A Föld És Az Élet Planetáris Fizikai Állapota

 

Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából

A következö angolról magyarra forditott bemutatás eredeti szövege a www.tmgnow.com weboldalon található, amely a The Millenium Group által szponzorált

[idézet]

A Föld És Az Élet Planetáris Fizikai Állapota

irta Dr. Alexey N. Dmitriev

Planetophysical State Of The Earth And Life

Published in Russian, IICA Transactions, Volume 4, 1997; Professor of Geology and Mineralogy, and Chief Scientific Member, United Institute of Geology, Geophysics, and Mineralogy, Siberian Department of Russian Academy of Sciences; Expert on Global Ecology and Fast-Processing Earth Events; Russian-to-English translation and editing by A. N. Dmitriev, Andrew Tetenov, and Earl L. Crockett.

Összefoglalás

A Föld jelenlegi Planetofizikai változásai visszafordithatatlanok. Erös bizonyitékok léteznek, hogy ezek az átalakulások egy magas frekvenciájú, fénnyel töltött anyag és energetikai változók által történnek, melyek az anisotropikus csillagközi térböl Naprenszerünk bolygóközi terébe hatoltak be.  Ez az energia “adományozás” hybrid folyamatokat és felgerjedt eneria állapotokat hoz létre az összes bolygón és a Napban is. 

Hatásukat itt a Földön a mágneses pólusváltás felgyorsulásában, az ozon függöleges és vizszintes megolszlásában, a katasztrófális idöjárási események magnitúdója és elöfordulásuk megsokszorosodott számában találjuk. 

Egyre nagyobb a valószinüsége annak, hogy egy gyorsan változó, ingadozó hömérsékletü periódusba lépünk be, hasonlóba mint amilyen 10,000 évvel ezelött történt. A bioszféra és az emberiség alkalmazkodó visszahatásai ezekhez az új körülményekhez, a fajok elterjedésének és az életnek a Földön a teljes, globális reviziójához vezethetnek. 

Csakis, a bennünket körülvevö természetes környezetben végbemenö alapvetö változások mélyreható megértésén keresztül válik lehetövé a politikusoknak és a polgároknak egyaránt, hogy eyensúlyba kerüljenek a Planetárisfizikai állapotok és folyamatok megújhódó áramlatával.

A Föld jelenleg folyamatban lévö gelógiai, geofizikai és éghajlati módosulásai egyre inkább visszafordithatatlanná válnak.

Jelenleg a kutatók felfednek néhányat az okozók közül, ami bolygónk elektromágneses mezejének (elektromágneses vázának) és az éghajlati gépezet összefüggéseinek az általános felismeréshez vezet.

A klimatológus, geofizikus, planetáris fuzikus és heliofizikus szakértök egy nagy száma a történések, egy kozmikus kauzativ következése, változat felé irányul. Valójában, az elmúlt évtized eseményei erös bizonyitékául szolgáknak a a szokatlanul jelentös helioszférikus és planetáris fizikai átalakulásoknak. Ezen átalakulások minöségének, mennyiségének és arányának az ismeretében, elmondhatjuk a következöket:

Az éghajlati és a bioszférai folyamatokat itt a Földön (egy szorosan összekapcsolódó visszajelzö rendszeren keresztül) közvetlenül befolyásolják, s azok visszahatnak, a Naprendszerünkben történö általános, átfogó transzformációs folyamatok. El kell kezdenünk rendszerezni figyelmünket és gondolkodásunkat, hogy megértsük, hogy az éghajlati változások a Földön, csak egy rész azaz csak egy láncszem, a helioszféránkban történö események egész láncolatában.
Ezek a mélyreható fizikai folyamatok, fizikai és geológiai környezetünk új minöségei, az alkalmazkodás különleges kihivásai és követelményei elé fogják állitani az összes életformát a Földön. Figyelembe véve az alkalmazkodás problémáit, amellyekkel bioszféránknak szembe kell néznie az új fizikai kötülmények között a Földön, szükségessé vált megkülönböztetnünk az általános irányzatokat és a változások termlszetét.

Amint azt az alábbiakban bemutatjuk, ezek az irányzatok nyomon követhetöek a bolygó energia befogadó képesség (kapacitás) növekvö irányában, ami a Föld egyes rendszereinek a magasan felgerjedt vagy feltöltött állapotához vezet.  A leg intenzivebb átalakulások, a planetáris levegö-plazma burokban történnek, amelyhez bioszféránk termöképes (teremtö képes) lehetöségei idözülnek.

Jelenleg a többlet energia kiáramlás új “forgatókönyve” a következö helyeken jött létre és lett megfigyelve:

* a ionoszférában plazma képzödés által.
* a magnetoszférában mágneses viharok – CME által.
* az atmoszférában cyclonok által.

Ez a magas energiájú légköri fenomén, amely ritka jelenség volt a múltban, most egyre sürübben fordul elö, egyre intenzivebb és természete változik.  Az anyagi összetétele a levegö-plazma buroknak szintén átalakul.


Az nagyon természetes a Föld egész élövilága számára, hogy az elektromégneses mezö efajta változó körülményeinek, és a Föld éghajlati gépezetének a jelentös, mélyreható átalakulásainak legyenek kitéve. A változás ezen alapvetö folyamatai megteremtik az igényt az alkalmazkodás új formáira a Föld összes élö szervezetében. Ezek az új formák természetes  kifejlödése a fajok elterjedésének és az életnek a Földön a teljes, globális reviziójához vezethet.

Önmaga az élet új, mélyebb minöségei jelenhetnek meg, a Föld új fizikai állapotát egyensúlyba hozva a fejlödés, a szaporodás és a tökéletesség új szervezeti (organizmikus) lehetöségeivel.  Ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy az emberiség, a Földnek ehhez az új állapotához való alkalmazkodási problémáival nézünk szembe – az új körülményekkel a Földön, melynek bioszférai minöségei különbözöek és területi megoszlásuk sem egyenletes.
Ennek következtében az átalakulás jelen periódusa átmeneti, és az élet képviselöinek a jövendöhöz való átalakulása csak annak a mélyreható kiértékeködése után történhet, hogy mi minden szükségeltetik a Földi bioszféra ezen új körülményeihez való alkalmazkodáshoz. Az élet minden egyes képviselöje a Földön egy alapos “vizsgálat” vagyis “minöség ellenörzés” alá kerül, miáltal kiderül, alkalmazkodó képes-e ezekhez az új körülményekhez.  

Ezek az evolúciós kihivások minden idöben eröt vagy állhatatosságot igényelnek, légyenek azok egyedi szervezetek (organizmusok), fajok vagy életközösségek. Ennek következtében nem csak az éghajlat alakul újjá, de mi, mint emberi lények is tapasztaljuk az élö szervezetek, vagy önmaga az élet vitális folyamatainak a bolygószintü változását, ami szintén egy láncszem a teljes folyamatban.

Nem foglalkozhatunk ezekkel a dolgokkal külön-külön vagy egyénileg.

[elöre ugrás a befejezö következtetlsekhez:]

Befejezés

A helioszférénkban létre jött szituáció a külsö, csillagközi kozmikus térböl ered, és feltételezéseink szerint a folyamatos teremtés alapul szolgákó, alapvetö önkéntelen-rezgés (auto-oscillation) ür-fizikai folyamatai váltják ki, melyek kibontakoztatták és folyamatosan alakitják univerzumunkat.

Helioszféránk jelenlegi felgerjedt állapota jelen van a teljes vagy az egész szervezetben mely a Naprendszert képezi: úgy a Napban, a bolygókban, a holdakban, az üstökösökben és aszteroidokban mint a plazmában és/vagy az elektromágneses közvetitökben és a bolygóközi tér szerkezetében.

  A reakció, ezekre a csillagközi energia és anyag “injekciókra” a helioszféránkba, az újonan megfigyelt    energetikai folyamatok és formációk sorozatával folytatódik az összes bolygón, a bolygók és holdjaik között,   és a bolygók és a Nap között.

 A Föld alkalmazkodó képességét ezekhez a külsö hatásokhoz  és átrendezödésekhez súlyosbitják és  megnehezitik, a geológiai-geofizikai környezetünk természetes minöségén és állapotán általunk alkalmazott  technogén módositások. Föld bolygónk most egy drámai átalakulás folyamatában van az elektromágneses   váz módosulása által, a geomágneses mezö pólusváltásán keresztül és a gáz-plazma burok összetételének,  az ozon valamint a hidrogén telitettségi szintjének a változásain keresztül….”

A Föld fizikai állapotának ezekhez a változásaihoz társulnak az általuk eredményezett éghajlati/légköri és a bioszférai alkalmazkodó folyamatok. Ezek a folyamatok egyre hevesebbé és gyakoribbá válnak  mint azt napjainkban a “nem periodikus tünékeny események” – vagyis a katasztrófák elöfordulási számának növekedése is bizonyitja. Vannak érvek melyek mellette szólnak, illetve rámutatnak a tényre, hogy az emberiség erkölcsi és spirituális minöségének a növekedése csökkenteni fogja a complex katasztrófák számát és intenzitását is.

Életbevágóan fontossá vált egy világtérkép elökészitése, bejelölve a Föld elönyös és katasztrófa esedékes területeit, figyelembe véve a geológiai-geofizikai környezet minöségét, a kozmikus hatások változatosságát és intenzitását, és a térségben élö emberek spirituális-erlölcsi fejlettségének valós szintjét.

Indokolt felhivni a figyelmet, hogy bolygónk hamarosan tapasztalni fogja a növekvö energia új körülményeit, jelezve az átmenetet az ür-Föld kapcsolat új állapotába és minöségébe. A Föld azon területeinek az élö szervezetei, ahol a kozmikus hatások fö “bejárata” illetve bevonzása történik, fogják átvenni a vezetést, az élet megfelelö reakcióinak és folyamatainak, ezekhez az új körülményekhez való kifejlödésében.

Ezek a vertikális (függöleges) kommunikációs és energia átszállitó övezetek máris az alkalmazkodás és a kölcsönös átalakulás új rendszereit megvalósitó törekvések szivévé illetve melegágyává válnak. Ezen övezetek általános listáján vannak a sarki területek, a kontinensek keleti nyúlványai az egyenlitöi térségben (Karib terület, Madagaszkár, Fülöp szigetek, Sárga tenger stb.) és a belsö kontinentális tér felgyürödésre és kiemelkedésre hajlamos övezetei (Himalája, Pamir-Hindukus, Altay-Sayan láncolatok stb.).

Ezek a területek közül legjelentösebbek a helio-sensitive övezetek, melyek fokozottan reagálnak a Földre ható (geo-effective) Nap tevékenységekre  – ezekhez a reakciókhoz tartozik a nem-homogén ür illetve a klasszikus, nem-mechanikai, éteri eredetü struktúrák igen drámai és szokatlan megnyilvánulása.

Ezek a szerkezetek vagy tárgyak és a helio-senzitiv övezetek kölcsönhatása olyan mélyreható és eröteljes következményeket idéz elö a környezeten, mint a szeizmikus tevékenységek (földrengések) és a vegyi összetétel módosulása. Mivel ezek a nem-homogén ür-eredetü tárgyak nem-ebböl-a-fizikai-világból-való jellemzökkel birnak mint a “folyékony fény” és a “nem-Newtoni mozgás”, nehéz másként leirni megnyilvánulásukat, mint “világok közötti folyamatok”.

Fontos megjegyezni, hogy azok a helio-sensitive övezetek melyek közép és nagy léptékü folyamatokról tesznek tanúbizonyságot, azok állnak közeli kapcsolatban ezekkel a “világok közötti folyamatokkal” melyeket a fizikai ür homogénitás zavarai idéznek elö.

Az ilyen zavarok okozzák és teremtik meg az energia és anyag átszállitó folyamatokat az éteri közvetitö és a mi három-dimenzionális világunk között. Az ilyen, minöség és változatosságbeli gazdagsággal rendelkezö jelenségek  sokasága máris gyorsan növekszik. Ezek a természetes ön-fénylö formák százezrei, növekvö hatást gyakorolnak a Föld geofizikai mezöire és a bioszférára.

Mi azt sugalljuk, hogy ezen formák megjelenése az elöhirnöke a Föld átalakulás föáramlatának – a Föld mely egyre többet és többet van kitéve az átalakulás fizikai folyamatainak, melyek a fizikai ür és a mi anyagi világunk határterületén léteznek.

Az emberiség, mindannyian, egy igen nehéz és idöszerü problémával állunk szemben: megteremteni a tudásbeli forradalmi elörehaladást, amely megköveteli gondolkodásunk átalakulását, hogy megbirkózzunk ezzel a soha nem látott fenoménnel, amely most jeleniti meg önmagát világunkban. Nem vezet más út a jövöbe, csak az alapos belsö tapasztalati érzékelés és a bennünket körülvevö természetes környezetben végbemenö események ismerete.

Csakis ez a megértés által kerülhet az emberiség egyensúlyba a planetáris fizikai állapotok és folyamatok megújhódó áramával.

[ idézet vége]

Tehát mind az, amit ezek a tudósok megfigyeltek, azok mutatói illetve jelei Naprendszerünk egy hatalmas átalakulásának, amely más, új formákat és funkciókat is képes lehet fenntartani, a megnövekedett kozmikus energia következtében, amit most tapasztalunk.

An Enterprise Mission Hyperdimensional Report

Richard C. Hoagland – David Wilcock

Angolról forditotta Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Az angol szöveg Planetophysical State Of The Earth And Life a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Share