednetek a magasabb és kifinomultabb személyes frekvencia minták elérésére és azok megtartására, ne csak az Átalakitó Ibolya Lángra hagyatkozzatok, hogy az majd minden általatok kiküldött negativitást és torzult frekvenciát megtisztit.  Az Ibolya Láng az átalakulás eszköze, rendületlen igyekezetet és állhatatosságot követel részetekröl is.

Amikor az Infinity hurok (az infinity jelü körforgása az energiának – Kör Törvénye – a forditó megjegyzése) és múltatok idövonala egyensúlyban van, és a diszharmónikus energiáitok nagy része már átalakult, akkor léptek majd be jövötök Infinity hurkába. Jövötök Fényébe való belépésetek folyamatában vagytok, mialatt magatok mögött hagyjátok a múlt árnyékait.

Sokaknak közületek nehézségeitek vannak küldetésetek azaz szenvedélyetek felfedezésében, és emiatt tétlenségben sodródtok át napjaitokon.  Folytassátok a semmit sem tevést, meg sem próbáljátok a pozitiv változások kezdeményezését az életetekben.  Nem mindenki született a tömegek tanitására, vagy, hogy világismertté váljon.  Tény, hogy azok közületek akik csendben végzitek napi teendöiteket, miközben folyamatosan teszitek az apró tökéletesitéseket önmagatokban, ti sugározzátok a Teremtö Szeretet/Fényt le a Földbe és ki a világba.  Ti vagytok azok akik a legdrámaibb hatást gyakoroljátok a földi negativ környezetre.  Mi Világ Szolgálatot teljesitöket keresünk a gyökér szintre.  Mindannyiatok segitségére szükség van a tömegek kollektiv tudatosságának a felemelésében és finomitásában.

Ez esetben bátoritani szeretnénk azokat akik tehetetlennek érzik magukat és attól tartanak nincs kiút a tanácstalan helyzetböl amelyben találják magukat.  Miért nem nyissátok meg magatokat annak a lehetöségnek, hogy az Isteni lézezés birodalmaiból a segitség a rendelkezésetekre áll, hogy létezik a gondolkodás egy új módja és egy kifinomultabb életvitel a rendelkezésetekre áll?

Ti imádkoztok és gyakran kétségbeesésetekben segitségért könyörögtök, azomban, ha az nem a számotokra kényelmes formában jön, akkor megtagadjátok illetve visszautasitjátok azt.  Az imákra mindég válasz érkezik.  A legnagyobb jóért való imák mint kisebb – nagyobb csodák nyilvánulnak meg, és megnyitják a könnyed és kegyes élet ösvényét.  Az egó vágy-testének imáira az engedély a saját megoldásaitok keresésre a válasz, és saját félre értelmezéseitek és nem megfelelö akcióitok által nyilvánul meg.  Az élet leckéit a teremtéseitek megtapasztalása által tanuljátol meg.  Az egó a diszharmóniát és az elégedetlenséget vonzza, és a keresö a megoldások és az elégtétel ÉNen kivüli keresését okozza.  Meg kell tanulnotok a szivetek tisztaságával, és a legmagasabb rendü szándékkal imádkozni.  Amint felemelitek Fény hányadosotokat, megnö szivetek mágneses vonzereje is.  Meg kell tanulnotok köszzönetadással és hálás szivvel befogadni a nektek adományozott böséget.

Miért nem kezditek küldetés nyilatkozatotokat a negativ dolgok felsorolásával, amelyeket meg szeretnétek változtatni az életetekben?  Kezdjétek néhány apró változtatással az életetekben, s ne feledjétek, önmagatokkal kell kezdenetek.  Biztositunk benneteket, ha egybehangolt eröfeszitéseket tesztek, használjátok az általunk megadott eszközöket, drámai változásokat fogtok látni az életetekben.  Kérünk benneteket, tegyetek próbára minket!  Nyitott elmével, tanulmányozzátok az általunk megadott alap koncepciókat, és lassan de állhatatosan iktassatok be néhányat közülük mindennapi életetekbe.  Adjatok engedélyt, hogy vezessünk és ösztönözzünk benneteket, s ezt mégtéve a Mennyek eröi fognak mögöttetek állni.  Csak akkor kerülhet sor kudarcra szeretteink, ha feladjátok.

Az idö lényegbe vágó, mert most már nyilvánvaló, hogy a tömegek félelme és haragja, a természet eröinek a hatványozott ereje, és a Föld változása/tisztulása gyorsul, és intenzitásában növekszik napról-napra.  Azt mondtuk utóbbi üzenetünkben, (2010 márciusi üzenet, RH) hogy a spirituális forradalom kellös közepén vagytok, azomban, a Föld és a harmadik-/negyedik dimenziós illúziós valóság tömegei úgyszintén a forradalom kellös közepén vannak.  Intenziv polarizáció megy végbe a külömbözö pártok között, nem csak egyes elszigetelt helyein a világnak, hanem minden országban, mindegyik faj, kultúra, vallás és politikai csoportosulás részese ennek.  Elmondtuk azt is, hogy a szakadék a Fény és az árnyékföld között szélesedik, és ez nagyon is nyilvánvaló a magasabb és a földi nézöpontból egyaránt.  Mi tisztán látjuk, az Élö Fényben fürdö területeket, köszönve nektek, a Fény hü öreinek.  De látjuk a negativitás örvénylö forgószelét is, és a növekvö káoszt az országok, a tartományok, a városok, a falvak, a szomszédságok  sokaságában, de még a családok között is világszerte.

Ha a világméretü hir média szónoklatának a fogságába estetek, mást nem tehettek, csak legyetek tudatában, hogy a hir média örült mennyiségü negativitást okád a légbe és azok tudatába, akik fogékonyak a szenzációhajhász, torzitott üzenetekre és az elkülönülésre.

A nélkülözéstöl való félelem, az uralkodókra, a vezetökre és a kormányokra irányuló harag és a felháborodás érzése  a személyes felelöség vállalás nélküli jogosultságért a javak és szolgáltatásokra, ezek a világ minden területén és az emberi tudatosságban is végbemenö változásoktól való, átható félelem jellegzetes tünetei.

Itt az ideje megtenni a felemelkedési folyamat következö lépését, és sokan az Ösvényen haladó felemelkedök közül már jártassá válnak és belemerültek a folyamatba.  Most már nem kérdéses, hogy akik bármilyen módon is elöre haladtak a spirituális tudatosságban, ébredö/evoluciós folyamatukat felgyorsitják mint még soha a viág történelmében azelött, annak érdekében, hogy mint az Univerzális Törvény és a Kozmikus Igazság átadói és tolmácsolói müködhessenek.

Ti, a felemelkedök az Ösvényen, jártassá váltok a többszörös Fény/Erö Piramisok megalkotásában és használatában az ötödik dimenzióban, amint lassan de biztosan hozzászoktok az alsó ötödik dimenziós környezethez.  Ti megnyitottátok a Fény Városaiba vezetö ösvényeket, úgy, hogy fokozatosan integrálhatjátok magatokba a Fény magasabb és kifinomultabb frekvenciáit.  Azonkivül, arra is felkészititek magatokat, hogy rendszeresen közremüködjetek Felsöbb Énetek megannyi arculatával és a Fény hatalmas Lényeivel.

Az újraegyesités hivása megkezdödik soatok számára, amikor is Lelketek kifinomult Dala eléri Isteni Énetek külömbözö tagjait.  Amint kifinomitjátok vibrációs mintáitokat és Energia Szignatúrátok eléri a harmónia egy bizonyos szintjét, Lelketek Dala elkezd visszhangozni a negyedik dimenzión keresztül az ötödik, néhányatok számára esetleg még a hatodik dimenzióba is, és nagyon fokozatosan Felsöbb Énetek Lélek Töredékeinek aura mezöibe.  Lassan, amint Énetek ezen áldott arculatai tudatossá válnak rátok, elkezdik majd a veletek való egybehangolódás folyamatát.  Azok kiknek rezonanciája a tiéteknél alacsonyabb, az alattatok lévö vonalba esnek majd, mig azok akik az Ösvényen elöttetek vannak, lassan be fognak lépni a felettetek lévö Fény oszlopba.  Ti is haladni fogtok oldal irányban is és magasabbra is, a kifinomultabb birodalmakba, amint Én Vagyok Jelenlétetek összes töredéke fokozatosan megkezdi az Isteni Fényetek központi oszlopához való egyre közelebb és közelebb hatolás folyamatát.

Néhányatoknak zavarba ejtö lehet ez az információ, azomban, sokan közületek már tapasztaljátok külömbözö mértékben ezt a folyamatot éjszakai tartózkodásaitok alatt, illetve a meditációitokban.  Ennélfogva, szeretnénk egy alapfokú megértést nyújtani nektek, hogy mi is történik a felemelkedési folyamat külömbözö szintjein.  A közel jövöben nagyobb mélységekig meg fogjuk vitatni mind ezt.

Amint tanulmányozzátok és kutatjátok a Kozmikus Igazság misztériumait, a tudás egy tározóját hozzátok létre, amit bármikor igénybe vehettek ha szükségetek van rá.  Amint belépést nyertek Szent Elmétekbe úgy fog tünni, mintha az Információ Kozmikus  forrását csapoltátok volna meg, azomban, a kezdetben, elöször is saját ösi, extenziv múltatok áll rendelkezésetekre majd.  Növekvöen érzékenyekké váltok majd az ötletekre, a koncepciókra, és a komplex információkra, és elnyeritek majd a képességet, hogy az információ ezen gazdag tárházát akkor csapoljátok meg amikor csak akarjátok.

Amint fejlödtök és gyakorlottá váltok bölcsességetek másokkal való megosztásában, növekvöen szenzitivekké váltok a finom üzenetekre, vezetöitektöl jövö ötletekre és koncepciókra, tanitóitokra, angyali segitöitekre és a magasabb birodalmak megvilágosodott Lényeire.  Amikor a begyüjtött információt bölcsességgé alakitottátok át, és élö példáivá váltok a tudatosság mindegyik új, elörehaladottabb szintjének, akkor lesztek alkalmasak, hogy tasnitsátok a koncepciót másoknak is. Meg kell tapasztalnotok azt amit tanitatok, és ragyogó példává kell válnotok, mert az a leghatásosabb módja, mások figyelmének a megszerzéséhez.

Jegyezzétek meg ti bátrak, a Kozmikus Bölcsesség és az Isteni Igazság minden korszakban és föbb ciklusban azok rendelkezésére áll, akiknek nyitott az elméjük és szeretö a szivük.  Atya/Anya Istenünk Akaratának engedelmeskedni az az Univerzális Törvények betartását jelenti, amikor azok feltárulnak elöttetek.  Aki az Én-mestere, az mindég a legmagasabb választásra törekszik, égeti a vágy mások szolgálatára, és mindég vállalja a felelöséget saját tetteiért.  Hivjatok bennünket és engedjétek meg, hogy Fénnyel árasszuk el a jövöbe vezetö utatokat.  A leg mélységesebben szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

Vélemény, hozzászólás?