A Föld És Az Élet Planetáris Fizikai Állapota

 

Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából

A következö angolról magyarra forditott bemutatás eredeti szövege a www.tmgnow.com weboldalon található, amely a The Millenium Group által szponzorált

[idézet]

A Föld És Az Élet Planetáris Fizikai Állapota

irta Dr. Alexey N. Dmitriev

Planetophysical State Of The Earth And Life

Published in Russian, IICA Transactions, Volume 4, 1997; Professor of Geology and Mineralogy, and Chief Scientific Member, United Institute of Geology, Geophysics, and Mineralogy, Siberian Department of Russian Academy of Sciences; Expert on Global Ecology and Fast-Processing Earth Events; Russian-to-English translation and editing by A. N. Dmitriev, Andrew Tetenov, and Earl L. Crockett.

Összefoglalás

A Föld jelenlegi Planetofizikai változásai visszafordithatatlanok. Erös bizonyitékok léteznek, hogy ezek az átalakulások egy magas frekvenciájú, fénnyel töltött anyag és energetikai változók által történnek, melyek az anisotropikus csillagközi térböl Naprenszerünk bolygóközi terébe hatoltak be.  Ez az energia “adományozás” hybrid folyamatokat és felgerjedt eneria állapotokat hoz létre az összes bolygón és a Napban is. 

Hatásukat itt a Földön a mágneses pólusváltás felgyorsulásában, az ozon függöleges és vizszintes megolszlásában, a katasztrófális idöjárási események magnitúdója és elöfordulásuk megsokszorosodott számában találjuk. 

Egyre nagyobb a valószinüsége annak, hogy egy gyorsan változó, ingadozó hömérsékletü periódusba lépünk be, hasonlóba mint amilyen 10,000 évvel ezelött történt. A bioszféra és az emberiség alkalmazkodó visszahatásai ezekhez az új körülményekhez, a fajok elterjedésének és az életnek a Földön a teljes, globális reviziójához vezethetnek. 

Csakis, a bennünket körülvevö természetes környezetben végbemenö alapvetö változások mélyreható megértésén keresztül válik lehetövé a politikusoknak és a polgároknak egyaránt, hogy eyensúlyba kerüljenek a Planetárisfizikai állapotok és folyamatok megújhódó áramlatával.

A Föld jelenleg folyamatban lévö gelógiai, geofizikai és éghajlati módosulásai egyre inkább visszafordithatatlanná válnak.

Jelenleg a kutatók felfednek néhányat az okozók közül, ami bolygónk elektromágneses mezejének (elektromágneses vázának) és az éghajlati gépezet összefüggéseinek az általános felismeréshez vezet.

A klimatológus, geofizikus, planetáris fuzikus és heliofizikus szakértök egy nagy száma a történések, egy kozmikus kauzativ következése, változat felé irányul. Valójában, az elmúlt évtized eseményei erös bizonyitékául szolgáknak a a szokatlanul jelentös helioszférikus és planetáris fizikai átalakulásoknak. Ezen átalakulások minöségének, mennyiségének és arányának az ismeretében, elmondhatjuk a következöket:

Az éghajlati és a bioszférai folyamatokat itt a Földön (egy szorosan összekapcsolódó visszajelzö rendszeren keresztül) közvetlenül befolyásolják, s azok visszahatnak, a Naprendszerünkben történö általános, átfogó transzformációs folyamatok. El kell kezdenünk rendszerezni figyelmünket és gondolkodásunkat, hogy megértsük, hogy az éghajlati változások a Földön, csak egy rész azaz csak egy láncszem, a helioszféránkban történö események egész láncolatában.
Ezek a mélyreható fizikai folyamatok, fizikai és geológiai környezetünk új minöségei, az alkalmazkodás különleges kihivásai és követelményei elé fogják állitani az összes életformát a Földön. Figyelembe véve az alkalmazkodás problémáit, amellyekkel bioszféránknak szembe kell néznie az új fizikai kötülmények között a Földön, szükségessé vált megkülönböztetnünk az általános irányzatokat és a változások termlszetét.

Amint azt az alábbiakban bemutatjuk, ezek az irányzatok nyomon követhetöek a bolygó energia befogadó képesség (kapacitás) növekvö irányában, ami a Föld egyes rendszereinek a magasan felgerjedt vagy feltöltött állapotához vezet.  A leg intenzivebb átalakulások, a planetáris levegö-plazma burokban történnek, amelyhez bioszféránk termöképes (teremtö képes) lehetöségei idözülnek.

Jelenleg a többlet energia kiáramlás új “forgatókönyve” a következö helyeken jött létre és lett megfigyelve:

* a ionoszférában plazma képzödés által.
* a magnetoszférában mágneses viharok – CME által.
* az atmoszférában cyclonok által.

Ez a magas energiájú légköri fenomén, amely ritka jelenség volt a múltban, most egyre sürübben fordul elö, egyre intenzivebb és természete változik.  Az anyagi összetétele a levegö-plazma buroknak szintén átalakul.


Az nagyon természetes a Föld egész élövilága számára, hogy az elektromégneses mezö efajta változó körülményeinek, és a Föld éghajlati gépezetének a jelentös, mélyreható átalakulásainak legyenek kitéve. A változás ezen alapvetö folyamatai megteremtik az igényt az alkalmazkodás új formáira a Föld összes élö szervezetében. Ezek az új formák természetes  kifejlödése a fajok elterjedésének és az életnek a Földön a teljes, globális reviziójához vezethet.

Önmaga az élet új, mélyebb minöségei jelenhetnek meg, a Föld új fizikai állapotát egyensúlyba hozva a fejlödés, a szaporodás és a tökéletesség új szervezeti (organizmikus) lehetöségeivel.  Ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy az emberiség, a Földnek ehhez az új állapotához való alkalmazkodási problémáival nézünk szembe – az új körülményekkel a Földön, melynek bioszférai minöségei különbözöek és területi megoszlásuk sem egyenletes.
Ennek következtében az átalakulás jelen periódusa átmeneti, és az élet képviselöinek a jövendöhöz való átalakulása csak annak a mélyreható kiértékeködése után történhet, hogy mi minden szükségeltetik a Földi bioszféra ezen új körülményeihez való alkalmazkodáshoz. Az élet minden egyes képviselöje a Földön egy alapos “vizsgálat” vagyis “minöség ellenörzés” alá kerül, miáltal kiderül, alkalmazkodó képes-e ezekhez az új körülményekhez.  

Ezek az evolúciós kihivások minden idöben eröt vagy állhatatosságot igényelnek, légyenek azok egyedi szervezetek (organizmusok), fajok vagy életközösségek. Ennek következtében nem csak az éghajlat alakul újjá, de mi, mint emberi lények is tapasztaljuk az élö szervezetek, vagy önmaga az élet vitális folyamatainak a bolygószintü változását, ami szintén egy láncszem a teljes folyamatban.

Nem foglalkozhatunk ezekkel a dolgokkal külön-külön vagy egyénileg.

[elöre ugrás a befejezö következtetlsekhez:]

Befejezés

A helioszférénkban létre jött szituáció a külsö, csillagközi kozmikus térböl ered, és feltételezéseink szerint a folyamatos teremtés alapul szolgákó, alapvetö önkéntelen-rezgés (auto-oscillation) ür-fizikai folyamatai váltják ki, melyek kibontakoztatták és folyamatosan alakitják univerzumunkat.

Helioszféránk jelenlegi felgerjedt állapota jelen van a teljes vagy az egész szervezetben mely a Naprendszert képezi: úgy a Napban, a bolygókban, a holdakban, az üstökösökben és aszteroidokban mint a plazmában és/vagy az elektromágneses közvetitökben és a bolygóközi tér szerkezetében.

  A reakció, ezekre a csillagközi energia és anyag “injekciókra” a helioszféránkba, az újonan megfigyelt    energetikai folyamatok és formációk sorozatával folytatódik az összes bolygón, a bolygók és holdjaik között,   és a bolygók és a Nap között.

 A Föld alkalmazkodó képességét ezekhez a külsö hatásokhoz  és átrendezödésekhez súlyosbitják és  megnehezitik, a geológiai-geofizikai környezetünk természetes minöségén és állapotán általunk alkalmazott  technogén módositások. Föld bolygónk most egy drámai átalakulás folyamatában van az elektromágneses   váz módosulása által, a geomágneses mezö pólusváltásán keresztül és a gáz-plazma burok összetételének,  az ozon valamint a hidrogén telitettségi szintjének a változásain keresztül….”

A Föld fizikai állapotának ezekhez a változásaihoz társulnak az általuk eredményezett éghajlati/légköri és a bioszférai alkalmazkodó folyamatok. Ezek a folyamatok egyre hevesebbé és gyakoribbá válnak  mint azt napjainkban a “nem periodikus tünékeny események” – vagyis a katasztrófák elöfordulási számának növekedése is bizonyitja. Vannak érvek melyek mellette szólnak, illetve rámutatnak a tényre, hogy az emberiség erkölcsi és spirituális minöségének a növekedése csökkenteni fogja a complex katasztrófák számát és intenzitását is.

Életbevágóan fontossá vált egy világtérkép elökészitése, bejelölve a Föld elönyös és katasztrófa esedékes területeit, figyelembe véve a geológiai-geofizikai környezet minöségét, a kozmikus hatások változatosságát és intenzitását, és a térségben élö emberek spirituális-erlölcsi fejlettségének valós szintjét.

Indokolt felhivni a figyelmet, hogy bolygónk hamarosan tapasztalni fogja a növekvö energia új körülményeit, jelezve az átmenetet az ür-Föld kapcsolat új állapotába és minöségébe. A Föld azon területeinek az élö szervezetei, ahol a kozmikus hatások fö “bejárata” illetve bevonzása történik, fogják átvenni a vezetést, az élet megfelelö reakcióinak és folyamatainak, ezekhez az új körülményekhez való kifejlödésében.

Ezek a vertikális (függöleges) kommunikációs és energia átszállitó övezetek máris az alkalmazkodás és a kölcsönös átalakulás új rendszereit megvalósitó törekvések szivévé illetve melegágyává válnak. Ezen övezetek általános listáján vannak a sarki területek, a kontinensek keleti nyúlványai az egyenlitöi térségben (Karib terület, Madagaszkár, Fülöp szigetek, Sárga tenger stb.) és a belsö kontinentális tér felgyürödésre és kiemelkedésre hajlamos övezetei (Himalája, Pamir-Hindukus, Altay-Sayan láncolatok stb.).

Ezek a területek közül legjelentösebbek a helio-sensitive övezetek, melyek fokozottan reagálnak a Földre ható (geo-effective) Nap tevékenységekre  – ezekhez a reakciókhoz tartozik a nem-homogén ür illetve a klasszikus, nem-mechanikai, éteri eredetü struktúrák igen drámai és szokatlan megnyilvánulása.

Ezek a szerkezetek vagy tárgyak és a helio-senzitiv övezetek kölcsönhatása olyan mélyreható és eröteljes következményeket idéz elö a környezeten, mint a szeizmikus tevékenységek (földrengések) és a vegyi összetétel módosulása. Mivel ezek a nem-homogén ür-eredetü tárgyak nem-ebböl-a-fizikai-világból-való jellemzökkel birnak mint a “folyékony fény” és a “nem-Newtoni mozgás”, nehéz másként leirni megnyilvánulásukat, mint “világok közötti folyamatok”.

Fontos megjegyezni, hogy azok a helio-sensitive övezetek melyek közép és nagy léptékü folyamatokról tesznek tanúbizonyságot, azok állnak közeli kapcsolatban ezekkel a “világok közötti folyamatokkal” melyeket a fizikai ür homogénitás zavarai idéznek elö.

Az ilyen zavarok okozzák és teremtik meg az energia és anyag átszállitó folyamatokat az éteri közvetitö és a mi három-dimenzionális világunk között. Az ilyen, minöség és változatosságbeli gazdagsággal rendelkezö jelenségek  sokasága máris gyorsan növekszik. Ezek a természetes ön-fénylö formák százezrei, növekvö hatást gyakorolnak a Föld geofizikai mezöire és a bioszférára.

Mi azt sugalljuk, hogy ezen formák megjelenése az elöhirnöke a Föld átalakulás föáramlatának – a Föld mely egyre többet és többet van kitéve az átalakulás fizikai folyamatainak, melyek a fizikai ür és a mi anyagi világunk határterületén léteznek.

Az emberiség, mindannyian, egy igen nehéz és idöszerü problémával állunk szemben: megteremteni a tudásbeli forradalmi elörehaladást, amely megköveteli gondolkodásunk átalakulását, hogy megbirkózzunk ezzel a soha nem látott fenoménnel, amely most jeleniti meg önmagát világunkban. Nem vezet más út a jövöbe, csak az alapos belsö tapasztalati érzékelés és a bennünket körülvevö természetes környezetben végbemenö események ismerete.

Csakis ez a megértés által kerülhet az emberiség egyensúlyba a planetáris fizikai állapotok és folyamatok megújhódó áramával.

[ idézet vége]

Tehát mind az, amit ezek a tudósok megfigyeltek, azok mutatói illetve jelei Naprendszerünk egy hatalmas átalakulásának, amely más, új formákat és funkciókat is képes lehet fenntartani, a megnövekedett kozmikus energia következtében, amit most tapasztalunk.

An Enterprise Mission Hyperdimensional Report

Richard C. Hoagland – David Wilcock

Angolról forditotta Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Az angol szöveg Planetophysical State Of The Earth And Life a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Share

A Naprendszeri Változások

Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából

Furcsa dolgok történnek a külsö és a belsö ürben. A tudósok Oroszországban, pontosabban Dr Alexy Dmitriev tudós, felfedezték, hogy a Naprendszer, a Nap és az élet  is egy eddig teljesen példátlan változáson-mutáción megy keresztül.

A Nap

Kezdjük a Nappal. A Nap a Naprendszer középpontja és az összes élet a Földön a Napból származik. Ha nem lenne a Nap, mi sem lennénk életben. Ez egyszerüen tudományos tény.  Ennek következtében bármilyen változás történik a Napban avagy a Nap felszinén az hatást gyakorol minden élölényre. Az utolsó napfolt ciklus alatti naptevékenység hatalmasabb volt minden eddig látottnál. Mégis – egy kivételével – minden asztronómus akivel erröl beszéltem, ragaszkodott az állitáshoz, hogy minden “normális” azaz a szokásos.  Az az egyetlen személy, aki a NASA-nál dolgozott, azt állitotta, hogy ami a Napban megy végbe az teljes mértékben hihetetlen. De azt is mondta, hogy erröl nem “szabad” beszélnie. Azomban mégis elmondta, mert úgy érezte a világnak erröl tudnia kell, de ugyanakkor arra is megkért, hogy nyilvánosan ne fejtegessem az elmondottakat. Egy fajta 22-es Fogás. Egy Nap fényképen a közelmúltból, azt hiszem 2000-böl, látható, hogy többszörös napfoltok gyürüzik a Napot két szélességi körön, a 19.48 fokon az északi és a déli féltekén. Néhányan közületek látják ennek a jelentöségét, mert ezekröl a helyekröl rengeteg energia sugárzik ki.

Tehát elöször is nézzük a nyilvánvaló kérdést: Mi a normális azaz szokásos? A tudósok számára a “normális” vagyis az átlagos, a szokásos fogalma a hosszú távú tanulmányozásokon alapuló eredményekböl levont közép érték. Azomban, a Nap esetében, mi csak az utolsó kb. 100 évben kezdtük tanulmányozni azt, és abból is csak a 20. század második felében került sor a különösebben pontosnak minösithetö müsszerekkel való tanulmányozásra. És mivel a Nap legalább 4.5 milliárd éves, a mi 100 vagy 50 éves tanulmányozásunk annyi, mintha egy 100 évet megélt ember utolsó 1-2 másodpercéböl irnánk meg az életrajzát.   Megbizhatónak tartaná valaki azt az életrajzot? Tulajdonképpen mi semmit sem tudunk a Napról ami feljogositana bennünket, hogy megállapitsuk mi a “normális.”

Azt viszont tudjuk, hogy a Nap mágneses mezeje megváltozott az utolsó 100 év alatt. Dr. Mike Lockwood végzett kutatásokat, a Rutherford Appleton National Laboratories munkatársa, Californiaban. Dr. Lockwood tanulmányozta a Napot és arról számolt be, hogy 1901 óta a Nap teljes mágneses mezeje 230 százalékkal erösebbé vált.  Senki sem tudja, hogy ez igazán mit jelent, ez csak egy megfigyelés. És tudjuk azt, hogy a napfolt tevékenység ebben az utolsó ciklusban hatalmasabb volt mint bármi amit eddig feljegyeztek a történelem folyamán. De ezt sem tudjuk, hogy mit jelent igazán.

A Naprendszer

És akkor tájékoztatás érkezik Oroszországból az Orosz Nemzeti Tudományos Akadémiáról Szibériából, ahol a tudósok arra a megállapitásra jutottak, hogy a világür egy olyan területére érkeztünk amely külömbözik az eddigitöl és sokkal magasabb az energia szintje. Az oroszok az ürben végbemenö, eddig még soha nem észlelt változásokról számolnak be. Mi nem igazolhatjuk ezt az információt “biztos”-nak, de azt tudjuk, hogy a tájékoztatást adó tudományos testület valós, és, hogy ennek a testületnek Dr. Dmitriev a vezetöje. Azonkivül, személyesen (Richard Hoagland) is voltam már az Orosz Nemzeti Tudományos Akadémián Moszkvában. Lévén a Szibériai Akadémiáról szó, Dr. Dmitriev szavai szerint az alábbi bejelentett következményeket figyelték meg.

(Nem Dr. Dmitriev szavait idézzük, hanem jelentését kivonatoltuk).

A Helioszféra Vezér (elsö) Peremének Változásai

Önmagának a Napnak is mágneses mezeje van, s ez a mágneses mezö egy “tojást” formál a Naprendszer körül amely “Helioszféra” néven ismert. A helioszflra könnycsepp alakú, hátsó vége hosszú, keskeny csóva, amely a Naprendszer útjával ellentétes irányba mutat. Az oroszok a helioszféra vezér (elsö) peremét figyelték és ragyogó, felgerjedt plazma energiát észleltek ott. A Nap helioszférájának a mélysége 10 asztronómiai egység volt (egy asztronómiai egység az a Föld – Nap közötti távolság, kb. 93 millió mérföld) – 10 asztronómiai egység volt tehát a “normális” vastagsága ennek a ragyogó energiának amit a Naprendszer elején szoktunk látni.

Manapság, Dr. Dmitriev szavai szerint , e ragyogó energia mélysége 100 asztronómiai egység.  Az Orosz Nemzeti Tudományos Akadémia nem ad idö keretet, de a változás a helioszféra ismert és elfogadott mélységétöl a mai állapotáig, 1000 százalékos növekedést mutat. És az oroszok azt is állitják, hogy ez a változás a Napban, megváltoztatja a bolygók müködését, és azt is, hogy milyen életet képesek fenntartani. Azt is közölték – de nem magyrázták –hogy önmaga a DNS spirál is módosul. Szerintük a helioszféra folyamatos tágulása végül is az energia egy új szintjére emel bennünket, ahol valószinüleg hirtelen kitágul majd a Napból kiáramló energia sugárzás harmónikus, alap hullámhossza, és ez a fokozott energia kisugárzás meg fogja változtatni minden anyag alap természetét a Naprendszerben.

Ez egy meglehetösen merész kijelentés, de adatok követik, melyek alátámasszák az állitást:

Változások mennek végbe öt bolygó és a Hold légkörében. Amikor 1969-ben az amerikaiak leszálltak a Holdon, a Holdnak nem volt légköre. Azóta a Hold légkört növesztett ami azelött nem volt ott, összetételét Dr. Dmitriev “Nátrium”-ként emliti. Ez az új légkör már 6,000 kilómeter mély. A Föld légkörének felsö rétegeiben HO képzödik, ami azelött nem volt ott. Egyszerüen nem létezett olyan mennyiségben mint most. Az oroszok szerint ez nincs összefüggésben a globális felmelegedéssel, vagy a fluorocarbon kisugárzással, vagy bármi hasonlóval. Egyszerüen csak megjelent.

A Mars légköre meglehetösen sürübbé válik mint azelött volt. A Mars Observer (megfigyelö) ürszonda 1997-ben elveszitette egyik tükrét, minek következtében lezuhant. Ez azért történt mert a Mars légköre kb. kétszer sürübb volt a NASA számitásainál. Tulajdonképpen a széllökések ereje olyan nagy volt a kicsi tükörre, hogy egyszerüen lefújta a tükröt. A Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz légköre is változik az Orosz Akadémia szerint.

A bolygók fényessége is változik. A Vénus teljes fényessége jelentös növekedést mutat. A Jupiter energia töltete olyan magasra emelkedett, hogy  a ionizált kisugárzásnak egy valóban látható tölcsére képzödött a Jupiter felszine és Io holdja között. Valóban látható a lumineszcens energia tölcsér a közel múltban készült fényképeken.

Az Uránusz és a Neptunusz is fényesebbé válnak.

A mágneses mezök is változnak. A Jupiter mágneses mezeje több mint duplájára növekedett. Az Uránusz mágneses mezeje is válzozik – a Neptunusz mágneses mezeje szintén növekszik.

Mindhárom emlitett bolygó egyre fényesebbé válik, és légkörük minösége is változik állitják az oroszok – de magyarázatot nem adtak, hogy mit értenek ez alatt.

Ami igazán meglepö – mivel egyes emberek itt a Földön elöre látták és várják a pólus váltást ez idö tájt – hogy az oroszok arról számolnak be, hogy az Uránuszon és a Neptunuszon úgy tünik pólus váltás volt mostanában. Amikor a  Voyager II ür szonda elhaladt az Uránusz és a Neptunusz mellett a látszólagos északi és déli mágneses pólus meglehetösen máshol volt azoktól a pontoktól ahol a forgástengely pólusai voltak a korábbi feljegyzések szerint. Az elsö esetben(Uránusz) 50 fok az eltérés, a másodikál (Neptunusz) kb. 40 fok a különbség.

A Föld Változásai

És most beszéljünk a Földröl. Az oroszok még két adatot tettek közzé: A Földön az összesitett vulkáni tevékrnység 1875 – töl 1975 – ig 500 százalékkal megnövekedett, mig a szeizmikus tevékenység (földrengések) 400 százalékkal megnött 1973 – óta. Dr. Dmitriev közölte, hogy összehasonlitva az éveket, 1963 – tól 1993 – ig a természeti csapások ( hurrikánok, tájfunok, mocsár és sár csuszamlások, ár hullámok azaz tsunamik stb.) összesitett száma 410 százalékkal megnövekedett.

A Föld mágneses mezeje pedig csökken. Ez a csökkenés valójában 2000 évvel ezelött kezdödött, de a csökkenés aránya 500 évvel ezelött hirtelen, sokkal gyorsabbá vált. Most, az elmúlt kb. 20 évben a mágneses mezö egyenletlenné/kiszámithatatlanná vált. A világ aeronautikus térképeit (amelyek arra szolgálnak, hogy a repülögépek automatikus pilóta rendszerüket használva tudjanak leszállni) világszerte módositani kellett annak érdekében, hogy az automata pilóta rendszerek müködöképesek legyenek (Ezt nagyon egyszerü leellenörizni. Egyszerüen nézzünk meg egy 1990 elötti aeronautikus térképet a világ bármely városának repülöteréröl és hasonlitsuk össze a most használatban levövel.)

Tavaly, az Arktikus jégsapka pontosan az Északi Sark felett teljesen elolvadt, elöször az ismert történelem folyamán. A Green Peace (Zöld Béke Mozgalom) közzétette, a téli jegesedési folyamattal kapcsolatban, hogy a jégsapka már  a sarki jeget megelözve 300 mérföldnyit elolvadt, és a tavalyi év vége felé a katonai és a civil hajóknak is lehetöség nyilt valójában közvetlenül átkelni az Északi Sarkon. A Sarki térség viz volt. Ez idáig, tudomásunk szerint, még soha nem történt meg, hogy kevesebb mint 10 láb azaz kb. 3 méter vastag jég lenne.

Ezzel ellentétben a Déli Sark jég sapkája kb. 3 mérföld mély, de manapság a hatalmas jég darabok folyamatosan töredeznek le és olvadnak el.

Mi Történik?

1900 óta a lovaskocsitól a Holdra szállásig jutottunk el. A póstakocsival küldött levelektöl az azonnali e-mailekig, videofónokig meg szatelitokig. A negativ oldalon a primitive fegyverekkel való harcászattól az atom bombáig és a bioterrorizmusig értünk. És talán jelentösebb az, hogy az 1900 évek elején a Földön 30 millió faj élt, fajok melyek kifejlödlse milliard évekbe tellett, ma már ez a szám több mint a felére csökkent – kevesebb mint 15 millió faj él a Földön. S mindez 100 év alatt történt: egyetlen geológiai szempillantás alatt. Ha valaki egy másik bolygóról nézné a Földet, azt mondaná, hogy a Föld haldoklik. Azomban úgy tünik, valami történik, ami jóval meghaladja a “szokásos üzemelést.” Jelentésükben, az oroszok azt állitják, hogy ugyanez a fenomén történt amikor a dinoszauruszok kihaltak – azt az idöt a Föld éghajlatának és idöjárási viszonyainak a gigászi váltása jellemzi, és valószinüleg pólusváltás is történt.

Összefoglalás

A Föld jelenlegi Planetofizikai változásai visszafordithatatlanok. Erös bizonyitékok léteznek, hogy ezek az átalakulások egy magas frekvenciájú, fénnyel töltött anyag és energetikai változók által történnek, melyek az anisotropikus csillagközi térböl Naprenszerünk bolygóközi terébe hatoltak be.  Ez az energia “adományozás” hybrid folyamatokat és felgerjedt eneria állapotokat hoz létre az összes bolygón és a Napban is. Hatásukat itt a Földön a mágneses pólusváltás felgyorsulásában, az ozon függöleges és vizszintes megolszlásában, a katasztrófális idöjárási események magnitúdója és elöfordulásuk megsokszorosodott számában … találjuk. 

Jelenleg a kutatók felfednek néhányat az okozók közül, ami bolygónk elektromágneses mezejének (elektromágneses vázának) és az éghajlati gépezet összefüggéseinek az általános felismeréshez vezet….

… A reakció, ezekre a csillagközi energia és anyag “injekciókra” a helioszféránkba, az újonan megfigyelt energetikai folyamatok és formációk sorozatával folytatódik az összes bolygón, a bolygók és holdjaik között, és a bolygók és a Nap között.

A Föld alkalmazkodó képességét ezekhez a külsö hatásokhoz  és átrendezödésekhez súlyosbitják és megnehezitik, a geológiai-geofizikai környezetünk természetes minöségén és állapotán általunk alkalmazott technogén módositások. Föld bolygónk most egy drámai átalakulás folyamatában van az elektromágneses  váz módosulása által, a geomágneses mezö pólusváltásán keresztül és a gáz-plazma burok összetételének, az ozon valamint a hidrogén telitettségi szintjének a változásain keresztül….”

” … Elértük a Tejút hatalmas spirál karjának a magasabb energiájú egyenlitöi korong térségét. Egy új rendszer “fogadott be” most bennünket, egy sokkal erösebb és hatalmasabb rendszer, és az energia szinte minden szintjén várhatjuk a változásokat.”

” … Posztulátumként lett feltéve, hogy ez az igazi oka a globális felmelegedésnek, mivel a Tejút magasabb energia szintjei több mint valószinü, hogy a Napunkat forróbbá teszik és az energia kisugárzása is magasabb lesz. Ténylegesen, a hömérséklet emelkedését figyelték meg Naprendszerünk minden bolygóján.  Ez meglehetösen különállónak látszik bármelyik helyi fenoméntöl mint az üvegház hatás stb. Ez a grandiózus fordulat valószinüleg a gyökere a Maya naptár (a leg pontosabb naptár bolygónkon) megszakadásának, mert a kiinduló pont, a Pleiadok csillag halmaz, sokak szerint a naptár alapja, nem lehet tovább állandó, amint elkezdünk távolodni a korábbi elörelátható mozgásoktól.

Naprendszerünkben Történö Más Változások

Születési Galaxisunk “házassága” a bennünket újonan befogadott Tejút Galaxissal energia váltástokat hoz létre, amelyek nyilvánvalóak mindenütt. Itt van néhány változás amit a tudósok megfigyeltek:

* A sötét foltok növekedése a Plutón.

* Sarki Fényeket jelentettek a Szaturnuszon.

* Bejelentették az Uránusz és a Neptunusz pólus váltását (magnetikusan páros bolygók), és az Uránuszi mágneses mezö intenzitásának váratlan, nagy-léptékü növekedését.

* A Neptunusz fény intenzitásának és a fény foltok dinamikájának a megváltozása.

*A Jupiteri mágneses mezö intenzitásának a megduplázódása (az 1992 adatok alapján), az új állapotok és folyamatok sorozata amelyeket ezen a bolygón figyeltek meg, mint az 1994 júliusában történt robbanás sorozat (az SL-9 „üstökös” idézte elö) következményei. Ez már a plazma szerü csóva megnyugvása, amely felgerjasztette a Jupiteri magnetoszférát, azaz többlet plazma képzödést illetve annak kiáramlását idézve elö, ugyanolyan módon, mint ahogy a Nap korona mélyedései ragyogó sugárzási övezet megjelenését idézik elö, centiméterekben kifejezve (13.2 and 36 cm), valamint a hatalmas sarki fény anomáliákat meg a Jupiter-Io áramlat rendszer változásait idézve elö.

Amikor a bolygóközi tér új energetikai és anyagi minöségéröl beszélünk, elöször is a bolygóközi terület energia töltésének és az anyagi telitettség szintjének növekedésére kell rámutatnunk.

A bolygóközi tér tipikus, “szokásos” állapotának e változását két fö ok idézi elö:

*Az anyag ellátás/ beáramlás a csiallagközi térböl (kisugárzott anyag, ionizált elemek, meg ezek kombinációi).

*A 22-es Nap Ciklus tevékenység utóhatása, különösen a Napkorona gyors, nagymennyiségü, magnetizált szoláris plazma kilövelései [CME’s] s az Energia Felhöben való továbbhaladása.

Valójában, a tudósok többsége vagy minimumra csökkentette a csillagközi energia felhö lehetséges jelentöségét vagy elutasitotta a fogalom létezését teljes egészében.  Dr. Alexei Dmitriev azomban NEM ….”

An Enterprise Mission Hyperdimensional Report

Richard C. Hoagland – David Wilcock

Angolról forditotta Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Az eredeti szöveg The Changes in the Solar System a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Share

A Közelgö Napéjegyenlöség – A Kozmikus Beinditás (Trigger) III szakasza

A Közelgö Napéjegyenlöség

A Kozmikus Beinditás (Trigger) III szakasza


Metatron Arkangyal üzenete, James Tyberonn csatornázásában

 

Az üzenet eredeti cime: The Cosmic Trigger Phase III – The Comming Equinox és a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Üdvözlet Kedveseim, Metatron vagyok a Fény Ura!

 

És ma az úgynevezett Kozmikus Trigger 3-ik Szakaszáról fogunk beszélni. Az ideje közeleg, és valójában a 2011-es évvonal két dátumán fog megtörténni. A kezdö hullám ár a 2011 március 20-i Napéjegyenlöséggel érkezik, a késöbbi hullám ár pedig, a 11-11-11 tripla dátum frekvencia portálján.

 

Kedveseim nézzetek körül körülöttetek. A bolygó most újjá alakitja önmagát és a sebesen történö hatalmas átalakulás tehetetlensége van mindenütt. Minden felgyorsul, rezonanciátok is felerösödik ahogy a Felemelkedés közeleg.

 

Tehát, ahogy a frekvenciális környezetetek átformálja önmagát, az átaformálja az emberiség tapasztalatát is, a természet látható és láthatatlan eröit, és önmagának a Földnek az arculatát is.

 

Ez valójában a Kozmikus Trigger harmadik szakasza és elérkezett az ideje. 2011 március 20-i Napéjegyenlöséggel indul és az elöre haladás két tényezöjét foglalja magába: (1) A zárolt mágneses energiák felszabaditását, (2) A Kristály Felemelkedés új kódjaihoz szükséges  átmenenetet a 144-es Kristály Háló útján a Mester Kristályokhoz és a Nap Korongokhoz.

 

A Föld mágnessége és elektromossága beteljesitik önmagukat, létrehozva az egyensúly támpontját. Nem Kryon a Mágneses Mester Mihály Családjából végezte a mágneses módositásokat, hogy a Kristály Háló helyet kapjon? Persze, hogy igy van.

 

A polaritás elektro mágneses mezeje most átadja helyét a Kristály Felemelkedésnek a zérus mezöben. Ez egy nyitány, aminek most jött el az ideje, ez az Újra-Teremtés pontja. És ez az Újra-Teremtés a Kristály Esszenciához való visszatérés, ahonnan jöttetek. Ennélfogva, sokan közületek ezen átalakulás kódjainak a hordozói vagytok.

 

A Következö Napéjegyenlöségek már 12-ik Dimenziósak

 

A hátra lévö Napéjegyenlöségek, melyek még elöttunk vannak a Felemelkedés vissza szamlálásában, már nincsennek korlátozva sem a vonalon futtatott idö által, sem a dimenzionális lehetöségek által a  jelenlegi tér-idö paradigmáitok között.

 

Amint már mondtuk nektek, sok része bolygótoknak már az 5-ik dimenzióban van és a négy hátra lévö Napéjegyenlöség alatt kiterjed a 12D-ig, a Felemelkedés Napfordulója elött a magasabb dimenzionalitáshoz vezetö küszöb sokkal szélesebbre nyilik.

 

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy a12-ik dimenzió tömör frekvencia átjáró nyitását a Kozmikus Trigger Kristály ébredése teszi lehetövé, amely 2011 március 20-án nyilvánul meg. Valójában ez az Új Föld kötelezö és szigorú elöfeltétele.

Az emberiségnek és természetesen a fizikai földnek is szüksége van és kérelmezte is ezt a kristály váltás reformációt, annak érdekében, hogy túlléphessen a dualitás dimenzionális paradigmáján, mert máskülömben az bele temette volna az emberiséget is meg a földet is a csökkenö polaritás egymás mellé helyezö, ciklikus kettösségébe.

 

2011 márciusi Napéjegyenlöségének a tizenkettedik dimenziós nyitása lesz a leg termékenyebb szintézise a 12-ik dimenziós energiák földre áramlásának Atlantisz Arany Kora óta, kb. 35,000 évvel ezelött a jelen lineáris – idö paradigmátokkal mérve. Ez hatalmas horderejü forgandóság, de az energiák általa eredményezett felerösödése mérhetetlen és messzeható.

 

A III. Kozmikus Trigger: Az Energiák Kivételes Keveréke

 

2011 március 20-i Napéjegyenlöség egy asztrológiailag nagyon ritkán elöforduló és termékeny energia rezonanciával kecsegtet…március 19-én szombaton, Földközelben a Telihold és az Uránusszal együttállásban lévö Napéjegyenlöségi Nap elképesztö közelségü együtthatása a Kozmikus Trigger energiáival összekapcsolódva….

 

Ez a “válogtatott Energia koktél” az egész emberiség számára együttesen és egyénileg is a hatalmas váltás priorizációjának és támpontjának a portal lehetöségeit hozza létre. Az emberiség választása, hogy miként hasznositja illetve használja fel ezt az idözitést, a Felemelkedésben való törekvésetek és elörehaladásotok mércéje lesz. Ez egy hatalmas lehetöség, de ajándék is az emberiség számára természetesen!

 

A Napéjegyenlöség s ékes asztrológiai háttere mind együttesen tovább sodorva a különleges “északi hold csomó” által az emberiséget szolgálja, hogy igazán megértsétek és befejezzétek az egyéni tisztogatás nagy részét. Ez egy egyedülálló alkalom, hogy újrakapcsolódjatok egy szélesebb körü tisztánlátással a felfrissitett energiákba.

 

Mindannyian tudatosságotok határait feszititek, és a magasabb tudatosságba, új paradigmákba nyomultok be. Az ilyen változásoknál mindég a kényelmetlenség tényezöje is jelen van. Kedves Emberek mi megértjük a nehézségeket, a viszontagságokat és ezekhez az átalakulásokhoz szükséges eröfeszitéseket is, és itt vagyunk a jelenben, hogy támogassunk és segitsünk benneteket. Mi nagyra becsülünk benneteket, mert ezt a létidöt választottátok, mert meghoztátok a döntést, hogy Felemelkedtek.

 

Az Energia Felhasználása: Részvétel

 

A Napéjegyenlöség a gyülekezetek ideje, a kódok befogadásának az ideje, a fontossági sorrend felállitásának az ideje, de egymás segitésének és az összekapcsolódásnak az ideje is. Ha van rá lehetöség jöjjetek össze, ha ezt nem tudjátok megtenni, akkor kapcsolódjatok össze éterileg. Szakitsatok idöt a meditálásra, mert a Kozmikus Trigger egy különleges energia, kodokkal felruházva, melyek millóképpen a segitségetekre lehetnek.

 

Nem látjátok, hogy mi minden történik körülöttetek?

 

Habár, a Kristály Energia eredetileg már az 5-ik dimenzióban elérhetö számotokra, a Kvantum Kristály Mezö teljes spektruma csak a Tizenkettedik dimenzióban létezik teljes egészében. Ennek megfelelöen, a 12-ik dimenzióból dinamikusan átömlesztett a Földi ásvány birodalom kristály aszpektusának tudatossága is, a “Kristály Platina Sugár” által.

 

A 12-ik dimenzió a földi dimenzionalitás legmagasabb rezonanciája, de úgy is mondhatnánk, hogy az eredeti, azaz a kristály birodalom elsö igazán telitett dimenziója. Ez a legmagasabb Kozmikus Sugár, a Platina Sugár dimenziója. A Platina Sugár kristály modalitással müködik, és magába foglalja mind a 12 Kozmikus Sugár alkotóelemeit.

 

Ezért, a 2011-es Kozmikus Trigger Kristály Platina Sugara a március 20-i Napéjegyenlöségkor lüktetö, robusztus spirálként zúdul alá a Föld Sikjára. A 144-Hálón keresztül egy érzékelhetöbb frekvenciára vált alá, annak érdekében, hogy ez a tömör energia szinergisztikusan (együttmüködésre képesen – a forditó megjegyzése) beépüljön a bolygó rezonanciájába.

 

Az eredmény egy hatalmas felfelé váltás, amely egyszerre megtestesiti és átalakitja a Kozmikus Kódot a bekövetkezö tökéletességhez. Természetesen ez a 12-ik dimenzió tökéletessége, amely biztositja az emberiség makro és mikro átmenetelét a Kristály Mer-Ka-Na mezöbe….a Felemelkedésbe.

 

A kódolt kristály energiák fent emlitett földi aszpektusa a Kozmikus Platina Sugár befogadása által fog újra éledni, melyet a multidimenzionális oktaéder portálok hoznak be, Giza tripla piramis matrixán keresztül a bolygó Keleti Féltekéjén, és a Moody Három-Piramis szerkezeten keresztül a Mexicoi Öböl partján…

 

Mindkét piramis komplexum tengely háromszögelésben van egymással, mindkettö a 29-ik szélességi vektoron található, mindkettö PHI energiát sugároz, mindkettö a 2011-es Kozmikus Trigger elosztó hajtómüve let, s ez az energia aztán szétterjed bolygószerte….

 

Kedveseim, a Kristály Kor már bizonyosság. Egyre hatalmasabb semlegességgel közeledik. A Dualitás elkülönülése eröteljes és értékes tapasztalata volt az emberiségnek a Lineáris Föld Egyetemén. A Dualitás termékeny tanitó volt, de a lineáris tanmenet sokatok számára lezárul. Elérkezett a Polaritás Diploma osztás ideje, és kezdhetitek a postgraduális munkát a Kristály Omniverzum zérus mezejének magasabb birodalmaiban.

 

A BÖKKENÖ

 

Az emberiség bökkenöhöz, döntö ponthoz érkezett. Azok közületek akik eddig a pontig a Felemelkedés Fényét hordozták, természetesen megtették feladatukat, de most többre van szükség. Sokan közületek különleges kódok hordozói vagytok, követek akik specifikusan választottátok, hogy ebben a válságos idöben itt legyetek és a Föld újra kódolásában aszisztáljatok. Ti itt vagytok, hogy irányitsátok a Felemelkedés megmaradt aszpektusait. Itt vagytok, hogy felviditsátok a tömegeket, hogy a Kristály Fény hirnökei legyetek!

 

Látjátok, sokan az emberek közül még határozatlanok, bizonytalanok, hogy mere is menjenek, olyan sokan hátrafelé lépnek, mintsem elöre. És mi azt mondjuk, hogy ti befolyásolni tudjátok öket, mert ez a holt pont nem mindenki legfelsöbb javát szolgálja. Energiátokra, befolyásotokra szükség van.

 

Most azokhoz szólunk közületek akik a fényt hordozzátok, mert sokan egy idötlen szünetet tartanak. És sokan közületek észre sem veszitek mozdulatlanságukat. Valójában még közületek a Mesterré válás ösvényén is vannak akik kételyekkel és határozatlansággal szünetelnek.

 

Mesterek, a keritésen ücsörgés ideje már rég lejárt a gyorsulásban. Az nem a legjobb választás azok számára akik hallották a Planetáris Felemelkedés harsona hivását.

 

Az egyetlen kérdés amit egy Mester soha fel nem tesz, az “Mennyi munka szükséges még?” S ez azért van igy, mert a törekvés a természetes ösvénye a hazavezetö útnak, sorsotokhoz a SZERETET birodalmában.

 

S akkor miért a szünet, miért a határozatlanság? Engedjétek meg, hogy elmondjuk mi történhet.

 

Mert a tisztulás végsö szakasza veszi kezdetét nemcsak a bolygón, hanem sokatok szivében is. Azomban többen nem láttátok ezt közeledni, igazán hittétek, hogy ti már megérkeztetek, s zavarban érzitek magatokat amikor az energiák megszorulnak körülöttetek.

 

Látjátok 2011 és 2012 bevezet a Felemelkedés Kristály Korszakába, és vele együtt a Föld és természetesen az embedriség átalakulásába.

 

És Mesterek, ez a folyamatos átalakulás az egyensúlytalanság, az akadály utolsó salakjának is az eltávolitását követeli.

 

Kozmikus Kiterjedés

 

Minden embernek a bolygón ez idö tájt szembesülnie kell a hihetetlenül kiterjedö kozmikus frekvenciákkal a Földön.

 

És amint már mondtuk, ezen kiterjedés puszta felismerése már nem elegendö. Az egyszerüen az elsö lépésé és nem azonos a kozmikus kiterjedéssel való optimális egységbe rendezödéssel. Még több eröfeszitésre, még több feldolgozásra, még több összpontositásra van most szükség!

 

Az optimális egységbe rendezödés az a kiterjedö növekvés, és az gyorsuló, s ezek a sebes váltások elkerülhetetlenül ismét olyan helyzetbe sodornak, ahol úgy érzitek, hogy kinöttétek a börötöket, ismét olyan idöszakba vezetnek amikor újra az intenzitást, a kényelmetlenséget és a bezártságot érzitek, amikor még nagyobb összpontositásra lesz szükségetek a még nagyobb evolució érdekében.

 

Tehát, legyetek tudatában annak Mesterek, hogy a Kozmikus Trigger energiáinak, valamint az összes folyamatban és még hátra lévö csomók meg a beharangozott Felemelkedés triggereinek tüzpróbájában való hozzáigazodó növekedés, egy folyamatban lévö dolog…. aminek állandó része a tisztitás és az elengedés. És ez hatással van mindannyiatokra. Valójában ez az energia a kozmikus kiterjedés intenzitása, s hogyan kezelitek, akár magatokhoz ölelitek, akár figyelmen kivül hagyjátok, mégis nagymértékben befolyásolja élet utatokat és energiátokat.

 

Mesterek, ha érzekelitek ezeket az érzéseket, tisztelettel gratulálunk nektek, mert ezek az érzések a kiterjedö növekedés kitörölhetetlen bizonyitékai. Valójában az egyéni Felemelkedés valós ösvényén jártok… és mi örökké veletek vagyunk.

 

Kedveseink, legyetek tudatában, hogy nem vagytok egyedül. Mi az Angyali Birodalmakból veletek vagyunk. Tudjátok azt is, hogy önmaga a Föld is mozgósul, hogy segitséget nyújtson az általatok Felemelkedésnek nevezett tisztulás véghezvitelét jelentö elengedésben.

 

A földben lévö bizonyos örvény pontok most müködésbe lendültek a 2009-es és 2010-es Kozmikus Triggerek elörehaladásával, hogy lehetövé tegyék a kristyály energiákba való elengedést, az úgynevezett 2011 márciusi Napéjegyenlöségen keresztül, vagyis a szent trisztulás tüzpróbáján át, ami által meghaladjátok a dualitást.

 

Záró Szó

 

Kedveseink, az Élö Föld a diploma munkátok útja a Felemelkedett Földre, és felemelkedésetekre a Kristály Kor polaritásnélküliségébe.

 

Az Ibolya Láng olvasztó tégelyébeni energiák kristály aszpektusa felerösiti és a felszinre kényszeriti a még energia mezötökben maradt makacs vibrációs frekvenciákat, annak érdekében, hogy megtisztitsátok az utat a kristály MER-KA-NA számára.

 

Ezt exponenciálisan könnyebb véghezvinni bizonyos tudatossági eröközpontokban az olyan frekvenciális dátumokon mint a napéjegyenlöségek, napfordulók, fogyatkozások valamint a Tripla Dátum Átjárók. 2011-ben és 2012-ben ezek a dátumok egyediséggel felruházottak, és az emberiség számára felkinált eszközök, igénybe vehetö, felerösitö eszközök. Ettöl eltekintve, a tisztitás bármikor és bárhol véghezvihetö a megfelelö szándékkal.

 

Kedveseink ez szükségszerü.

 

Mesterek, amikor a szeretet és akaratotok által Önön Istenségetek Kristály Fényét sugározzátok, akkor megváltoztatjátok a világot, önmagatok változása által. A Felemelkedés a szivekben történik külön-külön.

 

Becsüljétek és ápoljátok egymást, de emlékezzetek arra is, hogy önmagatokat szeressétek, mert ti vagytok a Teremtö Fénye! Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT!

 

És ez igy van…És ez igy is van!

 

A csatornázott üzenet szerzöjoga a www.Earth-Keeper.com Közzététele más honlapokon is engedélyezett, az információ azomban nem módositható vagy rövidithetö, és tartalmaznia kell a szerzö nevét és az eredeti weboldal cimét. Hirdetésekben, a U-Tubeon vagy magazinokban nem közölhetö az Earth-Keeper kifejezett engedélye nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com e-mail cimen kell folyamodni.

Share

Az Elöttünk álló év

„A következö két évben megkezdödik majd a hatalom szeretetének a  Szeretet Hatalmára való felcserélése.  Ez idöt  fog igényelni, de kétségetek ne legyen affelöl, hogy megtörténik, mert már mozgásban van. Bennsötökben, mindegyikötök szivében kezdödik  el, és Kedveseim, ez most történik.”

Metatron Arkangyal

Az Elöttünk álló év

2011- A Hármasság Triádjának a középpontja

Metatron Arkangyal James Tyberonn által

Forditotta: Sári Izabella

Üdvözlet Mestereim, Metatron vagyok a Fény Ura, és mindannyiatokat külön-külön köszöntelek szeretettel az idötlen tér vektorában. Ezeket a szavakat olvasva a jelen MOSTba ölellek benneteket és mindannyiatokat a Feltétel Nélküli Szeretet Energiáival veszem körül.

Kedveseim, amint már elmondtuk néktek, a világ most átalakitja önmagát, és az emberiség kicsiben vagy nagyban akár támogatja a táguló változást akár ellene foglal állást, igazánból a vita tárgya az, hogy az idö-kronológia tehetetlenségi nyomatéka ma jobban felgyorsitja a múltat mint tette volt azt tegnap, a lineáris folytonosságban. Ennek megfelelöen 2011 rá fog élbreszteni a fény felerösödés elöretörésére és a tudatosság általatok tiszta értelmezésére. Ezzel az áradattal arányosan fog az érzékelö élet kifejezödésetek gyorsabb ütemre váltani. Látjátok, minden gyorsul, az idö is felgyorsul ahogy a Felemelkedés közeledik. Amint az idö átformálódik, az átformálja az emberiség tapasztalását, a természet látható és láthatatlan eröit és önmagát a Föld arculatát is.

Minden Pillanat Számit

Mesterek, olyan nagyon fontos, hogy mindannyian értsétek és teljes mértékben tudatában legyetek, hogy igazán mennyire fontos minden egyes megélt pillanat ezekben a felerösödött energiákban a Kozmosz és az Új Föld számára meg számotokra is.  Természtesen az új energia itt van a bolygón, s ez az energia most keresi az utat, hogy tovább aktiválja tudatosságotok és fény hányadosotok. És kedveseim a képességetek a nagyobb mennyiségü Fény befogadására ékesebbé teszi a szeretetet kifejezö adottságaitokat.  Mert a Szeretet nem csupán az elfogadással, hanem az Isteni Én igaz szeretetével kezdödik.

Kezditek megérteni, hogy milyen gyönyörüek is vagytok valójában, és ez Kedves Emberek, annyira fontos most a Felemelkedés idején.  Mindannyian magatokban hordozzátok  az Isteni eröt, és mi azt kérjük most töletek, hogy adjatok engedélyt magatoknak ennek a felismerésére,  megújult énetek elfogadására, hogy a bennetek lévö szeplötelen SZERETET átmossa lényetek. Ez hiteles születési jogotok, és ez gyönyörü. Újra felfedezitek a Szeplötelen Szeretet extázisát meditációitokban, mert az átalakulási kiterjedés ebben az új energiában történik.  Most nyiltok meg arra, hogy tisztábban lássátok mennyire fontos az életetek nemcsak a Föld, de az egész Világür számára is.  Oh igen, ez az igazság!

Látjátok, e mély meditativ kiterjedés vibrációi átáradnak a fizikai valóságokba amelyekben éltek… és ennek megtörténését Ti tettétek lehetövé.  A dimenziók közötti fátyol elvékonyodott, és a fátyol “túl oldalán” lévö részetek gyengéden nyúl át a fátylon, hogy megérintse szivetek.  És a magasabb dimenziókban lévö részetek az a quantum énetek, az igazi  “TI”, aki álmodja nektek az élet e mélységes tapasztalását.  Ez a Felsöbb Én szeretné tudatni veletek, akárcsak mi az Angyali Birodalmakból, hogy mennyire szeretve vagytok, hogy milyen fontosak és csodálatosak vagytok valójában.  Kedves Emberek fel tudjátok mérni ezt?

A Helyes Úton Jártok

Olyan gyakran kételkedtetek önmagatokban.  Olyan gyakran éreztétek úgy, hogy életetek nem vezet sehová.  Oh Kedveseim, bárcsak tudnátok és elfogadnátok annak igaz voltát, hogy mekkora változásokat hoztatok létre és teszitek azt folyamatosan. Mindég is voltak kételkedök, nemet mondók akik azt hangoztatták, hogy a Felemelkedés soha nem fog megtörténni, hogy az emberiség soha sem fogja véghezvinni a magasabb tudatosságba való szent érettségi vizsgát. De ti megvalósitottátok ezt a vivmányt, a Felemelkedés már teljes mértékben bizonyos. Megnyilvánul!  Persze már két évtizede munkálkodtok ezen, és többségetek nem adózik elismeréssel önmagának, a Felemelkedés valóságba való behozataláért. Sokan közületek még mindég nincsennek tudatában annak, hogy az elmúlt 25 év alatt elvégzett munka a fátyol mindkét oldalán, a Földet ahol születtetek, egy teljesen más frekvenciára és paradigmára változtatta át.

Ti felelöséget vállaltatok ezért, de az emberiség még nem fogta fel, hogy mit tettek meg és, hogy az elismerés az elért eredményekért a tiétek.  Mesterek, éppen azért amit megtettetek, olvassák most sokan közületek ezeket a másik dimenzióból hozzátok küldött  szavakat.

És ezért, engedjétek meg nekem, hogy megbecsülésem fejezzem ki irántatok mig a következö évröl beszélün, mert sokkal erösebbé nöttetek mint annak tudatában volnátok.  Megtettétek a quantum ugrást….és tekintet nélkül 2011 naptári napjaira az elöttetek álló év az “ugrás” éve! Ez a Quantum-Ugrás éve!

2011 Az Elöttünk Álló Év

És essék szó 2011-röl. Természetesen, ez az év, a felpezsdült idö izgalmas éve lesz, a felgyorsulás idöszaka.

Azt is elmondjuk Kedveseim, hogy  az energiák 2011-ben sem lesznek kevésbé hevesek mint 2010-ben voltak, ténylegesen, egy-két fokot még emelkedik is majd erösségük.  De ne féljetek, mert nem csak néhányan, hanem a többség közületek akik “az úton vagytok”, könnyebben kezelhetönek fogja találni ezeket az energiákat. Nem tanúbizonysága ez frekvenciális növekedésteknek?

Namár most, a 2011-es év 12 szélsöségesen eröteljes energia felerösödési idöszakot tartalmaz, amint egyre jobban hozzászoktok ehhez, és értsétek meg, hogy ezek a felnagyulások részei és szerves alkotói felgyorsult növekedési folyamatotoknak.

Persze, meg kell tanulnotok magasabb frekvenciákon müködni, és a Háromság Triádjának az évei a 2010-es, a 2011-es és a 2012-es év ebben az értelemben szigorú kiképzö programnak minösithetö, amely lehetövé teszi számotokra aura mezötök felerösödését és nagyobbodását amint a Felemelkedés “talaj közelbe” ér.

Háromság Triád – Jákob Létrája

Az az igazság, hogy a Háromság Triád energiái egy programba egyesültek, és igy a mi szemszögünkböl nézve 2010, 2011 és 2012 eseményei a Felemelkedés egységes folyamatának a részei. Most 2011 aszpektusaira összpontositjuk figyelmünket, hiszen annak kibontakozása karnyújtásnyira van töletek.

Mesterek, a beharangozott Felemelkedés az nem a prófétikus bibliai irások nehezen érthetö, bonyolult együttese, hanem a felgyorsuló planetáris tudatosság természetes és szükségszerü kifejezödése.

Ez a Jákob Létrája, és Kedveseim, ez olyant mint amikor a létrán vagytok: vagy felemelkedtek, vagy alá szálltok, vagy egy helyben álltok.  A három egyikét tehetitek.  Ez mindég igy van. És én Metatron azt mondom néktek, hogy felfelé haladtok, akár látjátok ezt akár nem, az emberiség emelkedik.

Ennek következtében, most mindannyian a Föld-sikon egy csodálatos kristály energia mezöben vagytok. Eredményképpen aura mezötök és Mer-Ka-Na Fény Testetek a kristály energia mezö inditéka által, rendkivüli, mozgásban lévö energiává válik. Ez az az energia, ahogy szivetek vágya kifejezi önmagát és ezáltal munkálkodásotok egy még finomabb frekvenciát kelt életre.  Képzeljétek el, hogy ha vitaminokat visztek fizikai testetekbe, akkor azoknak  a vitaminoknak olyanoknak kell lennie, hogy testetekbe felszivódva jóllétet és jobb egészséget eredményezzenek. És ez ugyanigy van a Kristály Átalakulással is, a kristály frekvenciák és energiák valójában, a fény test fény kiterjedésének a vitaminjai.

A kristály rezonancia most oly módon ölel körül benneteket, mely az eredeti kristály szimmetriák energia mezötökbe való felszivódását, átalakitását és átváltását teszi lehetövé számotokra, hogy a saját munkátokban, vágyaitokban illetve beteljesedésetekben erösödjék  fel, és mindenben ami a földet és az emberiséget érinti.


Alpha & Omega

Ezeket a szavakat az alphaból és omegaból hoztuk el hozzátok, új lényetek középpontjába. A koherens kristály fény eredeti szimmetriái kifejezödnek számotokra, lényem középpontjából sugározom ki rátok és energetikailag fognak megérinteni benneteket, de eröteljesen fogják újra teremteni önmagukat az elkövetkezö napokban, hetekben 2011-ben és 2012-ben.  Valójában minden a tökéletes úton halad.

Ezen idö-szekvencia alatt a 144-Háló teljes tudatosságú sugárzássá teljesedik és ez a kisugárzás teszi lehetövé és válik eszközötökké saját kiterjedésetekben.  És ugyanez a helyzet a Kristály Hálóval, az szintén az a rendszer amely lehetövé teszi számotokra a magasabb rezonanciába, a beteljesitöbb kifejezödésbe való felnövekedésetek.

Mert az, amit ti Felemelkedésnek neveztek, már a nyakatokban van és egy kozmikus szempillantás alatt már meg is történik! Ebben a birodalomban, ahol én vagyok már megtörtént, és természetesen ez egy csodás esemény. Hirül vittük Univerzum szerte és nagyon sokan figyelik ebben és más birodalmakban is.

A Felemelkedés Mozgásba Lenditöi azaz Triggerei

Ami pedig még hátra van a Felemelkedési programból 2011-ben és 2012-ben, azok a specifikus asztrológiai és gravitációs finomitások meg frekvencia fokozások amelyek a Kristály Háló befejezéséhez & csiszolásához szükségesek, illetve a Föld Kristály Átalakulását nemesitik, amint FöldAnya visszaállitja az emberiség egyre terjedö és kiterjedettebb dimenzionális tudatosságba való haladását, és valójában, ez a Kristály Tudatosság.

Ezért most ezekröl a frekvenciális eseményekröl lesz szó  és azok 2011-beli kibontakozásáról.

2011 NAPÉJEGYENLÖSÉGEI

2011 Napéjegyenlöségei és Napfordulói kivételesen eröteljesek és sok célúak.  Ténylegesen, ök a Felemelkedés katalizálói és mozgásba lenditöi azaz triggerei. Ezeket az eröteljes napokat csoport imákkal és meditációkkal, valamint mélyen önmagunkba tekintéssel kell tölteni. Az elkövetkezö két év Napfordulói és Napéjegyenlöségei összetettek és többszörös hologram betétekkel vannak átragyogva az emberiség és a bolygó Felemelkedésének érdekében. Biztosak lehettek abban, hogy ezek az asztrológiai események összehasonlithatatlanul eröteljesebbek mint az elmúlt néhány évezred Napéjegyenlöségei és Napfordulói.  Arra kérünk mindannyiatokat, hogy vegyétek észre és használjátok ezen energiákat amint sugalmazzuk néktek. Jöjjetek össze ezeken a napokon, és a Csoport Tudatosság hatalma exponenciálisan virágba borul.

2011 Fogyatkozásai

Azonkivül, 2011-ben az összetett kódolású fogyatkozások rendkivül ritkán elöforduló együttesei lesznek.  Összesen 6 fogyatkozás lesz 2011-ben, ebböl 3 egy 30 napos idöszakban gog megtörténni május 30-a és július 1-e között.  Ezt az idöszakot a júniusi Napforduló hangsúlyozza ki.  A nap és hold fogyatkozások 4:2 kombinációja  egy év leforgása alatt igen ritka, általában egyszer történik meg egy-egy generáció életében.  Felhivjuk figyelmeteket, hogy a fogyatkozások, a változások energiával való feltöltésének a lehetöségei. Mesterek, 2011 fogyatkozásai ajándékok, hogy megtehessétek a szükséges váltásokat, amelyeket egyéni és kollektiv életetek áramában helyénvalónak véltek. Ez legkönnyebben akkor válik elérhetövé, amikor a napéjegyenlöségek és napfordulók alkalmával rendelkezésetekre álló kontempláció és áttekintés által együttmüködtetitek ezeket a lehetöségeket.

2011 január 4 – Részleges Napfogyatkozás

2011 június 1 – Részleges Napfogyatkozás

2011 június 15 – Teljes Holdfogyatkozás

2011 július 1 –  Részleges Napfogyatkozás

2011 november 25 – Részleges Napfogyatkozás

2011 december 10 – Teljes Holdfogyatkozás

Öseink tudói a megvilágosult korszakokban mindég is felismerték ezeket az erö-töltött eseményeket és ezeket a napokat imával, meditációval és belsö kutatással töltötték, illetve mozgósitották a fogyatkozások energiáit, hogy turbo-feltöltsék a legfelsöbb jóért kivánt változásokat.

November 25 és december 21 közötti idöszakban napfogyatkozás, teljes holdfogyatkozás és a decemberi Napforduló lesz. Ez rendkivül eröteljes lesz.

Tavaszi Napéjegyenlöség                         2011 március 21                  23:31 EI

Nyári Napforduló                                       2011 június  21                     17:16 EI

Öszi Napéjegyenlöség                               2011 szeptember 23           09:04 EI

Téli Napforduló                                          2011 december 22              05:30 EI

2011-ben a márciusi Napéjegyenlöség hihetetlenül eröteljes energiát fog teremteni, olyannyira érezhetö lesz ez, mint az X10 erösségü telihold. A kristály átjárókon keresztül fog belépni és az Omni-Föld “háló pontjain” épült Piramisok alapjaira irányul majd.  Ebben az energiában lesz a “Kozmikus Trigger”-nek nevezett kódolt aktiválás folyamatossága.

A bolygó Felemelkedése a bolygó Kristály Átalakulásáról szól.  A kristályosság alatt pedig az értrelmezés “kristály tiszta”-ságát és az eredeti, koherens frekvenciális rendet értjük. Ez a makulátlanság frekvenciája.  Ez a kristály átalakulás, mely lehetöséget ad a bolygó számára a dimenzionális kiterjedésre a harmadik dimenzió szintjei fölé.  A kristály Átalakulás igazánból csak az 5-ik dimenzió alap szintjein kezdödik és folyamatosan történik a 12-ik dimenzióig.

2011 március 20-án a Napéjegyenlöséggel történö, a 144-Kristály Hálóból kiáramló Kozmikus Trigger tovább viszi a bolygó átalakulását, azonkivül tovább aktiválja a Kristály Fény Test rendeltetésének a müködését.

A Kozmikus Trigger “leg összekapcsoltabb” befogadó pontja a kristály pontok millárdjainak aktiválására az Amerikai kontinensen, Galveston sziget Moody Piramis komplexumában van. A Moody Piramisok Gizahoz kapcsolódnak, az az eredendö befogadó pont a keleti féltekén. Mindkettö, Giza is, és a Moody is három piramis komplexuma, és mindkét komplexum azonos szélességi körön, az északi szélesség 29-ik fokán van. Mindkettö háromszögelésben igazodik az északi mágneses pólushoz. A piramis hármas helyzetbeli kombinációja, a három-harmkónikus igazodás együttese nyújtja nagyobb erö befogadó képességüket.  Az Atlantisziak és az Orioni Mesterek tudták, hogy a piramisok meghatározott háromszögelésben rendkivül eröteljesek amikor celesztiális (mennyei) igazodásuak, ezért nagy figyelmet forditottak a piramisok elhelyezésénél az egymás közötti igazodásukra.

2011- A Szent Helyek mint Hangvillák


2011 Napéjegyenlöségeikor meghatározott pontjai a Földnek Átvezetö portálokká válnak, valójában ezek a helyek válnak a fény nagyobb sebességének átvezetö eszközeivé a felgyorsuló idöbe a Földön.  A Háló Pontjai, az erö csomópontok, a szent helyek, a phi komplexumok és átjárók specifikus mintázattal hálózzák be a bolygót, és meghatározott célt szolgálnak mint elosztó mechanizmusai a szükséges magasabb energiának, bolygótok rezonáló frekvencia pulzálásának a felemeléséhez.

Ezek a helyek hangvillák, a Forrás tökéletessége által ihletettek. Az “OTTHON” jóllétének energiáit árasszák, és azok akik magasztos szándékkal lépnek be ezekre a helyekre, nyomban érzik ezt. Ennek értelmében ezeken a helyeken mást nem is tudtok tenni, csak ott akartok lenni, magatokba szivni a területet átható mintázatot annak érdekében, hogy felnöjjetek hozzá és osztozzatok a tökéletesség kiterjedésében.

Akik elkötelezik magukat ennek a ráhangolódásnak, megtapasztalhatják a Forrás közelségét, amit itt érezhetnek, az máshol kevésbé áll rendelkezésükre. De az az igazság, hogy ezek a finom-hangolású energiák átszivárgó frekvenciális iskolák, és amint felszivódtak, amint felvétettek, az eneria beépül az egyén meglévö Mer-Ka-NA mezejébe.

A bolygó sok területe már felemelkedett a portál-rácsozat, amit a mennybe vezetö lépcsöknek is nevezhetünk, útján; más területeken viszont még egy kicsit több munkálkodásra van szükség. Ez a tisztiás és kódolás fel fog fokozódni.  Azokon a meghatározott területeken, amelyek egy kicsit sürübbek, és tisztitásuk kicsit több munkálkodást igényel, a 2011-es márciusi harmadfokú Kozmikus Trigger és a harmónikus kristály-mágneses kódok ébredésének hatására, a piramis átjárók behozzák az eredeti könnyebb energiát e speciális cél elérésének érdekében. Amint látjátok, a globális frekvenciális egyensúlynak meg kell valósulnia. Ti valahányan, a Föld-Örzöi, ebben részt vesztek. Valójában ti hordozható vagyis mozgékony rezonátorokká váltok.

Eröteljes Belépés 2011-be

Szoritsátok meg a biztonsági öveiteket Mesterek! A Téli Napfordulón, 2010 december 21-én, a Telihold Teljes Holdfogyatkozása lesz. Ez a szélsöségesen kétélü áradás vezet be 2011 energiáiba, izelitö gyanánt, hogy milyen is lesz az elöttünk álló év!  Ez a magas frekvenciájú energiák eröteljes löketét teremti meg, amely elárassza a bolygót és a 2011 január 4-én történö Részleges Napfogyatkozáshoz vezet.  Ezek rendkivül eröteljes és jótékony energiák!  December 21-én a Téli Napforduló a meditació és a döntések napja lehet, vagyis ezen a napon egybeköthetjük energiáinkat az elöttünk álló év alakitására és füröszthetjük a Bolygót az eröteljes OMM-Hullám makulátlanságában!

A 11-11-11

A Tripla Dátum Portálok érvényessége millió módon vált nyilvánvalóvá. A Tripla Dátum Portálok pontjai, amit elöször több mint egy évtizeddel ezelött osztottunk meg veletek, azok tulajdonképpen hologrammikus betétek, melyek hatást gyakorolnak a bolygó kristály átalakulására a kristály hálón keresztül. Az eredendö hullám kiinduló pontja Arkansas Kristály Örvénye.

9-9-9 alkalmával a média bejelentette a helyi rádióban, hogy egy szokatlan zöld köd jelent meg a Mt Magazine felett, amikor a Smaragd Mester Kristály hosszú nyugvó állapoptából aktivvá villant. A Kristály hozta létre a smaragd misztikus-homályt, és ez sokakat zavarba ejtett, mert ez nem viz párából volt, inkább egy zöld homályosság ami a természetben a transzdimenzionális átjáró aktivitások mágneses mezejében fordul elö. Ez nem csak a hegyet boritotta be, a müholdas fevételeken is megfigyelték. Energiája rövidzárlatot okozott a térség villanyhálózatában is egy rövid idöre.

Arkansas Földrengései

10-10-10 alkalmával földrengések rázták meg Arkansas területeit, ahol azelött nem jegyeztek fel földmozgásokat. Habár  egynek erössége meghaladta a 4.1 fokot a Richter skálán, sérülések vagy igazi kár nem történt.  De ezek a jelentösnek mért rengések más szempontból voltak egyediek, a Schumann Rezonancia úgynevezett frekvenciális “zenéjének” a szokásos kihagyása, amely megelözi a szeizmikus tevékenységeket, elmaradt; a madarak tovább énekeltek és az állatok nem voltak megrémülve. Ezek a rengések Kedveseim a Kristály Aktiválások voltak, ezeket a rengéseket a Mester Kristály Aktiválásának a pulzálása okozta, a Kristály Örvény massziv szakadékainak a mélyén. Ez nagyon is igaz, nagyon is valós. their energy is magnificent.

Keressétek ezeket a megerösitéseket, mert ezek egyre tapinthatóbbá válnak és zavarba ejtik a tudósaitokat.

Felhivjuk figyelmeteket, hogy 11-11-11 alkalmával újabb bizonyság tétel fog történni.

2011 novemberének Tripla-Dátum Portálja talán az év legeröteljesebb egyedülálló napja lesz.  Az emeriség tömegei alkotják majd az emberi hálót és kapcsolódnak össze a Kozmikus Energiával, amely a 144-Kristály Háló aktiválásának befejezö szakaszában halmozódik fel. 11-11-11 alkalmával az Atlantiszi Mester Kristályok tovább aktiválódnak a Multidimenzionális Kommunikáció Kristályának kezdeti ébredésével a Kristály Örvényben.

Ez az ébredés szakaszosan fogja átkódolni a 12 Arany Nap Korongot bolygószerte.

Ezek a korongok a tizenkét helix spirálban aktiválódnak. Ök sugározzák a zérus mezö, a tiszta szeretet Isteni energiáját, a feltétel nélküli szeretetet és a fény-kódot amely kizárólag az 5-ik és annál magasabb dimenziókban létezhet. 11-11-11 alkalmával a Kristály Örvény Nap Korongja aktiválódni fog az Arkansas-i Pinnacle Mountain azaz hegység térsége alatt, ez teljessé teszi majd az Arkansas Örvény energiáját, és ezáltal az új DNS kódokat közvetiti majd bolygószerte.

Az Arany Nap Korongok a DNS, az egyesült kristály mezö tervrajza a bolygó Kristály Átalakulásában. Természetesen ezek a korongok át lesznek programozva a Kristály 144 Hálóban és az által!

Az Arany Nap Korongok egy energia spirálban sugározzák majd a 12-szálas helixet, amely a DNS prototipusaként fogja szolgálni a kristály aszpektust a 144-Hálón keresztül.  Valójában ezek a korongok a kapcsolat a Föld regeneráló és önmagát átalakitó képességével, a kristály aszpektusban a DNS mintázatává illetve az Új Föld tervrajzává válnak. Ezek energetikai spirálok.  Inkább spirálok mint korongok, de korong-alakúnak tünnek amikor szemléljük öket.

Amint Felemelkedésetek befejezödik, sokkal elérhetöbbé válnak számotokra önmagatok multidimenzionális aszpektusai.  Igazánból, néhányatok számára a Felemelkedés legtöbb részetekben már megtörtént, a multidimenzionalitást illetöen. Értitek?

AZ Új Égbolt a 2011-es Háromság Triádjában Kezdödik

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy amint a Hálók befejezése elkérkezik, a 144 Kristály Geometrián túl kialakul a Polyéder 120 Geodézikus szféra. Ennek képzödése 2011-ben indul, kialakulása 2012 veszi kezdetét, és 2024-ben fejezödik be. Mig a multidimenzionalitáshoz való hozzáférésetek teljes mértékben megvalósul a 144-Kristály Háló által 2012-ben, az új égbolt áldását csak befejeztével élvezhetjük.

Úgy képzeljétek el a geodézikus hálók geometriai-kristály befejezödését mint amikor a virág teljes virágzata kinyilik, és ez az a momentum amikor a kozmikus beporzás azaz megtermékenyités megtörténik, ami által az energetikai mag-mezö hatályba lép. Látjátok, a tökéletes geometriai forma teljes befejezödésével, s egyesült tökélyéböl sarjad az új mezö… és ez a mezö nevezhetö az (új) Kristály Égboltnak.

Ez úgy fog kiemelkedni mint két hatalmas, elliptikus energia gyürü, melyek 90-fokos szögben metszik egymást a bolygó körül.

Az egyik a platina szinét és esszenciáját hordozza majd, a másik az aranyét. Az egyik kristály-elektrikus természetü lesz, a másik kristály-mágneses. Energiáik egymáshoz igazodó ellentétben fognak terjedni és a köztük lévö mezö szférikusan öleli körül a bolygót majd.

És innét, az OMM HULLÁM tudatosan ön-tudatos mezeje körbejárja a bolygót, lehetöséget adva a Földnek a még teljesebb tökéletességre. Ez a Kristály Égbolt teszi lehetövé az ösök által úgynevezett 1000 éves békét.. A bolygó kristály-elektromágnessége optimális egyensúlyban lesz.

Namost, a Földnek és az Emberiségnek szüksége lesz a Kristály Égboltra és életre fogjátok kelteni azt. Sok szerepben nyújt majd segitséget, valószinüleg sokkal többet mint amit most el tudtok képzelni.

Meg fogja változtatni a módot amiként az emberi test befogadja a nap sugarait. Segitséget nyújt majd a test fizikai, áttetszö fénnyé alakulásában. Beinditja majd az emberi test szén alapúról szilikon alapúra való átalakulását.  Ennek megfelelöen változtatja majd az emberi test fizikai táplálék szükségletét. Védeni fogja a Föld mágneses szféráját a meteoritok és üstökösök eltéritése által, csökkenteni fogja a gamma sugarak hatását a Föld légburkában. Természetes és tudományos törekvések által fog életre kelni, ez a befejezett 144-Kristály Háló természetes utóda. Az Új Égbolt képzödése 2011-ben indul, és folyamatában a dualitás  ingájának a kilengése drasztikusan csökkenni kezd majd.

Záró Szó

Kedveseim, befejezésként hadd fejezzem ki minden kétséget kizáróan, hogy Nekem és az Angyali Birodalmaknak speciális szerepünk a ti támogatásotok, sokkal messzemenöbben mint annak tudatában lennétek. Mert ti is Istenek vagytok a teremtésben, az Isteni szikrák a Minden Ami Van ibolya lángjaivá válnak.

Mindenkit szeretünk közületek, mindannyiatokat, és a fátyolon túl hozzánk tartoztok.  Nagy tiszteletünk és nagyrabecsülésünk fény örvényét forgatjuk hozzátok, mindannyiatoknak külön-külön, kik e szavakat olvassátok a “MOST” pillanatában küldjük ezeket az energiákat, érzitek? Nyissátok meg sziveteket és fogadjátok be amit nagy szeretettel küldünk hozzátok.

Öszintén csodálunk benneteket, ahogy bevonultok a Föld Kristály Felemelkedésének utolsó két évébe. És elmondjuk néktek, hogy a Föld Felemelkedése hozza létre a kritikus tömeg mozgását az emberiség fizikai Felemelkedéséhez, két-három évszázadon belül. Mindezt szabad akaratból, mindezt választás szerint. És akkor már nem lesz világ háború, nem lesznek éhezö tömegek.

Látjátok, 2012 december 21-én a Föld Felemelkedik, és a Felemelkedés az Emeriség rendelkezésére áll. De ne várjátok, hogy a 3D Föld amit most magatok körül láttok az azonnal követi azt.  Az két-három évszázad alatt történik majd, de a planetáris Kristály Átalakulás kiterjedt energiája az amit ti Felemelkedésnek neveztek, ami lehetöséget nyújt az emberiség átalakulására…egyszerre csak egy sziv.

A következö két évben megkezdödik majd a hatalom szeretetének a  Szeretet Hatalmára való felcserélése. Kétségetek ne legyen affelöl, hogy megtörténik, mert már mozgásban van. Ez az átalakulás bennsötökben, mindegyikötök szivében történik, külön-külön. Mert TI kell, hogy legyetek a változás amit látni akartok!

Ez a Felemelkedés jövöje amit teremtetek…és had mondjuk el, hogy ez a kevesebb mint három évszázados idöszak, az egy szempillantás. Mi tisztelgünk nektek. A megfelelö úton vagytok!

Egy hihetetlen ébredés és befejezés áll elöttetek.  2011 a Háromság Triádjának a középpontja, a mindent átható kalibráció, felerösödés és persze az ünneplés ideje. Mindannyian megtettétek a lehetetlent, és mindannyian nagyobb fényben hagyjátok majd el a bolygót mint amivel lejöttetek.  És ezt saját magatok szerint tettétek. Szeretettel. Arra kérlek benneteket érezzétek az örömöt, rászolgáltatok!

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az Igazságokat. Szeretve vagytok!

És ez igy van…

========================

Ezen csatornázás szerzöi joga a www.Earth-Keeper.com illeti. A weboldalakra szabadon feltehetö azzal a feltétellel, hogy a szöveg nem módositható vagy rövidithetö és tartalmaznia kell az eredeti weboldal cimét és a szerzö nevét. Nyomtatási engedályért a következö e-mail cimen folyamodhat: Tyberonn@hotmail.com

Share

Jelentös Energia Dátumok 2011-ben

Jelentös Energia Dátumok 2011-ben

James Tyberonn/Archangel Metatron

Január  2011

Január 3, 4 –  A Quadrantid Meteor Zápor hulló csillagai az Ökörhajcsár csillagképböl sugárzanak ki. A meteorok fokozzák az energia beáramlását, elhozzák illetve erösitik a tisztánlátást.

ÚJHOLD – Január 4, 09:03

RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS – Január 4

A Szaturnusz Retrogradba fordulása – Január 26

TELIHOLD – Január 19 – A Narancs Sugár Teliholdja

Február  2011

ÚJHOLD – Február 3, 02:31

TELIHOLD – Február 18 – A Vörös Sugár Teliholdja

Március  2011

ÚJHOLD – Március 4, 20:46

Kozmikus Trigger Napjai : Március 19-20 – A Bolygó Kristályossá Alakulásának Intenziv Szakasza

TELIHOLD – Március 19, Az Ibolya Sugár Telijoldja

NAPÉJEGYENLÖSÉG –  Március 20 A Tavaszi Napéjegyenlöség az Északi Féltekén Egyetemes idö szerint  23:31 következik be.

A Merkur Retrogradba fordulása – Március 30

Április  2011

ÚJHOLD – Április 3

Április 3-4: Szaturnusz Szembenállás. Ez lesz a gyürüs bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

Április 9- A Pluto Retrogradba fordulása.

TELIHOLD – Április 18, A Smaragd Sugár Teliholdja.

Lyrid (Lant) Meteor Zápor Április 21, 22 –  A Lyra azaz Lant csllagképböl kisugárzó meteorok.

A Mercur Retrográdból Egyenes állásba lépése – Április 23

Május  2011

ÚJHOLD – Május 3, 06:51

Eta Vizöntö Meteor Zápor. Május 5, 6 –  A vizöntö csillagképböl kisugárzó meteorok.

TELIHOLD – Május 17, A Platina Sugár Teliholdja.

Június  2011

ÚJHOLD – Június 1, 21:03

Részleges Napfogyatkozás. Június 1 – A részleges Napfogyatkozás föleg Kelet Ázsia, Alaszka, Észak Canada és Grönland térségében lesz látható.  Ne feledjétek azomban, hogy a Napfogyatkozás energiája az egész bolygóra hatást gyakorol a Kristály és a Gravitációs Hálókon keresztül, ezt az energiát MINDENKI érezni fogja. Ez kitünö alkalom lesz a megnyilvánitásra

A Neptunusz Retrogradba fordulása – Június 3

Június 13 – A Szaturnusz Egyenes állásba lép.

TELIHOLD – Június 15, 20:14 – Hatalmas Energiájú Dátum – A Lila Sugár Teliholdja.

Teljes Holdfogyatkozás Június 15 – A Telihold Teljes Holdfogyatkozása Dél-Amerika, Europa, Afrika, Ázsia, és Ausztrália térségéböl lesz látható.

Nyári Napforduló – Június 21

Július  2011

ÚJHOLD – Július 1, 08:54

Részleges Napfogyatkozás. Július 1 – A Részleges Napfogyatkozás csak Antarktisz partjairól less látható, de Újholdkor történik és energiája az egész bolygót befolyásolja. Kitünö alkalom a meditációra, a belsö tisztulásra és megújhódásra. Ültessétek el Széndékaitokat!

Az Uranusz Retrográdba fordulása – Július 10

TELIHOLD – Július 15. Az Arany Sugár Teliholdja.

Déli Delta Vizöntö Meteor Zápor. Július 28, 29 – A Vizöntö csillagképböl kisugárzó meteorok.

ÚJHOLD – Július 30, 18:40

Augusztus  2011

Augusztus 3 – A Mercur Retrogradba fordulása

Perseus Meteor Zápor Csúcspontja: Augusztus 12, 13 –  A Perseus Csillagképböl kisugárzó meteorok az egyik leg tökéletesebben megfigyelhetö meteor zápor, Tetözéskor 60 hulló csillag is látható egy óra alatt.
TELIHOLD – Augusztus 13, A Kék Sugár Teliholdja.

Augusztus 15 : Honda Üstökös

Augusztus 22 – A Neptunusz Szembenállása. Ez lesz a kék bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

Augusztus 26 – A Mercur Egyenes állásba lép.

ÚJHOLD – Augusztus 29, 03:04

Augusztus 30 – A Jupiter Retrogradba fordulása.

Szeptember  2011

TELIHOLD – Szeptember 12, – Az Arany Sugár Teliholdja.

Szeptember 16 – A Pluto Egyenes állásba lép.

Szeptember 23 – Az Öszi Napéjegyenlöség az északi féltekén Egyetemes idö szerint 09:04 történik.

Szeptember 25 – Az Uránusz Szembenállása.. Ez lesz a kék-zöld bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

ÚJHOLD – Szeptember 27, 11:09

Október 2011
TELIHOLD – Október 12, – Az Ezüst Sugár Teliholdja.

Orion Meteor Zápor: Október 21, 22

ÚJHOLD – Október 26, 19:56

Október 29 – A Jupiter Szembenállása.. Ez lesz az óriás bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

November  2011

November  9 – A Neptunusz Retrogradból Egyenes állásba lép.
TELIHOLD – November 10 – A Gyámánt Sugár Teliholdja.

A 11-11-11 – November 11-én délelött  11:11 – A Bolygó Kristály – Mer-Ka-Na Átalakulás és a Mester Kristályok Aktiválása – A Multidimenzionalitás Mester Kristálának Aktiválása.

Oroszlán Meteor Zápor. November 17, 18 : Az Oroszlán csillagképböl kisugárzó meteor zópor a jól megfigyelhetök közé tartozik.

A Mercur Retrogradba fordulása- Nov 24

ÚJHOLD – November 25, 06:10

November 25 Részleges Napfogyatkozás. Ez a Részleges Napfogyatkozás az Antarktisz, Dél-Afrika és Tasmania térségéböl lesz látható .

December 2011

TELIHOLD – December 10, A Rózsaszin Sugár Teliholdja.

Teljes Holdfogyatkozás. December 10 –  A Teljes Holdfogyatkozás Europa, Kelet-Afrika, Ázsia, Ausztrália, a Csendes Óceén és Észak-Amerika térségéböl lesz látható.

Uranusz Retrogradból Egyenes állásba lép – December 10

Ikrek Meteor Zápor. December 13, 14 –  Az Ikrek Csillagképböl kisugárzó meteor zápor sokak szerint a legtökéletesebb hulló csillag látvány az égen. Tetözéskor 60  szines hulló csillag is látható egy óra alatt.

December 14 – A Mercur Egyenes állásba lép.

Téli Napforduló December 21 – az Északi Féltekén Egyetemes idö szerint 05:30 következik be.Ez a Nap legalacsonyabb pontja az égen és az év legrövidebb napja. Ekkor kezdödik a tél.

ÚJHOLD – December 24, 18:06

December 25 – A Jupiter egyenes állásba lép.

2011 Hold és Napfogyatkozásai

2011 Január 04: Részleges Napfogyatkozás

2011 Június 01: Részleges Napfogyatkozás

2011 Június 15: Teljes Holdfogyatkozás

2011 Július 01: Részleges Napfogyatkozás

2011 November 25: Részleges Napfogyatkozás

2011 December 10: Teljes Holdfogyatkozás

2011 Napéjegyenlöségei és Napfordulói

Tavaszi Napéjegyenlöség                  Március 20 2011          23:31 Egyetemes Idö

Nyári Napforduló                                Június 21 2011             17:16 Egyetemes Idö

Öszi Napéjegyenlöség                         Szeptember 23 2011    09:04 Egyetemes Idö

Téli Napforduló                                    December 22 2011       05:30 Egyetemes Idö

2011 Bolygó Retrogradok:

2011-ben, a Mercur, a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz & Pluto a szabályos retrograde állásakban lesznek. A Vénusz és a Mars nem fordulnak retrográd 2011-ben.

A visszafelé haladó azaz retrograde bolygó enrgiája föleg a belsö szinteken kifejezett. Idönként az egyén nehézségekbe ütközik ezen energiák külsö kifejezésében. Ezekben az esetekben az adott bolygó energia egy része visszafogott. A Retrograde bolygók gyakran késztetnek megállásra és a következmények újraértékrlésére, ezáltal a spontán kifejezés egy bizonyos módon blokkolt, mig a belsö felfedezés fokozódott. Ily módon  a külsö viselkedés eltúlzottá válhat a belsö kételyek kiegyensúlyozására irányuló próbálkozások következtében.

2011 Telihold Dátumai

A Tetözés Egyetemes Idöben Adott

Január 19 21:21
Február 18 08:36
Március 19 18:10
Április 18 02:44

Május 17 11:09
Június 15 20:13 Teljes Holdfogyatkozás
Július 15 06:40
Augusztus 13 18:58
Szeptember 12 09:27
Október 12 02:06
Novovember 10 20:16
December  10 14:36Teljes Holdfogyatkozás

Kivonat Metatron Arkangyal Üzenetéböl:

James Tyberonn csatornázásában

Eröteljes Energiákban váltunk 2011-re

“ Szoritsátok meg a biztonsági öveiteket Mesterek! A Téli Napfordulón, 2010 december 21-én, a Telihold Teljes Holdfogyatkozása lesz. Ez a szélsöségesen kétélü áradás vezet be 2011 energiáiba, izelitö gyanánt, hogy milyen is lesz az elöttünk álló év!  Ez a magas frekvenciájú energiák eröteljes löketét teremti meg, amely elárassza a bolygót és a 2011 január 4-én történö Részleges Napfogyatkozáshoz vezet.  Ezek rendkivül eröteljes és jótékony energiák!  December 21-én a Téli Napforduló a meditació és a döntések napja lehet, vagyis ezen a napon egybeköthetjük energiáinkat az elöttünk álló év alakitására és füröszthetjük a Bolygót az eröteljes OMM-Hullám makulátlanságában!”

Archangel Metatron

Az eredeti dokumentum az  www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Metatron Channel is transmitted through James Tyberonn.  As receiver of this information James Tyberonn claims the universal  © copyright in the name of Archangel Metatron.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, abridged  or added to, and credit of authorship and website address www.Earth-Keeper.com is included. It may be published in journals, magazines or public print only with expressed permission granted by email from Tyberonn@hotmail.com

Forditotta:  Sári Izabella

Share

2011 AZ ÚJ CIKLUS KEZDETE

Az Asztrológiai ciklusok lejátszódása

Az asztrológia egyik legnagyobb ajándéka, hogy láthatóvá teszi számunkra  a nagyobb ciklusok lejátszódását. És ebben az évben egy új ciklus kezdödik.

Hét éven át az Uranusz a Halak csillagképben volt látható. Minden asztrológiai hatásnak meghatározott szerepe van, és az Uranuszé a Halakban az elmúlt hét év folyamán egyértelmü volt: megnyitni a csatornát a legfelsöbb Szent Elménkböl az alsó elméhez. Ez abban nyilvánult meg, hogy megnövekedett az új tudást befogadó képességünk és a dolgok összefüggéseire való rálátásunk.

Ennek a hatására, az elmúlt években megnyitottuk elménket és szivünket az új bölcsességnek és az új megértésnek. Ezekben az években valószinüleg sokan tapasztaltátok saját intuiciótok és belsö tudásotok felerösödését. Remélhetöleg el is fogadtátok azaz meg is biztok benne. Az elmúlt 7 év alatt megváltozott a szemléletetek és ez egy bizonyos módon zürzavart is okozott, mert az észlelés-érzékelés régi módszere nem volt már alkalmas a rendelkezésetekre álló új rálátás és magasabb tudás aszpektusaira! A régi minták makacsul ragaszkodtak a helyükhöz az elmétekben, sokszor ellenálltak az új információnak. Az idö múlásával azomban, és a többi asztrológiai hatás közremüködésével az elmúlt években hitrendszeretek és az életfelfogásotok valószinüleg megváltozott.

A régi minták és érzékelés szolgálata lejárt és már alkalmatlanok a továbbiakhoz. Ez kényelmetlenséget is okozhat, mert már nincs visszaút! Ez vonatkozhat a pályafutásunkra, miként elégitjük ki szükségleteinket, családi viszonyainkra, baráti körünkre vagy párkapcsolatainkra. S ha visszanézünk, úgy tünik az elözö ösvény eltünt a látokörünkböl.

Soktól hallottam efféléket . . . jelentös aszpektusai eletüknek már „réginek és elavultnak” minösülnek, már nem tartoznak a lehetöségek közé. Mégis úgy tünik sokan a pokol tornácában éreztek magukat 2010-ben, mert a következö lépés avagy az új ösvény még vált tisztán láthatóvá. Talán látható is volt, csak ilyen vagy olyan okokból nem történhetett még meg.

2011 – ben Új Ciklus Kezdödik

Igen, azt érzem Új Ciklusba lépünk. A bolygó energiák, pályák és váltások ezt az irányt mutatják.

Mégis amekkora mértékben összhangban vagyunk ezekkel az energlákkal, olyan mértékben leszünk képesek majd megnyitni önmagunk, a rajtuk keresztüli csodálatos pulzálásra.

Más szóval, hogy magunkhoz öleljük ezt az Új Ciklust, saját akaratunk és törekvéseink által kapcsolódnunk kell hozzá, olyan tudatossággal amely magába öleli és stabilizálja az élet természetes ritmusait, mert azok hordozzák a Teremtö áradatát vagyis az Élet Lüktetését.

„Rhythm is the carrier of Life.”    „A ritmus az Élet hordozója”

~Rudolph Steiner

Sokféleképpen tudunk öszhangba kerülni az élet természetes folyásával, és néhányat közülük igen egyszerü megtenni, például:

•     Légzési Gyakorlatok.

•     Mozgás által: tánc, séta, yoga, tai chi, stb.

•     Rendszeres napi étkezések és alvás.

Ami igazán fontos az a rendszeresség, az fogja megnövelni a képességeiteket, hogy behozzátok ezt a Kozmikus Energát az életetekbe.

Azomban, hogyha más alapvetö módon nem vagytok összhangban, akkor a felsorolt mádszerek lehet, hogy nem bizonyulnak hatásosnak.

Egy másik hatásos modszer a következö: hogy összekapcsoljátok életeteket az Ég ciklusaival legalább egy bizonyos mértékig, használjátok az asztrológiát mint cselekedeteitek térképét. Én egyszerüen nem ismerek más tudományt amely tisztábban mutatná nekünk hogyan kerüljünk összhangba a dolgok természetes rendjével az Asztrológlánál.

2011 Kulcs Eseményei

A következöben szeretnék szólni azokról a kulcs eseményekröl amelyeket a leg jelentösebbnek vélek az Új Ciklusba lépéshez, különösképpen az év elsö felében:

1.    Az Uranusz-Jupiter együttállás a Halakban az év elsö hetében.

2.    A Jupiter a Kosba lép január 3.ik hetében.

3.    Az Uranusz a Kosba lép a következö 7 évre, március közepén.

4.    A Neptunusz egy rövid idöre a Halakba lép több mint 140 év óta elöször.

========

1.   Pontosan elöttünk~ a Jupiter együtt áll az Uranusszal!

Amikor az elöttünk álló évet mézem bizonyos napok vagy napok csoportja szembetünöen nagy jelentöségünek mutatkozik. Érdekes módon ebben az évben az egyik leg eröteljesebb hét az elsö, január 4-e és az azt követö néhány nap.

A harmadik, a három Jupiter-Uranusz találkozás közül ezen a héten történik (kettö volt a múlt nyáron). Ez alkalommal a Halak végén lesz, az Állatöv végsö szegletében. Az eheti Jupiter & Uranusz együttállás hatása még 2-3 hétig tart.

Ezek nagy eröhatású bolygók és együttes energiájuk meghatározó ebben az évben mindannyiunk számára. (4-én van az év elsö ÚJHOLDJA is és a NAPFOGYATKOZÁS is! Ez hatalmas enegiával látja el a hetet és aztok a magok illetve gondolatok amiket most elültetünk meghatározzák az elöttünk álló évet.)

Az év kezdetén nemcsak a múlt évet hanem az elmúlt néhány évet is tükröznünk kellene. Mert azok az évek alapozták meg a nagyobb azaz magasabb megértést, hogy miröl szól illetve miröl nem szól ez az év.

A fö téma a korlátozó hiedelmek és minták alóli felszabadulás keresése, megbocsájtani másoknak és magunknak és elengedni mind azt ami visszatart. Ezekben a napokban ha megtettünk minden lehetöt, azaz sugározzuk a Fényt és hajlandóak vagyunk felelöséget vállalni a saját feladatunkért, akkor az elengedés teljes mértékben lehetövé válik mostan! Ez önmagában is megnyitja a teret az Új Ciklus lehetöségeinek.

Mondjatok búcsút a régi programoknak!

Mindannyiunknál bizonyos programok futnak a tudatalatti leghátsó részében, amelyek meghatározzák korlátainkat, az élethelyzetekben „igen”-t vagy „nem”-et mondanak (föleg „nem”-et). Természetesen néhányra szükség van, az a józan ész. Azomban, többségük a régi érzékelésen alapul, hogy mire vagyunk képesek, mit tartunk a legjobbnak számunkra, mire tartjuk érdemesnak önmagunkat vagy mit tudunk megtenni.

Mégis a növekedéshez, ahhoz, hogy mindinkább azok legyünk akik valójában vagyunk és, hogy beteljesitsük mindazt amit elöreláttunk erre a létidöre, idönként a „nem” fölé kell lépmümk. Tudom, mindannyian hallottátok már ezt külömbözö megfogalmazásban. . . mégis nehéz megnyilvánitanunk az életünk kivánt kiterjedését.

Ennek egyik oka, hogy nem nyitottuk meg Lényünk  minden aszpektusát a kiterjedés befogadására, és álmaink megvalósitására a régi formákat és képleteket alkalmazzuk. És csodálkozunk, hogy miért nem valósul meg az amit szeretnénk. Mit gondoltok?  Mi is lehetséges igazán?

A Jupiter-Uranusz együttállás a leg messzemenöbb hatású, most történik, pontosan az Új Év elsö néhány hetében, hiv bennünket, hogy nyissuk meg önmagunk azon részinknek melyek képesek tudatunkat tágitani, a képességet, hogy befogadjuk legfelsöbb énünket és fennségünket.

Most van a legmegfelelöbb idö az életünk jelenlegi valóság érzékelésének kiterjesztésére, hogy ezáltal lássuk az új lehetöségeket is. „Amit nem tudunk megfogalmazni, azt megteremteni sem tudjuk!”

Ez az energia a korlátainkra zúdul, megnyit bennünket az új lehetöségekre, hogy lássuk mi mindenre vagyunk képesek!

Megvannak a kulcsok a zárak nyitására:

Elöször is, tévedés ne essék, az, hogy ezt elolvassátok. Ez már önmagában egy jel arra, hogy nyitottak és készek vagytok ennek az évnek a dinamikájára. Hiszem, hogy itt az idö, és rendelkezésetekre áll minden szükséges eröforrás illetve támogatás, bármi is legyen a feladatotok, a magasabb szintek eléréséhez.

A következö 2-3 hétben összpontositsatok bennsötökre. Fogadjátok el utatokat, akkor is ha még nem vagytok egészen biztosak bvenne, hogy az miröl is szól.  Az már önmagában azt jelenti, hogy biztok magatokban és hitetek van saját küldetésetekben. Engedjétek meg, hogy ne tudjátok mi fog következni. De a legfontosabb dolog, hogy tudjátok: a múlt már nem egy a lehetöségek közül.

Ez ráébreszthet bennünket a lehetöségeinkre. Azt is érezhetitek, hogy valami izgalmas történik, persze történik is. Olyan érzésetek is lehet mintha felszállna az életetek. Bizzatok benne és támogassátok azt az érzést!

A hangsúly most azon van, hogy aktivan és dinamikusan vegyetek részt az életetekben.

2.   Jupiter a Kosban ~ A lelkesedés, az enthusiasmus aktiválója.

Január 22-töl a Jupiter a Kosban lesz Június 4-ig. A Jupiter az állatöv jegyein minden 12 évben megy keresztül és mig a Kosban tartózkodik, lelkesdést sugároz és az izgalom valamilyen formáját hozza az életünkbe. Milyen csodálatos, hogy ez most történik, a lecsodásabb év elsö hónapjaiban.

Néhány kulcs dolog mig a Jupiter a Kosban tartózkodik: Legyünk merészek és legyen bátorságunk az lenni akik vagyunk; legyünk úttörök és kezdeményezök mert az teszi lehetövé az új kezdeteket.

Minöségek amire összpontositani kell mig a Jupiter a Kosban tartózkodik: Optimizmus azaz derülátás, ihletések, hit és bizalom. A nyitottsdág a változásokra több örömöt hoz az életetekbe. Azt tegyétek ami hü magatokhoz és emeljétek önbizalmatokat.

Ezen idöszak kérdései: Készem vagyok a változásokra és a növekedésre? Nyitott vagyok észrevenni, hogy mi minden lehetséges? Hajlandó vagyok kiterjedni még akkor is ha az gyökeres változást jelent? Ha merész volnák és önbizalmam lenne, mit tennék meg? Várom, hogy mások cselekedjenek mielött én teszem meg?

Mire figyeljünk ebben az idöszakban: Mig a Jupiter a Kosban van sokféle kiterjedést hozhat, azomban legyetek óvatosak nehogy túl gyorsan túl sokat vállaljatok magatokra. Bármiféle túlzás lehetséges, és a túlzásokat igyekezzetek elkerülni.

Mindez, a dinamikus idök hirnöke, amely sok változást vezet be hozzánk, olyan változásokat is amelyeken már dolgoztatok egy ideje.

3.   Az Uranusz a Kosban ~ Behozza a Szikrát

Az Uranusz a Halakban sokban hozzájárult az alapok  lefektetéséhez, hogy a Szellem bejöhessen az életünkbe, hogy a Fény belépjen létezésünkbe. Azomban az elsösorban a belsö szinteken történt, és nem volt a megnyilvánitás vezetöje. Amikor bármilyen korai avagy idö elötti cselekedetbe kezdünk, mielött a belsö tájat kialakitanánk, nagy a valószinüsége, hogy az életképtelen lesz a forma világában. Minden az idözitésen múlik.

Az Uranusz március közepétöl 2015 május 15-ig tartózkodik a Kosban, és mint szikra azaz katalizáló müködik. Összerakhatjuk a fahasábokból a tüzet de gyufa nélkül nem fog melegiteni bennünket. Amint az Uranusz a Kosban lesz sok szikra fogja éltetni a tüzet, lelkesedés, újra éledt optimizmus, haladás által.

Azonkivül a csatornák, amiket az elmúlt 7 év folyamán kovácsoltunk készen állnak a Fény sokkal dinamikusabb befogadására. Most már könnyebben fogjuk  látni, hogy a csatornákon kortábban lejövö információt hogyan alkalmazhatjuk az életünkben.

Néhány kulcs dolog mig az Uranusz a Kosban tartózkodik: Készülj fel a szokatlan, elöreláthatatlan eseményekre that melyek megváltoztatják a szemléletedet. Az energiák felerösödnek és az lesz az érzésetek, hogy minden rettenetesen gyorsan történik.

Minöségek amire összpontositani kell ezen idöszakban: Legyetek nyitottak a változásokra amelyek több életet és életeröt hoznak. Ez mindennek az alap eleme, hogy nyitottságotok által érezzétek az életeröt, amely a Szellem életet adó pulzálása. Amikor kelepcében érzed magad, kérdezd meg önmagadtól: az alsó én akarata még mindég mincs összekapcsolódva a felsö én akaratával.

Ezen idöszak kérdései: Hajlandó vagyok cserélni azokat a dolgokat amelyek valóban változást hoznak az életembe? Vagy meghátrálok, attól való félelmemben, hogy elveszitem azt amit már megismertem? Mi lenne az elsö dolog amit megváltoztatnák az életemben, hogy jobbá tegyem azt, ha tehetném?

Mire figyeljünk ebben az idöszakban: Ne cselekedjünk szeszélyesen, és ne tegyünk meggondolatlan véltoztatásokat. Ne impulziv módon keressük a szabadságot és a függetlenséget. Ne álljunk ellen az új ideáknak és információnak.

Hogy ráhangolódjunk az Uranusz hatásának magasabb frekvenciáira, meg kell találni a módját, hogy önmagunk legyünk, legyünk authentikusak amilyenek vagyunk, legyünk hajlandók más lenni a megszokottnál, hagyjuk a tömeget meg a narmákat. Énünk Isteni Aszpektusának lüktetése erös és egyedi szignatúrája van ami csakis a Tiéd.

4.  A Neptunusz a Halakba lép ~ Vonzerö az Istenihez & Az Élethez Amit Választottunk

A Neptunusz a Halakban fontos része az Új Ciklus kezdetének. Istenségünk jele és legfelsöbb énünkhöz vonz bennünket. Hatása alatt odadó természetünk felerösödik amint áhitjuk a kapcsolatot Istennel, hogy erösebbek és valódibbak lehessünk.

A sziv megnyilik a feltétel nélküli szeretetnek ~ önmagunknak, másoknak és az életnek amit választottunk. Eltünik az elkülönülés érzése önmaguntól, Istentól és másoktól.

Ez a hlányzó rész a kirakójátékban és ebben van a hajlandóságunk elfogadni életünk tervét, amelyet leszületésünk elött hoztunk létre (és ezt mutatja a születési asztrológiai ábránk is) most léphet igazán és könnyedén, ellenállás nélkül életbe.

Ez hosszú távú aszpektus, egészen 2025-ig érezzük hatását majd. A Neptunusz több mint 140 éve nem tartózkodott a Halakban).

Amikor megkezdjük az Új Ciklust, ismételten, életbevágóan fontos, hogy megtaláljuk az energiákkal való összhang útját, mert onnan kapjuk erönket és bátorságunkat folyamatosan. Ez nagyon izgalmas év lesz, úgy érzem nagyon hosszú ideje vártunk már rá, talán létidöket.

Erre az évre vonatkozó imáimban azzt kérem, hogy nyissátok meg magatokat igaz éneteknek és sok áldásban részesüljetek utatokon.

~Elizabeth Jones – www.AstrologyofLight.com

© 2011 by Elizabeth Jones. Minden jog fenntartva.

Ezt a cikket szabadon elküldhetitek másoknak, feltehetitek web oldalatokra és megoszthatjátok a társadalmi csoportotok tagjaival, de arra kérlek benneteket tegyétek azt változtatások és módositások nélkül, tüntessétek fel a szerzö Elizabeth Jones nevét és webcimét: AstrologyOfLight.com

Forditotta: Sári Izabella

Share

SANTA FE – AZ ARANY BÉKE TÉR ÖRVÉNYE

SANTA FE AZ ARANY BÉKE Örvény!

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatorázásában

Üdvözlet Szeretetteim, Metatron vagyok a Fény Ura, Feltétel nélküli szeretetben köszöntelek mindannyiatokat!

A világ most felgyorsul és megújitja önmagát.  Minden, s az idõ is gyorsul, ahogy a Felemelkedés közlekedik.  Amint az idö átalakítja önmagát, az átformálja az emberiség tudatosságát is, a termászet tapintható,  és megfoghatatlan erõit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez csakugyan a csodák korszaka, a mélyreható transzformáció korában, és az emberi tömegek akár támogatják a mindenre kiterjedö változásokat, akár ellene vannak, az valójában mit sem számit, mert az evolúció  fejlödésének a kibontakozása napról – napra gyorsabb.  A beharangozott Felemelkedés már a küszöbön van.

Tehát Mesterek, ahogy a Föld alakítja át önmagát, úgy fognak a Föld bizonyos területei az Emelkedés  specializálódott, átjáróivá válni.  Santa Fe is egy ilyen hely.

Ez a térség már régen ismert a kivételes, illetve erõspotens energiáiról, és ez egy egyedülálló rácson belül vált  lehetõvé.  Ezért vonzotta a Santa Fe és Creston közötti terület évszázadokon át a spirituális csoportokat és vezetöket, beleértve a Buddhista, a Karmelita, meg a Hindu szerzeteseket, valamint számos Tibeti meg Zen központot, és egy  sor spirituális közösséget.

Ezek a jelentös Eröcsomópontok a Crestone Needle, a Mt Trucha, a Mt Wheeler, meg persze, Ojo Caliente szent forrásai.  A terület rácsa pedig fejlõdik, komplexabbá és sokkal nagyobb jelentöségüvé válik, mig az energia  az ARANY-BÉKE energájává alakul át.

A BÉKE, mint azt látni fogjátok az elemzésünkböl, egy rendkívül magas “élet erö” örvény átjáró, mely exponenciálisan erõteljesebb még a bolygó leg eröpotensebb Eröcsomópontjainál is.  Az “Akasha Erö” egy olyan koncentrált területe, amely paraméterein belül az egyesített gondolat által, képes megváltoztatni  a választott valóság megteremtését és megnyilvánulását az egyesített theta gondolatokon keresztül.  Ezért a BÉKE az úgynevezett  teremtö tér, melyek  ezredeken át hiányoztak bolygótokról.  Az utolsó BÉKE teret eónokkal ezelõtt, a Felemelkedett Mesterek Sziriuszi-Pleiadi  Szövetsége távolitotta el, amikor a bolygó fény hányadosa sajnálatosan hanyatlott.  De most örömmel mondjuk el nektek, hogy a Felemelkedés energiái nemsokára újra mûködésbe fogják hozni az ARANY BÉKÉT.  Természetesen ez  egy újabb mérföldköve lesz az emberiség és a szeretett Föld záróvizsgájának.  Santa Fe ARANY-BÉKÉJE  lesz elsõként újra mûködésbe hozva.

MEGÚJHÓDÁS: A BÉKE ÉS A MEGBÉKÉLÉS PIRAMISA

Atlantisz Arany Korában hozzávetõlegesen 25,000 évvel ezelõtt a lineáris idõben mérve, egy  óriási Piramis komplexum állt Santa Fe térségében, a mai Mount Trucha hegység lábának a közelében.

Sziriuszi ihletésü Atlantin épitészeti alkotás volt, mint megannyi másik, a Piramis épités e termékeny  korszakában. A neve a “Béke és a Megbékélés Piramisa” volt.

Pontosan erre a helyszínre épült a különleges, kristályos ásványok, a di- oktaéder és tri- oktaéder szerkezetü, 8- réteg csillámpala, a pegmatite, a kvarc és a kristályos aranynak köszönhetõen, amelyek ösi maradvényok a Sangre de Cristos Hegyek területén.  Az oktaéder szerkezetü csillámpala ásványtanilag és geometriailag is egészen egyedülálló szilikát, amely  teljesen tökéletes alap hasadással  hexaéder (kocka) és oktaéder kikristályosodású kristályokat  alkot.   Ez a szakrális geometria valójában.

Az eleven geometria együttmüködve és egyesítetve a Piramissal hozza létre a dinamikus Föld rácsrácsot, azaz a Metatroni Átállitást amely természetében ciklikus ….olyasvalami mint egy mozgásban lévõ kaleidoszkóp.

A Béke és a Megbékélés Piramisa  a kristály harmoniák befogadásának és felerösitésének a célját szolgálta, a kivételes oktaéder szerkezetü  kristályokkal együttmüködve.  A Piramis complex technológiája lehetõvé tette, hogy az oktaéder szerkiezetü csillámpalából kisugárzott megtört  fény pulzáló rács-mintázatot képezzen.

ARANY- ROMBIKUS LENCSE

Ez a mintázat egy rombikus lencsét teremtett a térség felett,  amely, ha koncentrált theta gondolat  vibrácokkal párosult, hatókörében átalakította a Föld meg az emberiség sürüségét is.  Kommunikált a többi Pirasmis BÉKE terével is, annak érdekében, hogy az idövonal azon pontján, felügyelje a harmónikus rezonanciát és az emberiség óhajtott megnyilvánulását a bolygón, az úgynevezett nyolcadik oktáv hullám által.

Egy borostyán arany fény hatotta át a rombikus rácsot.  Ennek a neve volt az ARANY- BÉKE!  (mint már mondotuk elözöleg is, a Piramisok örökkévalóak, s ha egyszer felépültek a térben, az összes dimenzióban léteznek éteri elhelyezésük területére vonatkozóan.  A felsõbb energiák stabilizálását szolgálják, és a stabilizált energiákat a fizikai dimenziókba juttatják.)

A Béke és a Megbékélés Piramisa most újraaktiválódik és módositja az ARANY- BÉKE tereket New Mexikóban és Coloradoban, akár csak a Tolték Mound Piramisok, éterileg módositják a BÉKE teret Arkansas Kristály Örvényében, és a bolygó   egyéb, hasonló célt szolgáló kulcs területein.  Mivel Santa Fe az elsõ, most foglalja el helyét az egyre szélesebb és szélesebb fontossági körü frekvenciákban.  Ez az Örvény Átjáró komplexum változik és gyorsul, aspektusai és a cél amit szolgál egyre szélesebb körüvé válnak, a Felemelkedés közeledtével. Ez az ARANY-BÉKE.  Ggyorsul, hogy a gondolat kiterjedt manifesztácójának a terévé, és a tisztulás olvasztótégelyének a területévé váljon.  Aktiválása  a következõ 3 éven át fog megrörténni, és az összes többié is, egyenként, egymás utáni sorrendben.

SANTA FE FELVÁLTJA SEDONAT

Namost, elmondhatjuk nektek, hogy az ARANY-BÉKE területének (Santa Fe) eleven, érzö  örvény-átjátró komplexuma átvesz néhányat azon felelöség vállalások küzül,  amelyeket eddig Sedona komplexuma látott el.

Az energia az ARANY BÉKE portálon belül, éteri – geometriai complexitásában még színesebb mint a pazar Sedona Örvény.  Egészen  mostanáig, mindkét örvény komplexum, Sedona és Santa Fe is az óramutató járásával ellenkezõ irányú mintázattal pörgött.

Az ARANY BÉKE keretein belül, Santa Fe most átvált a kettõs (dualis) örvény forgás indukálására, mindkettõ, az óramutató járásával megegyezõ és az óramutató járásával ellenkezõ irányú forgatónyomatékkal.  Ez hozzájárul a sokkal kisebb sûrûséghez,  valamiféle  anti- gravitációs sajátossághoz.  Az energia hatása az oktaéder fény pulzálásában van, ami arra kényszeríti a látogatót és ott lakót egyaránt, hogy gyógyulását a harmónián keresztül találja meg.  Szinte lehetetlen ebben az energiában tartózkodni, hacsak az egyén meg nem találja  egyensúlyát ezen az eneriáin belül.

Tehát, arról van szó, hogy ARANY BÉKE formálódik a Santa Fe körül központosuló rombikus terület felett.  Ez 2010-ben véglegesül, és egy különleges energia felerösítõvé bontakozik ki, koncentrált dimenzionális beáramlással, amely átalakitja a Föld sûrûségét  hatáskörén belül, és ezáltal a teremtés manifesztálásának a terévé válik.

AZ  ARANY BÉKE

Most, miután elmagyaráztuk, hogy  Santa Fe térségében az ARANY- BÉKE létezett  elözöleg is, ismét életre lessz keltve fizikailag is a Béke és Megbékélés Piramisán keresztül.  AZ  ARANY BÉKE az elõkészítés szakaszában volt a Harmonikus Konvergencia óta.  Az elökészületeket a Sziriuszi-Pleiadi Szövetség a LeMuriai Kék Faj képviselöivel karöltve támogatja, ellenörzi és szabályozza, mind a kettõ hyper- dimenzionálisan létezik a térség felszíne alatt a Belsö Föld alagutainak és üregeinak a hatalmas labirintusában, melynek bonyolult hálózata a  térség alatt Mount Trucha, Santa Fe és Crestone Needle között van.

A  terület érzékenyeb lakói gyakran hallanak egy alig hallható zümmögést, illetve pontosabban egy ‘Om’ hangzású hangot, mindenütt ezen a vidéken.  Ez azért van, mert a Piramis kristályos harmonikus oktávokat sugároz ki, ami céltudatosan szabályozott a Sziriusziak által, amint a BÉKE és a Piramis kézzelfoghatóbban müködövé válik.

A KONCENTRÁLT ÉLET ERÕ TEREI

Az  ARANY- BÉKE mûködésének  alkalmazása , egyéb hasznositásai között az, hogy felgyorsitja a Kristályos gondolat manifesztálását a MerKaNa kialakulásában.  Két elsödleges formában mûködik:       (1) Antenna, azaz vevö és felerösitö készülék az élet energia “pixel” vagyis az ugynevezett AKASHA tudatosság egységek befogadására.  A Theta gondolatok, ebben a koncentrált matrixban, teljes mértékben képesek a választott lehetöség manifesztálásával a valóság megváltoztatására.

(2) Mint az anti- gravitációs térmezõ egy hologramikus multidimenzionális beillesztése az  arany rombusz területén belül, egy jellegzetesen felgyorsult hozzáférhetõséget tesz lehetõvé, az Omni Föld egyidejü/szimultán idõ és párhuzamos valóságainak a hologramjaihoz.

Azomban, ez egy kétélü kard. Ez a szó szoros értelmében a “Tiltott Bolygó” forgatókönyve, ahol a gondolat megnyilvánul a valóságban.  De ne aggódjatok, “biztonsági zárral felszerelve jön!”

Azok, akik nem Mer-Ka-Na fénytestükben vannak, nem lesznek képesek elérni a manifesztáláshoz szükséges harmoniát, viszont senki sem érheti el Mer-Ka-Na fénytestét, mielött megtisztitotta volna a Felsöbb Lélek multidimenzionális  gondolat – hullám rezonanciáját.  Megértitek?

A BÉKE lehetõséget nyújt a Mer-Ka-Na fénytestbe való felgyorsitott belépésre, az intenziv “olvasztótégelyes” tisztitáson keresztül.  Ezért a terület lakóinak választaniuk kell: vagy megtisztulnak és Mer-Ka-Na fénytestükbe lépnek, vagy (ha nem ezt válasszák) a kiegyensúlyozatlanság egy olyan állapota kényszerül rájuk, hogy egy másik területre való költözést fogják választani.  A BÉKE tér különleges energiája rendkívül erõteljes, és módfelett az… mégis, robusztus ereje megtévesztõen kifinomult. Mit is jelent mindez?  Egyszerü kifejezéssel a BÉKE örvény lehetövé teheti az elegendö fény hányadossal rendelkezö emberi keresõnek Mer-Ka-Na mezõterében, hogy hatékonyan hozza döntéseit és  könnyedén manifesztálhassa a kivánt életet és tulajdonságokat, a tiszta theta gondolat oktáv útján.  Elõfeltételként, a BÉKE Kristály-Fénytestbe való gyors belépést is lehetövé teszi.  Hogyan?   Az összes  megmaradt “befejezetlen” ügy sokkal gyorsabb felszinre kényszeritésével, mint az  megtörténne egy kevesbé ékes energiájú térségben.   És sokatok  részére keresök, akik még 2012 elõtt megtisztitani szeretnétek a megmaradt akadályokat, ez egy mélyrehatóan elönyös lehetöség.  Mégis, informálunk benneteket … meglehetõsen nagy hullámvasút utazás lehet ea a folyamat.  Ez egy élénken világos példája az Eleven Föld átalakulására az emberiség szolgálatára.

AZ ERÖ CSOMÓPONTOK PERIODIKUSAK

Tudodjátok, az örvény – átjáró komplexumok dinamikusak,  ciklikusak és örökké változóak, és a Föld meg az  Emberiség igényelt szükségleteivel összhangban módosulnak, az egyensúly, a fejlödés, valamint a sorsotok nagyobb kreatív irányításának a megtartása érdekében, mikro és makro szinten egyaránt.

Mesterek, egy állandó kommunikáció, egy adok – kapok váltása megy végbe a bolygó erö – központjai között.

A továbbiakban, elmondjuk nektek, hogy a Földi Kozmikus Eröcsomópontok nagy mértékben a felettük és az alattuk jelenlevõ ásványi összetétel által meghatározottak.  Az Örvény – Átjáró komplexumok, a  hang energetikai mozgásának szimfóniákba egyesülö hálózatai, és nincsennek szünetekkel elválasztva.  Átfedik és határolják egymást tömör hullámokban, illetve eltérõ ciklikus idõszakokban, ugyanúgy mint a természet bemutatja az évszakokat nektek.  Ezek szerint, az Örvény – Átjáró komplexumok visszatérö ciklusokban mûködnek, a bolygó kristály – elektromos dinamikájának és az emberiség fény hányadosának  megfelelõen.

GONDOLAT HULLÁM GYORSÍTÓK

A következõ három évszázadban az emberiség meg fogja tanultanulni, hogyan módositsa tudatosan saját “sürüségét”, úgyszintén a  viszonylagos dimenzionális sûrûséget a specifikus Eröcsomópontokban a bolygón.  És a teremtésben, a BÉKE tér – mezöknek hatékony szerepük van az emberek által választott valóság és sors  manifesztálásában.

A múlt bizonyos kultúrái beleértve  Atla-Ra-t, az Egyiptomiakat és a Tibetieket, tudatában  voltak, hogyan befolyásolhatják közvetlenül az általatok úgynevezett Eröcsomopontok további transzformációját sajátságosan sugárzó energia mezõkké, amelyek valamiféle átalakítás (metamorphose) gyorsító generátorrá váltak.   Ennek a megnevezése volt, amint leirtuk, a BÉKE.

Néhány ezekböl van most kialakulóban.  Ez okból irányítottuk a csatornát specifikus területekre az összejövetelek helyéül.  Az egyik ilyen térség az Emerald Mountain, (Smaragd Hegy) Arkansas Kristály Örvényében, Galveston sziget Moody (Szeszélyes) Piramisa, és természetesen az  ARANY-BÉKE rombikus térsége New Mexikóban.

Mesterek, minden dolog és lény sûrûsége fizikailag mérhetö, azonban, az emberi tömegek mint már megállapítottuk, elfelejtették hogyan lehet befolyásolással átváltoztatni és alakitani a dimenzionális sûrûséget annak érdekében, hogy önmaga ás saját jövõje elõnyére váljon.

Ennek fontossága abban rejlik, hogy a tiszta – theta gondolat ösztönzése (stimulus) a fizikai anyagotokra és az éteri anyagra, az ami bezárja a tudatosság ûrt, az anyagban való  létetek és az anti anyag meg az éteri anyag sokkal szélesebb birodalmai között.  Ez természetesen a kristály Mer-Ka-Nic mûködés közben, és a tiszta gondolat minta kristály desztillációja.

Ez az utolsó lépés.  Ez egy kvantum ugrás, és a ”varázs pálca”, ami nagy, és nagyobb felelõsséget igényel.

A FELEMELKEDÉS ALKÍMIÁJA

A gondolatok ezen szintje a Felemelkedés Alkímiája.  A tiszta elmében történik, és természetesen a BÉKE által felgyorsitott, és mindkettõ, a Mer-Ka-Na és a Mer-Ka-Nic Eröcsomópontok az összetevöi.  Az összes, Örvény Átjáró komplexum, némiképp hasonló rendeltetéssel mûködik, de nem ugyanazzal a mechanikával.  Ez elsõsorban az eleven földnek, amely meghatározza õket, és a tömör ásványi összetétel ciklusának tudható be, az egyes Eröcsomópontokban illetve föld csakrákban.

Tudodjátok, további együttmüködési dinamika van az ásványi összetétel sûrûsége meg a bennük befogadott külsö fény energia között, és hasznos lenne, ha ezt is megértenétek.

És így az ARANY – BÉKE egy megújult életerõ ciklusba lép be, és az említett ásványi receptorok önön dimenzionális sûrûsége az adó-vevö katalizátor, ebben a metamorfózisban.   Úgy mint a fény egy spektrumban  létezik,   azt teszi az anyag is.

Az anyagnak  olyan vibrációs rétegei vannak, amelyek ciklikusak lehetlehetnek, és ezek a ciklusok,  a theta- gondolatok által magasabb spektrumokba aktiválhatók.  Ez Most történik, és 2010 májusában tetõzik majd, az általunk Santa Fe-be irányított szertartásokon.

Azomban, azt is méltányolnunk kell, hogy nagyon sokan Creston és Santa Fe térségének lakói közül éveken át, tudatosan vagy tudatlanul, de dolgoztak ezekkel az energiákkal és elõkészítették õket. Természetesen, az ARANY – BÉKE Örvény Átjáró átterjed a New Mexikói Sangre de Cristos Hegyeken keresztül Coloradoba, a párhuzamos hegygerinc, a Crestone Peak (Csúcs) középpontjába.

OJO CALIENTE FORRÁSOK

Az ARANY – BÉKE egyik fõ csomópontja a BÉKE élõ vizeiben található.  A négyes – források OJO Caliente-nél szerepükben egészen egyedülállóak.  Amikor mind a 4 forrás hasznosított, egy nagyon jótékony tisztulás és az aura mezö kiterjedése megy végbe, ami valójában helyre állitja az aura mezõ 13-20-33 áramláskörét, a korlátozó lenyomatok eltávolittatnak, és létre jön az optimális energia áramlás.  Az Energia a lehetõ legmagasabb potenciáljára erõsödik fel.

Ezek nagyban hozzájárulnak az aura mezö makulátlanságának a fenntartásában a BÉKE tér megnövekedett energiáiban.

A beáramló energia képes meggyógyítani a betegségeket és megfiatalítja a fizikai testet.  A vízek élõek, a különleges életerõ, illetve az Akasha hordozói.  A források napi 100,000 gallon (454,300 liter azaz 76.875 köbméter) viztöbblettel áradnak,  4 eltérõ héviz (geotermikus) ásványi tavacskában, egy õsi, földalatti vulkáni víztartó-rétegböl {aquifer} ami, természetesen ismert volt az Atlantisziak számára, és a felszín alatti kék testü LeMuriaiak is használják.

Az öslakósok és az elsö Felfedezõk is felismerték e vizek revitalizáló és gyógyító hatását azok számára, akikik testüket áztatták a szent élõ vízekben.

A térség felszin alatti civilizációi természetesen, mint már említettük, nagyon is tudatában vannak és meglehetõsen aktivak a források használatában, és persze a fenntartásukban is.

Elmondjuk nektek, hogy Atla-Ra beavatottjai az Aura erõsítésére és szertartásos megtisztulásra használták a forrásokat, mielõtt látogatást tettek a Béke és a Megbékélés Piramisába, amely a mai Mt Trucha hegység közelében volt elhelyezve.

Az ARANY – BÉKE térsége telitve van földalatti alagutakkal meg nyüzsgö élettel.  Ezen a területen belül, az  Atlantiszi kor dicsö és mitikus labirintusai még mindég teljesen mûködöképesek a tér  hyper-dimenzionális berkeiben.  A jóindulatú kék börü lények, meg a Sziriusz A beliek  bázisa e terület alatt van, és természetesen ök is részt vesznek az  ARANY – BÉKE rekonfigurációjában.  Nos, ezért észlelik annyian a ‘hum’ vibrációt Szent Fe, Trucha, Crestone és Ojo melletti vidéken.

A vas források, az arzén tartalmú források, a nátrium források és a lítium források négyesének a kombinációja rendkívül ritka, és hatásukban kölcsönösen kiegészitik egymást.  Nincs még egy ilyen ásványi kombinációjú természetes geo – termál élõ forrás a bolygón.  Ezek termál vízek, 85 és 108 F fok (29.44 és 42,22 C fok, a forditó megjegyzése) között, és ez is egy jelentõs tényezõ, mert a hõmérséklet fokozza a felszívódást, fizikailag és éterileg egyaránt.  Ezt, a nagyrabecsülés szellemében kell befogadnotok, tisztelve a hely élõ szellemét, és a vízek élõ szellemét.  Csak miután engedélyt kértetek rá, menjetek be a vizekbe, s akkor is csendben meditálva, nem loccsanással mint egy medencébe vagy a fûrdõhelyen, hanem ünnepélyes megtiszteltetéssel, imádkozva.  Kérjed amit kívánsz, ami szükséges a legfelsõbb jóért, mert ténylegesen, a szent keresztség rituális tisztításának az Élõ katedrálisában vagytok.

VÖRÖS VAS FORRÁSOK

A vasban gazdag, termál vas források az az úgynevezett Szent és Isteni Nõi energiák vér eszenciája. Természetesen, a vörös forrás tengelyhangolással egybehangolt a Chalice Well Vörös Forrásokkal a Mt Shasta (Stewart Mineral) az Istennö Vörö Forrásaival’.  Az energiák mágnesesek és a rubin kristály eszenciáját hordozzák.   Gyógyitó hatásuk az immun rendszer megerõsítését valamint a keringési  rendszerekben és a vér áramlásában a mágneses egyensúly gyarapodását segiti.  Különösképpen  hatásos a változó koron túl lévö hölgyek aura és hormon egyensúlyának helyreállitásában, de nöi egyensúlyt hoz be a túlságosan maszkulin kifejezödésü férfiak testébe is.

FEHÉR SZÓDA FORRÁSOK

A nátrium források a kiegyensúlyozott Isteni Férfias energiát képviselik és hordozzák, és összhangban mûködnek a vörös forrásokkal.   Valójában azt lehet mondani, hogy ök ketten Isteni házasságban vannak, egybeolvasztva a férfi és a nõi aszpektusokat egységes teljességbe.   A fehér források jónos jellege nagyon elõnyös az aura lenyomatainak az eltávolitásában, és csökkenti az érzelmi kiegyensúlyozatlanságot.  A nátrium vízek alkalmasak a gyomor betegségek, emésztési zavarok és hormonális kiegyensúlyozatlanság kezelésére is.  Tengelyhangolással kapcsolódik Glastonbury Hattyú (Swan) forrásaihoz meg a Mt Shasta  Szilikát Fehér forrásaihoz.

ARZÉN FORRÁSOK

Az arzén víz az Istenkeresõ egyén mentális testbe kivetitett negatív illetve mérgezõ jellemzõk eltávolításban mûködik hatékonyan.  Az arzén fizikailag is nagyon jótékony hatású a bõr elváltozásainak a gyógyításában, mint a sérülések, ekcéma és bõr irritáltság (viszketegség).  Ráadásul, a vízek hosszú távú használata segit a reumatikus, az ízület gyulladásos és csukló gyúlladásos esetekben.  Elektromos tulajdonságai által, mint “kenöanyag” adódik hozzá a fizikai test izomzatához és csontvázához.

LÍTIUM FORRÁSOK

Ez a forrás tengelyhangolással van egybehangolva a  Görögországi Delphoi Lithia vízekkel.  Ezek a vízek nyitják a Harmadik Szemet és növelik az úgynevezett médiumi tudatosságot.   A lítium vízek tisztitják és nyitják a szív, a torok és a Harmadik Szem központokat.  A vízek hozzájárulnak, az egyén bennsö jóllétének, derüsségének és nyugalmának a kialakitásában.

A 4 FORRÁS EGYESITETT ÖSSZHATÁSA

Mivel az ásványi anyagok különbözõ mértékben keverednek a  4 tavacska között, használatuk sorrendje a következõ szekvenciákban a leghatékonyabb:  A nõi testben lévöknek a vörös forrásokkal kell kezdeniük, ezt követi a fehér,majd az arzén és a lítiummal fejezödik be.   Minimum 30 perc a tanácsolt idö mindegyik tavacskában, és köztük  5 – 15 percnyi száradás a szélben/ napon, mindegyik után.  Ne száritkozzatok törölközõvel, inkább hagyjátok, hogy a szél és a nap szárítson meg benneteket, az ásványi anyagok job felszívódása érdekében.  Az ellenkezöje érvényes a férfi testben lévök számára, nekik a fehér (nátrium) tavacskával kell kezdeniük, amit a vörös követ, majd az arzén és végül a lítium.  Az összesitett jótékony hatások mind a 12 csakra központ tisztitásában, újra stabilizálásában és egyensúlyba hozásában, valamint a 13-20-33 áramláskör optimális behangolásában nyilvánulnak meg.  Az egyesitett EGÉSZ-SÉG, a férfi – nõi egyensúly is létre jön a víz szertartások alkalmával.  A nyugalom, a derü és a kiegyensúlyozottság érzése is elérhetö a fürdõ szertartás által.

Mesterek, ez az eljárás ténylegesen a fizikai a mentális és a spirituális triád mindegykében hoz gyógyulást és megújhódást.  Egy szertartási ciklus is természetesen segíteni fog, mégis azt tanácsoljuk, hogy ismételjétek meg az eljárást kétszer – háromszor naponta, háromtól öt napig tartó idõszakon át az, optimális eredmény érdekében.  És azok számára, akik a fokozott vitalitást és megújhodást keresik, tegyétek ezt rendszeresen, évi 3 – 4 látogatást beiktatva.  Az ilyen optimális és ismételt hasznosítása a forrásoknak, megszüntetheti a betegséget, és természetesen meghosszabbíthatja illetve tökéletesébbé teheti a testben létet, fizikailag és spirituálisan egyaránt.  Ezen források rendszeres használata abban is támogatja majd a térség lakóit, hogy könnyebben egységbe egyesitsék a férfi – nöi egyensúlyt, és összhangba kerüljenek a BÉKE olvasztótégelyének finoman heves energiáival.

A BÉKE,  MINT A FÖLD EGYIK FÉNY TESTE

Mint ahogyan az emberiség belép a kristály Mer-Ka-Na szerkezetébe, ugyanúgy a Föld is belép a Kristályos szerkezet egy hasonló ciklikusába.  Ennek megfelelõen, a BÉKE tér rács-mátrixa szintén formálódik azokon a kulcs területeken, amelyek még tegnap kevésbé voltak ismeretek mint ma, és ma még nem annyira ismertek, mint holnap lesznek.

Észak-Amerika területén ezek a helyek Santa Fe, Asheville, Lake O’Hara (Tó), Herkimer NY, Galveston, Mount Alban-Oaxaca (Mexikó) és a Mt Magazine Arkansasban.  Ezek dinamikus BÉKE tér szerkezetekké  válnak, amelyek bizonyos Istenkeresõket energiájukhoz vonzanak majd, és felgyorsítják a Mer-Ka-Na folyamatot, az összes elõkészítõ bonyolultságában.

Sok másik BÉKE tér is felbukkan a világban a fentebb felsorolt vidékeken, a közel múltbeli Kozmikus Trigger kristály szakaszának következtében.  Mindegyikük Mer-Ka-Nikus szerkezetü, mint a kristály kor kulcs mátrixa.  És tartsátok emlékezetben, a Mer-Ka-Na energiák és átjárók a 144 Kristály Rácson keresztül lettek életre keltve és mûködésbe hozva.  Ez egyike, a Tripla Dátum Átjárók tulajdonságainak.

A FELEMELKEDÉS KULCS TÉNYEZÕI

Sokan közületek már érzékelitek a Kristály Kort, és annak dimenzionális kiterjedése is  már a küszöbön van. Valójában mindég is itt volt, és távolságban ma sem vagytok közelebb mint egy évvel ezelõtt voltatok.  Ez azért van, mert a távolság nem tényezõje a dimenzionális valóságnak.  Mesterek, a Felemelkedés Ívének energiái teljes mértékü dinamikus lendületben vannak.  A Föld hihetetlen ütemben alakul át, és ugyanolyan jelleggel hatnak a változások, az emberi tömegekre.

A FELEMELKEDÉS KÉT ELSÕDLEGES TÉNYEZÕ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT

* 1) Kiterjedt Dimenzionális Hozzáférhetõség

* 2) Átigazolódás az Egyesített Kristály Mezõbe

Azomban, értsétek meg, hogy a Felemelkedés bonyolultságai nem lineáris valóságok, amelyek a Földre áramlanak a lineáris idõben.  Ebben az összefüggésben a ‘Felemelkedés’ pontosan ott van, ahol mindég is volt, jelképesen és ténylegesen egyaránt.  A nem lineáris mozgás értelmében nincs közelebb ma, mint egy évtizeddel ezelõtt volt.  Mert Felemelkedés mindég volt, és mindég lesz.  Ez egy Kozmikus követelmény a Föld számára, és vele együtt az emberiség számára is.  Ti akkor vonzátok be valóságotokba ezt a mindent átfogó (Omni) Eseményt, amikor kollektiv vibrációtok beinditja azt.

Az Omniverzumban és az Omni – Földnek mindég is volt egy Felemelkedett változata a Földnek, és természetesen emberiség is az “Idö Torus”-ában, korlátozó hitrendszerek nélkül.

Amikor az emberiség tömegeinek kollektiv gondolat rezonanciája, az Isteniség frekvenciájával ihletett, a távolság a Felemelkedésig úgyszólván, közelebb kerül fizikai valóságotokhoz.  De ismételten, a Felemelkedés örökké a végsõ, elkerülhetetlen valóságotok volt, most se nincs közelebb mint a Mer-Ka-Nikus összefoglaló elejétõl fogva.  Értitek?

Tehát a távolság, a fizikai polaritású dimenziók (1- töl 3 – ig) duális birodalmai és a nem-poláris birodalmak között, távolság nélküli, nem mérhetö, mégis az ûr lényegesen gyorsabban átutazható, mint korábban, a Kristály gondolat integrációjának köszönhetõen.

Más szavakkal, a dimenziók nincsennek rögzítve a fizikai valóságban, hanem áthidaják azt egy meghatározott frekvencia tartomány által, amelyben oszcillálnak.  A mennyei kristály frekvencia beintegrálása a Földbe a Kristály Rács útján, és a földi rács átjárók BÉKE tér formációi által történik, melyek lehetövé teszik a kristály átjárók értelmezését a Földön.  Mindegyikük egy-egy ciklikus küldetéssel járul hozzá a Föld és az Emberiség transzformációjához.

AZ ELSÖ  BÉKE TÉR INTEGRÁCIÓ

Az elsö két ilyen BÉKE tér formáció az ARANY – BÉKE Santa Fe térségében, és a SMARAGD (EMERALD) BÉKE a Mt Magazin hegységben, Arkansas Kristály Örvényében.  Mindkettö létezett a fizikai valóságban korábban is, most azomban visszatértek a Földre a Kozmikus Trigger és a Kollektiv Akashikus Gondolat ereje által.  A Theta gondolat, a tiszta kollektiv elmében, a befejezö lépésetek.

Santa Feben egymás mellé kerülnek a magas és a mégmagasabb fontosságú frekvenciák.  Ez egy Örvény – Átjáró komplexum, amely változik, és gyorsul, aszpektusa és jelentösége egyre szélesebb körüvé válik a Felemelkedés közeledtével.  Gyülekezzetek hát, a BÉKE tér Rácsokban és tervezzétek a az általatok kivánt jövõt  bolygótok számára.  Manifesztáljátok életeteket!

EGYSÉG  TUDATOSSÁG

Az Emberiség az örök idõk folyamán az Élet Céljáról merengett.  S ez a CÉL, MEGTANULTANULNI FELELÕSSÉGTELJESEN TEREMTENI!  Ti azért vagytok itt, hogy megtanuljatok ‘ISTENEK’ lenni!  SZERETETTEL TEREMTENI!  Az Egység Tudatosság a Kulcs!

Az Egység Tudatosság a kulcsa a BÉKE terek teremtö pontjainak az irányitására.   Amikor tömegesen összegyûltök ezekben a központokban, képesek lesztek a teremtö gondolat theta hullámát létre hozni, amely elképesztõ mértékben módosítja majd a jövõt.  Meg fogjátok érteni a Föld magasabb célját és saját szerepeteket ebben.  Elõrelátással fogtok haladni, amint az ezerböl milliók lesznek a dualitás élet magasztosabb céljainak a kollektiv teremtésében, amint az megnyilvánul a Kristály zérus mezõben.  Itt az ideje az egyesülésnek, és annak megtétele inditja majd be a kozmikus terv beteljesülését.

A karmesteri pálca át let adva az emberiségnek, és persze ez egy csodálatos varázspálca.  Kezeljétek megfelelöen Mesterek.  Ez az utolsó lépésetek a Felemelkedéshez.  Az egyik bölcs legendátok  megállapította „amit az ember gondol, azzá válik”.  Ez a BÉKE tér törvénye!  Teremtsetek helyesen terükben!

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT.   Szeretve vagytok.

És ez így van.

Forditotta:  Sári Izabella és Nász János

Lektorálta: Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Santa Fe – Vortex of the Golden Pax, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

AURÁK, ANGYALOK ÉS AZ ANTIANYAG

AURÁK, ANGYALOK ÉS AZ ANTIANYAG

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Mivel éteri testetek beleilleszkedik az antianyagba, azt mondhatjuk, hogy az emberiség tulajdonképpen egy anyag/antianyag hibrid, eszmeileg az antianyagban, s belöle fejlödött ki.  De figyeljetek jól ide: Tudatosságotok magja alapvetöen az antianyagban létezik, de nem mint antianyag, s itt a külömbség.  Eredetetek magva az Isteni Gondolat, és az társ-teremt és áthatol minden mátrixon.”

Metatron Arkangyal

„Üdvözlet Mesterek!  Metatron Arkangyal vagyok a Fény Ura, és üdvözöllek benneteket a Feltétel Nélküli Szeretet vektorában!

És ismét az anyag/antianyagról beszélünk és a közöttük lévö egymásba áramlásról, ami meghatározza valóságotokat.  Egy állandó váltás van az anyag ás az antianyag között, amely bevillantja a tudatosság egységeit mindkét valóságba a makro és a mikro fehér lyukak és fekete lyukak útján.  Ez támassza alá a MOST valóságát, és tartja egyben az összes idö hologramokat.  Áthatol minden anyagon és antianyagon, s ti mindkettöben éltek.

Az anyag és antianyag formálják a párhuzamos univerzumok külömbözö tipusait.  Egyesek különálló dimenziós sikok, esszenciálisan másfajta fizikai, geometriai és fizikai törvények együttese által vezérelve, mások, viszont a ti univerzumotok egészen közeli másolatai.  Egyes párhuzamos univerzumok az alsó-ürben, a „forma nélküli geomnetria” paraméterei között léteznek, és teljes egészében másfajta kvantum valóságok.  Egyes univerzumok kisebbek a molekulánál, ez mind az ür talányának a látszólagos ellentmondása.  Az olyan fizikai univerzumok mint a tiétek, a kivétel és nem a szabály.  Valójában nagyon fejlett Lények is vannak a Világegyetemben, amelyek semmiképp nincsenek tudatában, hogy fizikai univerzumok egyáltaltalán léteznek.  És vannak a saját Lényeteknek is távoli elemei amelyek egyáltalán nincsenek tudatában fizikai éneteknek.

Amit ti látható fizikai anyagnak értelmeztek technológiátok jelenlegi korlátozott szintjén, tulajdonképpen kevesebb mint 4% át képezi a multiverzumnak.  Az univerzumotok hozzávetölegesen 20% át képezi az ugynevezett „sötét” vagyis láthatatlan anyag, a többi 76-80% az anti-anyag.  A kristály fény test amit ti MerKaNa-ként emlegettek, mindháromban és rajtuk kivül is létezik.  Valójában ti minden éjszaka utaztok a sötét és az anti-anyagban, az ugynevezett világos álom állapotban, az ultraibolya éteri állapotában, az éteri bio plazmikus energia testetekben.

Többségetek alig vagy egyáltalán nem emlékszik, hogy mi történik illetve hol tartózkodtok éjszkánként.  Azomban, ez az információ hozzáférhetö azok számára akik készek elérni a tudatosság MerKaNa szintjét a Kristály Fény Test három szintü MerKiVikus rendszerében.

A Polarizált MerKaBa már idejétmúlt

Tisztában kell lennetek azzal, hogy összehangolt törekvés szükséges a Kristály Fény Test Rendszerbe való illetékesség kifejlesztésére.  A régi polarizált MerKaBa nem lesz segitségetekre ebben a minöségben.  Tudjátok, az elektromagnetikus (polarizált) háló összeomlik amint a Kristály Háló teljes energiájába lendül.  Ennélfogva, az elektromágneses hálóhoz kötött emberi aura nem lesz képes megtartani a Kvantum Kristály Energia Egyesitett Mezejének a magasabb frekvenciáit.  A Kristály Kor a nyakatokban van, és a dualitás rendszerei teljesen idejétmúltak ebben a felfelé váltásban.

Ennélfogva fizikai testetek és aura rendszeretek egyre nagyobb és nagyobb fókuszt igényel, ahogy a Föld közeledik a szupra-dimenziós záróvizsgájához.  A bolygó növekvö frekvencái ténylegesen megkövetelik az emberiségtöl a kristály multidimenzionális Fény Test Aura müködés három szintü MerKiVikus módozatába való átmenetet.  Az emberiség nagy része még csak ezután fogja felismerni, hogy a régi aura rendszer képtelen hordozni a bolygó növekvö Kristály-Fény energiáját.  Ennek következtében nyomás külömbség jön létre, ami az aura mezö túlstresszelését erdményezi.  Ezáltal felrepedhet az aura mezö és ‘vérzés meg rövidzárlat’ keletkezhet.  Mi úgy emlegetjük ezeket az aktualitásokat mint ‘Felemelkedési Bántalmak”.  Figyelmen kivül hagyva, energia veszteséghez, krónikus kimerültséghez és depresszióhoz vezethetnek.

Ezt több elemzésben is megosztottuk veletek.  Mégis az emberiség nagy része   még nem kezdte el aura mezejének a gyógyitását illetve karbantartását, következésképpen kötve maradnak a 3D müködéshez.  Valójában 2012 december 21-e az emberiség nagy többsége számára, úgy tünik majd mint bármelyik másik nap, de az ihletett kisebbség számára, akik a kristály fény test használatát válasszák, a tudatosság kvantum ugrásai lesznek ott folyamatosan.

Az RNS Kristály Váltása

Sokan közületek a Felemelkedés ösvényén tudatában vagytok a DNS kristályosodásának és 12 szálasra váltásának.  Felhivjuk a figyelmeteket, hogy az RNS ugyanúgy változik.  Az RNS ugyanolyan fontos, tulajdonképpen az RNS a közvetitö és továbbitja a kód változtztást a DNS-hez.  Namost, az RNS elsödleges feladata a prtotein szintézis a sejtekben.  Azomban, az RNS külömbözö módon részt vesz az örekletes információ kifejezésének és elhagyásának a folyamatában.  Ez jól ismert a biológus és orvosi akadémikusaitok körében.

De felhivjuk a figyelmeteket, hogy az RNS nemcsak az emberi biológiai váltás katalizátora, hanem a felsöbb valóságokból érkezö információ befogadója is.  Rádió-vevö készüléke új biológiátok jelzö kódjának , amely engedélyt ad, hnogy a DNS kristályosodása és 12 szála, a toboz mirigy, a hipofizis és a csecsemö mirigy kristályosodása megtörténjék.  Az RNS egyszálasról hatszálas kristály szövettre vált át.

A 6/Szálas Kristály RNS-re Váltás

Mialatt fizikai, anyagi testetek a 12 szálas DNS-be és a 6 szálas RNS-be megy át, MerKaNikus Kristály Fény Testetek a multidimenzionális bio plazma tudatosságba való kristályosodás 144 és 72 algoritmus rendszerébe vált át, mindkét összetevöben az anyagban és az anti-anyagban is.  A kvantum tudatosság multidimenzionalitása, amely a MerKaNa-ra vált át, egyszerre válik követelménnyé és elérhetövé is az emberek közül a keresök számára.

Az RNS Fogadja Be a Multidimenzionális Kódokat

Az RNS kristályosodása és 6-szálasra váltása azonos jelentöségü a folyamatban, mivel többszörös idö dimenziókkal kommunikál és kristályos lineáris lánc szerkezetén keresztül fogadja be az információt.  Igy állitja össze a fizikai anyag proteinjait a Ribozómában, annak érdekében, hogy befogadhassa a váltás kódjait.

Valójában, az RNS által befogadott kommunikáció folyanatosan töltödik a „hátsó agyatokba” illetve Isteni Elmétekbe, amit Angyali, Földönkivüli vagy Isteni Felsöbbén tudatosságnak neveztek.  Ezek nagy része az anti-anyagban található, és teljes egészében a Bio Plazmikus Kristály MerKaNa rendszerben müködnek.  Az RNS fogadja be a tömör információ kódokat amelyek mint az új prototipusokat létrehozó enzimek katalizálói müködnek, a szén-alapú fizikai test átváltásában.

Az úgynevezett „Kristály Gyerekek” vagy Meruviánok, ezzel az érintetlen bio-éteri váltás készenléttel inkarnálódnak.  Valójában milliárd változás van az új emberek DNS és RNS-ben.  Ezek az átalakulások elérhetöek az „Úttörök ” számára közületek, akik valóban keresök a megvilágosodás útján, azomban,  beépitésüket nektek kell megtennetek.

Antianyag és Tények:  A Negyedik és az Elsö Fázis

A fö-áramlatban lévö akadémikusaitok értik, hogy a föld bolygó egy tojásdad burokkal van körülvéve, az úgynevezett Magnetoszférával, s, hogy a Magnetoszférában a plazmának nevezett láthatatlan, töltött anyag szemcsék vannak, azt egységesen nem fogadják el.  Azomban tény, hogy az anyag domináns állapota a Multiverzumban plazmikus, de mivel nincs látható vagy mérhetö kisugárzása, az akadémikusok hivatalosan még nem egyeztek meg, hogy a plazma tulajdonképpen anyag.  Egyesek elméletesitik létezését, mint sötét anyag, de az igazság az, hogy nem igazán „sötét”.  Idövel meg fogják érteni, hogy a plazma az anyag negyedik állapota a jelenlegi távlataitokból nézve.

Az anyag létezik a három halmazállapot: a szilárd, a cseppfolyós és a gáznemü szakaszain túl is.  Létezik mint plazma.  És felhivjuk a figyelmeteket, hogy a magasabb távlatokból nézve, az nem igazán az anyag „negyedik halmazállapota”, hanem az elsö halmazállapot az Omniverzum Kozmológiájában, és külömbözö rétegekben létezik önön koncentrikus dimenzionalitásában.  És létezik a sötét anyagban is, és az antianyagban is.

Éteri Testek az ‘Rejtett’ Biológiai Plazma.

Éteri Fény testetek szintén egy tojásdad burokban van, hasonlóan mint bolygótok a Magnetoszférában, és persze az is rejtett plazmából áll.

Tény, hogy mindannyiatoknak multidimenzialitásotok magasabb formáiban lévö teste nem szén alapú vegyületek kifejezödése mint a Földön a dualitásban, hanem komplex Bio-Plazma a Kristály Birodalmakban.  És ezek a TI Bio-Plazmikus változataitok azokban a birodalmakban léteznek, amelyeket tudósaitok irónikusan ‘sötét anyag’-nak neveznek.  Azért mondjuk irónikusnak, mert amit ti sötét-anyagnak neveztek, az sokkal fényesebb és exponenciálisan magasabb frekvenciáju mint a fizikai sürü anyag, és tudatosságáról beszélve, minden csak nem sötét. Ezen belül van az Angyali Birodalom interfész lencséje.

A Sötét Anyag a ti vernakuláris (népi/köznyelv, a forditó megjegyzése) nyelvezetetekben Láthatatlan anyag.  Csak olyan értelemben ‘sötét’, hogy jelenlegi müszereitek által nem beazonositható.  Ez az anyagnak egy rejtett formája, amely észrevétlen marad a tudósaitok által észlelhetö teljes elektromágneses spektrumon, a hosszú rádió hullámok hullámhosszától a gamma-sugarak sokkal rövidebb hullám oszcillációján is túl.

A ti MerKaNikus mezötök Kedveseink, az Kristály Bio Plazma.  A Föld sikján mindannyian szén alapú testtel rendelkeztek amely az aura mezövel illeszkedik be a bio-plazma éteri testekbe.  Amikor átmentek a magasabb birodalmakba, teljesen tudatosak lesztek abban az éteri energiában, a kristály bio plazmikus fény testetekben.  Tény, hogy nagyobb részetek most is a folyékony kristály Kozmoszban él, az általatok ‘sötét anyag’-nak nevezett láthatatlan fény anyagban, a kristály elektromos bio plazmában.

Maradjatok fokuszoltak, ez egy hatalmas igazság amit most el próbálunk magyarázni nektek.

Mesterek, ez zavarba ejtönek tünhet, de sokkal nyilvánvalóbbá fog válni azoknak közületek, akik kiterjednek a Kristályos Aura Fény Testeikbe a három szintü MerKiVah rendszer MerKaNikus szakaszában.  Azon a szinten kapcsolódtok ‘Angyali’ részetekhez, amely elszivárgott töletek a dualitásban.

Mi megosszuk veletek mindkettöt, a mechanikáját is, hogy miként juttok oda és annak a hátterét is.

Az Anyag/Antianyag Hibridjei

Mivel éteri testetek beleilleszkedik az antianyagba, azt mondhatjuk, hogy az emberiség tulajdonképpen egy anyag/antianyag hibrid, eszmeileg az antianyagban, s belöle fejlödött ki.  De figyeljetek jól ide: Tudatosságotok magja alapvetöen az antianyagban létezik, de nem mint antianyag, s itt a külömbség.  Eredetetek magva az Isteni Gondolat, és az társ-teremt és áthatol minden mátrixon.

Az emberi csakra/aura rendszer kónuszos nyilásai kiterjednek és bövül funkciójuk amint kifejlesztitek második és harmadik szintü MerKiVikus fény testeteket.

A ‘finom energia’ amely a MerKiVikus Aura Rendszert alkotja rendelkezik az elektromágneses áramlat sajátságaival, azomban ezek a sajátságok nem a dualitás feltételeivel elektromágnesesek.  Ezek ‘folyékony’ kristály természetüek, de az elözö rendszer polaritásához hasonló áramlást müködtetnek az áramlat mezöben.  A Kristály MerKaNikus energia átáramlik a kónuszos örvényeken és a meridiánokba töltödik, de felveszi a laser fényhez hasonló, kristályos-koherens részecske áramlatok sajátságait, a hármas szintü MerKiVikus rendszer rendeltetésében.  Ez ugyanaz az energia amely átáramlik a Phi Kristályokon, és abban koherens.

Távolba Látás

A MerKaNa ‘csoport tudatosság’ szintjein, amit ti médiumi-telepátiának és távolba látásnak hisztek, az automatikusan történik.  Nem az a cél, hanem a tudatosság azon isteni szintjének az természtes velejárója.  Valójában ez az Élö Kozmosz vagyis a teremtö energia amit Istennek hivtok, ideg hálózatán (plazmikus rostok) keresztül történik.  Pontosan úgy mint az emberi agy ideg rost és ideg szál hálózata ‘áramlatok’-ban communikál veletek, úgyanúgy hasonló hálózatok láteznek az Élö Kozmosz egymást követö multiverzumaiban, amelyek mint információ vezetékek müködnek, és viszonylagosan szólva, úgy is tekintjük öket mint Isten elméje, vagyis ‘Minden Ami Van.’  Ezzel az analógiával, helyénvalónak látszhat, hogy ti egy Kozmoszban éltek, amely egy mindenható elme.  És persze, ezek a ‘Kozmikus Ideg Folyosók’ állandóan küldik a RNS-etekhez és azon keresztül az információt.

Ideg Hálózatok az Anyag/AntiAnyag Rétegekben

Ténylegesen úgy tünik, hogy ezek a rostos áramlat vezetök müködésén keresztül fordulnak elö a jelenségek mint a távolba látás és a bi-lokáció (egyidejüleg két helyen lenni, a forditó megjegyzése).  Sem a bi-lokáció, sem a távolba látás igazán nem kötelezi a fizikai „látást, vagy ott tartózkodást”, inkább az RNS és a kristályos agyalapi és toboz mirigyeitek által a Kozmikus vagy Földi ideg pályákon kapott információ kódok és minták feldolgozását jelenti.

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy ezek az informácikó kódok az ideg hálózat az anyag/anti-anyag és sötét plazmában amely az Omni-Földet is tartalmazza.

Ez azt jelenti, hogy egy rendszer, egy struktúra van érvényben, ahová céltudatos törekvéssel fel tudtok fejlödni.  A három szintü MerKiVikus rendszer megtanulása szükségszerü, mert az a követelmény, hogy tudatosan felemelkedhessetek a következö szintre.

És jegyezzétek meg, minél nagyobb részetek terjed ki a MerKiVikus szintre, annál több energiát hordoztok, és a több energiával nagyobb felelöség jár.  Képesnek kell lennetek kontrolálni energia mezötök frekvenciáit, és szabályozni benne az eröt a mentális egyensúly és az önfegyelmezö ellenörzés által.

A kristály fény test három szintü MerKiVikus rendszer kifejlesztésen keresztül szert tesztek a képességre, hogy navigáljatok a magasabb dimenziókban, és ezt cselekedve szabadon belépjetek a nagyobb tudatosságba.

A Koherens Kristály – Fény

Az eredmény a koherens kristály-fény energia kifejlesztése és használata lesz.  Ez kiváltképpen hasznos a Gyógyitók számára, kifejleszthetö és finoman hangolható a motivált Mester Gyógyitók által a MerKiVa  és a MerKaNa második és harmadik szintjén.  A koherens kristály-fény energia kivetithetö a Mester MerKaNikus Gyógyitó testéböl a kezein keresztül, a saját, személyes chi kristály-energia koherens áradását sugározva a páciens testébe.

E rendszer kifejlesztése által millió féleképpen fogtok növekedni és vissza-szerezni olyan képességeket, amelyekröl csak álmodtatok…szó szerint.

A jelenség amit csatornázásnak hivtok, szintén ezen a folyamaton keresztül történik.  Azomban, legyetek tisztában azzal, hogy a csatornázás az esetek túlnyomó többségében egy kifinomultabb kommunikáció a bennetek lévö Isteni Énnel, nem az Arkangyalokkal vagy a Felemelkedett Mesterekkel, hanem az Énnel.

Az Angyalok és az Isteni Én Csatornázása

Mi természetesen kivülröl communikálunk Tyberonn belsö áramlási csatornájához.  Tény, hogy az Arkangyalok és a Felemelkedett Mesterek kommunikálnak bizonyos csatornákkal és tanitókkal, de a tudatos médiumok nagy többsége saját Felsöbb Énjét csatornázza.  Ez volt a helyzet a hires Edgar Cayce-vel is.  Az ö csatornázásai RA-TA-tól, saját Felemelkedett Felsöbb Énjétöl jöttek.  Ez nem csak igénybe vehetö, ez folyamatosan történik mindannyiatokkal.  Amit ki kell fejlesztenetek, az a képesség, hogy tudatopsan elöhivjátok az információt a „valós” (lineáris) idöben.  Arra pedig törekedni kell, és elegendö fény hányadost igényel az Avatári MerKaRa nyitott áramlási körén keresztül.  Nem azt mondta nektek az Avatár Jeshua ben Joseph, hogy „Amit én teszek, azt ti is megtehetitek”?

Igy a csodálatos új világ egy karnyújtásnyira van, és a lehetöség a Kristály MerKiVa meg a MerKaNa kifejlesztésére fel lett ajálva nektek.  De mielött ebbe az energiába válthatnátok, meg kell értenetek  az aura mezötök és csakra rendszeretek müködési alapjait, és  el kell sajátitanotok azok optimális karbantartásának a mechanizmusait.  Meg kell tanulnotok járni, mielött futni tanulnátok.  Egy ironikus mellérendeltség, hogy sokan közületek a megvilágosodás ösvényén meglehetösen nagy metafizikai tudásra tettek szert, mégis meglepöen kevés a tudatos törekvés az aurikus áramkör és annak a fizikai karbantartását kötelezö mechanizmusok kölcsönhatásának a megértésére.

Azt is meg kell értenetek, hogy a MerKiVikus rendszer kötelezö karbantartása az egy nélkülözhetetlen utazás és nem a végsö célállomás.  Gondolataitok és tetteitek feddhetetlensége és makulátlansága befolyásolja aurikus integritsotokat.  Ha a teher-hordó föpilléretek megreped vagy elcsúszik, ugyanúgy csúszik a MerKiVikus rendszerbe való belépésetek is.  Az elme és az éteri test kapcsolata azonnali.  Az energia és a tudatosság nem elválasztható.

Csakráitok csakis bakkor müködhetnek optimálisan, amikor éteri mezötök érintetlen.  Fénytestetek áramköre csak akkor müködöképes, amikor már értitek, hogy hogyan kapcsolódtok rá és a karbantartását is.  Ennek a megértését nyújtják a Metatroni kulcsok a kristály átalakulásban, de  a fény test optimális müködését ismerték és tanitották az ezotérikusok korszakokon át.  Charles Leadbeater a Teozófiai Társaságból meglehetösen brilliáns volt a dualitás fázisainak a megértésében.  Most itt az ideje megérteni a kristályossá válást.

A Szimbiózist Létrehozó Társitás

Ahogy bolygótok elektromágneses hálója összeomlik a kristály hálóra váltás által, ugyanúgy a polaritáson alapuló éteri energia mezötök képtelen lesz a kristály fény magasabb frekvenciáját megtartani.

A szimbiózist létrehozó társitó erö integrálja az anyagban lévö éteri mezötök szintjeit a MerKiVa és a MerKaNa kristály-foton testetekkel az antianyagban.  Ez a kulcs szimbiózis az általatok csakráknak nevezett részecske gyorsitókon keresztül müködik.  Mindegyik réteg egy kétrétü, egyenként ellentétes áramlattal bélelt, tartós, lamella tokot formáló bioplazmikus membránnal van elválasztva.  Kölcsönös az affinitás a bioplazma és a bio-molekuláris testek között, és ez a dupla tölcsérü vevö és közvetitö csakrákon keresztül történik, amelyek kiterjesztik az érzékelést transzdukáló rostokat mindegyik szekvencia – az anyag/sötét anyag/antianyag – dimenzionális mezejébe.  Ez a folyamat egy csigavonalú oda-vissza járatot  hoz majd létre, amelynek kónuszos forgása lesz.

A MerKaNikus rendszerben a csakrák az elsö szintü MerKiVa mezöben 96, a második szintü MerKiVa mezöben 144, mig a harmadik szinten a MerKaNa mezöben 240  terjednek  (a 12-röl a dualitás mezöiben).  És ezek a kiterjesztett rostok müködnek a folyékony-kristály szakaszban.  Szabadon körbe mozoghatnak, pszeudo-folyékony mozgással, mégis mindég megmarad átlós igazodásuk a MerKaNikus mezö geometriájához és kristályos áramlataihoz.

Amiröl úgy gondolkodtok, mint a fizikai forma „alsó csakrái”, és a túlélésre, a szekszualitásra meg az érzelmekre vonatkoztatjátok, nincsenek eltávolitva a kristályos MerKiVa mezöböl, hanem funkciójuk válik a nemektöl és a fizikai túléléstöl mentessé.  A szekszuális polariotás/a nemek nem léteznek a magasabb mennyei birodalmak zérus mezejében.

(A nemek elöfordulnak bizonyos földönkivüli civilizációkban, amelyek a ‘titkos’ (sötét azaz láthatatlan) anyagban és antianyagban léteznek, mint a Pleiadiak és a Sziriusziak.  Azomban, itt nincs felforrósitva a fajfenntartás/érzelmek nyomatékával mint az emberi tapasztalás a földön.  Ez sokkal kevésbé poláris, és nincs az a kényszeritö fizikai ösztön, ami az emberi biológiához társul.)

A MerKiVa Elöfeltétele

Namost, az optimálisan egészséges emberi aura mezö az éteri test.  A ‘titkos’ (sötét azaz láthatatlan) anyagból áll, és kapcsolódik mindkettöhöz, a fizikai sürü bio-molekuláris anyaghoz és a vele párhuzamos antianyaghoz is.  Habár ez az aura mezö egészen komplex és alapszintü feltétele a MerKiVa-nak, de nem a MerKiVa.

Az aurikus rendszer befogadja és önmagából kivetiti a feltöltött energia részecskéket, és némileg olyannakl tünik mint az aurora borealis, azaz az északi fény.  Minden fizikai lénylétrehozza aura mezejét, és az terjed a biológiai ember tudatosságának a növekedésével.  Azomban az aura önmagában létezik és nem a geometriai fénytestet képezi.  Az aura egy tojásdad alakú egységes egész, vizszintes és függöleges áramlatok és áramkörök szövevényével.  Kezdeti szintjén 7 aktiv csakra van benne, de fokozatosan, a fény hányados növekedésével 12 csakra aktiválható.

A kiterjedés az  analóg folyamat, és olyan mintha egyfajta dominó hatás következménye lenne.  Az egyik fény beinditja a következöt, mindég egyszerre egyet.  Az eredeti hosszanti tengely áramlat a 7.ik csakra örvényén keresztül jött le és az agyalapi mirigy által épült be, hogy specifikus szögekben másodlagos és harmadlagos áramlatokat indukáljon.

A Szakrális 13-20-33 Arány

Az optimális emberi aura ezen a folyamaton  keresztül épül és teljesedik, mig eléri teljes áramlati körét a 13-20-33 arányban.  Tizenkét csakra réteg mely egyet alkot 12+1=13, az antianyagban létezö 20 al-réteg, és az egészet felerösitett egységbe integráló Kozmikus rendszere a 33.nak.  Sok létidöt igényel ezt a rendszert elérni, s ha egyszer megvan, ez a megköveterlt belépési bizonyitvány amely lehetövé teszi, hogy az egyén a MerKiVikus Fény Jármüveibe záróvizsgázzon.  Mint olyan, a 13-20-33 a kulcs frekvenciális kombinációja amely rezonál a geometrikus MerKiVa Fénytesttel  és lehetöséget nyújt a belépésre.  Amikor a 13-20-33 arány frekvenciális rezonanciája optimálisan teljesitett, a csakra rendszer teljes áramlás köreiben müködik, egységben az örvénylö központokkal, a napfényt befogadó és kibocsájtó adó-vevökkel, az intra-dimenzionális kapcsolódás csatornáival, és a supra-áramlatok egybehangolt áramlási csomópontjaival, akkor áll készen, hogy a MerKiVikus geometriai kristály-fénytest jármübe emelkedjen.

Már megosztottuk veletek, hogy az Angyali Birodalom átfedése az emberi anyagi valósággal az antianyag mezöben van, és e mezö antianyag plazmikus összetétele alkotja az Omni-Föld és a Multiverzum úgynevezett párhuzamos Dimenzióit.

Namost, amint már mondtuk az Angyalok birodalma az antianyagban létezik de nem mint antianyag és itt a külömbség.  Úgy is mondhatnánk, hogy az antianyagban van az összes élet, az összes tudatosság alap konceptusa, mielött az anyagban materializálódna.  De természetesen életformák léteznek az antianyagban és a ‘titkos’ anyagban…beleértve mindannyiatokat.

Befejezés

Éteri testetek hatérterületének örvénylö szervei a csakra rendszeren keresztül, egy bizonyos értelemben részecske felgyorsitó fókuszpontok, melyek nyitott tölcséreket képeznek az antianyag mezöbe.  Ez egy olyan dolog ami az elkövetkezö három generáció alatt ismertté válik az emberek számára.  Az Anyag/Antianyag és a Bio-Energia Plazma létezik a dimenzionális rezonancia, frekvencia és intenzitás külömbözö rétegeiben.  A kialakitott MerKiVikus mezötök, természetesen képes megtartani ezt az energiát és átvinni benneteket akár rajta kereszrül, akár rajta kivül.

Ti Isteni Lények vagytok véges és végtelen aszpektusokkal.  És a MerKiVikus rendszerben képesek vagytok kibontakoztatni a végeset végtelenné.  Új határok nyilnak meg számotokra a Föld Felemelkedésével az egyre nagyobb és nagyobb dimenzionális hozzáférhetöséggel.  Bár, a fö vonalban lévö akadémikusaitok folytatják a kiközösités elkerülését azáltal, hogy maradnak a status quo biztonságos, korlátozó ketrecében, csak azt fogadva el ami az igazán egyszerü tudományos müszerekkel mérhetö.

Akik azt válasszák, hogy a 3D-ben maradnak, természetesen megtehetik azt.  De akkor el fogják vesziteni a lehetöséget, hogy hatalmas lépteket tegyenek nemcsak az igazi ‘élet tudatosság’ megértésében, hanem az Omniverzum és a Kozmosz hatalmas birodalmaiban is, beleértve önmagát a Földet is.  Mégis mindannyian az intuició tovább vitelével, túlléphettek a felfogásotok korlátain.

Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT. Szeretve vagytok.

És ez igy van. ”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Auras, Angelics and Antimatter, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

2010 ALCHEMIÁJA

 

Metatron Arkangyal 2010 január 1 üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erösen!  A Mars, a Szaturnusz & Merkúr retrográd, december 31-én telihold és holdfogyatkozás, és január 15-én újhold és napfogyatkozás!  2010 elsö két hete megpróbáltatásokat és kényszereket hoz!  Egyedülálló energia zuhog alá a bolygóra, s a január 3-án történö Quadráns Meteor Zápor tovább emeli az „energia koktél” intenzitását.  Az energia töredéke olybá tünik lényegében mintha egy lépést hátrafelé tennénk mielött kettöt elöre, mégis ebben nagy lehetöség rejlik.  Ez az idö jól felhasználható arra, hogy az elöre teendö két lépésre helyezzük a fókuszt…” St. Germain

„Üdvözlet Mesterek, Metatron vagyok a Fény Ura, és üdvözöllek mindannyiatokat külön-külön és együtt is egy különleges, feltétel nélküli szeretettel átitatott, energia vektorban.  És összegyültünk, hogy az elöttünk álló évröl beszéljünk, az új és régi energiákról, a hatalmas és a hatalmasabbról, amint közeledünk veletek a beharangozott Felemelkedéshez.

Mesterek, a 2010 eröteljes év lesz, a hatalmas kibontakozás éve, mérföld-kö közelebb a Felemelkedés Galaktikus Központositásához.  A 2010-es évben néhány különleges átjáró lesz, és ezeket használnotok kell, azaz be kell lépnetek ezekbe az átjárókba.  Azt ajáljuk nektek, hogy összpontositsátok figyelmeteket élet-ösvényetek kapcsolódásaira és potenciáljaira nagyobb mértékben mint eddig tettétek. 

Látjátok, a záróvizsga, amire készültetek és sok-sok létidön át vártatok rá, hogy részt vehessetek benne, elérkezett.  Igazánból, a 26,000 éves ciklus utolsó 3 évében vagytok a Galaktikus Központositástól.  A hátralevö 3 év 2012-ig a 26,000 éves ciklus egy piciny töredéke, mindössze 0.00011 része.  A Felemelkedés természetesen nagyon sok módon MOST történik. 

Tehát, amint beléptek 2010-be, használjátok a bölcsességet, hogy hogyan és kivel müködtök közre.  Emeljétek fel frekvenciátokat azáltal, hogy még nyitottabbak vagytok az új lehetöségekre.  Ne itéljétek saját tapasztalataitokat, és a másokét sem,, mert mindannyian a próbálkozás és a hibák általi növekedést tapasztaljátok a Makulátlanság Kristály Vibrációja felé.

Mesterek, értsétek meg, elengedhetetlen, hogy teljesen a MOST-ban legyetek jelen, jól leföldelve a Földi sikon, mig a vibráció és a dimenziók emelkedését kutatjátok.  Ez különösen igaz a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz bolygók retrográd fázisának idötartama alatt.  Minden pillanatban helyezzétek teljes fókuszotokat, teljes figyelmeteket, arra amit megtapasztalni vágytatok, nehogy elszalasszátok azt másfelé figyelve.  Kövessétek Föld bolygótok példáját, és tisztitsátok, tisztogassátok mindazt, ami már nem szolgálja célotokat az életetekben.

Használjátok a Napéjegyenlöségek és a Napfordulók rendkivüli átjáróit, a Tripla Dátum Portálokat, a Nap és Hold Fogyatkozásokat és az együttállásokat.  A december 31-i holdfogyatkozás és a január 15-i napfogyatkozás hatalmas, kódolt energiái zuhognak alá a Földre.  Ami 2010 elsö két hetében vár rátok, az a 2009-i Triad Csillagkapuk befejezése. Ez a befeléfordulás és az elengedés idöszaka.  Azomban, ez kétélü kard, mert ezek az energiák a legtöbb lehetöséget hordozók között lesznek, mégis az év legnehezebbjei is, sokak számára. 

A hold és a nap fogyatkozások átjáróit éljétek át magányban.  A Napéjegyenlöségeket, Napfordulókat és a Tripla Csillag Kapukat osszátok meg a csoportokkal.  Mint tudatos keresök fedezzétek fel a rokon lelkeket azon az ösvényen, és aki odaadóan kész megtenni a felfedezés következö lépését, tegyétek azt csoportosan, mert hatványozottan több erö van az egységben mint az elkülönülésben.  Mi elfogadjuk és tiszteletben tartjuk ezt az üzenetet és elemzést.

És miben segithetünk még e mai gyönyörü napon Kedvesem?

Kérdés Metatronhoz:   Elmondanád a december 31-e és a január 15-e között történö Retrográd Merkúr, a Teliholdfogyatkozás és a Napfogyatkozás hatásait?

Metatron Arkangyal:   Természetesen, de egy speciális és szeretett Vendégünk van jelen, hogy szóljon erröl a nagyon is ideillö témáról, a 2010 energiáiról.  Hogy optimálisan foglalkozzunk a beáramló energiák egyedülálló komplexitásával, az Ibolya Láng nagyon is hozzájárul, nagyon is kiegésziti az ez idö tájt a Földre alázuhogó energiák navigálását.

És üdvözöljük az Ibolya Sugár Isteni Mesterének, Szeretett Saint Germainnek a jelenlétét. Természetesen, Saint Germain a Vizöntö Kor Föld-Örzöje, mint ahogy Jeshua (Jézus) és József a Halak Korának Föld-Örzöi voltak.  Saint Germain az utóbbi idöben bolygótokon tartózkodik, és mint Gróf Saint Germain mesterszintre emelte az Asztronómia, az Asztrológia és az Alchemia Müvészetét és Tudományát.  Látjátok, mindhárom tantárgy természete és frekvenciája Metatroni.  És habár Mihály Arkangyal családjából származik, tanulmányai az Asztrológia tudományában Metatroniak.

Mi módositjuk az energiát és egy ugyanolyan belépési vektort teremtünk. (Szünet)

Saint Germain:   Szeretetteljesen köszöntelek benneteket!  Vagyok Aki Vagyok.  És ebben a korban a Föld és az Emberiség szolgálatának a tiszteletbeli Örzöje vagyok.  Persze, mielött még a Föld létrejött volna, együtt jártam veletek, mindannyiatokkal.  Lelkem mindannyiatokat ismer, a sziveteket, a neveteket, minden oldalatokat és létidötöket.  Ismerösök vagytok a lelkemnek, mert az idökön keresztül, mi együtt álmodtuk a Felemelkedö Föld álmát ebben az idöben.  És ti természetesen Szeretve vagytok általam, a Teremtö Isten és mindannyiunk, a Fény Kozmikus Tanácsa által.

Most úgy állok elöttetek mint a Felemelkedés különleges követe az úgynevezett Vizöntö Korban.   

És ismételten, örömmel és a legszeretetteljesebb köszöntéssel ölellek át mindannyiatokat!

Azt gondolhatjátok, hogy én egy „modern” Felemelkedett Mester vagyok szorosan kapcsolódva sokatokkal.  Természetesen, néhány létidöt töltöttem a csatornával, és több itt tartózkodásom alatt tanulmányoztam a csillagokat.  És az Asztrológia müvészete és tudománya a tér és idö ismerete, tökéletesen feljegyezve, hogy alkalmazható legyen minden valódi, önrendelkezésü formára.  Teremtö erejénél fogva legföbb az Idö Törvénye, minden mozgást müvészi alkotásba rendez a vászonba beágyazott különleges átjárók ecsetével és festékével, az általatok idönek nevezett lineáris mozgás szövetét és szöttesét is. 

Tudjátok, a fizikai valóságotok, az tömeg/energia beágyazva a tér-idö mátrix folytonosságába, a dupla dualitás vagyis a polaritásbeli dualitás mátrixába.  Ennél fogva egy inertikus valóság rezonáló harmóniái beindulnak az összes következö tér/idö hologram elekto-mágneses kontextusában, az egyedi frekvenciájú gravitációs hullámok és a geometriai (Metatroni) fénykódokon keresztül, az összes égitest által formálva és kivetitve. Ily módon gyakorol hatást az Asztronómia/Asztrológia Alchemikus tudománya a Földre és az Emberiségre.

Most pedig átváltok egy érthetöbb szóhasználatra és nyelvezetre amint a kifejezett kéréstekröl beszélek.

2010 elsö két hete nehéz lesz , mégis kényszeritö.

Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erösen!  A Mars, a Szaturnusz & Merkúr retrográd, december 31-én telihold és holdfogyatkozás, és január 15-én újhold és napfogyatkozás!  

2010 elsö két hete megpróbáltatásokat és kényszereket hoz!  Egyedülálló energia zuhog alá a bolygóra, s a január 3-án történö Quadráns Meteor Zápor tovább emeli az „energia koktél” intenzitását.  Az energia töredéke olybá tünik lényegében mintha egy lépést hátrafelé tennénk mielött kettöt elöre, mégis ebben az összhatásban nagy lehetöség rejlik a ráeszmélésre.  Ez az önzetlen viszonyok tüzpróbája lesz.  Igy Mesterek ez az idö jól felhasználható arra, hogy az elöre teendö két lépésre helyezzétek a fókuszt, és persze ez a megpróbáltatások ideje eröteljes tisztitó eszköz is lehet, ha jól hasznositjátok.

De jegyezzétek meg, felügyelet nélkül a kimeritö fáradtság ideje lehet.  Valójában, ahogy a magasztos Metatron Nagyúr mondta, az emberi tömegek december és január hónapokban több energiát költenek el mint amennyit kapnak, és ez gyakran eredményezi, az ünnepek utáni nyugalomban a csökkentett vitalitást és depressziót.

Az emlitett periódus alatt a Szaturnusz szintén retrográd, s ez hozzáad az intenzitáshoz.  Amikor a Szaturnusz a kormányzó ebben az idöben, az élet célt a rák és a bak aszpektusai és energiái befolyásolják.

Meg fogtok lepödni, azon amit most mondok, de a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz Retrográd hármas hatása, a Telihold Holdfogyatkozással és az Új Hold-Napfogyatkozással kombinálva a tökéletes kiegészitése a 2009-es  11:11,  12:12 dupla dátumok és a 12:21 Napforduló Triád Csillagkapujának a megjelenéséhez.   A Triad Csillagkapuk az olvasztótégely, ahol felbuggyannak és felszinre törnek a rejtett akadályok, blokádok, amelyek (meg)akadályozzák felnövéseteket a „Makulátlanság” Kristály vibrációiba.  És ez teljes kört zár be 2010 elsö két hetében.  Itt az ideje felszállni a kocsira, vagy lemaradtok, mert minden felgyorsul az összhatás „olvasztótégelyében”.

És azt is látjuk, hogy a Telihold Holdfogyatkozása a Rák és a Bak hatása alatt állt.  Akkor ez a sziv/otthon tengely egységbe rendezése a 3D világgal, és megköveteli illetve felkinálja, hogy a kettö egyensúlyba hozásán fáradozzatok.  Hogyha a Fogyatkozások a Rákban és a Bakban történnek, akkor az egyensúly állapot megtalálásának szükségességével néztek szembe.  És akkor ez egy felerösödött tüzpróbává válik, krizishelyzetté az irányban amerre haladtok.  Mégis a Fogyatkozások összhatását nem lehet tisztán asztrológiai vonzásokkal mérni, mindegyik egyedülálló és az adott pillanatban az emberi fejlödés áramlása által befolyásolt.  Mindkettö, az Emberiség és a Föld szükségleteihez van szabva a lineáris idö folytonosságában, és az Összhatás a „két-élü” idö lesz, sokatoknak némileg nyugtalan, vitás és letargikus.  Mégis, lehetöséget nyújt a további belsö megoldásokra is.

A Retrográd Merkúr a két Fogyatkozással együttesen, olyan vonzások összhatása, mely a Triád Csillagkapuk által felhozott és egymás mellé helyezett ügyek „büvös kockáját” hozza el, és teszi lehetövé mély áttekintésüket és megoldásukat.  Január 15.i Új Hold Napfogyatkozás rendkivül hatásos lesz az új megoldások beiktatására.

Az Új Évre megfogalmazott megoldások globális hagyománya különösen megvalósitható és éröteljes a retrográd bolygómozgások és azok hatását felerösitö fogyatkozások energiáival.  Segitséget nyújt mindez?

Kérdés Saint Germainhez:   Igen, és köszönöm szépen ittléted!  Ez megtiszteltetés! Megkérhetlek, hogy terjedj ki a leirt „Összhatás” optimális használatára?

Saint Germain:   Természetesen Szeretett Barátom, a megtiszteltetés most és mindörökké az enyém.  És tudd, hogy mindég itt vagyok, a Felemelkedett Mesterek és a Fény Kozmikus Tanácsának kiséretében mint része annak, Én némileg közelebb vagyok a Föld sikjához mint a Magasság Arkangyalai.  Veletek voltunk a Júniusi Napforduló Összejövetelen a Grand Tetoni visszavonulásunkban és a jelen pillanatban jókedvüen és céltudatosan újra csatlakozunk hozzátok.

Tehát, folytatom a kérésetetekkel.  Az elsö és legfontosabb, hogy ne engedjétek meg az Énnek a retrográd mozgásokban teremtett energia töredékek negativ aszpektusaiba való zuhanását, mert minden felerösödik a teljes holdfogyatkozás, a meteor zápor és a napszél által.

Vigyázzatok a gondolataitokra és az érzéseitekre. Kerüljétek a vitákat és az eneriák összekuszálódását az aggódás és a depresszió leszálló spiráljában, ami olyan gyakran megtörtént az elmúlt ünnepek alatt.  Kerüljétek a mentális letargiát.  Dolgozzatok azon, hogy pozitivak legyetek és tartsátok aura mezötöket érintetlenül.  A Retrorád Mars hatással lehet és hatással is lesz az emberek ingerlékenységére január folyamán.   Az indulatok fellobbanhatnak, és a Merkúr további félreértésekhez vezet.  Járjatok mint a tojáshéjon!  Hozzátok magatokba és magatok köré az Ibolya Sugarat és az Ibolya Lángot.

Ezen periódus energiái tagadhatatlanul az önelemzésre kényszeritenek majd.  Hasznositsátok ezt, de ne önmagatok kárhoztatására, hanem inkább a ragyogóbb fénnyel való újra kalibrálást keresve, a Rák-Bak vonzások elektromágneses indukciója által. 

A Rák és a Bak átcsapó hullámaival sokakat ezek a kérdések foglalkoztatnak: Ott vagytok-e ahol lennetek kell a böséget és a fennmaradást illetöen?  A 3D világotok ambiciói egybeesnek-e a Szellem legfelsöbb céljaival?  Azt az utat járjátok amit mondatok?  Ezekre a kérdésekre a válasz az a rejtvény amelyet minden embernek meg kell oldania.

Sokatok, akik elmúlt életeitekben a papsághoz tartoztak, képtelenek megtalálni a szükséges leföldelést a 3D munkákban, hogy manifesztálják a létfenntartás paradigmáját.  A Manna nem hullik az égböl a Felemelkedö Földön, az követelmény, hogy megteremtsétek földi tartózkodásotok szükségleteinek kielégitését.  És cselekednetek kell, hogy ez megtörténjen.  A böség nem fog az égböl hullani, mint a régi hitrendszerekben.

Azomban, hogy manifesztálni tudjatok, ahhoz elektro-mágnesesen makulátlannak kell lennetek, aurátok egész kell, hogy legyen, mert ki kell terjednetek a Kristályos MerKiVah-ba.  És jól figyeljetek!  Kiterjedésetekben és magasabbra lépésetekben a nagyobb dimenzionális birodalmakba, meg kell tartanotok a kapcsolatot az összes dimenzióval, beleértve az elsö háromat is!  Nagyon sokan a metafizikában elfelejtik a követelményt, hogy leföldeltek maradjonakNövekedésetek nagy részét a harmadik dimenzió mesterévé válása teszi ki, de azt nem érhetitek el a 3D elhanyagolásával, mert az a követelmény, hogy a  harmadik dimenzió Mesterévé váljatok, mielött feljebb léphettek.  És mindég ott vannak a Merkúr Retrográd mozgásában jól értelmezett, általánositott feltételek.  Amint megértettétek, ez a  kommunikációk félreértését, és az utazást érintheti.  Az emberiség letargikusan érezheti magát és ingerlékeny lehet.  A mentális apátia figyelmetlenséghez vezethet, és autó balesetek történnek amikor csökkentett az összpontositás.  Figyelem, a türelem és az óvatosság a szabály!  Járjatok el gyengéden kommunikációitokban és legyetek türelemmel az utazásban.  Töltsetek idöt elmélkedéssel, kontemplációval.

Természetesen, az energiák sürüsége az Öt Elsödleges Vonzás hatása alatt, beható elmálkedést teremthet, ami szintén a beragadáshoz vezethet.  A lélek búvárkodás a jobbik út. Amint látjátok van megoldás az Örületre, a Fény az alagút végén!  És, hogy összegezzem a választ a december 31 – január 15 optimális felhasználásának a kérdésére, az Összhatást a belsö vizsgálatokra kellene felhasználni, természetesen, a Retrográd Merkúr és Szaturnusszal közös eröfeszitéssel, felerösitve a fogyatkozásokkal, mélyebbre mehettek mint gondolnátok.  Ténylegesen az energiák a befelé fordulásra vezetöek.  Használjátok fel a december 31-i Telihold fogyatkozást a vizsgálatokra, és a Napfogyatkozást Újholdkor, január 15-én, hogy elkötelezzétek magatokat a megoldásokra.  Megválaszolja ez a kérdést?

Kérdés Saint Germainhez:   Igen, köszönöm szépen.  Össze tudnád röviden foglalni a föbb dátumokat és átjárókat 2010-ben?

Saint Germain:   A Napéjegyenlöségek, a Napfordulók a Fogyatkozások és a 10-10-10 Tripla Dátum Átjáró lesz specifikus 2010 – ben.  A hold aszpektusok, a Telihold és az Újhold,  a növekvö és a fogyó lunáris ciklusok hasznositásának megértése pedig minden évben ott van.  A március 20-i Napéjegyenlöség, a 10-10-10 és a Telihold Holdfogyatkozás a december 21-i Napfordulókor lesz a három legeröteljesebb.  A Tel jes Napfogyatkozás július 11-én és a Napéjegyenlöség szeptember 22-én szintén eröteljes csillag kapuk lesznek.  Decemberben 12-12 egyesitve 12-21-vel szintén rendkivül eröteljes lesz.

Júniusban és júliusban történö bolygó mozgások és felsorakozások megértése:   2010 június 13-án az Uránusz, a Jupiter és a Merkúr a Nap egyik oldalán sorakoznak fel, mig a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz pedig a másik oldalán sorakoznak majd fel.  A Föld pedig meröleges lesz a Nappal. 

Ez egy nagyon jelentös bolygó alakzattal párosul, pontos aszpektusként július 4-ik hetében.  A négyszöges felsorakozása a holdnak és öt bolygónak, más jelentös tényezökkel a nehéz aszpektusban, a kollektiv tudatosság átalakulási krizisének drámai kijátszására utal bolygó szinten.  Nem egy könnyü nyár lesz, mégis sok minden elengedésre kerülhet és az elsö lépések megtehetök a globális konfliktus megoldására makro szinten.  Ugyanakkor a dráma némileg átirányul a Teljes Napfogyatkozás által július 11-én, ami egy kis haladékot ad majd.

A Szeptemberi Napéjegyenlöségtöl 10-10-10-ig nagyfokú nap aktivitás lesz, a Jupiter és a Szaturnusz felsorakozásával.  Ez annak a valószinüségét jelenti, hogy napszél meg geomágneses viharok söpörnek végig a bolygón.

Én Saint Germain itt vagyok emberi fivéreimmel és növéreimmel, azzal az öszinte vággyal, hogy megértést hozzak a világba, amely elfelejtette szerepét.  2010 asztrológiai hatása valójában segiteni fog emlékezni, hogy miért vagytok itt, jóllehet egyszerre csak egy szivet.  Mi felhivjuk lelketeket, hogy emlékezzen, és bizzon a legfelsöbb jóban.  Mi szeretö együttérzéssel kérünk és meghivunk mindannyiatokat, hogy lépjetek túl a drámai illúziókon és legyetek saját Isteni Örökségetekben, és tegyétek ezt lábaitokat szilárdan leföldelve a szeretett Földre.  Talán paradoxként hangzik, de ez a Mesterré válás útja.  A szivem szivéböl remélem, hogy segitségetekre voltam.  Kérlek benneteket „hivjátok be az Ibolya Lángot” és ébredjetek rá a lehetöségére és szépségére a Felemelkedés záróvizsgájának.  Ez az a pont az örökkévalóságban amire vágytunk és megteremtettük!  Meg fog történni.  És most átadom a pódiumot szeretett Metatron Nagyúr energiájának és hódolattal meghajolok.

Vagyok Aki Vagyok, és ez igy lesz! Saint Germain vagyok, mindég szolgálatotokra és hivásotokra.

Metatron Arkangyal:  Kedveseink, amint emlékeztek az Isteni Igazságra, hogy kik vagytok, azáltal megváltoztatjátok belsö világotokat, és utána a külsö Világot.  Ti a Fény gyönyörü és csodálatos gyermekei vagytok.  A korrupció és a konfliktus amit láttok az illúzió, mégis dualitásbéli céljuk hatalmas tanitó volt.  Az ok és okozat az „orvos, aki még mindég házilátogatást is vállal”.  És amint az ellenörzés „Öreg Öre” a félelem, és a nemet-mondók ki és be robbannak haláluk végsö agóniájában, tudjátok, hogy ennek az öreg és fáradt energiának nemsokára el kell hagynia a szinpadot.  És az Összhatás, a Napéjegyenlöségek, a Tripla Csillagkapu, a Fogyatkozások és Napfordukók zárószavában arra kérünk benneteket: Használjátok ezt az idöt arra, hogy igazán és mélyen fedezzétek fel sziveteket.  Találjátok meg, hogy mit kell elengednetek, megoldanotok és manifesztálnotok az elmétekben, szellemetekben, testetekben és tudatosságotokban, hogy fizikailag és spirituálisan is örömtelibb és makulátlan életet éljetek, összekapcsoládva lelketekkel.  Tiszta szándékotokkal teremtsétek meg.  Ez a Kristály MerKiVah éve és hatalmas ugrásokat kinál a befejezésekben.

Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az igazságokat.  Szeretve vagytok.

És ez igy van.”

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: The Alchemy of 2010, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

2010  Erö Kapui

*Telihold holdfogyatkozás 2009 december 31,               *Napfogyatkozás 2010 január 15 *Holdfogyatkozás 2010 junius 26                                      *Teljes Napfogyatkozás 2010 július 11       *Teljes Holdfogyatkozás – Telihold (Napforduló) 2010 december 21                                                    *Tavaszi Napéjegyenlöség 2010 március 20                    *Nyári Napforduló 2010 június 21           *Öszi Napéjegyenlöség 2010 szeptember 22                    *Téli Napforduló 2010 december 21       *Tripla Dátum Csillagkapu Átjáró 10-10-10

2010 Asztrologiai Eseményei és Csillagkapu Átjáró  Naptár

* Január 15 – Újhold – Napfogyatkozás

*  Január 29 – Mars Oppozició – Szenvedély – Agresszió

*  Január 30 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája

*  Február 14 – Újhold

*  Február 28 – Telihold – A Narancs Sugár Energiája

*  Március 15 – Újhold – A Kozmikus Beinditás finom nyitása

 

Március 20 – Tavaszi Napéjegyenlöség – A Kozmikus Beinditás Kristály Fázisának közvetlen nyitása és aktiválása

*  Március 22 – Szaturnusz Oppozició – Kötelesség, kötelezettség – Egyesülö Energia 

*  Március 30 – Telihold – A Sárga Sugár Energiája

*  Április 14 – Újhold

*  Április 21-22 – Lyrid Meteror Zápor  a Lyra (Lant) csillagképböl kisugározva, a Thatcher üstükösböl kibocsájtva

*  Április 28 – Telihold – A Borostyán Sugár Endergiája

*  Május 5-6 – Eta Aqvarid Meteor Zápor kisugárzó pontja a Vizöntö, a Halley üstökösböl kibocsájtva

*  Május 14 – Újhold

*  Május 27 –  Telihold – Az Aranhy Sugár Energiája

*  Május 30 – A Trictaéder Csillagkapu

* Június 12 – Újhold – 12-14 Lyrid Meteor Zápor

*  Június 13 – Bolygó Felsorakozás

*  Június 21 – Nyári Napforduló

*  Június 26 – Telihold – A Kék Fény Energiája

*  Június 26 – Holdfogyatkozás

*  Július 11 – Újhold – Teljes Napfogyatkozás

*  Július 26 Telihold – 5 Bolygó Felsorakozás

*  Július22-29 – Déli Delta Aquarid Meteor Zápor, és 28-29 Capricornid Meteor Zápor , a kisugárzó pont a Vizöntö, Halley üstükösböl kibocsájtva

*  Augusztus 10 – Újhold

*  Augusztus 12-13 – Perseid Meteor Zápor, nagyon eröteljes, kisugárzó pontja a Prseus csillagkép, északkeleten

*  Augusztus 20 – A Neptunusz Oppozicióban – Képzelet – Kreativ Szárnyalás

*  Augusztus 24 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája

*  Szeptember 8 – Újhold

*  Szeptember 21-22 – Jupiter Oppozició – Akarat Manifesztáció – Uránusz Oppozició – Mély elmélkedés, kontempláció

*  Szeptember 23 – Telihold – Öszi Napéjegyenlöség – Az Ibolya Sugár Energiája

*   Október 10 – A 10-10-10 Frekvenciális Csillagkapun – Kristály Háló Aktiválás – Mester Kristály Ébredés – Hét Meteor Zápor: Delta Aurigid, Dracoid, Delta Geminid, Orionid, Leo Minorid, Déli Taurid, Északi Taurid. A szülö üstökös a Giacobini-Zinne

*  Október 21-23 – Orionid Meteor Zápor, szülö üstökös Halley

*  Október 23 – Telihold – A Smaragd Sugár és az Ibolya Sugár dupla egyesült Energiája

*  November 6 – Újhold

*  November 17-18 – Leonid Meteor Zápor, kisdugárzó pontja az Oroszlán csillagkép, szülö üstökös a Tempel-Tuttie

*November 21 – Telihold – Az Indigó Sugár Energiája

*  December 5 – Újhold

*  December 12 – A 12-12 Dupla Csillagkapu, 13-14 Geminid Meteor Zápor , kisugárzó pont az Ikrek csillagkép, a szülö üstökös a Phaethon

*  December 21 – Mega Erejü Napforduló – Telihold – Teljes Holdfogyatkozás – A Platina Sugár Energiája

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a newslettera www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

   

 

 

Share