MEGNYILTAK A KOMMUNIKÁCIÓS VONALAK A MAGASABB BIRODALMAKKAL

 

Mihály Arkangyal 2009 novemberi üzenete

Ronna Herman Csatornázásában

Szeretett mesterek, fontos emlékeznetek arra, hogy a „szolgálat” egy szerves része a felemelkedési folyamatnak.  Sokan közületek a távoli Csillag Rendszerekböl, mint hirnökök jöttetek a Földre.  Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azomban, a feladat amit erre a létidöre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek.  Java része annak amit megtanultok, amig a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete amit már megtapasztaltatok.  Kihangsúlyoztuk már azt a tényt, hogy amit kérünk töletek, azt korábban már sokszor megtettétek, úgy, hogy nem tünik olyan elérhetetlennek.  Ezért van az is, hogy a történelem és a múltbéli részletek java része, amiket közvetitünk nektek olyan ismerösnek tünnek.

Most már egyre nagyobb és nagyobb mennyiségü Kozmikus Élet Erö Energia áll rendelkezésetekre, azomban, azért ti vagytok felelösek, hogy hogyan hasznositjátok ezt az energiát.  Szilárdan leföldelve kell, hogy maradjatok a Földön, miközben egyre magasabbra és magasabbra értek a kifejezödés kifinomult dimenzióiban, és hatalmas fontossággal bir fizikai jólétetek szempontjából, hogy egyensúlyba hozzátok és harmonizáljátok energia háló-rendszereteket (amit még aura mezönek vagy Ádám/Éva Kadmon azaz az új tökéletes fénytestnek is neveznek).  Annyit hozhattok be az Isteni Esszenciából, amennyit meg tudtok tartani, azomban, miután beintegráltátok amire nektek személyesen szükségetek van, a többletet ki kell sugároznotok a forma világába.  Nem halmozhatjátok Isten Fényét kedveseink, az arra való, hogy használjátok és osszátok meg mindenki jóllétére és javára.

Kérünk benneteket, legyetek tudatában, hogy a Harmadik/alacsonyabb Negyedik – Dimenziós környezet toló/húzó dualitásában, korlátozott a hozzáférésetek az Ibolya Láng erejéhez és csodás átalakitó tulajdonságaihoz.  Azomban, amikor eléritek a harmónikus vibrációs minták szintjét, melyek behangolnak benneteket a középsö – Negyedik Dimenzióba, akkor beléphettek az Ibolya Láng Isteni alchemiájába és képesek lesztek bevonzani a Teremtö Tudatosság Ádámi Részecskéit is.  Amig a korlátozás és a káosz alacsonyabb dimenzióiban léteztek, szinte lehetetlen, hogy a feltétel nélküli szeretetet folyamatosan sugározzátok sziv központotokból.  Ahogy tanultátok, az élet Teremtö Részecskéit aktiválnotok kell önzetlen, szeretetteljes szándékotokkal.  Legyetek tudatában szeretteink, hogy az Isteni Fény minden egyes szintjén ahová elértek, az Ibolya Láng ereje és a Teremtés Fehér Tüz Részecskéinek a mennyisége hatványozottan nö

Mostanság, a Kollektiv-Tudatosság gondolat formáinak két áramlata öleli körül a Földet, a negativ gondolat minták egyetlen örvénylö forgataga helyett, ami idáig a Föld auráját képezte.   A torzult energiák negativ hullámsávja a félelem, a gyülölet, az ön-szolgáló érdekek és cselekedetek sok ezer éves felgyülemlése.  Ez teremtette meg az árnyék-oldalt, a Fény és az Árnyék széles spektrumában: az illúzió világát, amelyben az emberiség létezett a fél-tudatosnak nevezhetö tudat állapotba való zuhanás óta. 

Az emberiség többsége beragadt és megrekedt az agy kontroll harmadik-/negyedik-dimenziós  formájában, sok létidön keresztül ösapáik hitével törbe csalva, mind a faji, a politika, a kultúra avagy a vallás terén.  Sok kedves léleknek alig akadt egy-egy önálló gondolata.  A kollektiv tudatosság negativ hit rendszere másról sem szól, csak a végitéletröl, a bánatról, az értéktelenségröl és szigorú szabályokról meg a dogmákról, melyek lehetetlenné teszik az eredeti, önálló gondolkodást, és mindez a büntudat, a félelem és a tehetetlenség állapotában tartott mindenkit.  Ezt úgy hivták, hogy „Nyáj Állapot”, amikor mindenki a vallási és uralkodó vezetöitöl várta, hogy azok megmondják, hogy mit tegyenek, mit gondoljonak és mik legyenek.

Az összes nagy vallás egy-egy kiváló Mester specifikus bölcsesség tanitásai által ihletett tanitással kezdödött, hogy azt eljutassák az emberiséghez.  Ezek a Mesterek Atya/Anya Istenünk Fényével bevilágitva és irányitása alatt álltak, életükben az eszméket elfogadták és azok tiszták maradtak.  Azomban, a Mester átmenetele után, idövel, a tanitásokat eltorzitották és megváltoztatták, hogy megfeleljen a hatalmon lévök önzö érdekeinek.  Ezek eltértek az ihletett igazságtól és a bölcsesség tanitásoktól, amelyek  egy maghatározott korszakra lettek rendeltetve, hogy segitsék a tömegeket Atya/Anya Istenünkkel való személyes kapcsolatuk kialakitásában, bizonyos Ön-megismerési és megvilágosodási szint elérésére törekedve.

Amint már elözöleg is mondtuk, „Ti nagyon bátrak vagytok, hogy kiléptek a népszerü hit rendszerböl, az emberiség kollektiv tudatosságából, ami egyfajta börtön volt olyan sokáig.”  Tudjuk szeretteink, hogy biráltak, kigúnyoltak, kiközösitettek és rágalmaztak benneteket ebben, és még sok másik létidöben is.  Azomban,  szeretnénk tudatni veletek, hogy lehettek még  pillanatnyilag kissebbségben, de számotok rohamosan nö.  Sok minden szivárog át az úgynevezett „Új Kor eszmék” közül a tömegek elméibe és beszélgetéseibe, a hit az angyalokban és a közremüködés a magasabb birodalmak Fény Lényeivel nincs többé teljesen elvetve, mint ahogyan a múltban volt.

A jó hir az, hogy a magasabb frekvenciájú érzelmi minták és gondolat formák új hullámsávja veszi körül a Földet, a negativ hullámsáv felett.  Ez az energia sáv Fénnyel, reménnyel és az ön-kifejezödés és ismeret erös vágyával telitett.  Fokozatosan, a Kristály Háló Rendszer körbeveszi a Földet, és a Teremtö-Tudatosság Fény Sávja napról napra erösödik, ahogy egyre többen és többen lépnek be a Fény Városokba és a Teremtés Ádámi Részecskéinek szállitóivá válnak.  A tömegek kezdik megkérdöjelezni vezetöiket és felelössé tenni öket tetteikért.  Egyre több és több ember kezdi megkérdöjelezni a vallási szervezetek dogmatikus szabályait és korlátozásait, illetve másféleképpen kezdi keresni saját magasabb igazságát.

Megértjük, hogy a földi Lelkek nagy többsége fájdalomban, szenvedésben és bizonytalanságban vergödik.  Sajnos azok, akik beragadtak a kollektiv tudatosság hit rendszerébe, nem tanulják meg e turbulens idök leckéit.  Nem értik meg, hogy az általuk tapasztalt fájdalmas szituációt a túlzott és egyensúlytalan gondolatok meg tettek teremtették meg.  Az ok és következmény karmikus törvénye sokkal gyorsabban mint a múltban, küldi vissza a „feladó”-hoz amit teremtett, hogy az helyesbitve lehessen és át-minösüljön.  Minden Léleknek a Fökdön ez idö tájt, a legfontosabb élet feladata, hogy igyekezzen visszatérni az egyensúly és a harmónia állapotába a létezés külsö és belsö világaiban egyaránt.

Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidöben, lehoztátok magatokkal a legföbb leckéiteket azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel illetve Felsöbb Énetekkel.  Lejöttetek ebbe létidöbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtö Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtö Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreativ aszpektusait is.  Lejöttetek megtapasztalni a Földet, hogy teljes mértékben a fizikai testetekben legyetek mig beintegráljátok a Szellemet és a tudatosságot fizikai Lényetekbe.  Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak pédaképül szolgálva, itt vagytok, hogy  szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy itélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.

Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogását és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbizatásból vagytok itt!  Ti távoli Csillag Rendszerekböl és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek.  Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hüséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok amikor válaszoltatok a harsona hivásra, hogy lejöjjetek a földi kisérlet sürüségébe.  Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak elöre és hatalmas vátozásokat hoznak.  Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontonitsatok ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negetivitásba és félelembe amit kiöklendeznek az éterbe.  Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontositjátok figyelmeteket.

Itt az ideje, hogy teljesen az Ön-ismeret mester szintjére lépjetek és visszaköveteljétek Isteni Születési jogotokat.  Mivé szeretnétek válni?  Mit szeretnétek tenni?  Megvan rá a képességetek, hogy azzá váljatok, illetve megteremtsetek bármit amit el tudtok képzelni, ameddig az harmóniában van az Isteni lenyomatotokkal.  Csodálatos fény csomagok vannak tárolva Szent Elmétekben, arra várva, hogy elöhivjátok öket.  Ahogy épititek és tökéletesititek Fény Piaramisaitokat az Ötödik Dimenzióban, látni fogjátok, hogy teremtéseitek egyre gyorsabban és gyorsabban fognak megnyilvánulni.  A példával való tanitás az egyik leghatékonyabb módszere megmutatni a többieknek, hogy hogyan válhatnak saját sorsuk mesterévé.  Mindenben kérjétek a legmagasabb eredményt mindenki legfelsöbb jólétére és javára – és nem lesztek tévútra vezetve.  Tudjuk nem könnyü kilépnetek kényelmi zónátokból, hiszen megengedtétek másoknak, hogy rávegyenek benneteket a kételkedésre önmagatokban és képességeitekben.  Arra kérünk benneteket, hogy bátor példaképei legyetek a körülöttetek levöknek, azoknak akik megrekedtek a az emberiség kollektiv tudatosságának a kultúrális hiedelmeiben és korlátozásaiban. 

Midegyikötök sok létidöt tapasztalt már meg akár férfi akár nöi testben.  Úgyszintén fizikai jármüveteket is a fajok, a formák és a kultúrák nagy változatosságában tapasztaltátok már meg.  Szeretteink, amikor mások felett itélkeztek, akkor valójában csak önmagatokat itélitek meg, mivel ti már megtapasztaltátok a földi lét sok arculatának a többségét.  Az egy óriási kiváltság, akinek megengedtetik, hogy a Földre inkarnálódjon,  és mindég is a Lelkek milliói és millói voltak a váró listán, hogy megtapasztalhassák a Föld által nyújtott fizikai valóságot.  Ti sem vagytok kivételek, ti is égtetek a vágytól, hogy megtapasztaljátok a teremtés és a kifejezödés lehetséges legtöbb módját.  Ennek következtében, amint az illúzió fátyla fokozatosan felemelkedik, nagy megértés és együttérzés fog kibontakozni bennetek azok iránt, akik beragadtak a Harmadik-/Negyedik- Dimenziós torzult valóság fájdalmába és szenvedésébe.  Arra kérünk benneteket, hogy váljatok bátor példaképeivé a körülöttetek lévöknek.  Amint ti ki mertek lépni és visszakövetelni mesterléteteket, mások is követni fogják példátokat. 

Mostanában, sokan közületek Isteni elégedetlenséget tapasztaltok, illetve, életetek drámai változását.  Dolgok, amik élvezetet nyújtottak eddig, már nem elégitenek ki benneteket, és barátaitokkal el is veszithetitek a közös érdeklödést.  Ez azért van igy, mert Lelki-Énetek nógat benneteket a tovább haladásra, hogy terjesszétek ki látásotokat és vegyétek át sorsotok irányitását.  El kell engednetek elöitéleteiteket az életetek felépitéséröl.  El kell engednetek hiedelmeiteket, melyek berekesztve tartanak benneteket a szerkezeti határok „kötelezö” halmazában.  Az „elengedés” adja az eröt, hogy kiterjesszétek tudatosságotokat és valóságképeteket.  Ahogy egyre magasabbá válnak vibrációs mintáitok, annál folyékonyabbá válik az idö/tér folytonossága, vagyis az események bekövetkezése és idözitése.  A struktúrák szokásokká válnak, amelyek odaláncolnak benneteket a Harmadik/Negyedik Dimenzió illúziójához.  Ne ragaszkodjatok az „élet szerkezet”-hez amit felépitettetek.  Fontos, hogy hajlandóak legyetek megváltoztatni az életeteket, hogy bele tudjátok foglalni az új koncepciókat, ahogy kiterjesztitek rálátásotokat és tudatosságotokat a jövö potenciáljaira.  Sosem feledjétek, ti társteremtök vagytok, akár a fájdalmat, a  szenvedést és a korlátozást, akár a szeretetet, az örömöt, a békét és a böséget teremtitek.  A választás a tiétek!

Nem véletlen, hogy olyan sok bátor lélek az Átalakulás Hetedik Sugarát választotta Lélek Sugarának ebben a létidöben.  Lássátok ezt az áldott Szent Tüzet fellángolni körülöttetek és állandóan szélesedö körökben kisugározni, ahogy összekapcsolódtok másokkal, miközben segitetek vissza emelni az emberiség tudatosságát a Szeretet/Fény frekvenciáiba.  Emlékezzetek rá, hogy ezekben az idökben, amikor a Föld és az emberiség evolucója fel van gyorsitva, ti megváltoztathattok mindent.  Tudatában vagyunk annak, hogy sokakat közületek nyugtalanit a körülöttek lévö sok negativitás és igazságtalanság.  Azomban, mélyen belül tudjátok, hogy a végbemenö nagy változások végsö soron, minden és mindenki javára lesznek.  Legyetek biztosak abban, hogy ti is egy eszköze lehettek a változásnak.  Engedjétek meg, hogy kiküldjük Atya/Anya Istenünk szeretetét hozzátok és rajtatok keresztül, feltöltve benneteket csordulásig.  Kedveseink, ragyogásotok és Szeretet/Fényetek hozzáadva más Fény Harcosok Szeretet/Fényéhez, segiti majd az emberiséget és a Földet, hogy méltóságteljesen lépjen be a holnap csodás Új Korába.  Tudjátok, hogy gyengéden szeretve vagytok és az én védelmem alatt álltok.

Mihály Arkangyal vagyok!   

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

   

Share

Vélemény, hozzászólás?