LÉGZÉS AVAGY LÉLEKZÉS?

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Elözö irásomban a levegö elem egyik jelenségéröl, a szél tisztitó, átalakitó – gyógyitó és romboló erejéröl volt szó. Többen is megkérdezték miért nem esett szó a lélegzésröl, hiszen az is a levegö elemhez tartozik, nemde?!

Noss, elöször is az öselemek mindegyike, igy a levegö elem is multi dimenzionális, jó néhány dimenzionális sikon is hat és müködik egyszerre azaz egyidöben, és több funkciót is betölt teljes multidimenzionális mivoltában. S bár ezek a funkciók, mint minden az univerzumban és az omniverzumban, kapcsolatban állnak egymással, mégsem vehetjük mindegyiküket egy kalap alá, nemcsak a terjedelem, hanem elsö sorban a lényegi különbségek miatt sem.

Amellett, bármelyik lételemet vetjük vizsgálat alá, azt kell látnunk, hogy sokkal komplexebb, összetettebb mint azt elsö pillantásra gondolnánk. Az elemek minöségei áthatják – átszövik egymást; az elemek funkciói egymásba kapcsolódnak, viszont midegyikük egyedi minösége teszi az adott funkciót a lét egyik alap pillérévé, illetve a teremtett világ csodájává.

Mi most itt a lét egyik alap pillérével a LÉGZÉSSEL és a LÉLEKZÉSSEL fogunk foglalkozni. Az emberek nagy többsége azonositja a LÉLEKZÉST a LÉLEGZÉSSEL vagyis a LÉGZÉSSEL. Azonban a kettö nem ugyanaz. Amire ebben a cikkben fel szeretném hivni a figyelmet az a különbség a LÉGZÉS és a LÉLEKZÉS között.

A LÉGZÉS az élö szervezetek egyik alap életmüködése. A magasabb rendü szervezeteknél és az embernél, a légzés, a belégzés és kilégzés ritmikus dinamikája az életmüködésnek. Úgy is mondhatnánk, hogy ritmikus gázcsere, mely során a légzöszervek által belégzett levegö oxigénjét a vér hemoglobinja megköti, amit a sejtek felhasználnak anyagcseréjükben, és az eközben termelödött széndioxidot leadják, ami kilégzéssel, azaz az elhasznált levegö kifújásával kerül vissza a levegöbe.

Nem célom a tüdö meg a légzöszervek és a gázcsere élettani elemzése, hiszen az bármelyik orvostani tankönyv respiratoriai részében, valamint rengeteg medikai publikációban is elolvasható. Ugyanúgy, a légzö gyakorlatokat is kihagyom, ugyanis hatalmas mennyiségü anyag áll bárki rendelkezésére e témában; akár az internet ezernyi weboldalán, akár a könyvtárak polcain sorakozó könyvekben, valamint sok-sok újság és magazin hasábjain. Amellett, mindegyik jóga tanitó, guru vagy spirituális tanitó, aki a légzö gyakorlatokat részesiti elönyben a rezgésszint emelésére, a saját légzö technikáját minösiti a legmegfelelöbbnek a cél elérésére. Szinte lehetetlen tanácsot adni, hogy melyik légzési technika a leg célravezetöbb, annál is inkább, mert az egyéni, nem általánositható, és nem sablonositható. Minden egyes embernek a saját belsö ritmusát, saját belsö vezettetését kell követnie a tudatos légzés, és a LÉLEKZÉS gyakorlásában.

A légzés az emberek nagy többségénél teljes mértékben automatikus, nélkülözi a tudatosság bármilyen szintjét. Csak ritkán kerül sor tudatos, figyelem irányitott légzésre, és akkor is csak rövid ideig marad a figyelem középpontjában.

A légzést a vegetativ idegrendszer irányitja, akarattól, tudatossági és/rezgés szinttöl függetlenül. A szimpatikus idegrendszer gyorsitja, a paraszimpatikus pedig lassitja a légzést – akár az érzelmi testböl, akár kivülröl érkezö inger hatására – de mindég akarattól és tudattól függetlenül.

A LÉLEGZÉSSEL azaz a LÉGZÉSSEL szemben, ami a tüdö és a légzö szervrendszer által történik és az oxigén felvételére irányul, a LÉLEKZÉS, ami ugyan szintén igénybe veszi a légzö szervek közremüködését is, az ÉLET ENERGIA bevitelét biztositja, és az a LÉLEK dolga!

Az oxigén az gáz­, a levegö mint gázkeverék egyik alkotó eleme, és nélkülözhetetlen a sejtek anyagcseréjében, azonban az oxigén nem azonos az ÉLET ENERGIÁVAL.

Az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA (szanszkrit neve az élet energiának) az a mindent betöltö kozmikus energia, amely müködésben tartja a teremtett világot. Kapcsolatban áll mindennel, betölti és átjárja az Univerzum és az Omniverzum minden szintjét és dimenzióját: fizikai, mentális (értelmi), szexuális, spirituális és kozmikus energia, hatása és jelenléte pedig minden szinten, teljes multidimenzionális mivoltában érezhetö.

Az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA minden tett, gondolat, megnyilvánulás mozgatója, tulajdonképpen a létet biztositó és meghatározó energia. Az élet minden pillanatának jelenlevö része – mégis a levegö illetve légelem legtitokzatosabbnak tartott résztvevöje.

Az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA minden világot, Földet – Eget – Kozmoszt összeköt, és szabályozza mindegyikük müködését. Sok vonatkozásában Isteni/Szent/Univerzális energiának is szokták nevezni. Az Isteni energia – ÉLET ENERGIA – PRÁNA, illetve az Isteni minöség alapvetö tulajdonsága és jellemzöje, hogy megsemmisithetetlen. Az energia egyébként sem vész el, csak átalakul, akár dimenzionális szinten belül, akár a dimnzionális szintek között történik a transzformáció.

Téves megfogalmazás az, hogy a közeg ahol az ÉLET ENERGIA „található”, illetve a PRÁNA hordozója, a LEVEGÖ, hiszen ez az energia mindent betöltö kozmikus energia, és nemcsak áthatja, de betölti az öselemek mindegyikét is, igy, az ÉLET ENERGIA vagy PRÁNA forrásai az ember számára az öselemek mindegyike.

A FÖLDELEM ÉLET ENERGIA átadása a táplálék által történik. Minél tudatosabb és „egészségesebb” a táplálkozás, annál több és tisztább ÉLET ENERGIA kerül a szervezetbe. Azonban, élelem útján az energia szükséglet mindössze 3 – 5 % kerül a szervezetbe.

A VIZELEM ÉLET ENERGIA átadása az ivással történik. Az emberi test nagy része/százaléka viz, Isten Anya minösége, és ez máris kiemeli a tiszta, élö viz fogyasztásának fontosságát az élet számára.

A TÜZELEM ÉLET ENERGIA átadása a napfény által, a természetben történik. Az energia központok, vagyis a csakrák a környezetböl veszik fel a szükséges energiát. A napfény – maszkulin – életet megnyilvánitó minösége a környezet minden szintjén és aszpektusában jelen van és tükrözödik.

A LEVEGÖELEM ÉLET ENERGIA átadása a LÉLEKZÉSSEL történik. A légzö szervek hozzájárulásával a LÉLEK veszi fel az ÉLET ENERGIÁT. Mivel a LÉLEK áthatja az egész fizikai és éteri testeinket, a LÉLEK juttatja el az ÉLET ENERGIÁT nemcsak az energia központokba vagy csakrákba, de az összes sejtbe, söt éteri testeink minden parányába.

Az emberek többségénél a LÉLEKZÉS is, az energia felvétel is, teljesen automatikus akár csak a légzés. Azonban, minél magasabb a tudatossági szint, minél magasabb rezgés szintre emelkedik a LÉLEK, annál tökéletesebb lesz a LÉLEKZÉS, vagyis az ÉLET ENERGIA felvétele, elosztása és felhasználása, ami tökéletesebb életmüködést eredményez.

Az ÉLET ENERGIA nádikban (szanszkrit szó) azaz energia csatornákban áramlik. Tökéletesebb LÉLEKZÉSSEL, magasabb tudatossági szinttel az energia csatornák mentesülnek az esetleges dugulásoktól, az érzelmi test „felszabadul”, eltünnek a csalfa vágyak, a harag, a félelmek, a különbözö diszharmónikus sérülések… és a fizikai test ezek által megjelenö betegségei is. „Ép testben ép lélek” szól az egyik ógörög bölcselet, a valódi, az igazi bölcsesség viszont pont a forditottja ennek, Ép LÉLEK Ép Testet hoz létre! – Az agy, az elme müködése elektromágneses hullámok által történik, és ez a hullámzás tulajdonképen a rezgés által kifejezett ÉLET ENERGIA azaz PRÁNA. Minél tökéletesebb a LÉLEKZÉS, annál kiegyensúlyozottabb az elme müködése, könnyebben és gyorsabban indul be az öngyógyitás és a gyógyulás.

Itt emlitem meg a DNS hullám természetét, illetve hullámzó képességét is, hiszen az Univerzum és az Omniverzum ÁLLANDÓ VIBRÁCIÓJA következtében, az Univerzális vagy ÉLET ENERGIA is állandó rezgésben van. A Nap és a napfény transzformálja a Földi lét rezgésszintjére azaz frekvenciájára, a napfonat csakra pedig számunkra értelmezhetö energiává alakitja át. Az Univerzális rezgés által kifejezett ÉLET ENERGIA hullámzó áramlására a DNS hullámzó képessége és hullám természete reagál, illetve rezonál, igy minden egyes ember a saját rezgésszintjének megfelelöen – illetve saját rezgésszintjével összhangban – ossza el és használja fel a Lélek által felvett ÉLET ENERGIÁT. Nagyon keveset tudunk még a DNS funkcióiról, minöségeiröl, multidimenzionális kapcsolódásairól vagy a hullám természetéröl… de a DNS hullám természetü reakciója az ÉLET ENERGIA rezgés által kifejezett hullámaira adja meg, alakitja ki minden egyes ember egyedi és egyéni tulajdonságait, személyiség vonásait.

És végül, de nem utolsó sorban, néhány szó a Pranajama-ról. A Pranajama szanszkrit kifejezés aminek igazi jelentése és értelme: uralom a PRÁNA azaz az ÉLET ENERGIA felett. Nincs szándékomban elemezni vagy magyarázatot füzni a PRANAJAMA egyetlen vonatkozására vagy aszpektusára sem, hiszen egy igazi guru tudatossági, illetve rezgésszintje lényegesen meghaladja a kollektiv tudatosság szintjét. Azonkivül, bárki utána nézhet a Pranajama gyakorlására a sok-sok weboldal és könyv oldalain. Itt és most csak dió héjban mondom el a Pranajama lényegét: a lélekfejlödés során magasabb tudatossági/rezgés szintre emelkedett LÉLEK lehetösége uralni azaz irányitani, szabályozni az ÉLET ENERGIA vagyis a PRÁNA áramlását a LÉLEKZÖ technikák segitségével, ezáltal optimalizálni az életmüködést, az agy és az elme müködését, a nádik tisztitását a tökéletes ÉLET ENERGIA ÁRAMLÁS érdekében. A helyesen szabályozott LÉLEKZÉS belsö nyugalmat és kiegyensúlyozott elme müködést eredményez, ami oldja a streszt, beinditja az öngyógyitó mechanizmust… A PRANAJAMA teljes multidimenzionális mivoltában a PRÁNA irányitását, szabályozását és a fizikai, valamint az éteri testekre való tudatos kiterjesztését jelenti. Semmiképpen sem keverendö össze a légzö gyakorlatokkal, és nem a levegö eröteljes vagy eröszakos visszatartására vonatkozik, hanem a LÉLEK ENERGIA felvételére és az afeletti uralmára értendö, bár a LÉLEKZÖ technikák igénybe vehetik a légzöszervek közremüködését is.

Sári Izabella

Áldás, Béke, Szeretet, Fény!  

Share

A SZÉL MINT HATALMAS TISZTITÓ ERÖ

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Talán az egyik legismertebb rege a szélröl az ógörög monda világban található, Odüsszeusz vándorlásaiban. A Trójából hazafelé igyekvö Odüsszeusz, vándorlása és bolyongása során az Eoli, mai nevén Lipári szigetek (vulkáni sziget csoport a Tirén tengerben, ahol a felszin formáló erök közül legkifejezettebb a szélerrózió) egyikén, Aioloszon kötött ki. A szigetek urává Zeusz Föisten Hippotádész királyt tette, aki szeretettel megvendégelte Odüsszeuszt és társait; majd ajándékként marhabörbe zárta az összes ellenszelet, és egy ezüst zsineggel Odüsszeusz hajója után kötötte a zsákot, hogy biztositsa a gyors és biztonságos hazatérést. Ittaka partjai közelében mig Odüsszeusz aludt, az egyik kiváncsi hajós, kincsek és arany reményében, kihasitotta a börzsák oldalát, melyböl a szelek bögve-zúgva kirohantak, és ismét messze, a nyilt tengerre sodorták a hajót…

Zúgó, bögö, üvöltö és nyargaló szelek, vagy lágyan simogató, illatos szellö, valójában mi is az a szél?

A lexikoni meghatározás szerint a szél a levegö áramlása a magasabb légnyomású területröl az alacsonyabb légnyomású terület felé, hogy a légnyomás különbség kiegyenlitödjék, illetve a lég harmónikus egyensúlya helyrebillenjék. Vannak állandó és idöszakos; helyi jellegü és globális; minden égtáj irányából elöforduló szelek. Azomban, a szél mint természeti jelenség meteorológiai szempontból sem ennyire egyszerü.

Mi most itt a szél mint a levegö elem áramlásával fogunk foglalkozni. A levegö, a lég, a lét öseleme. Láthatatlan, alaktalan, megfoghatatlan, bármihez hozzá idomul, jelenlétét csak hiányával tudjuk érzékelni. Nélküle nincs élet, mert az energia és az életenergia áramlásának a légburok a szintere. Belöle és vele együtt lélegezzük be az életenegiát. A levegö elem a láthatatlan, a szellemi világ jelképe, azonkivül a gondolat, a tudás, az értelem, a repülés a magasság tartozik hozzá; és mind az ami megfoghatatlan és a 3-ik Dimenzio korlátai felett áll. A levegö elem képezi és teszi lehetövé a kapcsolatot a felsöbb, a láthatatlan, a szellemi világokkal.

A szél a levegö és az életenergia áramlása, A LÉG ELEM DINAMIKLUS MOZGÁSA. Ez az áramlás minden irányba és minden irányból, egy szinten és egyszerre több szinten is történhet. A légáramlat = szél áramlik láthatatlanul, megfoghatatlanul, amit a 3-ik Dimenzionális, azaz a Teremtett világban csak érezni lehet; vagy a hatását (zúg, süvit a fák között, mozgatja a fák lombjait) illetve a következményeit (letörött faágak stb.) érzékelhetjük a fizikai érzékszerveinkkel.

A szél áramlása lehet gyengéden simogató (lágy tavaszi szellö) vagy szilaj vágtatás (orkán erejü szél); lehet szeliden nyugtató, vagy „elemi” erövel tomboló; de minden esetben a kibillent egyensúly helyzet helyreállitására irányuló. A harmónikus momentum a szélcsend.

A szél áramlása a gondolatok áramlását tükrözi, gondoljunk csak a cikázó vagy száguldó gondolatokra, vagy akár a gondolatok hompölygö áradatára és folyamatos áramlására. De egyszerüen csak képzeljük el az egyensúly hiányt a magasba röppenö, felszökkenö gondolatok és a földhöz ragadt, lapos és felszines gondolkodás között. Emlékezzünk csak vissza az energia lehorgonyozásra. Minden egyes gondolat, cselekedet, kimondott szó (tettet is, kimondott szót is, gondolat elözi meg), energiát horgonyoz le Földanya testébe. Ha egy térség lakóssága által lehorgonyozott energia a 4 öselem közül valamelyikkel kibillen az egyensúlyból – vagy mert a lakósság gondolkodása és magatartása túlságosan elháritja valamelyik elem energiáit, potenciáljait és minöségeit; vagy mert a populáció csak és kizárólag egy elem energiáit, lehetöségeit és minöségeit éli – elemi katasztrófákra kerülhet sor.

Ha egy területen gyakoriak az erös vagy viharos szelek az ott élök gondolkodása túl földhözragadt, merev elöitéleteik gátolják a fejlödést, a haladást, az áramlást – nagy a gondolkodási szint külömbség a fejlettebb területekkel – a viharos szelek elsöprik a berögzött, olykor életképtelen gondolat mintákat és energiákat, és mind azt ami ezeket képviseli: kiszáradt, merev, törékeny fák – faágak; korhadt tetö – kerités – gerendák stb; erröl szól a spirituális meteorológia is. A vihar utáni eltakaritásban, de pusztitó erejü hurrikán esetén az újjáépitésben, a lakósság  összefogása veheti kezdetét; új eszmék és ötletek jöhetnek felszinre; dinamikus, megújhódást hozó energiák válthatják fel a régi, berögzött mintákat. A SZÉLVIHAR a BEGYEPESEDETT GONDOLKODÁST LAZITJA FEL, TISZTITJA, TRANSZFORMÁLJA.

Hatalmas TISZTITÓ ERÖ a SZÉL. Ezt mutatják a Húsvét elötti hetekben a böjti szelek is. Megtisztitják a levegöt, felszáritják a télutó havas, sáros maradékait. Ezzel párhuzamosan történik az emberek belsö tisztulása is, felkészülés a Napéjegyenlöség Energiáinak a befogadására és Húsvét misztériumára; a FÉNY, a SZERETET, és a KIKELET = ÚJJÁÉLEDÉSE a TERMÉSZETNEK, szivünkbe fogadása. Ahogy Földanya úgy gyermekei is!

Ha ezt a belsö tisztulást (megbocsájtás, elengedés, elfogadás – a régi korlátozó godolatminták elengedése és a magasabb szintü, szeretetteljes és kreativ gondolatminták valamint a másság elfogadása stb.) akár tudatosan, akár tudatalatti szinten elutasitjuk, szélviharrá fokozódik a szél. A szél felkavarja a port; rengeteg szemetet (száraz levelek, mindenféle hulladék) hozhat, hiszen felkavarja a megült, elengedésre váró energiákat, begyepesedett gondolatmintákat, meg nem bocsájtott, valós vagy vélt sérelmeket, vagyis mindenféle belsö szemetet; amit aztán felkap és viszi magával megtisztitva a belsö és külsö tereket egyaránt.

A szél romboló ereje fákat képes kidönteni, épületeket romba dönteni, vagy legalább is megrongálni, mert nem csak a spirituális szinteken de a fizikai szinten is lerombolja mind azt, ami már nem szolgálja fejlödésünk és tovább haladásunk; szinte rámutatva arra, hogy hol, az élet melyik területén kell tovább lépnünk. A SZÉL AZ MEGNYILVÁNITÓ ERÖ, TEHÁT MASZKULIN ENERGIA.

A szél hatalmas tisztitó és pusztitó erejével felkorbácsolja a vizek hullámait, felkorbácsolja az érzelmeket, hiszen a vizek Istenanyánk energiáinak a minösége és megnyilvánulási formája, de ugyanakkor az érzelmeké is. A VIZ ELEM AZ ÉRZELMEK BIRODALMA. A szél hatalmas hullámverést képes elöidézni, viz és lég-örvényeket létrehozni, valamint az érzelmek örvénylését, miáltal a szél (maszkulin) és viz (feminin) erejének és energiáinak az egyesitésével tisztitjaelsöpri és elmossa – az alacsony rezgésü szabotáló, korlátozó és önszabotáló érzelmeket. A világtengereken tomboló hurrikánok a visszautasitott, de tulságosan megkövesedett érzelmi diszharmoniák tisztitására irányulnak.

Az érzelmek mezején, a szél a tüzes, lángoló érzelmeket képes felkorbácsolni, de a hamis, vagy szalmaláng, esetleg pislákoló érzelmeket kioltja, s a nagyokat, az igaziakat fellobbantja.

A szél hatalmas tisztitó erje mellett óriási transzformáló képességgel és energiával bir. Gondoljunk csak a szélerrózió által átformált szigetekre, sziklákra vagy sivatagi területekre. Kifújja, elfújja, hordja a lazább üledékes közeteket; port, talajt, homokot, majd máshol lerakja, miközben ostromolja, korbácsolja a sziklákat; átszervezi az energiákat, megváltoztatja az energia viszonyokat és teljesen átváltoztatja, átalakitja a tér arculatát. Átalakitó képessége azonos a gondolat transzformáló erejével; hiszen a szivbéli, azaz a szivvela Teremtö Fényével átragyogottgondolkodás és az Egyetemes Intelligenciához való kapcsolódás által lehozott tudás átszervezi, átrendezi az energiákat; átalakitja a bennünk kialakukt világképet, és a transzformáció során egyre szélesebbé válik látókörünk, egyre mélybbre látunk a dolgok felszine alá, ahol már átláthatjuk a mélyebb, lényegi összefüggéseket. Ezen transzformáció során léphetünk egy magasabb megtapasztalási szintre. Az ösi civilizációk térségében, mindenütt kifejezett volt a szélerrózió is.

A legendák szerint az ösi civilizációk „Isteneikkel” azonositották a szeleket, de valójában a duális rendszerben a szelet, a hatalmas tisztitó, transzformáló de ugyanakkor romboló eröt, mint láthatatlan, megfoghatatlan, spirituális minöséget fejezték ki.

Szedjünk elö néhány szél Istent a mitológiából.

A suméroknál Enlil volt a LEVEGÖ, a SZÉL és a VIHAR „Istene”. Az Annu-Enlil-Enki Isten Triász második tagja. Annu volt a Nibirui flotta vezére, és ténykedésük LeMuriába vagyis az Édenbe vezethetö vissza. Enlil szilaj eröt képviselt, megjelenésében az üvöltö szélviharhoz hasonlitották.

A hindu mitológiában Váju volt a LEVEGÖ és a SZÉL „Istene”. Szekerét vörös (tüzes) paripák vagy lovak ezrei vonták „szélsebesen”. Az életeröt és a lélegzetet képviselte, valamint a láthatatlan világokkal való kapcsolatot, meg a gondolatok és a szellemiség világát is. Jellemzöi közé tartozott a szilaj romboló erö, a kiszámithatatlanság, de ugyanakkor az állhatatosság és a szétáradás is. A duális rendszerben tisztit és szárit, máskor meg esöt-csapadékot hoz.

Az ógörög monda világban AIOLOSZ azaz EOLOSZ, Hippotádész király fia, Héra Istennö kegyelméböl lön a 4 égtáj szeleinek ura és ISTENE. Fényes palotája Aiolosz szigetén (Lipári szigetek egyik rézvörös, sziklás szigete) volt, ahol egy barlangban örizte a szeleket. Aiolosz az Olümposzi Istenek kérelmére küldte a szeleket ahová és ahogyan (szellö ? vihar) az adott kérelem szólt.

AIOLOSZ = EOLOSZ és ASZTRAIOSZ gyermekei lettek a 4 égtáj szeleinek királyai.

ZEPHÜROSZ volt a nyugati szél királya. Ö volt a legenyhébb a testvérek között, és csapadékot hozott ajándékba.

BOREÁSZ, neve is északot jelent, volt az északi és az északkeleti szelek királya. Trákiában lakott egy barlangban a zsákjával, melyben a szeleket tartotta féken. Volt neki 12 gyönyörü, hófehér kancája, s azokon „szélsebesen” vágtatott a szilaj északi szél.

Boreász tiszteletére emelték Athénben a SZELEK TORNYÁT. A Szelek Tornya egy 12m magas, 8m átméröjü, nyolcszögletü épület volt, a belsejében vizórával. Tökéletesen tájolt a 4 fö és a 4 mellék világtájhoz. Oldalait dombormüvek diszitették amelyek mindegyike az adott irány szél királyát ábrázolta. A tetején pedig az ember törzsü és hal farkú Tenger Isten, Triton volt, aki mindég az adott pillanat szél irányát mutatta. Mai kifejezéssel szélkakasnak mondanánk, de ezt egy Tenger Istenre mégsem illik mondani még akkor sem, ha mellé tesszük, hogy az egész ókori világ csodálta.

Érdekességként jegyzem meg, hogy Boreász nevéböl ered a viharos, északi szelek elnevezése világszerte: Dél Európában a Bóra; Nyugat Szibériában és Közép Ázsiában a Buran vagy Boran; Alaszkában a Burga vagy Purga stb.

EUROSZ volt a keleti szél királya. 12 Pegazosz vagyis hófehér Táltos paripával vágtatott keletröl, meleget és esöt hozva magával.

A Pegazosz vagyis a szárnyas ló, a hófehér Táltos paripa hátán tudunk közlekedni a Földi és a szellemi világok, valamint a dimenziók sikjai között. A Táltos paripa tápláléka a parázs, hiszen a tüz ereje az anyagot szellemivé alakitja, s ezáltal lehet kitörni a fizikai sik rabságából. A Pegazosz szállitotta a fénynél is sebesebben Zeusz villámait, vagyis az ISTENI SZIKRÁT, az ISTENI TEREMTÖ, ILLETVE MEGNYILVÁNITÓ ERÖT és éppen ezért a Pegazoszt azaz a Táltos paripát meglovagolva ki tudunk lépni a tér és az idö (dualitás) fogságából. Erröl regél a PEGAZUS CSILLAGKÉP is a csillagos égen.

NOTOSZ volt a déli szél királya. Dél tüzét, meleget, söt forróságot hozott magával; máskor meg szélvészként rohanva viharos esöt hozott, hajósokat és hajókat veszélybe sodorva, föleg, ha összeütközött testvérével Boreásszal

Az ösi civilizációk mondavilágában a szeleket a szilaj erö, az élet és a teremtö erö maszkulin, tehát megnyilvánitó aszpektusaával hozták kapcsolatba. Viszont, a SZÉL tisztitó, átalakitó és romboló erejében FELISMERTÉK GYÓGYITÓ hatását is. Erröl nemcsak a regék szólnak, de széllel való gyógyitás a népi gyógyászatban fennmaradt egészen a közel múltig.

Mindannyian ismerjük a juhászról szóló dalt, mely a számadó juhász bölcsességét és az anyatermészettel való mélységes kapcsolatát énekli meg:    „A juhásznak jól megy dolga….

                      Belefújja búját a birka börébe,

                        Szélnek ereszti belöle!”

Ez a szélnek eresztés a gyógyitás esszenciája. Hiszen a szél kifújja, elfújja, elhordja, lerombolja, majd felkapja s elviszi mind azt ami már visszahúzó, lehúzó és nem mindannyiunk legfelsö jólétét és javát szolgálja. Teszi ezt fizikai, lelki és tudat alatti szinteken egyaránt. Azt már mindannyian tudjuk, hogy bár milyen betegség ami megjelenik a fizikai szinten, az valamilyen lelki vagy tudat alatti problémára, diszharmóniára vagy blokkra hivja fel a figyelmet. Ha ezt csak a fizikai szinten próbáljuk orvosolni, a tünetek enyhülhetnek, de a betegség idültté válik, mert a kiváltó ok, orvosolatlan maradt. A szél egyaránt tisztitja és lerombolja ? ostromolja a blokkokat, fellazitja, majd elhordja; kifújja és elfújja a diszharmonikus energiákat visszabillentve a harmónikus egyensúlyt, akár fizikai, akár érzelmi, akár értelmi testünk, vagy a lelki szintek a “probléma”, a betegséget kiváltó eredeti ok szintere.

A népi gyógyászatban igen elterjedt volt a rálehelés vagy a ráfújás módszere, miáltal a gyógyitó kifújja és elfújja a megült, negativ energiákat, vagy ártó energia lényeket. Sokszor a gyógyitó szertartásos módon csinálta ezt, gyertyát gyújtva, rigmusokat és mantrákat mondogatva, tehát ráolvasás közepedte; sokszor a beteget széljárta helyre (küszöb, kémény, padlás feljáró, dombtetö, keresztút, erdö) vezetve vagy helyezve, hogy a szimbólikus kifújás mellett, ténylegesen is átfújja a szél. Majd a beteg ruhadarabjait is szeles helyre kiakasztották, hogy a szél kifújja és elvigye a tüneteket elöidézö bacilusokat, spórákat vagy kórokozókat, s velük együtt a negativ energiákat is.

A kinai gyógyászatban, a FENG SUI, alapja a szél és a viz; vagyis a lég elem és a viz elem energiáinak a mozgatása. Az energia mozgatás mindég tisztitással és tisztitó szertartással kezdödik, amit egy alapos szellöztetés elöz meg. A gyógyitás és megtisztulás lényege itt is az átfújás, kifújás, szélnek eresztés; minden megült energia, ártó erö vagy energia lény kifújása és kitisztitása.

A szellöztetés, ami nevében is „SZELLÖ”, rendkivül fontos, hogy friss, tiszta levegö vegyen körbe bennünket, ám ezt a mai ember nem csinálja. Télen füt, ami sok pénzt igényel, s odakünn hideg van. Nem fütjük a várost vagy az udvart, csak a saját lakásunkat, a szellöztetés elmarad! Nyáron a mai ember hüt, ami sok pénzt igényel, s odakünn höség van, nem engedhetjük be a meleg levegöt, hiszen hütünk, a szellöztetés elmarad! Kár! Sok a légúti megbetegedés, asztma, túlérzékenység vagy allergia…. Az egészség fenntartásához szükséges a szellöztetés, a tiszta, friss levegö; a tiszta, friss életenergia, ami nem újul meg a filtereken ásztszürt elhasznált levegöben.

Az AURA görög eredetü szó, de a latin nyelvben is használatos, jelentése szél vagy lélegzet. Úgy öleli körbe a testet mint egy buborék. 33 rétege teljesen beboritja fizikai, érzelmi, értelmi és éteri testünk, valamint a szellemi, lelki meg a tudatalatti szinteket. Mint egy védö burok, védelmez a negativ hatásoktól; és mivel sok negativ hatásnak van kitéve, az aurát rendszeresen tisztitani kell.

Az aura tisztitás egyik legegyszerübb módszer a széllel tisztitás (az EZO TV tanácsai alapján). A gyakorlatot csinálhatod állva vagy ülve teljesen attól függ, hogy neked melyik a kényelmesebb. Ami fontos, hogy a talpad a padlón legyen. Majd behunyt szemmel képzeld el, hogy egy hatalmas forgószél közepén vagy. A szél az óramutató járásával azonos irányban forog, magába ölelve tested-lelked. Válassz egy szint a szélnek, (ajállatos a magasabb csakra szinek közül választani); majd figyelj a szélre, hogy átfúj és megtisztit, és a felülröl lefelé örvénylö szél által kifújt gondok, gondolatok, alacsony rezgésü energiák talpcsakrán Földanya gyomrába távoznak, ahol az örökké élö tüzben a Teremtö Fényével Fénnyé alakulnak.

Addig csinálhatod ezt a gyakorlatot ameddig jólesik, de ajállatos hagyni, hogy a szél legalább háromszor átfújja tested-lelked tetötöl talpig.

A másik könnyen elvégezhetö gyakorlatot (Domoszlai Katalin Gyógyitó szeretet módszere) a szabadban kell csinálni, magasabb, tiszta levegöjü helyen, domb tetön vagy erdei tisztáson…Mindegy, hogy milyen test helyzetben, csak el tudj lazulni, majd mély lélegzettel beszivod a tiszta levegöt, a Fényt, a szeretetet, s gondolatban egész testedre és aura mezödre kiterjeszted. Kilégzéskor az összes bút, bánatot, nem kivánatos energiát kifújod és szélnek ereszted. Belégzés közben figyelj a fizikai testedre, ahol nyomás, szúrás vagy feszülés tünete jelenik meg, az a blokk helye. Tartsd ott, vagy irányitsd oda a tiszta Fény és szeretet energiát és hagyd, hogy oldja-feloldja a blokkot, majd kifújod és szélnek ereszted…

Sári Izabella

Share