A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

Mihály Arkangyal  2010 februári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, mi az ami a legtöbb aggodalomra ad okot ez idö tájt?  Mi az amin nem tudtok túllépni, illetve nem találjátok a választ, amely magyarázatot adna a stresszes helyzetekre amelyek fotyonosan gyötörnek benneteket.  Azok közületek, akik már egy ideje a tudatosság ösvényén vagytok, úgy tünik, hogy zsákutcába kerültetek, és akármit tesztek, vagy nem tesztek, nem tudjátok magatok mögött hagyni az akadályokat amelyek annyi csüggedést okoznak.

Mi annyiszor kihangsúlyoztuk már, hogy most egy intenziv, nagyon fontos átalakulási folyamat kellös közepén vagytok.  Sokan közületek abba a ciklusba léptetek, ahol a leg eröteljesebb, esszenciális ügyeitek kerülnek a felszire, hogy egyszer és mindenkorra semlegesitsétek a disszonáns energiákat/gondolat mintákat amelyek annyi zürzavart okoznak, hogy ismét átalakulhassonak eredeti formájukba: tiszta fény szubsztanciává.  A felemelkedés ösvényének, sok szakasza és beavatása van, amelyek úgy nyilvánulhatnak meg mint az intenziv tanulás, növekedés és tudat tágulás idöszaka, amit a beépülés ideje követ, amikor úgy tünik, hogy a stagnálás holt zónájában vagytok, vagy visszaestetek a káoszba.  Atya/Anya Istenünk szivdobogása és pulzálása külömbözö fokú ciklusokat teremt, és minden élö lény rá van hangolva az ilyen vagy amolyan ritmikus ciklusra.  Amint beléptek egy-egy magasabb szub-dimenziós környezeti formába, azt fogjátok látni, hogy a megtapasztalás és a megnyilvánulás ciklusai meglehetösen felgyorsultak.

Egyre több és több Lélek csoport jön össze mostanság a Földön.  Énnélfogva, fontos megértenetek, hogy a Lélek csoportokba a megvilágosodás külömbözö szakaszában lévö emberek tartoznak, és mindegyik személy adottságához mérten járul hozzá az egészhez.  Mindegyik csoport meghatározott céllal jön össze.  Egyesek újra kapcsolódtak illetve újra kapcsolódnak majd Lélek csládjuk közeli tagjaival, annak érdekében, hogy támaszt adjonak és kapjonak.  Sokan a vállalt csoport küldetés érdekében kerültek össze.  Ismét és ismét, utazásotok során az Univerzumon át, válaszoltatok a harsona hivásra és egyesültetek egy sokféleségében nagyon változatos Lélek csoprttal, hogy fontos küldetést vállaljatok egy jövöbeli idöben és helyen.  Néhányan közületek nem csak egy fontos küldetést teljesitek e speciális idöben a Földön.  Mások számára ez valamiképpen jutalom létidö, amikor a látszólag új beavatottak támogatva és segitve vannak az elörehaladott tagok által, és élvezhetik a csoport bölcsességének és Szeretet/Fényének az elönyeit.  Legyetek biztosak abban, hogy ezek a kedves Lelkek ugyanezt a szolgálatot már megtették a múltban, és lélek szinten már megfelelnek az Ösvény beavatottjainak a követelményeinek.  Valószinüleg csak egy kicsi gondoskodásra, kiképzésre illetve segitségre van szükségük annak érdekében, hogy emlékezzenek arra, kik is ök valójában.  Egyesek, miután megkapták az Isteni Szeretet/Fény Adományt, olyan sebesen haladnak elöre, hogy gyorsan elfoglalhatják helyüket mint Önmaguk-Mesterei, tanitók és útmutatók.

Egyes csoportok csendesen terjesztik a Szeretet/Fényt és bölcsességet a családtagok, a barátok és a szomszédok között, hatáskörük helyi területein.  Terjesztik és megosszák szeretö energiáikat, amint nyugodtan élik életüket, példát mutatva másoknak, hogy ök is élhetnek igy.  Más csoportok vezetökké és tehetséges tanitókká válnak, befolyásuk szélesebb hatáskörre rendeltetett, lehetöleg világszerte.  Mentöl sokfélébb a csoport, annál nagyobb lesz a hatásuk lehetösége a környezetükre, mert a tapasztalat és a bölcsesség széleskörü láncolatát testesitik meg, amit átadhatnak másoknak.

Engedjétek meg, hogy egy utazásra vigyünk el benneteket amint egy képpel mutatjuk meg nektek, hogy a felemelkedö emberiség mit tapasztal meg mostanság.  Képzeljétek el, hogy egy nagyon másfajta valóságot személtek, a mi helyzetünkböl láthatót, amint mi figyeljük a felemelkedési folyamatot, ami egy másik bolygón megy végbe.  Mi a magasabb birodalmakból rendelkezünk a képességekkel, hogy érzékeljük az emberek érzéseinek a természetét de látjuk a vibrációs mintákat is, amelyeket gondolataik és tetteik továbbitanak.  A szinek sokkal élénkebbek, és minden személy aura mezeje mindannyiunk által látható, és ez természetes tulajdonságnak tekintendö.  Azomban, az emberek nem értették meg az aura mezö jelentöségét.

A Lelkek azon csoportjára fogunk összpontositani akik a felemelkedés ösvényén együtt haladnak át.  Az elsö szinhely amelyet megnézünk, egy elszigetelt kis falu egy hegyekkel körülzárt völgyben.  A falubeliek egyszerü emberek, és kevés kapcsolatuk van a külvilággal.  Szerény otthonaik szétszóródtak a völgyben, és lakóik többsége küzd a megélhetésért.  A föld terméketlen, az idöjárás zord és kiszámithatatlan.  Az emberek gyanakvóak egymással szemben, és kevés a közremüködés illetve az együttmülödésre való törekvés a közös jóért.  Azomban, három család egymáshoz közel épitette otthonát a hegyoldalon, közel a faluhoz. Ök osztoznak a közeli patak vizén, és munkájuk gyümölcseit is megosszák egymással.  Sürün összejönnek, hogy mevitassák problémáikat, és hálát adnak mindazért amit a földtöl kapnak.  És elkezdték észrevenni, hogy minden egy kicsivel élénkebb és harmónikusabb a hegyoldalukon.

Mindég egy enyhe félhomály lebeg a falu felett, és az a néhány alkalommal amikor a hegyoldaliak egyike lement a faluba, az emberek mindég szegényebbeknek és boldogtalanabbaknak látszottak mint elözö alkalommal.  Nehezteltek és barátságtalanok voltak a kivülröl jövökkel, a levegöben a szomorúság és a kétségbeesés aurája volt érezhetö.  Egy idö után a magasabb Lélek csoport tagjai nem mentek többé a faluba.  Rájöttek, hogy mindent meg tudnak termelni egy egyszerü és kényelmes élethez.  Fokozatosan számuk akkorára növekedett, hogy egy új falut alapitottak, azomban a terjedészkedéssel új próbatételek és kihivások elé kerültek az emberek.

Ahogy az idö haladt, a fejlettebb Lélek csoportból többen nyugtalanná és elégedetlenné váltak.  Tudták, hogy az élet több kell, hogy legyen annál, mint élni és meghalni egy elszigetelt kis faluban, eldöntötték hát, hogy megmásszák a hegyet, s meglássák milyen a világ a hegytetön túl.  Utazásuk fáradtságos volt, sok kitérövel és kihivással az úton.  Azomban, a csoport rájött, hogy türelemmel, együttmüködve a problémáik megoldásán, és összeadva eröforrásaikat, az út könnyebbé vált.  Lassan de biztosan haladtak, mig felértek a hegytetöre, s felfedezték, hogy a másik oldalon is van egy falu, hasonló mint ahonnan jöttek, de attól nagyszerübb.  Ennek a falunak a lakói olyan készségekkel rendelkeztek amiröl a csoport nem tudott, és sok hasznos dolgot készitettek, amelyek könnyebbé és kényelmesebbé tették az életet.

Utazó Lélek csoportunk lassan beilleszkedtek a faluba, és nemsokára sokat megtanultak a készségek és különleges adottságokból amit a falubeliek megosztottak velük.  Az élet nem volt tökéletes, azomban sokkal jobb volt mint elözö falujukban, igy néhányan a csoportból úgy döntöttek, hogy ebben a faluban maradnak, néhány negativ aszpektus ellenére, amivel meg kell küzdeniük.

A Lélek csoport többi tagja úgy döntött, hogy folytatják utazásukat lefelé a hegy túl oldalán.  A völgy alja magasabb fekvésü volt mint eredeti falujuk, s az élet is valamivel jobb volt, de sok apró konfliktus és elégedetlenség látszott a falubeliek között.  Sok irigykedést és féltékenységet lehetett látni, meg valamiféle kaszt rendszert, ahol a tehetségesek és a fizikai szépséggel megáldottak, a különleges készségekkel rendelkezök úgy cselekedtek, mintha ök felsöbbrendüek lettek volna a többi embertöl.  Azonkivül, a falubeliek egyik kedvenc idötöltése a szomszédaikról való pletykálkodás volt, illetve kigúnyolták hiedelmeiket és szokásaikat, föleg ha azok külömböztek a sajátjaiktól.

Egy rövid idö után, néhányan a csoportból gyorsan felvették a negativ szokásokat és a falu versengö légkörének a fogságába estek, mig a csoport többi tagja megmaradt kivülálló megfigyelönek, és nemsokára arra a megállapitásra jutottak, hogy ez nem az a hely ahol letelepedni szeretnének.  Elhagyták a falut, vissza sem tekintettek, tekintetüket a következö hegytetöre összpontositva, és az ajándékokra amit az nyújthat majd.

Ezzel elkezdödött az élet egy specifikus frekvencia szinten való megtapasztalásának a soha véget nem érö ciklusa, hogy tudást és bölcsességet gyüjtve, a létezés következö magasabb birodalmába való felemelkedés jelöltjeivé váljatok.  Miután ti, mint az ösvény utazói, minden egyes magasabb szingtü tudatosság adottságaival és tudásával meg lettetek ajéndékozva, örökre megváltoztatok.  Ezek után át kell kelnetek az új valóságotok völgyén, amig megtisztitjátok és összhangba hozzátok a bennetek lévö összes diszharmónikus vibrációs mintát.  Ezért van az, hogy idönként, amikor elértek a Létezés egy új szintjére, egy rövid idöre úgy tünik, a zavarok és a kihivások visszatérnek életetekbe, hogy megoldjátok öket.  Miután Energetikai Szignatúrátok összhangba kerül az új dimenziós szinttel, készek vagytok a következö hegy kihivásaira.  Tudnotok kell, hogy amikor meghallottátok és válaszoltatok a saját Lelketek harsona hivására, semmi sem térithet el benneteket a Megvilágosodáshoz vezetö ösvény keresésétöl, mert az Isteni elégedetlenség fog gyötörni benneteket mindaddig, mig azt meg nem teszitek.

Szeretteink, azok közületek akik folyamatosan megmásztátok az élet hatalmas hegyeit és átkeltetek a sokféle völgyön, amelyek árnyakkal, próbatételekkel és megpróbáltatásokkal voltak telitve, most elötörnek tudatosságotokba Létezésetek legmélyebb esszenciális kérdései, megoldatlan ügyei.  Mielött leszülettetek volna, elhatároztátok, hogy ebben a létidöben megoldjátok ezeket az „ügyeket”, mert tudtátok, annak érdekében, hogy ismét Önmagatok Mestereivé váljatok, el kell érnetek önmagatokban az egyensúly és harmónia egy bizonyos szintjét.  Emlékezzetek, hogy nem vagytok büntetve, és nem tesztek semmit rosszul, amikor a legjobbat igyekeztek kihozni önmagatokból.  Amikor ráébredtek az Isteni Szikrára Szent Szivetekben, soha többé nem kerültök leküzdhetetlen körülmények közé.  Mindég lesznek próbatételek, kihivások és körülmények amiket megtapasztaltok, hogy ráébresszenek benneteket hatalmas bennsö lehetöségeitekre, hogy túllépjétek az alacsonyabb sikok illúzióját.  Mindég a legmagasabb és a legjobb megoldásra kell törekednetek.

Mi megértjük, hogy az egyik legnehezebb feladat érzéseitek természetét és érzelmeiteket az ellenörzésetek alá vonni.  Nagyon fontos, hogy naponta tisztitsátok meg légkörötöket a diszharmónikus vibrációs mintáktól, hogy Szent Szivetekben és Szoláris Erö Központotokban megerösitve tudjatok maradni.  Minden nap egy új fejezetet hoztok létre életetek könyvében.  Ez a fejezet könyvetek pozitiv vagy negativ oldalán lesz?  Emlékezzetek rá, megengedett, söt fontos, hogy az átalakulás Ibolya Lángjával átégessétek létidötök történetét, ezáltal kitörlitek bármely múltbéli diszharmónikus energia okát, gyökerét, lenyomatát és emlékét.  Az Ibolya Láng az átalakulás ajándéka és segiteni fog benneteket, hogy kilépjetek a karma kerekéböl és belépjetek a Kegyelem állapotába.  Használjátok szorgalmasan  az Ibolya Lángot, hogy kitöröljétek az összes negativ tetteiteket, vagy félreteremtéseitekkel az „ok és eredménye” helyzetek útján kell majd szembe néznetek és kiigazitanotok azokat.  Tanuljátok meg szabaddá szeretni félreteremtéseiteket.  Az eröszak és az ellenállás csak megerösiti bármelyik negativ gondolat formát. Kövessétek Lelketek és Felsöbb Énetek nógatását, és ne engedjétek, hogy a népszerü közvélemény kibillentsen benneteket.  Meg kell erösödnötök és meg kell tanulnotok a saját belsö Isteni érzéketekre hallgatni.  Testetek a „zengö tábla”, egy meghatározott, az Energetikei Szignatúrátokat képezö hullámhossz hangvillája.  Ha életetek zürzavarral és fájdalmas eseményekkel van telitve, tudatosságotok megemelése, felemeli és harmonizálja majd Energia Szignatúrátok hullám mintáit és ezáltal életetek tapasztalatai is egyensúlyozottabbak, kielégitöbbek és élvezhetöbbek lesznek.

Szeretteink, sok koron át megjövendölt kritikus idöket élitek.  Azomban, sokkal több segitség is rendelkezésetekreb áll, mint bármikor ezelött.  Az egek megnyiltak és az Élet értékes elixirje ömlik minden Teremtményre.  Ez egy lehetetlen koncepciónak tünhet, de mi azt mondjuk nektek, hogy nem szükséges áletetek ezen utazását egyedül megtennetek.  Tartsátok szemeiteket a hegytetöre összpontositva, mig a pillanat Isteni hatalmában a központotokban maradtok, és nem lesztek mellékútra vezetve.  Megvan a lehetöségetek, hogy fizikailag vibrálóak, érzelmileg beteljesedettek, mentálisan tudatosak, anyagiakban bövelkedök és spirituálisan megvilágosodottak legyetek.  Isteni Születésjogotok, hogy élet utazásotokat a fizikai valóságban a legteljesebben tapasztaljátok meg.  Ti arra lettetek megteremtve, hogy minden nap szenvedéllyel izleljátek és élvezzétek az életet, hogy a fizikalitást teljes tudatossággal és tudatos intenzitással tapasztaljátok.  Földi tartózkodásaitok nem a csupa fájdalom, szenvedés és a hiány elviselésére lettek szánva.  A ti választásotok, hogy az életet a Földön mennyei helynek, vagy pokolbéli rémálomnak tapasztaljátok meg.  Engedjétek meg, hogy megmutassuk nektek a széles utat és a Fényt az elöttetek lévö ösvényen.

Mélységesen szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A NAGY VÁLTÁS UTÁNI NAP

A NAGY VÁLTÁS UTÁNI NAP

Kirael Mester Vezetö üzenete

Kahu Fred Sterling csatornázásában

KIRAEL:   A Tudatosságbeli Nagy Váltás az új világba, az új dimenzióba való belépésröl szól.  Hogy belépjetek ebbe az új világba vagy dimenzióba, dolgoznotok kell azzal a gyönyörü agyatokkal a fejetekben a meditáció gyakorlása és az agy jobb és bal féltekéjének egyensúlyba hozása által, hogy szereteteteket felemeljétek.  Az Alchemia, a több fény fizikai testbe hozatalának müvészete a gyógyulás másik formája, és a Tudatos Teremtés Tiz Elve pedig már a valóságotokat képezi, mert szükségetek van rá, hogy beléphessetek az új, felemelkedési energiába.

A Fénymunkások lesznek az új dimenzióba való váltás vezetö eröi. Tegyetek meg minden szükségeset, hogy felkészüljetek a Tudatosság Nagy Váltására.  A ti elökészületeitek teszik lehetövé ezt a Váltást.  Hogyha nem vagytok felkészülve a negyedik fénybe való váltásra, akkor át lesztek innen helyezve máshová.  Namost, mit jelent ez?  Noss, durván számolva hat milliárd ember él ezen a bolygón és nem mindegyik fog átmenni a Váltáson.  Azok akik nem készültek fel, hogy átmenjenek a Váltáson, azok vagy hazamennek a Teremtöhöz, vagy másik bolygó rendszerekre kerülnek át.

A legtöbben akik átmennek a Váltáson, a „sötétség három napját” fogják megtapasztalni, amikor ti aludni fogtok és a Föld áthalad a foton övön.  Azt kérdezhetitek „Miért kell átmennem a ‘sötétség három napján’, és mi fog térténni velem az idö alatt?”  A „sötétség három napján” keresztül lesz a legkönnyebb bejutni a negyedik fénybe.  Az idö alatt mig alszatok, több fényt kaptok majd testetekbe.  Amikor felébredtek felfedezitek majd, hogy olyan könnyüek vagytok, ha felugratok a levegöbe, vagy tizenöt másodpercig tart mig lejöttök.  Izgalomban lesztek, mert jól fogjátok érezni magatokat és örülni fogtok, hogy az új dimenzionális folyamatban vagytok.

Szeretnétek majd beszélni az embereknek a Váltásról és a változásokról amit tapasztaltok, de az emberek közül egyesek körülöttetek zavarodottak lesznek.  Nem fogják tudni miröl beszéltek.  Nem fognak tudni a Váltásról, és arról sem, hogy a „sötétség három napján” mentek át.  Ezek az emberek ébren lesznek azon a három napon, és átélik majd a Föld változásait, és nézni fogják az épületek ingását és dülöngélését.  Meg lesznek rémülve, és vonakodnak majd átmenni a portálokon, miután a Föld változásai elcsendesednek.  Azomban, ha tudatában vagytok a Váltásnak, át fogjátok aludni azt a három napot annak érdekében, hogy megkapjátok a fény részecskéiteket, és ébredés után a Földet lecsendesedve és lenyugodva látjátok majd.  Látni fogjátok a fákat, hogy újra fókuszálják energiájukat, és a fü mindenütt a tudatosság egy másik szintjére nö.

Nincs garancia arra, hogy bárki is átmegy a Nagy Váltáson, elsösorban azért, mert ez egy új terve a Teremtönek.  Ez az elsö olyan Váltás lesz, hogy az emberek is a bolygón vannak.  Még azok sem, akik Lemuriai tudatossággal birtak közületek, nem élték át ilyen módon a Váltást.  Át kellett, hogy haladjatok ezen a harmadik dimenziós utazáson és utat kellet törnötök a Lemuriai ötödik dimenziós tudatosságba, és amikor azt megtettétek, egy másik középpontban ébredtetek fel, és újra kezdtétek az egészet.

Én mint a Tudatosság Nagy Váltásának az öre jöttem a Föld sikjára a hetedik fényböl, a hatalmas átmeneti dimenzióból.  Én és az összes mester akik lent vannak most ezen a bolygón, azért vagyunk itt, hogy segitsünk ebben a Váltásban.  Tehát öleljétek magatokhoz az utazást.  Csináljátok az „öt vagy ötven”-et, hogy felkészüljetek erre a monumentális alkalomra.

Külsö és Belsö Portál Munkásai

Kérdés Kiraelhez:   Látni fogjuk aktuálisan is harmadik dimenziós szemeinkkel a portálokat amelyek a negyedik dimenzióba visznek bennünket, vagy a Váltást a szellemben éljük meg majd?

KIRAEL:   A Váltás nem a szellemben fog történni.  Látni fogjátok, érezni, izlelni és szagolni. Részesei lesztek.  Hatodik érzékszervetek müködni fog amint túl vagytok a „sötétség három napján”.  Igen, tudatában lesztek a Váltásnak, látni fogjátok a portálokat amelyek a negyedik fénybe visznek benneteket, és tudni fogjátok, hogy mi a dolgotok.  Tudni fogjátok, hogy mit csináljatok, amikor a világ megindul.

Ti vagy a külsö vagy a belsö portál munkásai lesztek.  A külsö portál munkásai a nagyvárosokba fognak menni, mint New York, Honolulu, Chicago, Denver, hogy kiássák az embereket az omladékok alól.  Mindendenütt, bár nem massziv mennyiségben, de omladék lesz szerte szét.  Az emberek az omladékok alatt ébren mentek át a „sötétség három napján”.  Ök nem fogják megkapni fény részecskéiket és segitségre lesz szükségük a negyedik fénybe való átmenetelhez.

A tanitók, tudósok, filozófusok stb. lesznek a belsö portál munkásai.  A belsö portál munkásai olyan tudással fognak rendelkezni mint soha azelött. Lehet, hogy egy vagy a belsö portál munkásai közül, akinek semmilyen tudása nincs a filozófiáról, mégis a „sötétség három napja”  után, a filozófiai karon találod magad, erröl a témáról beszélve valamelyik autoritással.  Mi vissza fogunk menni másik létidöidbe, és elöhozzuk az információt számodra.

A Nagy Váltás során megváltozott Tudatosság

Kérdés Kiraelhez:   Adnál magyarázatot a Nagy Váltás Tudatosságára?

KIRAEL:   Amint beléptek a Váltásba, tudatosak lesztek a váltó tudatosságra.  Kinéztek majd az ablakon és fákat fogtok látni, és felismeritek majd, hogy ök gyönyörü földönkivüli energiák.  A fák már elkezdték az ö váltásukat és jönnek az új fák a MOSTba utazáson keresztül.  Az új tudatosság arról szól, hogy képesek vagytok látni, hogy azok a fák már most itt vannak.  Az emberek többsége a levelek zöld tömegét látja a fatörzseken, de hogyha közelebbröl megnézitek, egyedi fákat fogtok látni, amilyeneket még soha nem láttatok azelött.  Tudatában lesztek annak, hogy tudatosságotok emelkedett.  Ti a Tudatosság Nagy Váltásának tudatos teremtöi vagytok.

Kérdés Kiraelhez:   Hogyan készüljünk fel erre a tudatosságbeli változásra?

KIRAEL:   Meditáljatok, hogy segitsétek paradigmáitokat az új dimenziós utazásra váltani, és hogy választ kapjatok kérdéseitekre.  A Váltás meg fog történni az élet minden területén ezen a bolygón.  Ha megmaradtok a Tejút Galaxis és a Földi sik idö-tér és tudatosságában, akkor nem lesztek képesek látni az új dimenziót.  Nem lesz új holdatok vagy új napotok vagy valami más, hacsak nem visszafelé haladtok, abban az esetben viszont a bolygót látjátok amelynek két holdja van, s az nem jó jel.  Akkor megrekedtek egy idöben és térben ami nem fejlödik. 

Azomban, hogyha meditáltok, megkapjátok amire szükségetek van, hogy haladjatok elöre, és látni fogjátok a negyedik fényt.  Az érzékeitek emelkedni fognak.  Illatokat fogtok érezni, amiket soha nem szagoltatok azelött, izeket fogtok érezni, amiket soha nem izleltetek azelött, érezni fogtok dolgokat amiket soha nem éreztetek azelött, és látni fogtok dolgokat amiket soha nem láttatok azelött.  Szemeitek olyan erösek lesznek, hogy egyenesen a napba tudtok majd nézni napszemüveg meg mindenféle védö eszköz nélkül.  Szabad szemmel látjátok majd a nap sugarait, a napfoltokat, a napkitöréseket.

Itt van rátok szükség

Kérdés Kiraelhez:   Érzem a húzást és a taszitást az energiámban, a sóvárgást, hogy hazamenjek a Teremtöhöz, ugyanakkor a szükségét annak, hogy itt legyek és tegyem a dolgom.  Itt az idö hazamenni, vagy itt az idö elkezdeni a munkát?

KIRAEL:   A húzás és a taszitás amit érzel az angyalaidtól jön.  Nagyon sok angyal van itt, készenlétben, hogy segitsék utazásotokat a Földi sikon.  Az angyal világ az az erö, amely körülvesz most benneteket.

Azt mondtad haza szeretnél menni és a fátyol másik oldaláról megtenni a Váltást.  Mások eltávoztak a Föld sikjáról annak érdekében, hogy bevezetödjenek, vagy elkezdjék a Tudatosság Nagy Váltásának az utazását.  Ha haza mész a Teremtöhöz, valószinüleg vissza is fogsz jönni, hogy részt vegyél  ebben az utazásban, akár mint az angyali erötér része, akár a Dévák világában, akár mint galaktikus erö stb.  Ezek az erök már elkötelezték magukat, hogy a Földi sikra jönnek a Váltásra.

Ittmaradni a Váltásra, lehet, hogy nem a legkönnyebb utazásnak hangzik, de, hogyha át tudtok menni a „sötétség három napján”, akkor látni, érezni, izlelni és szagolni fogjátok a Váltás igazi tündöklését.  Tetszeni fog amit láttok, amikor felébredtek.  Ránéztek a testetekre és látni fogjátok, hogy az ujjaitok hosszabbak, testetek erösebb és ruháitok nem rátok valóak, nem megfelelöek.  Felnéztek és látni fogjátok a hullámzó energia mintázatot elöttetek.  Hirtelen formát ölt, és egy 9 láb (274 cm, a forditó megjegyzése) magas tündér lehet.  Fel fogtok kiáltani, hogy „Istenem, biztosan kábitószeres gyógyszereken vagyok!”  Nem lesztek kábitószeres gyógyszereken.  Ti tényleg a Tündért látjátok majd.  A Dévák idöutazást tesznek majd, hogy részt vegyenek ebben az utazásban.

Ha lehetséges, rázzátok le magatokról a szsükség érzetét annak, hogy el kell hagynotok a tudatosság e szintjét, hogy megkezdjétek a váltástokat.  Itt maradhattok, össze szedhetitek a darabjaitokat és folytathatjátok a müködéseteket.  Tehát, engedjétek el az érzést, hogy haza akartok menni, itt van rátok szükség, hogy részei legyetek a Váltásnak.  A hét minden napján halnak meg emberek, betegség, szerencsétlenség stb. következtében, nektek nem kell, hogy köztük legyetek.

A Vénusz visszajön

Kérdés Kirealhez:   Miután a Föld átmegy a foton övön, a bolygók a helyükön maradnak?  A fizika tudománya ugyan az marad?  Hogyan teszünk szert a szükséges tudásra, hogy elvégezzük munkánkat mint a külsö és belsö portál munkásai?

KIRAEL:   A Vénusz egykor a Fény Istennöinek a gyönyörü bolygója volt.  A Váltás után ismét visszatér életformájába, tehát kissé megváltozik a helyzete.  Ez meg fog történni, és nektek nem kell semmit sem tennetek ennek érdekében.  A Fény Istennöi a Vénuszra fognak menni és kibontják majd az utazás mátrixáról a hurkot.  Egy másik hurok a holdon van elhelyezve, s oda is elmennek majd megtisztitani a mátrixot.  A hold csúnyán be lett mocskolva.  Minden tisztelettel annak amit ti most fizikának láttok, és anélkül, hogy részletekbe bocsájtkoznánk, a fizika meg fog változni és 100,000 szeresen nagyszerübbé válik mint amilyen most.

És a ti készenlétetekröl a portál munkára, három napotok lesz, hogy felkészüljetek ezekre a változásokra, és minden segitséget megkaptok a láthatatlan eröktöl és a galaktikus világtól.  Az idö alatt a Fény és információ le lesz töltve testetekbe.  Rengeteg tudásotok lesz, amit érezni is fogtok amikor befejezödik a „sötétség három napja”.  Okosabbak lesztek, könnyebbek, képesek lesztek lebegni és sokminden más csodálatos dologra.

Külömbözö szerepek a Váltás alatt

Kérdés Kiraelhez:   Nem találom a helyemet ebben a dimenzióban.  Mi okozza ezt az érzést?

KIRAEL:   A te valóságod jobban megfelel a Váltás utáni energiának.  Fizikai tested már változik , és már látható is ez a változás, ha a testedre nézel most.  Amikor feltetted a kérdést, nehéz volt megérteni beszédedet, mert túl sok energiád jött át a telefonon.  Te galaktikus jelenlét vagy.  Ezalatt nem azt értem, hogy egy másik bolygóról való vagy, hanem azt értem, hogy nem tartozol a Földi sikhoz a Váltás utánig.

Te máris tágitod a tested és az elméd, behozva fókuszod ebbe a fénybe, és megpróbálsz tisztában lenni azzal, hogy mi is történik.  A Földi életedben tudós vagy, és tudományos tisztségviselö egy másik, a Földi sikon kivüli galaktikus energiából.  Ide jöttél, hogy részt vegyél ebben az utazásban, a tudományos energiák elöfeltételeivel, de a világ még nincs készen erre.  Ebben a Nagy Váltásban te egyike leszel a fókuszáltabb energiáknak, vagyis, te már szilárdan behoztad váltási energiádat, összehangolva az utazással.  Te már ott vagy, csak legyél tudatában annak.

Kérdés Kiraelhez:   Mint ennek a Nagy Váltásnak az Öre ülteted a magokat a vátási folyamat alatti pozitiv tapasztalásokok megteremtésére?

KIRAEL:   Mint ennek a Tudatosságbeli Nagy Váltásnak az öre, minden tölem telhetöt megteszek, hogy a lehetö legtöbb informácit elhozzam hozzátok, hogy segitsem a gyógyulásotok meg a félelem elengedését a Váltás elökészületeiben.  Ebben az értelemben mondhatjátok, hogy szórom a magokat a Váltás pozitiv megtapasztalásának a megteremtésére.  Én nem az egyetlen örzö vagyok és ezt jól tudjátok. Sokan voltak ezen a bolygón elöttem, és lesznek is itt, miután az én energiáim már elmentek.

Kérdés Kiraelhez:   A Teremtö a gondolatok gyüjteménye csupán és a Váltás az gondolati minta?

KIRAEL:   Tiszteletem a Teremtönek, és több mint a gondolatok gyüjteménye.  Amit ti Teremtönek neveztek az a tiszta tudatosság, a tudatosság olyan formája amit nem lehet egykönnyen körülirni a ti nyelveteken.  Ugyanigy a Tudatosságbeli Váltás is több mint a gondolatminta csupán.  Az a tudatosság képessé tesz benneteket megérteni, nem csupán azt, hogy négy-testü rendszeretek van – szellemi (spirituális), értelmi (mentális), érzelmi (emocionális) és fizikai – hanem azt is, hogy hogyan dolgozzatok mind a négy testetekkel.

Dolgozzatok az Igazságotokon

Kérdés Kiraelhez:   Mennyire fontos az igazság ebben az utazásban?

KIRAEL:   Az igazság az alapja ennek a Nagy Váltásnak.  Mint az igazság Istennöjének, az a dolgotok, hogy dolgozzatok azokkal az emberekkel akik nem tudják mi az igazság.  Ez azt jelenti, hogy saját igazságotokon kell dolgoznotok.  Ez az igazság Istennöjének az utazása is, mert meg kell tanulnotok, tudnotok kell az igazságot annak érdekében, hogy bánni tudjatok az emberekkel akik nem tudják az igazságot.  Mint a Fény igazság Istennöjének, tudatában kell lennetek, hogy ki hazudik néktek, és akkor jöhettek elö egy új szóhasználattal amikor hozzájuk szóltok.  Nem nevezitek hazugoknak öket, a legtöbb ember aki hazudik, fogalma se nincs róla, hogy hazudik.  Mint az igazság Istennöje nem mondhatjátok nekik, hogy ök hazudnak, mert azon kellet keresztül menniük utazásuk részeként.  Tehát, ne itéljétek öket, és nevezzétek öket hazugoknak.  Akik nem tudják az igazságot a ti segitségetekre vannak, ök kinálják fel a lehetöséget, hogy felismerjétek az igazságot és az igazság hiányát, és hogy minden pillanatban szeretettel válaszoljatok.

Egyre több és több ember fedi fel hazugságait és igazságuk hiányát, amelyek új fókuszba kerülnek és egybeolvadnak körülöttük.  Ha az igazságodban vagy akkor szeretetben/szerelemben kell lenned, és akkor (lelki) egyed-ül/csakis (angol szójáték a soul-y/solely azonos a kiejtés, a forditó megjegyzése) az igazság számit neked.  Ebben a lelki/egyed-üli igazságban minden benne van amit valaha is meg akartál tapasztalni.  Ne nehezteljetek az emberekre akik az igazságukat keresik, ök is túl akarnak jutni ezen az utazáson, akárcsak ti.

Ha azt hiszitek, hogy valaki nem az igazságot mondja nektek, akkor nem eleget tanultatok az igazságról.  Tudjátok, mindenben amit hallatok, minden kimondott dologban benne van az igazság eleme.  Ha valaki azt mondja „Te egy zöldfülü vagy” és semmi zöld/éretlen nincs körülötted, akkor ök olyasvalamit láthatnak, amit nem értenek.  Ti ne ragaszkodjatok a tényhez, hogy nem vagytok „zöldek”.  Ne itéljétek amit ök látnak.  Egyszerüen hagyjátok a hallottakat és haladjatok tovább.  Tudnotok kell, hogy hogyan maradjatok az igazságotokban minden idöben.  Amikor eljuttok arra a pontra, hogy mindent szerettek mindenkinél aki az utatokba kerül, akkor ölelitek igazán magatokhoz az igazság Istennö létetek.  Tudni fogjátok az igaszágot és felismeritek majd, hogy mindenki és minden a tanitótok, mint az igazság Istennöje, saját igazságotok az összes igazságok közül a legfontosabb számotokra, és nektek magatoknak is meg kell tanulnotok azt az igazságot.

A Tervezet újraértelmezése Szignatura Sejtetekben

Kérdés Kiraelhez:   A Váltás után új tervezet lesz szignatúra sejtünkben?

KIRAEL:   A Szignatura Sejt amely mélyen a toboz mirigyben található, nem kell, hogy megváltozzan.   Ahelyett, újra kell értelmezni a tervezeteteket.  Mindenkinek a tudatosság ezen sikján, akár átmegy a váltáson akár nem, testében két aktivan mükö tervezete van.  Ti mindannyian a MOST-ban igénybe vehetö negyedik-dimenziós tervezettel jöttetek a tudatosság erre a sikjára.  Ez a tervezet az omni (szent) elmétekbe van beleszöve, amely most az agyatokhoz is hozzá lett erösitve.  Energia hullámok haladnak át az agyatokon és az ürben is, ahol felsöbb énetek vár rátok.  Tervezetetek ezen hullámai szilárdan bele vetülnek az új paradigmába.  Tudatában lenni és megérteni ezt a tervezetet, hatalmas eröt jelent.

Tegyük fel van egy barátotok, aki nem ugyabban a térben és idöben vibrál mint ti, és ti azt gondoljátok magatokban, hogy „Valami nincs rendben ezzel a személlyel”, noss, ezzel a gondolattal azonnal visszaléptetek harmadik dimenziós agyatokba, és ezel azt mondjátok éneteknek, hogy olyasmit láttok, amit nem tudjátok, hogyan kell kezelni.  Pillanatnyilag gondolhatjátok, hogy egy kicsit kizökkent, de idövel meg fojátok érteni öt.

Ha azt akarjátok sugallni, hogy jobb módja is van a dolgok megtételének, ösztönözzétek azt elöbb magatoknak, s akkor megértitek majd, hogy az a ti utazástokról és nem a másik személyéröl szól.  Mielött bárkinek is azt mondanátok, hogy ti hogyan csináltok jobban bármit, értsétek meg, hogy miért csinálja azt amit csinál.  Talán azért teszi, mert valaki felkérte rá, hogy megtegye azt, és ö lehetövé teszi, hogy a szemály aki sugallta, megtegye azt az utazást.  Nagyon sok dolog történik körülöttetek amit nem értetek.  Lazuljatok el és higgyétek el, hogy minden abszolút tökéletes.

 Élet a Váltás után

Kérdés Kiraelhez:   A belsö portál munkása leszek a gyerekeimmel együtt, akik szintén a belsö portál munkásai, és amikor felébredünk a portálon belül, milyen élelmünk lesz?  Kell majd föznöm?  Hogyan fog a testem kinézni?  Milyen lesz a ruházatom?

KIRAEL:   Te egy külsö portál munkás leszel.  Családtagjaid és barátaid vannak akiknek segiteni akarsz majd átjutni a portálokon az új fénybe, de ök nem fognak közremüködni.  Mint külsö portál munkás, a Váltás kezdö szakaszában fogod segiteni öket. Sürün fogsz a portálokon belülre jönni, amikor átviszed az embereket a negyedik fénybe, és akkor tudsz majd a gyerekeiddel találkozni.

Ami az élelmet illeti, föznöd kell majd, mert a negyedik dimenzionális folyamat elsö szintjén leszel.  Amit fözöl majd, az nem az lesz amit most itt fözöl.  Olyasmiket fogsz fözni amiröl soha nem gondolnád, hogy olyan finom és ehetö.  Az étel izletes lesz és lassan fogod enni, és egy étkezésnyi belefér a tenyeredbe majd.  „Csorogni fog a nyálad”, mert a hatodik érzékszerved tökéletes lesz.  Érezni fogod az ételt a szádban, és érzékeid módosulnak ahogy lassan leereszkedik a nyelöcsön a gyomrodba.

Új testeitek a „sötétség három napja” utáni elsö napon már életre kelnek, mégis ne legyetek sokkolva, ha felébredtek az elsö nap és úgy tünik, hogy semmi sem változott a testetekben.  Nagyon rövid idön belül testetek a változás jeleit fogja mutatni.  Karjaitok, lábaitok és nyakatok hosszabbodik majd.  Törzsetek fog utoljára megnyúlni.  És nem lesz hajatok egy ideig.

És a ruháitok, egy öltözetetek lesz majd, és este amikor levetitek, automatikusan meg fogja tisztitani önmagát.  Az anyag amiböl a ruháitok készülnek földön kivüli lesz számotokra, de nagyon tartyós és hasznos lesz.  És zuhanyozni akartok majd minden nap.

A Környezet egyensúlyba hozása

Kérdeés Kiraelhez:   Azok közülünk akik aludni fognak a „sötétség három napja” alatt érezni fogják a változást a testünkben?  Hogyha szeretetet és gyógyulást küldünk Föld Anyához megkönnyiti az számára a váltást?  Van amivel egyensúlyba tudjuk hozni környezetünket?

KIRAEL:   Csak néhányan közületek – nem sokan – fogjátok érezni a „sötétség három napja” alatt a testi folyamataitok váltását.  A többiek közületek alszanak majd és nem éreznek semmit.  A nem fénymunkások többsége, illetve akik még nem ébredtek fel erre az utazásra, azok testi folyamatai a Váltés után változnak majd.  Ami Föld Anyát illeti a közvetitöm majd belehelyez  dolgokat a Szignatúra Sejt Gyógyitásba, és az segiteni fog benneteket az állatok és a Föld sik gyógyitásában.  Imádkoznotok kell Föld Anyáért.  Ha ö nem tudja megtenni, akkor nektek itt semmi dolgotok nem lesz.  És a környezetetek egyensúlyba hozásához, szükségetek lesz egy-egy eröteljes 12 oldalú-dodekaéder kristályra minden szobában az otthonotokban.

A Külsö Portál Munkásainak a Feladatai

Kérdés Kiraelhez:   Én egy külsö portál munkás leszek.  Megosztanál velünk néhány információt a külsö portál munkásairól?  Kapcsolatban lesznek a belsö portál munkásaival?  Mit fognak csinálni a portálon kivül?  Hogyan viszonyulnak majd amikor visszatérnek a harmadik dimenzióba a Váltás után?  Mit fognak viselni és lesz-e fegyverük?  Milyen munkát fognak a külsö portál munkásai végezni?

KIRAEL:   Mint a külsö portál munkása semmilyen kapcsolatod nem lesz a belsö portál munkájával.  Amikor bemégy, az olyan lesz mintha vakáción lennél a külsö portál munkái közben.  Amikor vissza térsz, ismét kimész a harmadik dimenzióba, akkor a másik tudatossági szintre váltasz.  Emlékezzél arra, hogy a tudatosság hét szintje létezik itt mindenre, tehát az utazástok arról fog szólni, hogy mi történik a MOST-ban.  Ti a tudotosság szintjeit szükség szerint fogjátok váltani, és el kell majd magyaráznotok az embereknek együttérzéssel és pontosan a Szignatúra Sejt Gyógyitás müködését.

Ti nem fogjátok a belsö portál munkásainak a ruházatát viselni.  A ti ruháitoknak védö minösége lesz, és nem fog hasonlitani a harmadik dimenziós öltözködéshez.  Olyan felöltöbe lesztek öltözve ami furcsának tünik majd, és az emberek akiket át kell, hogy vezessetek a portálon nem fogják akarni a ruhákat viselni amiket ti viseltek.

Bizonyos fegyvereket is fogtok viselni, amit most nem értenétek meg, de megértitek majd amikor a Váltáshoz értek.  Bizonyos feladatok amiket tenni fogtok nem lesznek olyan biztonságosak és veszélytelenek, mint azt szeretném, de erröl nem akarok beszélni, mert egyesek közületek megijedhetnek ettöl az utazástól.

A külsö portál munkásai a portálokon kivülröl a harmadik dimenzióból fogják átvezetni az embereket a portálokon a negyedik dimenzióba.  Amikor kimentek a portálokon kivülre a harmadik dimenzióba, és kiszabaditjátok az embereket az omladékok alól, megtalálhatjátok például a nagy tudóst, akirül tudjátok, hogy át kell vinnetek az új dimenzióba, de ö nem hajlandó menni veletek.  Akkor ki kell találnotok a módját, hogy a tudóst új utazása utjára irányitsátok, mert ö fontos része lesz a váltás folyamatának.

A tanárok (tanügyi munkások – a forditó megjegyzése) nagy százaléka a portálokon kivül lesz, mert nem fognak tudni a Nagy Váltásról.  Ök egy egyszerü szinten meg fogják érteni, hogy a tudatosság beli váltás mit jelent, de nem lesznek képesek azt elméjükben feldolgozni egy ideig.  Nektek kell majd három-négy napig foglalkozni velük és elmagyarázni nékik a váltási folyamatot.  Amikor megértették amit magyaráztok, akkor átkiséritek öket a portálokon belülre, ahol majd folytatják utazásukat.

A Vezetök és Aszpektusok Új Távlatai

Kérdés Kiraelhez:   A negyedik dimenzióban nagyobb készültséggel fogom látni és hallani a vezetö csoportomat?

KIRAEL:   Igen, amikor átmész a váltási folyamaton, sokkal több kezelhetö energiád lesz.  Ök veled lesznek, és te képes leszel tisztán látni és hallani öket.  Neked nem kell majd csatornáznod öket, mert ök fagják csatornázni a saját energiájukat, és te fogsz megnyilni a másik energiáknak. 

Hogyha csatorna vagy és közvetitö/médium szeretnél lenni, garantáltan médiummá leszel ebben az új váltási folyamatban – de csak akkor leszel médium amikor kész vagy rá, hogy médium legyél.  Te most csatorna vagy, s az tökéletes, mert azt csatornázod akivel találkozol, üdvözlöd és közremüködsz majd az új dimenzióban.  Amikor a negyedik fénybe érsz a csatornázás sokkal gyümölcsözöbb lesz, már ami az áthozott energiákat illeti.  Neked csak nyugodtan le kell ülnöd majd és áthoznod az energiát vagy az energiákat.  Az energiák az ötödik, hatodik és hetedik fényböl jönnek majd egyidejüleg, és neked tudnod kell, hogy mit fogsz tenni amikor áthozod öket.

Kérdés Kiraelhez:   Mi fog történni az aszpektusainkkal a Váltás alatt?

KIRAEL:   Az átlag személyeknek akik átmennek a Váltáson, már két aszpektusuk van, vagy a Földi sikon, vagy egy másik birodalomban, vagy mindkettöben.  Mondjuk neked két aszpektusod van, az egyik Afrikában, a násik Kinában.  Amikor a Váltás történik az aszpektusaid letöltik az energiáikat a fizikai testedbe.  Igy te szert teszel az ö bölcsességükre és tudásukra.  Te aludni fogsz amikor ez történik, külömben az túl eröteljes lenne számodra.  Ezek az aszpektusok elkezdik adagolni nektek az energiákat már a harmadik dimenzióbeli testi folyamatotokban, de legnagyobb része az energiáknak a „sötétség három napja” alatt lesz letöltve.  Képeseknek kell, hogy legyetek befogadni ezeket az energiákat.  Ezek az aszpektusok letöltik az információt, mert rengeteg van, és máris késésben vagytok a Váltás ütemtervével.  Ki kell adniuk az információt magukból, mert tól sok amit magukban tartanak.  Elég közel van már a Váltás ideje, legyetek tudatában, hogy aszpektusaitok töltik le az információt nektek. 

Kérdés Kiraelhez:   Aszpektusaink gyermekei is a mi aszpektusaink?

KIRAEL:   Aszpektusaitok gyermekeinek saját utazásuk lesz, de ök szintén a ti aszpektusaitok lesznek.  Mondjuk neked van egy Afrikai Királynö aszpektusod, s az ö utazása, hogy gyermekei legyenek, nem unokái, csak gyermekei.  Hogyha ennek az Afrikai Királynönek 12 gyermeke van, akkor mindegyik egy-egy aszpektusod lesz.  Ök nem lesznek teljesen nyilt aszpektusok, de utaznak és hozhatnak vagy nem, információt vissza hozzátok.  Erröl a témáról órákat tudnék beszélni.  Hogyha találsz valakit akit szeretsz, és van néhány gyermeke, azok a gyerekek a te aszpektusaid, de ök nem fogják tudni azt.

Gyógyitás a Váltás után

Kérdés Kiraelhez:   A Váltás után mi lesz a Szignatúra Sejt Gyógyitás szerepe.  Hogyan fogják az orvosok használni a kiképzésüket a Váltás után?

KIRAEL:   A Szignatúra Sejt Gyógyitás a négy teströl szól, és az egyik fö fókusza lesz a Váltás utáni világnak.  Akik megtanulják a Szignatura Sejt Gyógyitást, a Szignatura Sejt Gyógyitás doktorainak fogják hivni öket és olyan megbecsülésban fognak részesülni mint az orvosaitok most.  A Váltás után az orvosoknak új utazásuk lesz, amelyre tudatosak kell, hogy legyenek a MOST-ban.  Meg kell tanulniuk majd a gyógyitás alternativ formáit, és valahogyan belefoglalni a prakszisukba.  Az alternativ medicina összes formájának szerepe lesz a váltási folyamatban.

A Szignatura Sejt Gyógyitásban a medium (Kahu Fred Sterling) azt tanitja, hogyan viszonyul egymáshoz a négy test, az I és a II szinten azt tanitja, hogyan haladni át a Váltás utáni három napon.  Sok sérült ember lesz amikor felébrednek a „sötétség három napja” után, nem annyira fizikailag, mint elméjük félelemben lesz, és meg kell öket gyógyitani majd.  Ti nem félhettek ettöl az utazástól.  Sok ember fog érzelmileg komolyan sérülni.  A Szignatura Sejt Gyógyitás fókuszában a szeretet áll, és nektek kell majd szeretettel átvinni az embereket a gyógyulás utazásán. 

A Szignatúra Sejt gyógyitók a negyedik dimenzióba mennek és a négy testtel fognak dolgozni.  Ti képesek lesztek látni a négy testet, és kiszedni a félelmeket az emberekböl.  Itt a harmadik dimenzióban mindennek van egy ellentéte.  Ha jó napotok van ma, akkor holnapra rossz napot vártok.  A Szignatúra Sejt Gyógyitással félelem nélkül mehettek át ezen az utazáson, jó napotok lesz ma is, holnap is és minden nap.  És ilyen lesz az életetek amikor a negyedik dimenzióba léptek, mert nem lesz ez a yin/yang folyamat.  Kezdjétek el most.  Nem kell, hogy benne legyetek a yin/yang folyamatban a MOST-ban.  Nem kell, hogy holnapra rossz napot várjatok, mert ma jó napotok volt.  Minden nap jó napotok lehet.

Segély Állomások a Gyógyitás szolgálatában

Kérdés Kiraelhez:   Lesznek majd béke és gyógyulás templomai, amit a külsö portálok munkásai állitanak fel, ahová az emberek eljöhetnek, hogy érezzék, tapasztalják és elfogadják a Fényt?

KIRAEL:   Te a segély állomásokról beszélsz.  Közvetitöm egyik munkája az, hogy megszervezze ezeket a segély állomásokat a portálokon kivül.  Olyan sok embernek halvány fogalma sem lesz, hogy a Váltás megtörtént.  A segély állomások segiteni fognak nekik, hogy önmagukra összpontositsonak és a változó energiákra.  Tudatában kell, hogy legyetek a négy testeteknek, hogy lássátok a szellemet, érezzétek az érzelmeiteket, halljátok szent elméteket és érezzétek fizikai testeteket, amikor testeitek felemelik vibrációikat, hogy összhangban legyenek az utazással.  Ezeken a segély állomásokon foglátok ezeket beteljesiteni, és azután egyenesen keresztül mentek a portálokon a negyedik dimenzióba.  A segély állomások ott lesznek nektek, egyedül nektek, hogy testi folyamatotok meggyógyuljon.  Hogyha érzitek magatokat a testeteken keresztül, a mentális, érzelmi és spirituális testeitekben, ha érzitek ezeket a testeiteket összekapcsolva, akkor léptek könnyedén a Váltásba.  Belenéztek a tükörbe és a szellem szemével látjátok majd magatokat.

Kérdés Kiraelhez:   Milyen lesz a sexuális energia csere a Váltás után.

KIRAEL:   A szex fontos része az életeteknek a harmadik dimenzióban, de nem lesz olyan fontos a negyedik dimenzióban.  A hölgyek tudják miröl beszélek.  A negyedik fénybeli szexuális találkozásaitok lesznek.  A szexuális utazásotok arra fog nösszpontosulni, hogy mit éreztek.  Amikor szeretkeztek a negyedik dimenzióban, akkor mind a négy testetekkel szeretkeztek egyszerre, és ezt tudni és érezni fogjátok egyidejüleg.  Az, az életetek orgazmusa lesz.  A Kama Szutra-ban, felemelhetitek a kezeiteket és nem érintitek a másik személyt, és mégis érzitek a szexuális energiát. Ez olyan lesz a Váltás után. 

Záró Szó

Sok külömbözö utazás lesz elérhetö számotokra a Váltás után, de a félelem nem lesz köztük.  A félelemnek nincs helye az én utazásomban.  Itt az ideje, hogy ti is kihagyjátok a félelmet az utazásotokból.  Kezdjétek el most.  Én a Fény oldalára fogok állni, és ti is ott kellene, hogy legyetek.  Járjatok mindenben a Flny felé, és én ott leszek. Majd meglátjátok.

A tudatosság több szintje létezik a negyedik fényben, és ti mindegyiken át fogtok haladni.

Ha több információt szeretnél a tudatosság szintjeiról a negyedik fényben, látogasd meg a www.Kirael.com weboldalon Kirael: A Genézis Mátrixa, Kahu Fred Sterling által.

Kahu Fred Sterling,   Minden jog fenntartva

Forditotta:   Sári Izabella

Share